lördag 23 februari 2019

Om folkets makt - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Folket skall forma framtiden men också bestämma om t ex traditioner etc skall fortleva på nationell nivå.

Sverige är i dag ingen fullvärdig demokrati. Denna är endast formell men har inte alltid varit det.

Från och med införandet av demokrati på tjugotalet fram tom Tage Erlanders regeringsperiod och i viss mån till Olof Palmes, men inte längre, kan man tala om en reell demokrati. 

Fram till denna tid förelades folket/medborgarna vid val de frågor som eftervalet skulle utgöra regeringens politik. Men efter Palme har det successivt skett en förändring som innebär att ytterst få betydelsefulla frågor föreläggs folket i val. 

De viktiga sådana som kan vara såväl positiva som negativa för medborgarna bestäms ensidigt av regeringen eller av regering och riksdag gemensamt. 

Men de har aldrig presenterats för folket vid valet och därmed förankrats hos medborgarna.

Det sägs att vårt statsskick är representativt. Vilket innebär att riksdagen/ledamöterna representerar folket. Men eftersom partierna inte redovisar de viktiga frågorna så att medborgarna kan uttrycka sin mening om dessa i val går det inte att tala om ett representativt system. Detta gör att det absolut inte går att betrakta Sverige som en reell demokrati. 

Vill vi ha en sådan måste politikerna förankra dem som på Tage Erlanders tid. Den som jag (är 87 år) alltid varit intresserad av politik och därför följt den från barnsben kan intyga att det var så. 

Det finns t ex från Erlanders tid ett flertal exempel på frågor som han medvetet senarelade för att folket skulle få säga sin mening i val.

Jag har länge tänkt skriva och belysa denna katastrofala utveckling för demokratin som varje historiker borde känna ansvar för att belysa.

Utöver politikernas brott mot demokratin har vi nu också fått en annan grupp som helt självsvåldigt går in och tar beslut över huvudet på medborgarna - tjänstemännen.

Det som fick mig att fatta pennan nu, i denna fråga är en ganska bagatellartad händelse. Men principiellt ändå mycket viktig.

Det gäller bilden på en muslimsk kvinna med schal med texten; "Välkommen till Gävle". Bilden finns uppsatt vid infarten till Gävle av kommunens kommunikationschef Johan Adolfsson. Hans kommentar till bilden är; "Vi ska inte skildra världen som den är idag, utan som vi vill att den ska se ut".  


Adolfsson är en av upphovsmännen till ”Bilder som förändrar". Fotografier av personer i Gävle som på olika sätt gjort positiva insatser i Gävle.

Det viktiga för mig är inte att bilden föreställer en muslimsk kvinna med schal eller vilken nationalitet hon hör hemma i. 

Nej vad jag menar är att det är principiellt viktigt att inte tjänstemän fattar beslut och utifrån den egna ideologin driver och beslutar i frågor som medborgarna ensidigt skall ha avgörandet i.

Därför är det inte - tjänstemän - som Johan Adolfsson som skall besluta om vilken policy som skall gälla i kommunala frågor genom att som i det här fallet självsvåldigt välja ut en person tydligt hemmahörande i en viss kulturkrets som välkommen till Gävle.

Sannolikt är det inte enbart motståndare till massinvandringen som reagerat mot detta utan det kan också vara personer med annan etnisk bakgrund som menar; "varför hon och inte jag?".

Att hon som en bland ett hundratal andra personer av olika etnicitet mm presenteras på olika platser i Gävle som varande värdefulla för Gävle p.g.a. sin gärning eller speciella insatser är däremot inte fel.  

Frågor som folket genom val eller folkomröstning ensidigt skall fälla avgörandet i kan såväl vara nationella som kommunala och röra sig om förutom de vanliga stora realpolitiska frågorna som skatter, försvar, rättsväsende, migration, välfärd, strategier, värderingar, men även om traditioners firande på nationell nivå etc.

De senare betydelselösa för vissa men viktiga för andra.

Exempel på sådana kan ju vara den omtalade bilden, men också firandet av traditioner som jul, påsk, Valborg, midsommar etc.

I dag har det blivit mer och mer vanligt att förskolor, kommunala tjänstemän m fl ensidigt fattar beslut om firande eller icke i sådana frågor.

Självklart skall alla frågor av betydelse för folket såväl känslomässiga/emotionella, som sådana vilka ligger till grund för realpolitiken som välfärd, försvar, rättssystem. migration etc avgöras av folket.

Helt enkelt frågor där en majoritet av folket berörs oavsett om de är för eller emot.

Ett sätt att återutveckla demokratin och göra den reell kan kanske vara att förbjuda tjänstemän att fatta ensidiga beslut i sådana frågor jag nämnt.

Beslut om att dessa frågor alltid skall underställas folket i val eller folkomröstning på kommunal eller nationell nivå skulle kanske kunna vara en början till en utvecklad demokrati där de stora och betydelsefulla frågorna slutligen avgörs av folket och inte som nu endast de i många fall betydelselösa.

Olle Ljungbeck, hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 19 februari 2019

Om ett öppet brev till socialdemokraterna och riksdagsledamöterna Åsa Lindestam, Elin Lundgren, Patrik Lundqvist. - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Med anledning av er artikel; Den politiska överenskommelsen ändrar inte vad vi är - socialdemokrater.

Eftersom ni försvarar Januariöverenskommelsen med påståendet att överenskommelsen inte ändrar på vad ni är - socialdemokrater, finns det ju även hos er själva tvivel på just detta. Att många medborgare tvivlar på det är ett faktum.

Och visst finns det fog för tvivel inte minst genom Stefan Löfvens undfallenhet och hans förhållningssätt till invandrarvåldet och mot kvinnors i dag utsatthet och otrygghet.

Eftersom Socialdemokraterna, SAP i dag i första hand är ett maktparti dvs att makten går före
ideologin kan detta inte ifrågasättas .

Inte minst Januariöverenskommelsen innebar ju att stora avsteg gjorts från grundideologin.

Stefan Löfvén har mer än någon annan partiordförande för SAP visat att SAP är genom honom berett till stora och viktiga avsteg från den grundideologi som Per Albin och Erlander stod för.

Inte minst gäller detta en så viktig fråga som jämställdhet mellan kvinnor och män och i detta
innefattar jag då trygghet för kvinnor, flickor att utan rädsla vistas på vilken plats de väljer att befinna sig på.

Detta har blivit verkligheten för svenska kvinnor sedan 2015 då SAP tog över regeringsmakten och Stefan Löfven blev statsminister.

Att behålla makten har han tydligare visat viktigare än att värna kvinnors jämställdhet och trygghet.

Det visade sig första gången då han vid besöket i Iran krävde att alla kvinnliga medföljande ministrar skulle bära schal!

För att säkra sin makt är SAP berett till stora eftergifter för landet Sverige och dess folk vad gäller trygghet och bibehållen välfärd.

I Skåne har det visat sig att en stor del av SAP.s ungdomsorganisation SSU med ledningens goda minne tagits över av extrema islamister så att dessa behärskar en stor del av denna organisation i landskapet.

Partiet accepterar sålunda extremister för att kunna behålla makten!

I dagarna gick tre kända invandrarkvinnor Gulan Avci, Amieh Kekabareh samt socialdemokraten Nalin Pekgul ut och anklagar SAP för att svika invandrarkvinnorna.

Många av dessa utsätts fortfarande som i sitt hemland för hedersvåld, barn- och tvångsgifte, könsstympning etc. Utan att SAP ingriper!

I Göteborg har lokala socialdemokratiska politiker med understöd av partiledningen avsatt
kommunalstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson därför att hon enligt partiet agerar mot just hedersvåld och extremism från invandrargrupper.

Många fler exempel kunde redovisas här. Hur salafister och andra extrema islamister hålls om ryggen av partiet. Och det är i bl a de här sammanhangen det framgår att makten är viktigast.

Genom att inte agera mot de mest radikala islamisterna räknar man att få stora grupper av anhängare till islam som partimedlemmar. Ändamålet helgar medlen skulle man kunna säga är SAP.s och Stefan Löfvéns moral.

Det som nu visat sig är ett tydligt tecken på att hellre tillåter SAP förtryck, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning från extremister än att stävja detta och låta egna medlemmar för vilka moralen är viktigare än maktbegäret göra det av risken att förlora presumtiva medlemmar och därmed makten.

Ett exempel på detta är hanteringen av Ann-Sofie Hermansson, Göteborg, som genom sitt värnande av kvinnor/flickor agerat mot extremister som partiet stoppat av risk för att SAP förlorar valboskap framöver.

Och faktum kvarstår att många SAP - politiker kan gå långt i sin strävan att på det egna folkets bekostnad agera mot dessa för att vinna över invandrare till det egna partiet.

Själv har jag drabbats av detta. För ett år sedan när jag stod med min demonstrationsskylt utanför Nian på stortorget i Gävle fick jag erfara detta.

Då passerade en socialdemokratisk kvinnlig riksdagsledamot som läste skylten. Efter läsningen skyndade hon sig att dels falskeligen anmäla mig för polisen för och i lokaltidningen för hets mot folkgrupp.

Det hon emellertid inte visste var att samma skylt hade en gång tidigare anmälts av någon.

Såväl jag som skylten togs då om hand av polisen. Skyltens innehåll gick så långt som till
riksåklagaren. Denne meddelade mig efter några veckor att skylten inte innehöll något som stred mot yttrandefrihetsgrundlagen. Därför kunde jag hämta min skylt som jag därefter demonstrerat med flera gånger.

Att den socialdemokratiska riksdagsledamoten inte bad om ursäkt säger en del om hennes moral.

En mogen individ med moral hade givetvis bett mig om ursäkt för den falska och osanna anklagelsen. Men ett sådant agerande är kanske naturligt för det nya socialdemokratiska partiet?!

Jag vill med detta visa att en socialdemokratisk riksdagsledamot drar sig inte för att falskeligen anmäla en medborgare för hets mot folkgrupp i förhoppningen att hon då kan vinna sympati hos invandrare och därmed värva fler sådana till partiet.

Då väjer man varken för lögnen eller fäster vikt vid om dessa presumtiva medlemmar tillhör radikala grupper för vilka kvinnor inte har samma rättigheter som män. För övrigt kan jag nämna att jag mina 87 år till trots gått ostraffad genom livet.

Att Socialdemokraterna som regeringsparti med Stefan Löfvén som statsminister är skyldig till det invandrarvåld som är på väg att göra Sverige till en av de högst brottsbelastade länderna i världen och Sverige till ett av de otryggaste, framförallt för kvinnor och flickor är odiskutabelt.

Men sant är också att partiet i hopp om att kunna öka antalet medlemmar och därmed behålla makten inte endast överser med våldet utan också kastar ut de medlemmar- som är riktiga socialdemokrater - och därför reagerar mot kriminaliteten, våldet, extremismen, hedersvåldet och kvinnoförtrycket från invandrare.

Med ett långvarigt och aktivt medlemsskap i det socialdemokratiska partiet - som jag lämnat för ca 25 år sedan känner jag väl till socialdemokraternas grundideologi.

Att påstå att man fortfarande står fast vid denna är en uppenbar lögn. För de nämnda partiledarna var Sverige och dess folk viktigast.

Därför blev landet också det mest omtalade vad gäller välfärd, trygghet och strävan till jämlikhet mellan kvinnor och män.

I dag innebär den socialdemokratiska politiken motsatsen. Detta kommer att innebära att partiet kommer att gå tillbaka. För att förhindra detta tar man till vilka skamgrepp som helst. Ett av dessa är överseende mot allt det våld och otrygghet krimminella, religiösa och politiska extremister står för i vårt land.

Därför är inte partiet ideologiskt, moraliskt, humanistiskt som det en gång var. Era tvivel även om ni förnekar dem är sålunda något att ta på allvar.

Före valet drev såväl socialdemokraterna som vänstern att följande frågor inte var förhandlingsbara.

- Inga marknadshyror
- ingen vinst i välfärden
- ingen avskaffad värnskatt.

Med ett penndrag har Stefan Löfven gått globalisten Annie Lööf till mötes så det blir både marknadshyror, vinst i välfärden och avskaffad värnskatt. Allt för maktens skull.

Vad kommer då Jonas Sjöstedt och vänstern att göra? Sannolikt lägga ned vänsterns röster och då får Annie Lööf som hon vill.

Skall V kunna hindra det och i motsats till socialdemokratin låta ett nej vara ett nej måste de rösta emot Stefan Löfven som statsminister.

Men tror någon att Sjöstedt kommer att rösta nej? Inte jag.

Men i så fall har vänsterväljarna inget alternativ längre utan har i stället fått två nya borgerliga partier.

Sådan är politiken i dag. Ett nej är ett ja och ett ja är ett nej. 3 miljoner medborgare som hyr sina lägenheter kunde bli ett ganska framgångsrikt parti.

Alternativet är att rösta på ett part där ovanstående frågor inte är förhandlingsbara. Men finns det något sådant efter socialdemokraternas svek och sannolikt också efter vänsterns.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också Olles förra gästinlägg Om den auktoritära statens kontroll genom ägarstyrd agendamedia - Gästinlägg 


lördag 16 februari 2019

Om den auktoritära statens kontroll genom ägarstyrd agendamedia - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

När en stor mediekoncern köper upp en annan mediekoncerns flertalet tidningar och inga röster hörs om detta hot mot yttrande- och åsiktsfriheten är ett sådant samhälle i tydligt förfall och demokratin hotad.  

Yttrandefrihet anses vara en förutsättning för ett demokratiskt statsskick. 

När en stor mediekoncern - Bonniers - köper upp en annan mediekoncerns flertalet tidningar - Mittmedia - och inga röster hörs om detta hot mot yttrande- och åsiktsfriheten är ett sådant samhälle i tydligt förfall och demokratin hotad. 

I en diktatur är det första som händer efter ett maktövertagande att tidningarna ställs under hård kontroll för att så småningom gå över i statlig ägo. De som eventuellt blir kvar i enskilt ägande censureras starkt och  diktaturens åsikter blir de enda som får spridas.

Sådana här transaktioner är tyvärr inget nytt. Sverige präglas åtminstone under de senaste 50 åren av en utveckling där ägarspridningen minskat och ett fåtal numera äger flertalet medier.

Om jag jämför ägarspridningen från min egen barndom och tonår (är 87 år) ingick ett ytterst fåtal tidningar i en koncern, utan varje dagstidning hade sin ägare.

Självklart innebar ett sådant förhållande en större nyansering av åsikter, synpunkter och samhällskritik men också ett starkare värn av demokratin.

Detta har sin motsats i dagens koncerntidningar där ofta en stor del av innehållet är gemensamt i alla. Även sådant som politiska åsikter etc.

I min barndom då fortfarande en stor del av befolkningen levde på "landet" fanns det oftast en socialdemokratisk, en bondeförbunds- och en högertidning i de olika landsdelarna. Gränserna mellan dessa tidningar var tydliga varför de framförallt på ett helt annat sätt än i dag speglade skiljelinjerna i politik och synen på
samhällets utveckling. 

Något jag saknar mycket i dag är de satiriska teckningarna som helt försvunnit i dagens snäll-ism, tycka syndom-ism och godhetssyndrom.

Dessa teckningar var många gånger minst lika påverkande som en skarp tunga. Utifrån detta perspektiv går det inte att förneka att tidningarna blivit torftigare, slätstrukna  med en rädsla för att beskriva och skildra verkligheten som den är. 

Att i dag benämna media som den tredje statsmakten är inte endast osanning utan ett stort skämt.

Jag hade häromdagen en insändare om politikernas lurendrejeri. Hur de lovar mycket men håller nästan intet.

Jag skrev;

Mytomani är en utbredd sjukdom hos politiker. Låt oss slippa konstatera detta när mandatperioden är slut. 

Det kan väl ha varit en liten överdrift att ta alla över en kam. För insändarredaktören var det dock tydligen inte sant utan för magstarkt, ironiskt, förlöjligande mm eftersom denne tog bort meningen.

Om mitt påstående inte är sant för 100 procent av politikerkåren så är den emellertid detta med råge när det rör sig om bl a landets statsminister. 

Jag har roat mig med att studera hur många av sina löften han infriat eller genomfört. Icke genomförda sådana ligger inte långt under 100 procent. Och då menar jag löften av betydelse. 

Självklart innebär tidningsmonopol en fara för demokratin, men självklart  också för andra samhällsviktiga funktioner och uppgifter som upprätthållande av rättsstaten, rättssystemet. Funktioner inom välfärdsstaten som skola, vård och omsorg riskerar självklart att inte bevakas på ett sådant sätt att dessa bibehålles på välfärdsstatens nivå.

Den främsta frågan nu och långt in i framtiden - migrationen/massinvandringen - kan pga av mediernas nästan totala brist på kritik av hur politikerna skött/sköter denna - få förödande konsekvenser. 

Nästan alla som utan att vara, vare sig rasister eller främlingsfientliga men kritiska mot massinvandringen, har stängts ute från i stort sett alla möjligheter att framföra sina åsikter hur riktiga och sanna de än är. 

Detta hade ju aldrig skett om vi haft samma ägarspridning bland medierna som fram till femtio- sextiotalet. 

Att trots att de ingår i tidningsmonopol, stötta många av dessa tidningar med skattepengar kan inte bero på annat än att makten/regeringen funnit att denna symbios gynnar den.

I dag kan man utan att tala osanning påstå att tidningsmonopolet håller usla regeringar om ryggen för egen vinnings skull. Därför borde ingen få äga mer än en tidning.

Med ett sådant förhållande hade Sverige i dag inte accepterat dagligt våld och kriminalitet i form av mord, våldtäkter, bränder av allmän och enskild egendom. En otrygghet för kvinnor/flickor varhelst de befinner sig - på hemväg från arbetet, från bion, i skolan etc etc, som nästan placerat oss i toppen på våldslistan.

Var finns ni alla politiker, "kulturpersonligheter", rättsvårdare etc etc som säger er stå för ett kultiverat, upplyst, demokratiskt samhälle? 

I dag har vi endast en formell demokrati. Sannolikt är en del av orsaken till detta att media har bildat symbios med makten. Träd fram nu ni politiker, "intellektuella", kulturpersonligheter, författare som en gång (det var länge sedan) socialdemokratins pionjärer när de  grundlade världens tryggaste välfärdssamhälle. 

Visa modet att tala klartext till dagens politiker vars målsättning om vi ser det resultat de åstadkommit de sista tjugo åren - istället för att som pionjärerna bygga upp nu håller på att rasera välfärds- och trygghetssamhället. 

Våga visa att den rasering av tryggheten i det svenska samhället är orsakad av importerade individer från kulturer med helt annan värdegrund än vår. Våga stå för och hävda att alla de som lönat oss med våld och otrygghet skall utvisas för alltid.

Ett land där sanningen om samhällets utveckling och politikernas svek mot folket - utan censur - får framföras av enskilda medborgare i medierna är en förutsättning om vi skall kunna tala om ett friskt och demokratiskt sådant. 

Med Bonniers köp av mittmedia har Sverige tagit ett stort steg mot den auktoritära staten där ett av dess redskap är just Medierna!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

fredag 1 februari 2019

Om krossandet av nationalstaten Sverige - Gästinlägg

Annika Gran Charmolu är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Det förra inlägget med titeln Om Sverige som pilotland i den Nya världsordningen hittar du här.

Idag sker dagligen brott mot rikets säkerhet från den politiska adelns sida. Ingen reagerar. Inte ens SÄPO som ansvarar för brott mot rikets säkerhet. Med bakgrund i Försvarsmakten som officer i 35 år så ser jag detta tydligt och har hyfsat bra kunskap om lagstiftningen, men som sagt ingen reagerar. Det får bara fortgå.

Jag ser också ständiga och återkommande brott mot grundlagen. Ingen reagerar.

Jag skrev om ett av alla grundlagsbrott här.

Vem skall svenskarna vända sig till när SÄPO, FM, och RPS är en del av problemet? Vilket rättssystem skall vi luta oss emot som medborgare när det svenska rättssystemet är genomkorrumperat?  Ni kommer väl ihåg Hilda och Ruben? Om inte, läs här.

Nu över till Annika:

Operation totalsabotage Sverige målsättning nationalstatens krossande - Globalisternas angrepp på Sverige - Varför allt det hemska sker.

Sveriges sårbarhet ökar för var dag som går- och man ökar på denna sårbarhet medvetet. En godtrogen befolkning påverkas alltmer men fråntas via MSM och public service möjligheten att se helheten gällande destruktionen.

Elberoendet ökar över tid och eltillgången är begränsad. En regnfattig sommar har drivit el-pris i höjden. Nu vill man från centralt håll att alla bilar ska drivas med el. Inget konkurrerande bränsle ska finnas. Om alla i Roslagen som i veckor stod utan el och mobilnät dessutom inte kunnat ladda ett elfordon hur katastrofalt utsatta hade de inte varit då?!

Om alla har eldrivna fordon och nödsituationer uppstår om elnätet ligger nere hur att nå sjukhus? Ska alla skaffa com-radio för att nå SOS? Hur många ambulanser kan bistå transport för de många utsatta? I tex glesbyggd där inte bilen är nog laddad blir man helt strandsatt- man kan inte ringa man kan inte åka.....

Se branden i Engelsberg 2014. En slags generalrepetition inför bränderna 2018. Jag var då branden utbröt på resande fot och rastade hunden i Fagersta. Det var snustorrt i markerna och i solen långt över 30 grader och blåste styv kuling. Något mer österut sågs jag det gigantiska brandmolnet från Engelsberg.

På tv rapporterade man om branden från Engelsberg. En skogsmaskin sade man vara orsaken. 

Jag följde påföljande dagars direktsända rapporter om branden. Man hade inga riktiga vattenbombande plan, men man avböjde det Ryska erbjudandet att omgående bistå med sina extremt effektiva vattenbombande plan. Istället lät man bränderna rasa och det tog dagar innan plan, mindre effektiva, från kontinenten nådde brandområdet.

Med andra ord lät man riskera människoliv och lät egendomar för miljard belopp gå upp i flammorna.


En utredning om brandförsvarets sårbarhet gjordes men denna gömdes undan, ingen åtgärder vidtogs alltså för att stärka beredskap och brandförsvar.

Istället la man miljoner på genusutredningar av brandförsvar. Inga vattenbombande plan köptes in.

Så var det dags igen 2018. Knastertorra marker. Uppgivna brandorsaker var åsknedslag, gnistbildning från tåg och skogsmaskiner. Vilka entreprenörer gällande skogsavverkning ger sig ut med skogsmaskiner med Engelsbergsbranden i färskt minne? Var det ens åska vid uppgivet tillfälle på platsen?

Kommunikationssystemet Rakel visade sig inte fungera. (Ett system som polisen klagat på sen år tillbaks, fö.) Många i brandförsvaret var hänvisade till privata mobiltelefoner.

Man bad inte om hjälp från Ryssland med sin armada av vattenbombande plan utan lät skogsarealer och egendomar för miljardsummor gå upp i rök för att invänta några få mindre vattenbombande plan från Italien.

På MSB hade man planerat tillsättande av Dan Eliasson som myndighetschef vilket skedde tidigt 2018. På våren 1samma år skickades broschyren "Om kriget eller krisen kommer" ut.

Där kunde man läsa att man som enskild individ är enskilt, privat ansvarig för sin beredskap i form av förnödenheter, sitt egna beredskapslager av mat etc i fjorton dagar. Det finns inga beredskapslager i Sverige från centralt håll till skillnad tex från våra nordiska grannländer.

Dan Eliasson är inte alls inkompetent. Han är tillsatt att utföra ett specifikt uppdrag och som enligt egen utsago teknokrat utför han detta uppdrag.

Han har varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan samt rikspolischef.

Hans uppdrag på alla dessa myndigheter har varit att i princip rasera dessa. Dessa myndigheter har via dysfunktion möjliggjort ett söndrande av Sverige. Ingen av dessa centrala organisationer har kunnat utvecklas på ett konstruktivt sätt utan snarare tvärt om. Alla som har verkat i konstruktiv anda har tystats och trängts bort.

Man kan säga att Danielsson är extremt effektiv att fullfölja sitt uppdrag för att söndra och försvaga samhällsbärande myndigheter. Han är en effektiv grindvakt i globalist-agendans tjänst vars mål är att krossa nationalstaten Sverige på sikt.

Högst troligt är att vi har än fler storbränder att vänta med samma låga nivå på beredskap.

Man må skrika sig hes om konsekvensanalyser, hotbilder och utredningar men de lyser med sin frånvaro från myndighetshåll. Det är inte meningen att åtgärder och förbättringar ska komma till stånd. Samhällsplanering och beredskap är numera synonymt med samhällssöndrande!!!!

Som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är Dan Eliasson garanten för att Sveriges sårbarhet tvärtom ska öka som den grindvakt han är.

I hotbilden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skyldighet att kartlägga, för att i förlängningen begränsa samhällets sårbarhet, är telekommunikation och elförsörjning.

För några år sedan var det angrepp och sabotage mot mobilmaster i Sverige. Häromdagen var det bombangrepp mot en elstation av central betydelse för huvudstadsregionens elförsörjning. Det blev några blänkare i nyhetsmedia. Ingen uppföljning, inga utredningar har presenterats för allmänheten! Man låter med andra ord påskina att det inte finns någon anledning till oro och att bry sig.

Då allt mer av Sveriges infrastruktur ska vara beroende av el blir elen den avgörande mest sårbara kärnan för Sverige. Någon hävdade att enkom två el-knytpunkter i Sverige behöver slås ut för att Sverige ska förlamas.!?!

En stor del av Dalarna stod utan el för några år sedan. Roslagen fick stå utan el och fungerande elmaster i veckor.

Ingenting utreds och presenteras för allmänheten! Inga åtgärder presenteras! Ingen proaktivitet från myndighetsansvariga!

I dagarna kommer rapporter om att elförsörjningen inte kan tryggas. Elen räcker inte till. Samtidigt bygger Amazon, ett bolag med långt större globalistiska aspirationer än någonsin Ikea extremt elslukande datacenters i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. (Facebook har sitt datacenter i norra Sverige.) 

Inte nog med att detaljhandel och andra företags slås ut i Amazons kölvatten, man bereder i stort sett inga arbeten. Verksamheten är starkt automatiserad vid  lagerlokaler. De få arbeten som bereds är med dåliga villkor.

Dessutom belastas elnäten hårt och nyetablering och expansion försvåras för industrier. För elkonsumenter privat så innebär det högre elpriser och nätavgifter. Ökad efterfrågan innebär alltid prishöjningar på den numera avreglerade elmarknaden.

Kärnkraft och biobränsle kraftverk har man från flertalet svenska politiska partier för avsikt att avveckla och i enlighet med klimatavtal hårdbeskatta. Vilket innebär än högre el-priser.

Samtidigt har man målet att hela fordonsparken i Sverige ska övergå från fossila bränslen till eldrivet. Detta utan en kritisk analytisk konsekvensanalys gällande individens och samhällets sårbarhet.

Denna omställning leder till ökad sårbarhet även för rikets säkerhet. Men ingen riktigt lyfter frågan och framförallt MSB som är ansvariga för detta område är tysta. Dvs inga nödvändiga åtgärder planerade.

Utöver att då elmotorer ska stå som enda alternativ utan konkurrens för privatpersoner att färdas i egna fordon kan bilisten bli drabbad av brist på el dvs skyhöga el-priser och vad värre är att individen kan bli vid strandsatt vid elavbrott. Det gäller även de inom civilförsvar och räddningstjänst.

Havererar el-nät så havererar mobilnät och Sverige och svenskarna står värnlösa!

Så vad är då konsekvensen, planen och målen och den yttersta målsättningen?

Det kan du lätt ta reda på genom att läsa om FN Agenda 2030. Läs här och här. Regeringen har på sina hemsidor uppgivit att man har ställt in målet att man ska vara i frontlinjen och vara den första nationen på jorden att implementera denna plan och nå målet formulerat i Agenda 2030. 

FN Agenda 2030 är globalisternas FN's plan på det globala Utopia. Läs här.

Alla ska bo i städer. Privat ägande ska kraftigt begränsas. Konsumtion av varor och tjänster ska regleras från centralt håll.

All konsumtion kommer ske i en "energivaluta". Du får lön i en viss energimängd som du kan konsumera för. Från centralt prisätter man olika varor och tjänsters förbrukningsvärde i energimängd. 

Det kan komma innebära att tex el slags tilldelas per person.  Det kan få till konsekvens att individers rörelsefrihet begränsas kraftigt, den kan kontrolleras och regleras.

Elbilen blir ens övervakare i det totalreglerade Agenda 2030.

Just 2030 är året man ska ha detta implementerat i Sverige.

För att realisera sitt framtida globalistiska Utopia måste en söndring av det tidigare samhället och nationen komma till stånd fullständigt för att människor ska förstå nödvändigheten av denna nya samhällsordning.

Det vill säga en total kollaps av Sverige. Att skappa den ultimata sårbarheten för att bryta ner samhällskroppen.

Nationen Sverige är utsatt för asymmetrisk krigföring. Angripare är globalistregimen. Den är den svenska politikeradeln lierad med. Angreppet kommer således inifrån riket mot befolkningen. De avlönas av medborgarna sjukt nog.

Eliasson fick uppdrag att söndra berörda myndigheter för att bereda framgång för vapensystemet massmigration.

Regeringen fullföljer med FN's global impact -migrationsavtalet. (Bilderberg/globalist-lakej neoliberala centerns Annie Lööf bidrar till massanhörigmigration).


Svenska politikeradeln är framgångsrika med att nå sitt mål. Samhällskroppen rasar sakta och säkert ihop. Man har kunnat dupera de godtrogna tillitsfulla medborgarna i åratals.

Man satsar allt på att nå fram till Agenda 2030-utopin. Man offrar helt cyniskt individers liv, trygghet och hälsa.

Den fascistiska totalitära globalismen kommer tillintetgöra och krossa nationen Sverige och dess befolkning.

Så långt Annika.

Jag släpper också in en anonym skribent upphittad på Facebook som har förstått vad det handlar om:

”Bilderberg-Annie utsätts för hatdrev. Är någon förvånad?

Jag är mer förvånad att människor inte är mer förbannade. Över hur denna samhällsomstörtande regering fått komma till makten ännu en gång.

Det vi nu kommer att få bevittna är ett synnerligen målinriktat arbete för att fullfölja Agenda 2030. Ett samhälle som kommer att försvåra livet för människor avsevärt. 

Bilar skall bara vara en ynnest för de bättre bemedlade. Många småföretagare kommer aldrig att klara kraven och de pålagor som står för dörren. 

Att resa med flyg kommer inte heller att kunna vara en självklarhet för många. När man lägger ihop alla nya skatter och andra pålagor som kommer att införas har många med nöd och näppe endast råd att bo. Om ens det. 

Hyror kommer att höjas. Det är redan på gång. Att hyra en trea i Solna eller Sollentuna med ordinär standard ligger på 12-15000 kronor idag. De som kan kommer att låna pengar för att köpa sitt boende. Detta är också politikernas mål. 

Att flytta ut från städerna skall vara en omöjlighet. Inga arbetstillfällen och de allt högre bilkostnaderna kommer att omöjliggöra detta. 

Stora delar av naturen kommer att stängas av. 

Utöver detta skall Sverige hårdlansera "klimatflyktingar", anhöriginvandring och flyktingar utan asylskäl men med ömmande skäl. Vi skall importera sjuka människor som behöver högkvalificerad sjukvård.

Idag får vi inte själva tillgång till denna vård i den omfattning som vi skulle behöva. Men med Annie Lööf som kravställare kommer allt detta att gå igenom. 

Annie Lööf stod i riksdagen och anklagade Jimmie Åkesson för att han inte tycker om människor från andra länder. Om jag varit Jimmie Åkesson hade jag svarat att "det är skillnad på sympatikänslor för andra människor och ett rent folkutbyte". 

Annie Lööf och hennes väljare har mer sympati för folk från andra länder. Rasismen mot vita är alltmer uppenbar från hennes läger. Jag har ingen medkänsla för Annie Lööf. Hon är en demon i mitt tycke".

Behöver du läsa på om FN Agenda 2030s plan för att utrota oss alla, Kalergiplanen, kan du läsa här.

Det är dags för en global folkresning mot globalisterna och deras lakejer inom politiken och i media. Det är dom eller vi. Det räcker inte längre med att skriva. De har förklarat krig mot oss alla, det är dags att slå tillbaka.

Jag avslutar med en öppen fråga från en man som heter Dan Lumberg. En fråga som fick honom avstängd från Fascistbook i 30 dagar. Han har givetvis helt rätt i sin analys:

Ar det inte dags att vakna nu pä riktigt? Sionisterna har köpt upp den "nationella" rörelsen i varenda europeiskt land i syfte att göra den impotent sä att deras planer kan fortskrida utan hinder. 

Vattendelaren mellan att vara vaken och alternativet verkligen vara VAKEN är inställningen till Rothschild-staten Israels vara eller icke-vara. 

Har ni förstått att Israel är språngbrädan mot NWO för den sionistiska makteliten? Har ni förstått vilka det är som ligger bakom krigen i Mellanöstern och massimmigrationen till Sverige och resten av Västvärlden? 

Har ni förstått att "muslimer" och "islam" används som spelpjäser mot vita länder och att ett religionskrig eller "clash of civilizations" kommer att användas som förevändning för att infora en "världsreligion" (läs: de noakidiska lagarna)? 

Har ni förstått skillnaden på symptom och sjukdom? Har ni förstått att judarna inte är EN ras och att de "vita" judarna som befolkar Israel är icke-semitiska khazarer utan koppling till det historiska Judéen/Israel? 

Har ni förstått att den etniska rensningen i Palestina är preludium till den etniska rensningen av våra egna länder? 

Har ni förstått att makteliten vill utplåna de vita rent fysiskt för att få fram sin bastardiserade slavras (Kalergiplanen)? 

Har ni förstått att ni inte kan stödja Israel och samtidigt kalla er nationalister?

Referens: http://hagenbo.blogspot.com/2016/05/om-sionism.html