måndag 19 augusti 2019

Om den förestående konkursen av Sverige - Gästinlägg

Annika Grahn Charmolu om den planerade förestående konkursen av den kulturmarxistiska bananrepubliken Sverige:

All makt centraliseras och frångår folket?! -Masskonkurser av Sveriges kommuner och den"ekonomiskt urstarka" svenska staten och sjuklöverregim som konkursförvaltare.

MSB's presentation av krisberedskapsregioner avslöjar Sveriges kommande indelning från län, kommuner till storregioner.

Lydiga "vasaller" kan då från centralt politiskt håll ersätta nuvarande lokala demokratiska grupper och gemenskaper, som slås sönder av sammanslagningar till storregioner.

Hur hur det går till i nedan text.

Man hade med största sannolikhet förväntat sig den planerade kollapsen av Sverige redan då man röstats in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017 och 2018. Regeringen hade i all tysthet undertecknat Kigali Principles 2016 vars skrivning att vid civil oro i en nation så skall styret i berörd nation på FN's initiativ övergå från dess huvudstad till FN's säkerhetsråd.

Detta undertecknade dokument ligger förmodligen på samma otillåtna server på UD där man dolde Sveriges "mutavtal" som möjliggjorde Sveriges plats i säkerhetsrådet.

De svenska globalistregeringarna med "Öppna era hjärtan" 2015 och "Mitt Europa bygger inga murar" 2016, öppnade upp gränserna för migrantanstormningen. Men globalistmakthavarna i Sverige missbedömde Sveriges stresstålighet/uthållighet och Sverige kollapsade inte som det med största sannolikhet var planerat för under den tid då Sverige hade sin plats i FN's säkerhetsråd..

Från regeringshåll hade man listigt fört över belastning av migrantinströmning på kommuner och brutit mot grundlag gällande kommunalt självbestämmande. Kostnad för migranter skulle falla på kommunerna efter en tvåårsperiod.

110 av 290 kommuner går numera med underskott och de kommuner med överskott som via det kommunala utjämningsbidraget som ska bistå de med underskott blir allt färre.


Så hur förvaltas svenska skattebetalarnas pengar av regeringen?

2016 års vårbudget: "Utgiftsområdena med titel ”Migration” samt ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” uppgår tillsammans till 71,5 miljarder – bara för i år. Räknat för åren 2016-2019 är motsvarande siffra hisnande 307,1 miljarder i vårbudgeten, som även den presenterades på onsdagen."

"Invandringens direkta kostnader ökar till 71 miljarder för i år" – Nu dyrare än sjukvård och omsorg."
-Nyheter Idag, 13 apr, 2016.

Bistånd Syrien: "Sverige har bidragit med 3,2 miljarder SEK i humanitärt stöd sedan konflikten inleddes 2011 och är därmed bland de största givarna. Parallellt genomförs regeringens regionala strategi för Syrienkrisen, om 1,7 miljarder kronor, mellan år 2016 och 2020."
-Syrien,Regeringens sidor.

SIDA och bistånd av Sveriges skatteintäkter: "För 2019 uppgår utgiftsområdet till 44,9 miljarder kronor, varav Sida hanterar 42,2 miljarder kronor."
-Biståndsbudgeten, SIDA.

Till denna prioritering lägg därtill riksdagsbeslutet gällande anhöriginvandring 2019.

Migrationsverket beräknar att det kommer över 300 000 nya migranter till Sverige under de fyra närmaste åren, 2018-2021. Det är lika många som bor i Sveriges tredje största stad, Malmö. Av dessa 300 000 personer besitter endast ett fåtal möjlighet att under de närmaste åren (i många fall aldrig någonsin) betala för sitt boende och sin försörjning.

De hårt skuldtyngda kommunerna, och snart hälften av dessa med budgetunderskott, ska belastas ytterligare med anhöriginvandring.

De svenska kommunerna är på konkursens brant och den klubbade anhöriginvandringen säkerställer att kollaps kommer ske av kommunernas ekonomi.

Kommuner kommer få sälja ut kommunala tillgångar som då frångår kommuninvånarna till utomstående privata intressenter. Grönområden, fastigheter, vattentäkter, vattenverk etc.

De tillgångar som en kommun kan använda som säkerhet för lån till exempel försvinner. Man kan se det som att kommuner kan komma att köpas av utomstående privata intressenter.

Parallellt med att svenska kommuner går mot konkurser väljer däremot regeringen att betala av svenska statens lån. Det var detta finansminister Magdalena Andersson syftade på när hon sa att "svensk ekonomi är urstark" 2017.

Våra regeringar prioriterar ett nytt, för dem, attraktivt Sverige som har mycket lite att göra med det Sveriges folk känt till. Detta bakom folkets rygg. Sveriges skatteintäkter går därför inte till befolkning, till kommunerna och vård skola äldre etc.

Man prioriterar helt stick stäv med befolkningens behov och önskningar. De enorma skatteintäkterna styrs åt ett helt annat håll än för att förvalta och utveckla landet och dess befolknings bästa.

Alla sjuklöverns prioriteringar och beslut det senaste decenniet sammanfaller till en följdriktigt logisk målbild. Mot denna som bakgrund så ter sig det som befolkningen uppfattar som sjukt absurt och paradoxalt gällande regeringsbeslut fullständigt logiskt.

Allt är en nämligen fråga om perspektiv, ambition, målsättning och regeringarnas mål är en globalistisk mönsterregion med Agenda 2030 som grund. (Se regeringens sidor Agenda 2030.)

Då kommunerna kollapsar kollapsar även det kommunala självbestämmandet slutgiltigt.

Regeringen kan stå stark med sanerade statsfinanser. Man kan köpa upp kommunernas "dolda skulder" hos Kommuninvest. Regeringen blir då konkursförvaltare av Sveriges ekonomiskt havererade kommuner. Och detta konkursbo kan man förfoga över politiskt då kommunernas ekonomiska muskler för självbestämmande är borta.

Man har förberett för masskonkurser av kommuner genom att man redan koordinerat regionerna gällande centrala aktörer inom svensk krisberedskap. Man behöver bara studera de olika kartorna över dessa funktioner för att se att en centralt koordinerad beredskap, en stor geografisk samstämmighet finns om man jämför kartor som presenteras på MSB.

- Se denna sida på MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) : "Bilaga 2 : geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen, en del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK"

Få kan väl vid det här laget undgått att förstå teknokraten Dan Eliassons roll efter hans framfart som omorganisatör på samhällsbärande svenska myndigheter.

Följdriktigt är denne myndighetssaboterande globalistlakej slutligen placerad på högsta posten, och som även grindvakt, i den mest centrala myndigheten inför Sveriges slutakt - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Med ny regionindelning av Sverige kan nya valdistrikt komma till stånd. Alla som beviljats permanent uppehållstillstånd och alla 100 000-tals anhörigmigranter som beviljas PUT kommer att utgöra en extremt stor väljarbas kommunaltregionalt, vilket för makthavarna är av stor betydelse inför kommande val. Röster som kan ge mandat till en geografisk ny indelning av Sverige vid kommunala/regionala folkomröstningar.

För att säkra sin makt och skydda sig från folkets vrede ökar den svenska politiska globalistiska makteliten än mer pressen på Sveriges kommuner och sönderfallet av Sverige sker nu i exponentiellt ökande hastighet. Man eldar nu på med massinvandring av anhöriga.

Sverige med en befolkningsökning av aldrig skadat slag i västvärden. Dessutom utgörs denna av en majoritet män i vapenför ålder och fler välfärdskrävande med lågt produktivt värde för kunskapssamhället Sverige.

Tillståndsgivande och statsbidrag till extremt elslukande Amazon, Google och Facebook datahallar förklaras av dessas cloudförvaring av data och information om svensk befolkning som kan utnyttjas till kontroll/övervakning av svenska folket, vilket kommer fylla stor funktion för stävja civil oro och motstånd vid samhällskollaps och transition till nya storregioner.

Mot ovan beskriven målsättning kan även it-läckorna på Transportstyrelse samt Svenska Kraftnät logiskt förklaras - "Läckorna" kan nyttjas för att eliminera motstånd inför kollapsen och förestående omorganisation av Sverige. Stöttande utländska inkommande styrkor, på FN-initiativ, har och får den information de behöver för att hantera och reglera situationen i landet.

Sanningen om hur ansvariga svenska ledande politiker bestialiskt svek sin befolkning kommer gå till historien som skräckexempel på skendemokrati.

Snabbt går Sverige mot ett centralt planekonomisk, genomreglerat kontrollsamhälle helt i linje med Agenda 2030. Läs här.

Som Fågel Fenix ska frimurarnas mönsteregion för Agenda 2030 uppstå ur askan av nationen Sverige.
Utlandsbistånd på 100-tals miljarder de sista 10 åren. Migrantkostnad på multimiljardbelopp. Hisnande och ökande EU-avgifter. Alltmedan svenska samhällsfunktioner kraschar i ökad hastighet då kistorna töms och svenska skattekronor går till allt utom till nationens skriande behov.

Mot en ny världsordning enligt Frimurarnas mål där enligt dessas symbolik -Fågel Fenix ur askan- är liktydigt med att allt ska rämna för att deras nya centralt styrda världsordning skall komma.

Deras motto är "Ändamålet helgar medlen!" Så all åsamkad smärta, rättfärdigar målet och priset och offren som i kommunismens formande av Sovjetunionen.

Detta nya världsrike där utvalda Sverige ska komma att utgöra region, uppdelat i nya i regioner, kommer formas utifrån målsättningen FN Agenda 2030. Se regeringsmålet FN's Agenda 2030 på regeringens sidor och läs på om Agenda 2030. Läs här.

Liktydigt med ett totalreglerat kontrollsamhälle utifrån planekonomiska principer. Sovjetunionen version 2.0.

Undertecknande av FN's Global Compact-avtal skedde under expeditionsregering(S) med talmannen och frimuraren Andreas Norléns försorg.


Ingen debatt, inte ens i riksdagen, som nådde svensk befolkning i någon större utsträckning alls.

Dokumentet inte ens översatt till svenska. Global Impact-avtalet gäller utländska medborgares lika rätt till alla rättigheter i Sverige som de svenska medborgarna har.

Mot en ny världsordning enligt Frimurarnas mål och Sverige är deras utvalda exempelland.

Frimurarna är en central del i globalisternas organisering för den satanistiska New World Order, men det finns andra formar också. Här ges ett mera komplett, om ej fullständigt, sammanhang för den som vill ta del: https://vimeo.com/346703017

Frimurarplanen att förstöra USA havererade i och med Hillary Clintons förlust mot Trump och en patriotisk nationsvänlig administration kom till blev det ingen aska och Fågel Fenix för USA.

I USA rullas landsförräderiet upp och åtal väcks. Med andra ord kommer trådarna från dessa landsförrädare leda till den svenska makteliten och därför har de svenska landsförrädarna bråttom då brotten uppdagas alltmer i USA.

Så därför för de svenska maktakthavarna är det nu full hastighet för att krascha Sverige. Detta för att hinna införa undantagstillstånd med fullständig kontroll av medborgarna och all information innan sanningen om de svenska landsförrädarna kommer ikapp dem och når de svenska medborgarna.

Framgent om inte folk vaknar är extrem censur att vänta och massfängslande av svenskar för "hatbrott". Du och jag min vän är redan registrerade som "samhällsomstörtande element" paradoxalt nog.

(Dela gärna - Få andra att förstå - Så ett frö....
Ringar på vattnet och ddoppen som urholkar stenen... så tänker jag..Priblemet är att vi har extremt bråttom!

Jag låter Kenny Korén avsluta detta inlägg. En vän till Annika:

Inga länder eller EU skänker miljardbelopp till Sveriges fattigpensionärer, sjuka och gamla samt handikappade som nekas assistanshjälp. Inga länder eller utrikes baserade hjälporganisationer hjälper Sveriges infödda hemlösa och tandlösa eller till de som inte har råd att ta ut sina mediciner.

De flesta regeringar, förutom Sveriges och dess stödpartier, stjäl inte ifrån sin egna befolknings fattiga, sjuka och utsatta och skänker det till andra länders medborgare och till deras organisationer samt helt kravlöst till de utrikesfödda som har kommit till deras hemländer.

Statens representanter, som vi försörjer med höga löner och andra förmåner, visar högst tydligt att de hatar och känner förakt för sin egna befolkning eftersom de behandlar oss som är födda i landet avsevärt mycket sämre än alla andra.

Dessa maktberusade sociopatiska politiker och myndighetspersoner som lever i trygga rikemansområden är totalt immuna angående om vad som sker i Sverige gällande i princip alla välfärdsområden och alla des brister gällande personaltäthet och utbildning samt att det kommer att det på sikt kommer att saknas över 100.000 utbildade personer inom vård, skola och omsorg.

Trots att det saknas resurser på många områden så dränerar man medvetet dessa ännu och skänker alltmer till andra länder.

Regeringen och deras stödpartier samt Svenska så kallade "hjälporganisationer" engagerar sig mycket aktivt i andra länders medborgares situation men engagerar sig inte alls eller ytterst lite i om vad som sker med deras egna befolkning.

De senaste i raden som det skall sparas på det är domstolsväsendet vilket innebär att allt fler brott som borde utredas inte görs.

Det samtidigt som många våldtäktsutredningar läggs ned utan att den utpekade gärningsmannen förhörs det visade en kartläggning från SVT:s Uppdrag granskning. I Karlskrona lades 40 procent av utredningarna under perioden 2016 till augusti 2018 ned utan att den utpekade misstänkte förhördes.

I Solna och Sundbyberg var det en tredjedel som lades ned utan att den utpekade hade förhörts.

Ansvariga inom regeringen och andra myndighetspersoner har sett till att de har straffimmunitet när de tar mångmiljardbelopp från bostadslösa, gamla, sjuka, våldtagna och andra brottsoffer som samhället och rättsapparaten överger när de skänker enorma summor till andra länder.