söndag 8 december 2019

Om klimatalarmism versus förnekelse - Gästinlägg

En man vid namn Billy Wideling skriver här ett gästinlägg:

Klimatalarmisternas påstående är att det råder en 97% konsensus i vetenskapsvärlden kring att CO2 är klimatdrivande och att solen är av helt underordnad betydelse för jordens temperatur och att det är bevisad vetenskap.

Men vad stämmer, hur är det i verkligheten?

Låt oss börja med denna koncensus på 97% och hur man kom fram till den:

Det var klimataktivisten John Cook som 2013 publicerade en studie där han gått igenom 11944 uppsatser från 1991-2011 utifrån söktermerna "global klimatförändring" och "global uppvärmning".

John Cook arbetade utifrån metoden att de som menade att CO2 visserligen är en växthusgas men förmodligen inte har någon mätbar klimatpåverkan hamnade i facket för de som tror att CO2 är klimatdrivande.

Även de som inte sagt något alls om CO2 men John Cook tyckte att det var "insinuerat" hamnade i samma fack, på så sätt så fick han det till 97%.

Bland de 11944 uppsatserna så var det i verkligheten endast 41 stycken som påstod att CO2 är klimatdrivande, alltså hamnar den verkliga "konsensus" i hans studie på 0.3%

Så, med det ut världen så kan vi titta på vad CO2 är, vilka egeskaper koldioxid har och om det är klimatdrivande:

Kemisten Svante Arrhenius publicerade 1896 att CO2 hade klimatdrivande egenskaper. Hans hypotes som finns beskriven i boken Über den Einfluss des atmosfärischen Kohlensäuregehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche säger att det är växlingar i halten av CO2 i atmosfären som orsakar istider och värmeperioder.

Några år senare, 1906, så insåg han att han hade haft helt fel och tog tillbaka detta i sin helhet.

1938 bevisade den serbiske vetenskapsmannen Milutin Milankovic att det är jordens svagt elliptiska bana och där med avståndet till solen som orsakar istiderna och senare att solcykler orsakar mindre varm och kall perioder. Alltså att det är solen som är klimatdrivande.

Men man undrade ändå över vad som orsakar den så kallade växthuseffekten eftersom CO2 nu vart uteslutet.

Man insåg snabbt att det är vatten som orsakar växthuseffekten. Koldioxid kan nämligen endast absorbera värmestrålning inom 3 smala band inom det infraröda spektrat, 2.7 mikrometer, 4.3 mikrometer och 15 mikrometer.

All annan värmestrålning släpper just koldioxiden igenom som om koldioxiden inte fanns där alls.

CO2 har alltså helt enkelt inte de egenskaper som krävs för att på något sätt påverka klimatet.

Vissa bilder som jag sett visar felaktigt att koldioxiden absorberar värmespektrat 12-20 mikrometer och man kallar detta för "stängda fönstret".

Det är helt felaktigt av flera orsaker, dels att det, som jag just berättat är 3 väldigt smala specifika band och dels så avger CO2 sin upptagna värme igen på endast några femtosekunder och sprider den åt alla håll, även "utåt" (en femtosekund är 0.000000000000001 sekund).

Det hela blir ännu underligare när man betänker att alarmisternas modeller menar att en CO2 molekyl alltså ska påveka (värma upp) sina dryga 2500 (2495) omkringliggande molekyler och därmed orsaka en uppvärmning.

Koldioxid är på detta den minst potenta av de så kallade växthusgaserna och den människoskapade koldioxiden utgör endast 0.00153% (människoskapad CO2 = 3,75% av 408ppm = 15,3 ppm = 0.00153%).

Vatten däremot är den mest potenta av alla och utgör 95% av växthusgaserna i atmosfären. Vatten och koldioxid interagerar mestadels på följande sätt - CO2 (aq) + H2O <-> H2CO3 (aq).

CO2 binder sig i vatten i form av kolsyra som i mindre mängder kan följa med upp en liten bit i atmosfären och komma ner som regn. Mängden CO2 i atmosfären är direkt kopplat till temperatur. Ju varmare det är ju mer CO2 släpper haven ifrån sig.

Alltså, ju varmare det blir ju mer koldioxid får vi i atmosfären, inte tvärt om. Och omvänt att ju svalare det blir, ju mer CO2 tar haven upp från atmosfären.

Detta ger i sin tur en växling mellan havslevande och landlevande växter i kolcykeln. När det blir varmare så blir det som sagt mer koldioxid i atmosfären och det gagnar de landlevande växternas fotosyntes. Medans när det blir svalare så gynnar det havets autotrofer så som algernas fotosyntes. Över hälften av all fotosyntes sker faktiskt i haven.

Vissa menar att vi stör kolcykeln genom att introducera mer CO2, att denna inte hinner tas upp, att det blir en återknytning - "feedback".

Men det stämmer inte, för växterna mår som bäst vid runt 1500-2000 ppm CO2 så de är långt ifrån mättade av dagens nivå på 408 ppm.

Och som sagt, så utgör människoskapad CO2 endast ca. 0,0015%

Faktum är att ökade halter av CO2 skulle ge större skördar och motverka svält nu när den globala populationen växer exponentiellt. Problemet här är att vi människor, hur vi än försöker, inte kan skapa tillräckligt mycket CO2 för att göra någon som helst skillnad på något alls.

Och för er som inte känner till kolcykeln så ska jag försöka förklara den genom att förenkla den in absurdum.

Kolcykeln är vägen kol vandrar genom allt levande till naturen och tillbaka till levande saker igen i ett kretslopp.

Här tar jag, plågsamt förenklat växters kolcykel:

Fotosyntes:

6 CO2 + 6 H2O -energi-> C6H1206 + 6 O2

Koldioxid och vatten med ljusenergi bildar glukos och syre.

Cellandning:

C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energi

Glukos och syre blir koldioxid, vatten och värme. Växter tar upp koldioxid skapar sin näring och avger syre. Cellerna i växterna tar upp näringen, använder syre och avger koldioxid, vatten och värme.

Och så börjar kretsloppet om igen och då ser hela kedjan ut så här:

6 CO2 + 6 H2O -energi-> C6H1206 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energi

Fotosyntes -> Cellandning -> Fotosyntes -> Cellandning osv.

Nu är det hela enormt mycket mer komplicerat än så, men denna förklaring fungerar hjälpligt för att förstå vad kolcykeln är och gör.

Det är här de som menar att människoskapade CO2 utsläpp stör kolcykeln kapitalt missar en sak.

De tänker på systemet som statiskt, alltså att det är ett permanent antal växter av bestämd storlek. Och hade det varit så, ja då hade kolcykeln störts och växtlighet hade inte kunnat ta upp mer CO2 än det redan finns. Men ökad CO2 ger mer växtlighet !

Där av anledningen till att man ofta tillsätter stora mängder CO2 i växthus.

Så det är sedan länge empiriskt bevisat att det är solen som styr jordens temperatur och inte koldioxid.

Vilket är förväntat för den logiskt tänkande, eftersom just solen är planeternas enda externa källa till energi som på något sätt kan påverka temperaturer och där med också klimat.

Låt oss titta lite på de olika klimatmodellerna och politiken kring dem:

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är som namnet antyder politiskt bundet av regeringar.

IPCC har som uppgift att söka efter människoskapade klimatförändringar och får helt enkelt inte söka naturliga förklaringar, det är inte deras uppgift. Så de använder klimatmodellen som är skapad av serietecknaren och klimataktivisten Michael Mann.

Michael Mann's klimatmodell är enkelt och väldigt rätt fram, den säger att CO2 är klimatdrivande och solen är av helt underordnad betydelse.

Så, det betyder att den faktiskt säger att årstiderna beror på växlingar i koldioxidhalten och inte på grund av jordaxelns lutning och där med hemisfärernas avstånd till solen eftersom solen i hans modell är helt underordnad.

Ingen har dock lyckats förklara mekanismen som ska orsaka dessa skiftningar i CO2 och varför de skulle vara cykliska med jordaxelns lutning mot solen.

Michael Mann's modell har heller inte lyckats förutsäga en enda sak som faktiskt slagit in, vilket är kriteriet för att få vara en teori (för att något ska bli accepterat som en vetenskaplig teori så måste den med stor exakthet kunna förutsäga något som slår in gång på gång).

När man satte in all mätdata från 1950 i Michael Mann's klimatmodell så visade den att jorden skulle ha varit ett brinnande inferno redan i slutet av 60-talet. Och det är på grund av denna modell man med jämna mellanrum påstår att vi har 10 år på oss att rädda klimatet.

Så har vi klimatmodellen av Tim Ball (som är forskare och inte serietecknare) vars förutsägelser slagit in var gång, men den används inte för att den förutsätter att klimatet går i naturliga cykler. Tim Balls model förnekar inte den medeltida värmeperioden, lilla istiden eller att vi haft allvarligare klimatförändringar långt innan människan var aktuell på jorden.

Vid en rättegång mellan Tim Ball och Michael Mann så kunde Michael Mann inte visa upp metadatan han påstår sig ha använt för att skapa sin klimatmodell. 

Så för att avsluta innan detta blir en bok så kan det nämnas som kuriosa att Svante Arrhenius mamma hette Carolina Christina Thunberg, en släkting till Greta Thunberg. 

Bilden nedan är hämtad från denna artikel där du kan läsa om den verkliga anledningen till den av Rockefeller skapade klimatalarmismen.


fredag 6 december 2019

Om bananrepubliken och U-landet Sverige - Gästinlägg

Sverige håller på att bli ett U-land kunskapsmässigt. 

Någon skriver: 

Det räcker med att en klass berikas med 2-3 invandrare – ofta ensamkommande – så är klassen förstörd, berättar Karin. Dessa elever saknar impulskontroll och beter sig som om de vore galna.

Datorer och stolar kastas ut genom fönster, man stör medvetet klasskamrater som försöker studera och timmar går åt till att försöka lära ut bokstäver till analfabeter. 

Timmar som Karin hellre hade lagt på de svenska elever som sökt sig till skolan för att de eftersträvar lugn och hög akademisk standard. Men på grund av det nya klientelet kan inte skolan längre leverera detta.

En vanligt förekommande företeelse är att nyanlända elever frågar när de ska få sin dator tidigt under inskrivningssamtalet. När Karin kontrar med att datorn endast är ett hjälpmedel och inte kunskapen i sig så får hon bara hånleenden tillbaka.

Frågar hon om de inte först vill ha en rundtur på skolan, eller sina skolböcker, så säger de att de kan ta det senare. Det händer också att eleverna frågar vilket betyg som krävs för att de ska få stanna i Sverige eller för att få fortsatt försörjningsstöd. Intresset för inlärning finns inte där.

De svenska eleverna får inte längre en rättvis utbildning

Under lektionstid förekommer det ofta att nyanlända elever filmar Karin när hon lär ut. De har Skolinspektionen på kortnummer och hotar med att sprida osanningar i media så att Karin ”inte ska få vara lärare längre”. 

De hotar också genom att säga att de vet vad hon heter. Detta sker inte minst i anslutning till att de blivit missnöjda med sina betyg.

Dessa elever vet att systemet alltid är på deras sida och att deras dåliga beteende inte ger några konsekvenser. Positiv särbehandling blir ett resultat av detta då lärarna vet att de står maktlösa.

De svenska eleverna får inte längre en rättvis utbildning. De nyanlända eleverna får också högteknologiskt inlärningsmaterial som inte de svenska eleverna får tillgång till.

– Säger man ifrån känner man sig som en lerduva som det är skottpengar på, berättar Karin.

Många lärare på skolan har fått cykeldäck punkterade och backspeglar på bilen förstörda upprepade gånger. Nu åker man hellre kollektivtrafik för att undvika sabotage.

När det gäller PISA-resultatet skriver Tino Sanandaji:

I början av 90-talet brukade svenska skolresultat ligga bland de högsta i Europa, och var fortfarande relativ bra vid första PISA-mätning kring millennieskiftet. Sverige kraschade dock 2012, vilket ledde till en chock som tvingade fram reformer och en nationell samling kring skolan. 

Det funkade, och i 2018 års mätning idag har Sverige återhämtat mycket av tappet. Forskare Gabriel Heller Sahlgren uppmärksammar slående resultatet att svenska elevers resultat rentav ökat marginellt över tid! Mer än hundra procent av tappet i PISA drivs av elever med invandrarbakgrund, genom sämre resultat samt växande befolkningsandel. 

Heller Sahlgren skriver ”I PISA har nu 68% av det svenska fallet mellan 2000 och 2012 utraderats. Vad kan förklara kvarvarande 32%? Nedan visar jag att svaret är förvånansvärt enkelt: elever med utländsk bakgrund föll kraftigare och har inte återhämtat sina resultat i lika hög utsträckning...Nästa steg är att investera i rätt insatser för att förbättra resultaten bland elever med utländsk bakgrund”

Invandringens långsiktiga effekt och demografisk transformation driver alltmer sociala utfall i Sverige, och får allt större genomslag över tiden.  Ändå har många flumakademiker svårt att tänka stringent kring dessa frågor, exempelvis statistisk underprivilegierade kriminologer som tror att invandringens effekt mäts på basis av "korrelation" med total utveckling. 

I flera områden går det parallellt med invandringens negativa effekt lika bra som eller rentav bättre än någonsin någonsin för majoritetsbefolkningen, så att invandring drar ned medan de svenskt ursprung lyfter landets resultat. 

Analfabeter som herdar getter i Afghanistan fattar intuitivt skillnad mellan delkomponent och totalutveckling, som att flockens gråa getter ett år producerar mer ull trots att vita getter producerar mindre så total ullproduktion faller. Vi får kanske helt enkelt bör bjuda hit några Afghanska gettherdar som gästforskare så de kan ha sin flock på Stockholm Universitets gräsmatta medan de lär svenska flumakademiker räkna.


S slår sig just nu för bröstet över det "lyckade" PISA-testet, då resultatet påstås vara bättre än förra gången. Jo du!

Man undantar ca 10% av eleverna i läsförståelse och presenterar resultat som om ALLA elever deltog. Propaganda, bedrägeri, korruption får ett nytt namn - Socialdemokrati/miljöparti = kulturmarxistisk diktatur.

Som en fond till diskussionen om svenska PISA-poäng och andelen elever som undantagits från provet kan man läsa den här artikeln i Kvartal om hur den svenska skolan förr i världen skapade lärda och lärdomsgiganter.söndag 1 december 2019

Om Marxism som ”religiös vetenskap” - Gästinlägg

En man som heter Hans-Erik Sjöholm skriver ett gästinlägg om klimatpsykosen:

MARXISM SOM RELIGIÖS “VETENSKAP” 3.0

Klimatsekten - den nya formen för marxismen. 

Exakt som de gamla inpyrda marxisterna som tex den nu döde stalinisten CH Hermansson (Sveriges Kommunistiska Parti, Vänsterpartiet Kommunisterna) vilka insisterade på att marxismen var en naturlag som kunde fastställas och valideras enligt naturvetenskapen påstås idag fräckt att klimathotet skulle vara en naturvetenskap och inte deras egen totalitära politik. 

För oss som minns de fanatiska radikalfeministerna, vilka även de är ett gäng övervintrade marxister med Gudrun Schyman i spetsen (Marxist-Leninistiska Kampförbundet – MLK), är det även där exakt samma påståenden, om en naturbunden “genusvetenskap.” 

Trots deras litenhet (Lenins teori om avantgardet) lyckades radikalfeministerna med att styra in samhällsdebatten inklusive myndigheter och institutioner på deras sektlära och fraseologi. Media lyckades t.o.m. få den då nytillträdde Stefan Löfven att på första frågan han fick påstå sig vara feminist.

Sen fick han inga mer frågor av den typen då han genom det politiskt korrekta svaret blivit officiellt godkänd.

Det senaste i raden av messianska frälsningsläror som bisarrt nog kräver total lydnad från dess undersåtar (folket/individerna) med religiösa förtecken men med påstådd “vetenskap” som grund är den i media allestädes närvarande klimatsekten. 

Givetvis hittar vi även här den döde stalinisten CH Hermanssons dekret om “Makt och miljö viktigast för vänstern.” 

Men såklart: Makt, makt, makt! 

Maktlärans maktmedel mot det “okunniga folket” ser såklart också likadana ut. I Sovjetunionen kallades det för “Parental Concept of Law” (Harold Berman) där den tyranniska staten agerar som en folkuppfostrande fadersgestalt. 

Det var alltså ingen slump att Stalin kallades för Lillefar. 

Givetvis har makthavarna (nu från det obskyra miniatyrpartiet i regeringsställning som knappt kom in i Riksdagen) sett till att ingen av dessa "vetenskaper" fick eller får kritiseras enligt deras egen totalitära maktlära.

Typiskt för de illegitima makthavarna är att ständigt och jämt beskära individernas och folkets rättssfär, oftast med gigantiska och opåkallade skatter tex på plastpåsar. Höga skatter har stöd hos Karl Marx. 

Den som motsätter sig att få sin rättssfär ytterligare inskränkt är en sk “Klimatförnekare” (inte klimathotsförnekare, utan såsom de själva uttrycker det påstås man förneka existensen av ett klimat (!). 

Vi som då inte förstår vårt eget bästa, vi har med marxisternas fraseologi ett “falskt medvetande” – och sådana måste korrigeras såklart. 

Ytterligare ett maktmedel i deras arsenal mot “de okunniga barnen” (folket) är därför att som i DDR sinnessjukförklara dissidenten ifråga. 

Klimatsektens ledare Isabella Lövin som knappt kom upp i 4 % (jmf uttrycket Kamrat 4 % om stalinisten CH Hermanssons VPK) gjordes dessutom till vice statsminister. 

Precis som under 1930- och 40-talets totalitära krav påstås idag år 2019 ingen kunna ifrågasätta det lilla skitpartiets och klimatsektens dekret och fantasier om ett “klimathot.” 

Då är man enligt Mini-DDRs vice statsminister nämligen inte klok. På riktigt alltså! Vem är inte riktigt klok kan man ju fråga sig? 

Lägg märke till 16-åriga Greta Thunberg på bilden, utnämnd här i Mini-DDR dels till Jesu efterträdare av befrielseteologerna i svenska kyrkan och dels till årets kvinna). 

Så fungerar det i totalhavererade mini-utopier. Bilden är från det tillfälle då hon hysteriskt skrek i FN på nordkoreanskt vis om sin barndom som påstås ha blivit förstörd av makthavarna – av samma makthavare som nu skall inskränka inte sina egna liv såklart för hon och andra influensers flyger mer än någonsin i 1:a klass, utan som vanligt är det folkets/individernas rättssfär. Igen, igen och igen.

“För Lövin, vice statsminister och klimatminister, är det tydligt att det är krafttag som behövs, och det nu. Själv är hon mycket orolig för klimatet, säger hon till SvD.

– Om man inte är orolig är man inte klok, säger Isabella Lövin till tidningen.
– Varningarna nu är så glasklara som de kan bli. Det är inte politik, det är naturvetenskap.”

“Marx är Gud, Marcuse är hans profet och Mao är hans svärd.”

Att marxismen är en fundamentalistisk vansinnesreligion, framstår för den utomstående som alldeles uppenbart – alla förnekelser från deras eget håll till trots. 

Vad gäller treenigheten torde denna bäst kunna exemplifieras med de fullständigt bisarra porträtten på dessa ikoner som ständigt fördes/förs fram av rent besatta människor vid olika officiella sammanhang och demonstrationer (religiösa processioner) i aktuella diktaturer. 

Likheterna med de självplågande domedagsprocessioner under medeltiden som under uppseendeväckande former skulle lära mänskligheten vad som komma skulle, är mycket slående (jämför Folk- och kamratdomstolar).

Kring dylika spektakel i modern tid anordnades också massmöten och eldande tal (gudstjänster) det ena värre än det andra, samt självklart i enlighet med klassisk despotism tolkat av George Orwells “bellyfeel,” d.v.s. bröd och skådespel åt folket – panem et circenses. 

Besvärjelserna är någonting på papperet så iögonfallande, att det måste ses det och än mera höras. 

Ett exempel av många: “Leve den segerrika bildandekongressen för Kommunistiska Partiet i Sverige! 

Länge leve den revolutionära enheten mellan Japans Kommunistiska Parti/Vänster och Kommunistiska Partiet i Sverige! Länge leve den proletära internationalismen! Ära åt den oövervinneliga marxismen-leninismen!” 

För att den riktigt “eftersträvansvärda effekten” skall infinna sig, bör besvärjelserna enligt inhämtad uppgift egentligen också höras. 

Alla uttalas, som en följd av marxisms materialism, rent mekaniskt men ändå aggressiv-religiöst efter varandra i en följd och den sistnämnda lokutionen i Förkunnelsen: “Ära åt den oövervinnerliga marxismen-leninismen,” motsvaras ungefär av bekräftelseformen Amen i bönen Fader vår. (Citerat ur den “svenska” våldssekten KPS’ partiprogram, Dokument från KPS, 1982, s. 85.)

Då tydligen inte vem som helst kan ta på sig den rollen och s.a.s. axla manteln, blir därför Läran också till en elitistisk och fanatisk Förkunnelselära med olika välselekterade profeter och proselyter, vilket det revolutionära upprorets makabra studenter uttryckte under annus miserabilis 1968: “Marx är Gud, Marcuse är hans profet och Mao är hans svärd.”[1] 

De flesta av förespråkarna talar ju inte ens om kommunism, utan om marxism – d.v.s. en Marx-ism! 

Från detta har man sedan på den kanten byggt vidare och bildat den ena bisarra skolan efter den andra, t.ex. “Leninism,” “Stalinism,” “Castroism,” “Maoism,” “Titoism” etc. etc. Varför man i Sverige inte lyckats skapa en (C. H.) “Hermanssonism,” (Lars) “Wernerism,” (Gudrun) “Schymanism,” (Ulla) “Hoffmannism” eller (Lars) “Ohlyism” är lika förbryllande. Så här beskriver David Horowitz’ både marxismens och nazismens religion:

”Både nazism och marxism är doktriner som är rotade i de messianska ambitionerna och gnostiska illusionerna som upplysningen släppte lös; båda frammanar anspråk på militärisk frälsning av de socialistiska löftena; båda är apokalyptiska visioner som föreslår slutgiltiga lösningar till vad som är de mänskliga levnadsvillkorens tidlösa problem. 

Både nazism och marxism grep sig an den socialistiska framtiden genom att först förstöra den borgerliga, demokratiska nutiden och sedan upprätta sina utopier på dess rykande ruiner. 

Båda planerade att återupprätta den förlorade mänskliga enheten genom att först dela upp mänskligheten i motstående läger – vi och dem, ljusets barn och bärarna av mörker, de som är räddade och de som är fördömda. 

Nationalsocialismen föreslog att bygga dess utopi på den rasliga grunden – skapandet av det genetiskt renade ariska släktet; den internationella socialismen föreslog att bygga dess utopi på den klassmässiga grunden – skapandet av den moraliskt renade proletära släktet: den nya Sovjetmänniskan. 

Båda har mördat miljoner och inte skapat några nya utopier, utan tvärtom nya sociala helveten som har orsakat mänskligt lidande utan tidigare motstycke.”


lördag 30 november 2019

Om det mediala och politiska etablissemangets medvetna söndrande av Sverige - Gästinlägg

Skrivet av Kenny Korén som är tillbaka med ännu ett gästinlägg:
"TT: Svenska staten stäms på drygt 17 miljarder. Det australiska prospekteringsbolaget Aura Energy kräver svenska staten på drygt 17 miljarder kronor rapporterar SVT Jämtland. 
Anledningen är att Sverige förra året beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning."
Då blir Mikael Damberg och hans parti och deras stödpartier nöjda eftersom de vill söndra välfärdsstaten och därför så stödde Mikael Damberg TTIP-avtalet med klausulen som gör denna stämning i miljardklassen möjlig mot Sverige.
Jag vill påminna om det nyligen sända Uppdrag Granskningsprogrammet "Jakten på mineralerna" där både Svenska och framförallt utländska gruvbolag letar efter mineraler på 600 platser i Sverige och där de får borra utan markägares tillstånd. 
Svenska staten agerar exakt som i forna Sovjet och i andra diktaturer. Man borde även så länge detta tillåts pågå ha instiftat en fond eller liknande där samtliga gruvbolag måste bidra ekonomiskt till att man har resurser att återställa och sanera vid negativa miljökonsekvenser.
I Sverige så betalar gruvbolagen en mycket lägre skatt än vad de gör i våra grannländer vilket inte är förvånande med outbildade och lågresterande politiker eller andra tillsatta som är urusla på att förhandla.
Regeringen och dess stödpartier och möjligtvis vilka andra riksdagspartier som ingår i söndringen av nationalstatens välfärdssystem, det får du ta ställning till själv, och som vill rasera kommunernas ekonomi. 
Redan nu så är 110 av 290 kommuner i en ekonomisk kris likaså 18 av 20 regioner så allt går enligt planen. Det innebär stora besparingar eller snarare inskränkningar på bland annat skolan och assistanshjälp till handikappade och inom äldreomsorgen samt mycket annat.
Staten skall få mer makt över kommunerna genom att stärka sina egna finanser medans man gör kommunerna alltmer skuldsatta och sätter dem i ekonomisk kris så därför så instiftades den tvingande bosättningslagen vilket var ett brott mot grundlagen eftersom kommunerna enligt den skall vara självbestämmande. 
Man har även mycket skickligt och målmedvetet havererat polisväsendet genom att sparka poliser med stor erfarenhet eller ge dem så låg lön att de slutar. 
År 2016 så beslöt man sig även för att sänka begåvningskraven för intagningen till polisutbildningen.
Nu fortsätter man förfallet av sjukvården där redan sjukhus, akutmottagningar, förlossningsavdelningar samt annan specialkompetens har lagts ner runt om i Sverige.
Sjukvården i Stockholm söndrades bland annat genom att man byggde en av världens dyraste byggnader det nya Karolinska sjukhuset så nu måste man sparka ett stort antal läkare och sjuksköterskor trots överbeläggningar och inställda operationer.
I Sverige så har vårdköerna fördubblats från 15.000 personer till över 30.000 personer som får vänta mer än 90 dagar på vård. Detta har medvetet och planenligt genomförts under Stefan Lövens regering mellan åren 2014-2018.
Stockholm växer med c:a 30.000 personer varje år så deras mål att skapa ett sjukvårdshaveri fortskrider enligt planen.Nu skall den medvetet genomförda skadan öka genom en utökad anhöriginvandring stödd av samtliga riksdagspartier förutom SD och Moderaterna.
Man talar om att de som redan befinner sig i Sverige skall ha ett ansvar för deras anhörigas försörjning men det är bara lögner och ett spel för galleriet. 
Vem tror på att de anhöriga som inte sedan försörjs av sina påstådda släktingar i Sverige i så fall kommer att flygas hem? 
Det kommer även att bli en mycket lönsam människohandel för de som tar hit personer som de påstår att de är släkt med.
Saxat ur artikel från Smålandspostens artikel "välfärd via blocket". Det räcker alltså med att låtsas köpa en bil på Blocket för att få tillgång till svensk sjukvård.
""Systemet med samordningsnummer har inneburit att det finns uppemot 870 000 fler människor i Sverige än befolkningsstatistiken visar, eftersom den bara räknar folkbokförda. 
En del av dem med samordningsnummer har fått personnummer och blivit folkbokförda, andra med samordningsnummer har aldrig varit i landet. Enligt beräkningar är 390 000 av dessa samordningsnummer inte kopplade till en styrkt identitet."
"För två år sedan larmade Skatteverket om att det inte krävs att man inställer sig i Sverige för att få ett samordningsnummer. Man behöver inte ens visa upp ett foto av sig själv. 
Samtidigt ger samordningsnumret tillgång till hela den svenska sjukvården och även svensk pension. Skatteverket påtalade detta för regeringen i en rapport men inga reformförslag kom från Rosenbad. 
Istället kom krav på att göra det lättare för EU-medborgare att ta arbete i Sverige."
Regeringen Palme tog bort tjänstemannaansvaret och partierna gjorde sig ekonomiskt oberoende av medlemmar via partistödet samtidigt som de orkestrerade sin egna låtsade förträfflighet genom presstöd och public service endast SD undantaget som ofta får kritik i deras propagandaorgan.
MSB satsade under två år 27 miljoner på genusforskning men inte en krona på ett vattenbombningsplan. MSB skröt om hur många helikoptrar de hade men endast 10 av 30 av dessa helikoptrar fanns i verkligheten och de piloter man påstod sig ha kontrakterat de fanns det bara en bråkdel av. 
Mycket medvetet så satsade man på helikoptrar med avsevärt lägre vattenbombningskapacitet ungefär hälften än vad man har i till exempel i Norge.
Transportstyrelsen som sålde ut mer information om rikets säkerhet än vad samtliga spioner i Sverige har gjort följde den kulturmarxistiska och socialistiska eller ultraliberala medvetna planen och strategin.
Försäkringskassesystemet söndras genom bland annat att man kan dränera det med genom att utrikesfödda kan ha flera olika identiteter och genom enormt generösa ersättningar till personer som man inte vet vilka de är eller var de kommer ifrån. 
Dessa kostnader skall nu öka ännu mer genom en utökad anhöriginvandring. 
Löfvén och C:o kommer med lögner om en begränsad invandring samtidigt som man ger i snitt 120.000 personer uppehållstillstånd varje år.
Vi har alltså ett försäkringssystem som är en lönsam kassako för staten att täcka blödande ekonomiska sår inom andra områden. 
Det är ett system som arbetsgivarna har betalat in för ändå så nekas svårt sjuka och handikappade hjälp.
Man vill skapa splittring inte bara genom att ha helt olika måttstockar när det gäller förmåner och där bidragsbrott inte beivras för utrikesfödda om de säger att de inte förstod regelverket men att fylla i en bidragsansökan det hade man inga problem med. 
Det hade inte heller domstolarna som frikände bidragsbedragarna. 
Försäkringskassan bedriver inte heller efterforskningar gällande bidragsbrott när de misstänkta har återvänt till sina hemländer eftersom "uppklarningsprocenten är så låg". 
Däremot så jagar man de med ett Svenskt personnummer med blåslampa vid felaktiga utbetalningar.
Skolan har infantiliserats och lärarna kompetens är i många fall urusel så ifall man svarar alternativ D på samtliga frågor för att kunna söka in på lärarhögskolan då har man ett högre resultat än vad som krävs vilket man ser i olika PISA-undersökningar. 
Det skiljer sig stort mellan olika skolor men där hot och våld samt anarki härskar i klassrummet där är det mycket svårt för de elever som vill lära sig någonting.
Politiker och myndigheter har medvetet skapat alltfler fattigpensionärer och Sveriges pensionärer har fått det avsevärt sämre än de i våra grannländer och även i jämförelse med stora delar av resten av Europa så allt går enligt planen.
Sverige skall bli en mångkulturell underlydande provins till EU och till FN Agenda 2030 som banar vägen för ett globalt styre. 
Även i den svenska regeringens handlingsplan för agendan så finns det vissa formuleringar som bör mana till en mycket stor oro. 
Här är ett exempel : "Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat på hemmaplan och som en del av det globala systemet”.
När hela Sverige är konkursmässigt då kan de multinationella företagen ta över våra naturtillgångar och attraktiva landområden där även vårt vatten är enormt attraktivt att ha som inkomst och till försäljning. 
Det finns redan planer på att ha vårt rena vatten som en lönsam handelsvara. 
Artikeln från Sydöstran, som är Blekinge läns ledande tidning för nyheter, och som handlade om att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro föreslog att vårt dricksvatten ska bli handelsvara den artikeln är nu borttagen.
Politikerna har mycket medvetet till skillnad från Norge och Finland kraftigt minskat vår självförsörjning och man tog bort våra beredskapslager för att göra oss enormt beroende av EU. 
Under en storkonflikt så kommer stora delar av Sveriges befolkning att svälta.
Vår guldreserv är till för att bland annat kunna rädda banker men det finns inte med i "regelverket" att det skall kunna användas till att rädda vår befolkning vid en kris den krisen gäller som sagt bara för våra affärsbanker. 
Dessa affärsbanker har enligt EU-lag rätt att beslagta dina tillgångar vid en bankkris, en så kallad Bail-In, för att kunna tömma svenskarnas sparkonton.
Politiker ser till att våra gamla får lämna sina äldreboenden för att det blir billigare att de sitter var för sig ensamma i en liten lägenhet samtidigt som nyanlända tar över deras bostäder eftersom det däremot är ekonomiskt lönsamt. 
Det är en psykopatisk handling mot de äldre som via skatter har försörjt deras partiers tidigare politiker. 
Antalet självmord är som allra högst bland män som är 85 år och äldre. Det är en siffra som kommer att öka bland samtliga pensionärer när man tar bort gemenskaperna när äldreboendeformen "skall fasas ut".
Hatet mot ens egna befolkning har inga gränser medans man ger förtur till lägenheter till nyanlända och många kommuner har även köpt in bostadsrätter och villor som de skall få bo i. 
Som infödd så betalar man via skattsedeln för att ens egna barn och barnbarn skall hamna sist i bostadskön.
Många våldtäkter utreds inte trots att förövarna har blivit utpekade med namn och var de befinner sig och det är förstås en medveten strategi att man vill skapa otrygghet och därför inte vill prioritera förutsättningarna för att skydda värnlösa flickor och kvinnor från grupp-och överfallsvåldtäkter.
Våldtäkterna i Sverige som det sker flest av i hela Europa det är för att söndra Sverige som nation så det sker inte bara genom medvetet importerade skjutningar och bombdåd samt via en extrem ökning av ungdomsrånen.
När Morgan Johansson och Stefan Löven och många andra påstår att våldet och kriminaliteten i förorterna enbart beror på socioekonomiska faktorer så är det som att säga från deras politiska perspektiv att det beror på att klasskampen ännu inte har nått sitt mål. 
Som jag skrivit tidigare så är det förstås en medveten lögn eftersom vissa invandrargrupper är extremt överrepresenterade som förövare medans vissa andra invandrargrupper, som mycket mera sällan får uppehållstillstånd, och som lever inom samma "utsatta områden" och som har samma inkomstnivåer de är mycket sällan dömda i Svensk domstol för våldtäkter, skjutningar, skol-och bilbränder samt ungdomsrån.
Enligt Polischefen Erik Nord i Göteborg så beror rånvågen mot unga på att rånarna har långtråkigt. Det är förstås en ursäktande förklaringen från en Dan Eliasson kopia som omedelbart borde sparkas ifrån sin tjänst som politiskt tillsatt och totalinkompetent låtsaspolis. 
Dessa ungdomsrån mot barn och ungdomar syftar inte bara till att stjäla andras tillhörigheter utan även för att skrämma, misshandla och förnedra. De som utsätts är huvudsakligen ensamma ungdomar eller högst två personer med ett typiskt Svenskt utseende.
Låt mig ta ett teoretiskt tankeexempel. 
Tänk dig ett ungdomsgäng som inte består av andra generationens invandrare utan av personer som har som gemensam nämnare att råna och misshandla invandrarungdomar. 
Hur stor är då sannolikheten att Polischefen Erik Nord skulle förklara det med att rånarna som sprider skräck och som gör att många inte vågar gå ut kvällstid det beror på att de har "långtråkigt"? 
Ifall olika ungdomsgäng misshandlade ungdomar med invandrarbakgrund då skulle det bli ett ramaskri bland politiker och så kallade journalister och som skulle skrika högt om högerextremism och rasism.
Regeringen vill skapa kaos på så många olika sätt som de kan komma på så därför så sätter de stopp för att man skulle kunna instifta en lag som skulle ha gjort det möjligt att återkalla medborgarskap och det inte ens för IS-terrorister, vilket man har gjort i till exempel Danmark, och det får inte heller utredas vidare.
SÄPO anser till exempel att en terrorist´s mänskliga rättigheter att få stanna i Sverige, om det finns några "risker" för personen ifall han utvisas, det är viktigare än riskerna för ett terrordåd som dödar och skadar civila. 
Ifall man har den agendan från den Svenska regeringen och majoriteten av andra riksdagspartier samt SÄPO förutom SD som är representerade i riksdagen då vill man skapa otrygghet och rädsla samt prioritera potentiella mördare framför sin egna befolkning.
Det är mycket, mycket sorgligt att av de få som reagerar så ser de oftast inte sambandet, där Lars Bern är en av de få undantagen, att det är politiskt mycket medvetet planerat på många olika områden och att det inte bara beror på inkompetens. 
Denna strategi är orkestrerat av några få med hjälp av ett stort antal så kallade nyttiga idioter samt globalistägd media som döljer och förvanskar sanningen.
Man har via presstödd och tvångsfinansierade public service hjärntvättat sin egna befolkning så till den grad så att söndringen av Sverige som välfärdsstat kan fortgå utan större problem eller massdemonstrationer.
Illegala invandrare betalar 50 kronor per tandläkarbesök. Mitt kostnadsförslag hos tandläkaren är på lite över 29.000 kronor och där jag redan har betalat lite över 10.000. 
Om jag hade varit illegal invandrare då hade det istället kostat mellan 350 - 450 kronor. Många fattigpensionärer som inte har råd att gå till tandläkaren är med och betalar tandvård för utrikesfödda. 
Hur många som är födda i Sverige och som påstår att de är här illegalt det är det förstås ingen som vet. Vi har en utbredd rasism bland politiker och myndigheter i Sverige mot de som har bott här i generationer.

A well planned Christian Holocaust

A man named Gavin Anderson published this text below on Facebook on November 26 2019:

A Well planned Christian Holocaust.
Some time ago, I came across a booklet, titled Failure At Nuremberg. On the back cover was a statement by Taylor Caldwell, the American novelist. After expressing his outrage at the trials, he wrote ...but the bombing of the only two Christian cities in Japan in August 1945 via the atom bomb calls to high heaven for retribution. Hiroshima and Nagasaki! Christian cities? Was this true?
This letter focuses on Nagasaki because while Hiroshima has received little attention, Nagasaki has received none. Therefore, it has been called the "Inferior A-bomb city."
Christianity came to Japan in 1549 when St. Francis Xavier came from Portugal, and landed near Nagasaki. It was a place of beauty -- a deep sea port surrounded by hills. He stayed here for a year, learned the language and began to spread the word, conversion was not difficult. By the early sixteen hundreds, ten percent of Japanese were Christians. Nagasaki was becoming the gateway and centre for western culture.
For the Jews, the main settlement was in Yokohama -- seventeen miles from Tokyo, the capital. Here they could influence the government; and that they did. They developed a close money-relationship.
Kobe was another Jewish settlement, when Japan closed it's doors to all foreign traders, the Dutch Jews were the only ones with the privilege of trading.
Before and during WW II, Kobe was a staging area where Jews from Poland and Russia were kept while arrangements were made to send them to North America.
From the middle of the 17th century for two hundred years Christians were persecuted. Many were killed; many went underground.
When in 1859 Japan was forced to open its doors to foreig­ners, 20,000 Christians came out of hiding in Urikami, a suburb of Nagasaki. They had practiced their Faith secretly for two hundred years; with tears of joy they came forth being able now to be Christians, openly. 
In 1895 they built the Urakami Roman Catholic cathedral -was the largest in all Asia -- the symbol of Christianity. The Christian Faith was regaining much of the ground it had lost because of centur­ies of persecution. But then the war and the Bomb!
There have been many words to justify the bombings and many more words condemning them.
The justification is that more allied lives would have been lost if the bombs had not been dropped because the Allies had planned a bloody invasion of Japan.
Condemnation of the bombings rests on the fact that Japan was a beaten Nation. It was suing for peace using Russia as the go-between. Then Russia turned against Japan.
Japan could not have held out much beyond October, 1945. In fact, Japan was finished in Sept. 1944 when the Allies engulfed Japan in a total sea and air blockade.
Amongst those who were opposed to dropping the bomb were: General Dwight Eisenhower; General Douglas MacArthur; Fleet Admiral William Leahy; General Carl Spaatz; Brigadier General Carter Clarke; Major General Curtis LeMay; Admiral Ernest King; and Fleet Admiral Chester W. Nimitz.
Notice that these men were not humanitarians; nor religious leaders; nor intellectuals. They were top-flight military men who were in positions to assess the situation.
General Eisenhower sums it up"…… my grave misgivings, first on the basis that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary and secondly because I thought that our country should avoid shocking the world opinion by the use of a weapon ,....no longer necessary to save American Lives.
The united states strategic Bombing Survey explains: Based on a detailed investigation of all the facts, and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Surveys opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all probability prior to 1 November 1945, Japan would have surrendered even if the bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated.
The consensus was that the bomb was completely unnecessary from a military point of view. Even those who would give an argument for dropping the first bomb on Hiroshima, were at a loss to vindicate dropping the second bomb, three days later, over Nagasaki. 
This bomb referred to as "fat man" was not a uranium bomb like the one dropped on Hiroshima. It was a Plutonium bomb with twice the power of the first bomb. This was saved for a militarily insignificant city.
Obviously, it was a political decision. By whom and why? Of all the material I read, only one -writer, Lowell Ponte, points a finger straight at the "Marxocrats" in the Roosevelt-Truman administration.
The sequence of events justify his conclusion: It was reported that Nagasaki was not on the list of targets. At the last minute, the order came to replace Kyoto with Nagasaki. Although there was a large Mitsubishi Plant near Nagasaki, the pilot went a mile off course to Urakami. There he dropped the bomb on the Urakami Cathedral at almost ground zero; Thus killing 45,000 instantly and another 50,000 died in the next few weeks.
Who, in Washington, was capable of such a barbarous act? More than one no doubt. But one man stands out above the rest. He was Henry Morgenthau Jr. He was responsible for the diabolical Morgenthau Plan For Peace in post-war Germany. He was close to Roosevelt throughout Roosevelt's presidency. That was when the plan to drop the bomb was hatched; And the two Christian cities were to be the targets.
Morgenthau was a prominent Zionist; He was chairman of the American Financial and Development Corporation for Israel; financial advisor to Israel; And chairman of the Hebrew University in Jerusalem.
If the bomb had been dropped on Yokohama and six thousand were killed, the media would be in a state of perpetual hysterics, we would be reminded in every conceivable way: every year; every month; every day. We could not escape it.
But there were no )ews in Nagasaki -- just Christians and Gentiles of other faiths; Not worth the consolation of remembrance.
And so, good-by to the cathedral, the symbol of Christianity in Asia.
Good-by to 500 years of Christian work, suffering, and dying. Before WW II, Christianity was on it's way to sweeping Asia. Today, less than one percent of Japanese are Christian. Japan has been secularized. That means that money-worship has replaced moral and spiritual values. Just another day, another dollar; and taxes eat up most of that dollar." ~ Gary Smith 
US Freemason President Harry S Truman dropped two atomic bombs over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 9, 1945. The two bombings killed 200,000 people, most of them were civilians. Engineer behind the atomic bomb was freemason Vannevar Bush.

Thank you Gavin!


In this world of deceptions and lies, where the winner of wars writes history, take the oppurtunity to shape your own opinion on the other notorious holocaust from that period in human history, the second Zionist world war, by reading this book and this article.

Warning! By doing so, you are in risk to get your whole world view completely turned upside down. You have been warned.

onsdag 27 november 2019

Om teatern som heter ”demokrati” - Gästinlägg

En man som heter Lars Byström skriver här ett gästinlägg om den teater (illusion) som kallas ”demokrati”.

Det finns ingen/har aldrig funnits någon s.k. demokrati!

Allt är ett spel riggat av kontrollörerna, eliten och hela höger-vänster paradigmen med alla "puppets" är en stor dockteater där agendan sätts i HELT andra (dolda) organisationer. 

Det kallas hegeliansk dialektik eller "kontrollerad opposition". 

De som styr spelar maktspelet med den monetära lögnen (riggade banksystemet) i toppen och har "ordo ab chaos" som motto. Om folk visste sanningen skulle man ALDRIG lägga någon röst på någon av de ditsatta aktörerna oavsett om det är kommunist-globalist agendan eller Sionist-kapitalist-globalist agendan. Samma fågel olika vingar...

För att vi skulle få något som överhuvudtaget skulle kallas folkbestämmande i reell mening. Måste:

1. Totalförbud av frimurare och dolda organisationer (Bilderberg, Trilaterala, Romklubben, CFR, Riddarordnar, Jesuiter mfl.). Alla dessa dörrar MÅSTE sprängas och stängas.

2. Hela monetära lögnen måste byggas om från början utan styrning av privata ägarintressen och reellt värde måste knytas till betalningsmedel. Inte vara uppbyggt på skulder med fractional reserve banking som är den största illusionen. De som styrt oss och lurat mänskligheten måste fråntas ALLT och ställas till svars.

3. Totalförbud för lobbyism och köp av politisk makt.

4. Hela lögnen med hur Vatikanen Rom, City of London och Washington D.C (US Security Exchange) styrt oss och infiltrerat rättssystemet med Marin Admiralty Law genom UNIDROIT konventionen och gjort oss till slavar från födseln MÅSTE avslöjas.

5. De 4 entiteter som styr och kontrollerar denna värld och som har helt egna lagar, gränser, polis, militär, är:

5.1. Vatikanen (Religionskontroll som styr de flesta kyrkor inkl Svenska och andra sammanslutningar genom ekumenik)
5.2. City of London (Egen stad i staden som har den ekonomiska makten)
5.3 Washington D.C. (Egen stat, stad i staten som har den militära makten)
5.4. Bank of International Settlements i Basel (BIS) som samordnar ALLA centralbanker och börser.

Läs här, här och här.
Dessa entiteter måste stängas och som jag tidigare nämnt. De falska sammanslutningar, blodlinjer, familjer som ingår i denna världsmaffia som ligger bakom ALLA krig och lidande måste avslöjas och ställas till svars !!!

De har verkat i mörkret med djävulska planer länge nog och de är inne i sin sista fas för att skapa sin globalistiska agenda med en världsregering genom FN, EU, globalist avtal- och organisationer samt en religion genom Vatikanens makt. 

Samt nästa stora styrda ekonomiska krasch kommer att göra oss alla till slav under en digital valuta där ALLT kommer att styras och registreras med de kontrollverktyg (Google, FB, YT, MS, , Apple Oracle, CISCO, INTEL etc etc...) de kontrollerar och delvis äger. 

Inom 1-3 år kommer de att genomföra sista steget.

DET ÄR BRÅTTOM. VI MÅSTE VAKNA NU !!!

Denna bok (se länk nedan) bör alla lurade svenskar och individer läsa för att förstå, hur den planerade diktaturen och nya världsordningen påbörjas med "Dumme Sweden" som "pilotprojekt".


Vi har blivit lurade sedan födseln utav indoktrineringslägren vi gått på och när den kontrollerade kollapsen av det monetära lögnar-systemet som är uppbyggt på era/våra skulder och inget annat en ett djävulskt pyramidspel, Fractional Reserve Banking. 

Parallellt kommer agenterna som är med i den kontrollerade invasionen som genomförts av politiska landsförrädare i decennier att skapa fullständig kaos.

Troligen kommer igångsättande att ske genom stora False Flag attacker och psykologiska operationer att genomföras.  

Där 9/11 bara kommer att vara en lugn havsbris i förhållande till vad som kommer. 

Då kommer FN Agenda 2030 införas för fullt. Ordo ab Chaos, som kontrollörerna planerar sina aktiviteter utifrån i sina mörka hemliga organisationer. De använder sedan sina dockor i den dockteater och det skådespel som spelas ut i världen. 

De styrda dockorna och kontrollörernas verktyg är deras vapen mot den lurade och sovande individen:

- Banker och Papperspengar baserat på en lögn där vi alla är slavar under lögnen och mammon och registrerad med vårt personnummer på US Security Exchange. Under "Kingdom of Sweden".

- Politiker och höga tjänstemän i statliga, kommunala etater

- Domstolar och polisväsen och försvar är infiltrerat och är en stor del i nya världsordningen.

- Propaganda Media som medvetet sprider lögner.

- Medicinbolagen och matbolagen som medvetet gör er sjuk och håller er sovande.

-Energi och infrastruktur för att skapa ekonomiska slavar.

- Religion som är infiltrerat genom fienden och ekumenisk lögn styrd av katolska kyrkan.

-Teknologi lögnen med transhumanism och AI. Som genomför "Mark of the Beast" och era själar,spirits är förtappade i evigheten.

Detta pågår J-U-S-T N-U och de är inne i slutfasen av det fientliga projektet som kommer att göra oss alla till slavar.

Det är dags att vakna till sanningen och låt er skapare leda er. Genom Yahushuah, Yeshua, Jesus Kristus och det offer han gjorde för oss A-L-L-A
U.S. debt clock 

Läs även detta inlägg om slavsystemet du en gång föddes in i.

fredag 22 november 2019

Om slavsystemet du föddes in i - Gästinlägg

Hans Olof skriver på samma tema som Erik Johansson skrev här och här. Du föds in i ett slavsystem som en slav.

KÄNNER DU TILL SLAVSYSTEMET DU FÖDDES IN I ? 

“Nothing in this world, nothing, works the way you think it does. There’s always more to the story.” – Jordan Maxwell
Har du tänkt på att när ett barn föds så skyndas ibland föräldrarna att godkänna ett födelsebevis, under förevändningen att detta är nödvändigt för att kunna åtnjuta alla förmåner samhället har att erbjuda. Vad föräldrarna INTE informeras om, är att deras barn värderas/försäkras , dvs. födelsebeviset säljs på den internatinella obligationsmarknaden som en säkerhet för det sk. ”Nationella lån” som bolaget Sverige påstår sig ha. 

Genom födelsebeviset har nu ett PERSON-nummer skapats, detta verifierar det specifika bolaget. Ex. JOHAN SVENSSON (Stora bokstäver = när du agerar som företag- ditt pappers jag) 830719-0000 representerar bolaget, (jämför med Org. nummer för bolag), medan det givna namnet Johan Andersson representerar människan/mannen (ditt fysiska jag). Observera, människan har inget födelse data, endast bolaget/juridiska personen. Titta på all myndighets och Bank utförda legitimationer, ditt namn är ALLTID stavat med stora bokstäver.

Nu borde det stå klart för de flesta att det är fråga om ett bedrägeri av absolut KOLLOSALT format.


Inkomstskatt kan endas erläggas en PERSON, dvs. en juridisk person och inte en man eller kvinna.

Ett körkort kan endast utfärdas till en PERSON och inte till en man eller kvinna.

SVENSK lag gäller enbart PERSONER och således inte män och kvinnor.

Det hela börjar bli riktigt intressant eller hur ?!

Studera Sveriges juridiska historia och slå dommarna på fingrarna i skattemål, tvister och annat, så att det står härliga till 😁

Viktigt att förstå är hur vi ovetande kontrakterar oss in i förpliktelser, på löpande band.

Internationell kontrakts lagar kräver:

Equal consideration (värde för värde)

Full disclosure (inga dolda vilkor/förhavanden/full insyn)

Lawful conditions (lagliga vilkor)

Wet ink signature by all paries, entered into volontarely, knowingly and willingly (påskrifter av alla parter, frivilligt, underförstått och med vilje)

Skrev du på ditt eget födelsebevis och således förband dig till förpliktelser gentemot Staten?Troligen inte.

Att du sedan luras att kontraktera som vuxen, är ett olagligt och klassas som bedrägeri och därigenom ogiltigt. 

Allt i systemet är kommersiella enheter, även vi människor, vi svenskar. På samma sätt som företag, länder och organisationer som FN. Kort och gott ett slavsystem.

SWEDEN KINGDOM OF CIK är bolagsnamnet

CIK = CENTRAL INDEX KEY

SWEDEN KINGDOM OF CIK fösattes i konkurs på 30talet. ( Ex. bolaget ”CANADA” försattes i konkurs 17 April 1934 ). Tyskland, Frankrike och ett 70tal andra länder operas på samma sätt. När ett land (Bolag) försatts i konkurs, dvs. alla tillgångar har likviderats, så försäkras människorna och lämnas som kollateral säkerhet för ”Nationella lån”. 

Vad *SEC säger är att SWEDEN KINGDOM OF inte är registrerat som företag. Det är dock en kommersiellt enhet under den kommersiella beteckningen COUNTRY och agerar på samma villkor som företag.

Genom SEC är man en del av amerikanska ”Uniform Commercial Code” (UCC). Ett grundläggande regelverk som styr mellanhavanden mellan kommersiella enheter i världen. Så även SWEDEN KINGDOM OF.
Vi lyder, som jag förstår det, formellt under ”Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (CSIG). Det är dock tätt länkat till UCC, som är kärnan i systemet för hela världen. Tätt sammankopplat med centralbanksystemet med FED som styrenhet. Sverige är registrerat på SEC och är därmed skyldig att följa UCC.

Genom UCC är i princip allt i Sverige satt som pant, som säkerhet. Allt, även DU som svensk. 
TAKE BACK YOUR POWER - A MASS ACTION OF LIABILITY 
Så långt Hans-Olof.

Så vitt jag har förstått, gick Sverige i konkurs redan 1812 (läs här). Detta innebär att samtliga etablerade partier sedan dess, SAMTLIGA, endast upprätthåller illusionen av att vi fortfarande är en demokratisk nation. Det är vi inte, då vi likt alla andra länder är registrerade som företag på börsen. Läs här. Det enda korrekta är att vägra rösta. Illusionerna måste spräckas.

Läs också denna artikel av David Icke om hur världens mest ondskefulla familj, familjen Rothschild, stjäl världen, land för land, och förslavar mänskligheten. Läs om deras historia här.

Läs om de 13 familjer som ligger bakom den Luciferianska The New World Order här.

torsdag 21 november 2019

Om DDR-institutionen för politisk indoktrinering - skolan

Den svenska skolan har upphört att vara en institution för kunskap och bildning och övergått till att vara en typ DDR-institution för politisk indoktrinering. Läs härhärhärhär och här

Nedan har ni ett vittnesmål från en förtvivlad förälder:

"Min son är 12 år och går på en ledande skola i Stockholm. Tack vare hans kunskap och nyfikenhet om klimatfrågan så har han utsatts för vad jag skulle kalla ett auktoritärt förtryck gentemot hans lagstadgade yttrandefrihet, och även mot hans person. 

Detta har skett vid två tillfällen den senaste veckan. Han får inte uttrycka sin syn gällande de påståenden som lärs ut om klimatet i skolan, och han får inte uttrycka att dessa påståenden inte stämmer överens med den kunskap han själv läst på via verifierbara källor. 

Hans naturkunskapslärare som påstår att den globala uppvärmningen beror på koldioxidutsläpp och att 99% (inte 97 utan 99%) av alla forskare är överens om detta, har beordrat honom att vara tyst och sagt att han visserligen får tro vad han vill men att han inte får säga det. 

Han kan enligt läraren nämligen inte tillåtas sprida lögner i skolan.  

Pedagogen har  argumenterat att pedagogen själv är vetenskapsman samt forskare, och därför måste eleven godta det han säger. 

Vid första tillfället så skickades Leonardo ut från lektionen och upp till rektorn då han försökte argumentera utifrån sådant som han själv har tagit reda på och kan källhänvisa till, nämligen förändringar i jordaxelns lutning, fluktuationer i jordmagnetismen och solaktivitet, eller det faktum att lämningar (från bla ätbara vattenliljor) visar att det var subtropiskt klimat i Mälardalen på vikingatiden, vilket medför att klimatet ändras oavsett koldioxidutsläpp från mänsklig aktivitet. 

Rektorn förklarade att Leonardo måste accepterar lärarens undervisning, att han måste låta läraren undervisa, och att han får tro vad han vill men inte säga det. 

Denna vecka så diskuterade han klimatfrågan med en god vän på rasten, samtalet med vännen nådde naturkunskapsläraren via en skvallrande klasskamrat. 

Läraren inledde nästa lektionen med att konfrontera Leonardo inför hela klassen, han anklagades för att sprida lögner.  

Leonardo fortsatte att opponera i sakfrågan utifrån de argument som han läst på, samt hävdade sin lagstadgade yttrandefrihet och att han får diskutera vad han vill på rasten. 

Denna gång så hämtade läraren in en fritidsledare som tog in Leonardo på ett enskilt rum, där hon försökte tvinga Leonardo att sluta hävda sin uppfattning. 

Leonardo fortsatte att argumentera sakligt  för sin uppfattning och hävdade sin lagstadgade yttrandefrihet, och hänvisade även till lagparagrafer angående yttrandefriheten. 

Något märkligt hävdade fritidsledaren att detta "inte handlar om yttrandefrihet". 

När fritidsledaren tröttnade på argumentationen så tog hon in Leonardo till 3 vuxna medarbetare som gemensamt och aggressivt bearbetade denne 12 åring för att tvinga honom att ge upp sitt anspråk på att uttrycka en uppfattning. 

Dessa använde bla argument som "läraren är forskare och vuxen, du är bara ett barn, hur kan du tro att du vet bättre än honom!", Leonardo ifrågasatte varför läraren i så fall inte kan diskutera utifrån sakargument, fortsatte att argumentera utifrån sakargumenten, samt hävda den lagstadgade yttrandefriheten."Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR.

Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR. Foto: Lars Pehrson
Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR.Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR. Foto: Lars Pehrson

tisdag 19 november 2019

Om Stefan Löfvén i Agenda och DN-intervjun - Gästinlägg

Kenny Korén är tillbaka med ett nytt gästinlägg:

Angående Stefan Löven i Agenda och DN-intervjun.

Kriminella klaner sprider skräck i Tyskland och där går polisen på storoffensiven mot storfamiljer som regerar med våld och förakt för samhället. 

Stefan Löven försöker alltså dölja vad som sker i Tyskland men flera artiklar även i Sverige belyser vad som händer och sker och hur Tysk polis agerar med goda resultat. 

Stefan Löven och Morgan Johansson samt Jerzy Sarnacki är för lågt begåvad eller möjligtvis för självgoda för att inse att deras lögner är alltför genomskinliga och för lätta att avslöja för att längre kunna kunna passera trots SVT`s och TV 4`s dagliga propaganda. 

Statsministern är en katastrof och allt fler inser att "kejsaren är naken".

I Danmark så säger Polisen att 98 % av de gängkriminella och som har våldsamma konflikter de består av ungdomar av ett annat etniskt ursprung än Danskar (Veckans Brott på SVT.) 

Detta vore ett helt omöjligt uttalande från någon högre polischef i Sverige eller av någon politiker från 7-klövern. 

Vi minns det drev och alla anmälningar polisen Peter Springare fick utstå när han beskrev sina arbetsdagar.

Stefan Löven påstår helt att han inte kunde se denna utveckling komma men denna påstådda "utvecklingen har pågått under flera års tid.

Om man som statsminister inte kan förutse konsekvenserna av en massinvandring av unga män från våldsamma dysfunktionella länder med en snedvriden kvinnosyn då är man en inkompetent politikermarionett som måste tvingas att avgå.

Exakt denna "utveckling" förutsåg och varnade bland annat Sverigedemokraterna för sedan flera år tillbaka och vi var många andra som också gjorde det och därför så pekades vi ut som rasistiska och främlingsfientliga. 

Man bör då mycket enkelt dra slutsatsen att de politiker som förutspådde detta för flera år sedan är mer lämpliga att leda landet.

Det är också en förbannad medveten lögn från Stefan Löven att det beror på socioekonomiska faktorer för i mångkulturella förorter så är de invandrargrupper som är födda i MENA-länderna eller de som har en eller två föräldrar därifrån extremt överrepresenterade vid skjutningar (DN-undersökning), grupp-och överfallsvåldtäkter (Uppdrag granskning) samt vid sprängningar, gängmord och ungdomsrån.

Det medans medans vissa andra invandrargrupper som har samma redovisade och skattepliktiga inkomstnivå som de gängkriminella eller individuellt brottsbelastade de är mycket sparsamt förekommande som dömda i Svensk domstol.

Många fattiga som har levt i Sverige under tidigare generationer och världen över de skjuter och spränger och våldtar inte. De ägnar sig inte heller åt utpressning, åldringsbrott eller ungdomsrån. 

Det är skamligt hur Stefan Löfvén och Morgan Johansson fortsätter att bete sig när de framför sina argument och sin retorik och jag känner stark avsky mot deras beteende.

Stefan Löfvèn och Morgan Johansson och många fler från kulturmarxistiska, socialistiska eller ultraliberala samt från den sekteristiska klimatalarmistiska påstådda miljörörelsen de har en globalistisk nationssöndrande agenda. 

Regeringen och dess stödpartier vill att Sverige skall bli en mångkulturell underlydande provins till EU och FN.

Socialdemokraterna som tappar alltfler av sin infödda väljarbas de har via den Socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsen skrivit avtal med Muslimska intresseorganisationer och lovat dem stort inflytande vilket gjorde att Imamer under fredagsbönen 1994 uppmanande besökarna att rösta på Socialdemokraterna.

I Sverige så finns det 2 miljoner utrikesfödda samtidigt som c:a 120.000 personer får permanent uppehållstillstånd varje år. Så länge det inte finns ett Muslimsk riksdagsparti så är det de som socialdemokraterna satsar på i sin nyrekrytering av nya väljare för att behålla makten. 

Människor utan Svenskt medborgarskap som har varit i Sverige i 3 år eller längre har rätt att rösta i kommunalval och avgöra kommunens framtid. 

Föga förvånande så har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lagt in motioner om att de även skall få rösta i riksdagsval.

Man låter alltså människor utan Svenskt medborgarskap rösta i kommunalval samtidigt som 7 riksdagspartier utestänger 1.1 miljoner människors val av Sverigedemokraterna och de gör allt för att de skall ha så lite inflytande som möjligt.

Häromdagen så blev Morgan Johansson intervjuad på SVT angående att SD försökte få till en misstroendeförklaring mot honom och han talade då om att SD alltid beter sig så här istället för att vilja diskutera. Självfallet så blev inte Morgan Johansson konfronterad med att Socialdemokraterna hade förvägrat SD att vara med och diskutera gängkriminaliteten och förslag till lösningar. 

SVT har sina partisympatier så det var förstås inte oväntat att de inte förde den naturliga kritiska frågan till hans totalt motsägelsefulla retorik och verklighetsförfalskning eftersom SVT själva bedriver en osann subjektiv agenda"journalistik".

Moderaterna under regeringen Reinfeldt förde en massinvandringspolitik för att medvetet söndra välfärdsstaten. Det beskrev Reinfeldt i sin bok "det sovande folket" samt hur han på mötet i Davos beskrev att Sverige har alltför få låglönearbeten. 

Vad outbildade ofta analfabeter skall arbeta med i ett alltmer högteknologiskt samhälle det visar sig när 110 av 290 kommuner och 18 av 20 regioner har stora ekonomiska problem.

Många har svårt att förstå att det är en medveten söndring av Sverige trots att man i BRÅ-Rapporterna år 1999 och 2005 utförligt beskrev vilka som är kraftigt överrepresenterade vid våldtäkter, mord och annan grov brottslighet.

7 riksdagspartier vill medvetet skapa kaos genom en splittrad befolkning och man har lika medvetet gett tolkningsföreträde och prioriterat permanenta uppehållstillstånd till trosinriktningar och/eller de med en kulturellt nedärvd snedvriden ojämlik kvinnosyn. 

De som har kämpat mest för att kvinnan skall bli sämre behandlad och den extrema underrapporterade ökningen av våldtäktsmäns ursprung och velat förhindra utvisningar av sexualförbrytare och mördare det är många av de som kallar sig för "feminister".

Sverige är ett mycket sjukt land och kanske helt utan räddning för oavsett hur många röster SD eller något annat parti får som vill rädda Sverige så är myndigheter, migrationsverket, Svenska skolan, högre lärosäten, institutioner, globalistägd och presstödd media, Publicistklubben, författarförbundet, kvinnoorganisationer, teater och filmproduktioner, läroböcker, SVT/SR, Regeringskansliet, UD och Svenska kyrkan infiltrerat av kulturmarxister och globalister. 

Den dagen som de som i många år varnat för allt våld och det ekonomiska haveri som vi idag dagligen får rapporter om är i kraftig majoritet så finns det en möjlighet men då måste alla politiskt tillsatta inom dessa uppräknade områden avsättas och ersättas

Kön och hudfärg är inte det primära utan att man är den mest kompetenta. De som tillsätts skall istället för de med en politisk kulturmarxistisk globalistisk agenda ersättas med kompetenta, välutbildade experter som kan göra konsekvensanalyser innan de fattar avgörande beslut och ha verklighetsförankrade visioner och i första hand prioritera sin inhemska befolkning som försörjer dem.

Det är av yttersta vikt att både en författningsdomstol och ett tjänstemannaansvar införs något som borde vara ett krav från SD väljarna till sin partiledning att driva.

Så långt Kenny.

Domen efter statsminister Stefan Löfvéns framträdande i söndagskvällens Agenda är inte nådig på sociala medier. 
Flera kända debattörer och politiker visar frustration när de kommenterar Löfvéns världsfrånvända, faktaförnekande pladder.
Många frågar sig också hur det är möjligt att en person som har så lite förståelse för de svårigheter som Sverige fått tack vare arvet efter Fredrik Reinfeldt, förvaltat och förvärrat av socialdemokraterna – nämligen den huvudlösa, samhällsfientliga och totalt ansvarslösa migrationspolitiken – kan sitta kvar som regeringschef.
Löfvéns styre är historiskt på grund av dess rekordsnabba takt att helt köra Sverige i botten.
Läs här.
Rikslögnaren Statsminister Stefan Löfven menar att kriminaliteten varit lika omfattande om Sverige inte haft västvärldens största invandring.
Även utan invandring hade Sverige ändå haft skjutningar, bilbränder och sprängningar. På något annat sätt är det svårt att tolka det statsminister Löfven sa i SVT:s Agenda på söndagskvällen.
Han menar att segregationen beror på att det är för låg sysselsättning och för hög arbetslöshet i de områden där gängbrottsligheten sker.
– Men det hade det varit oavsett vem som hade bott där, om det var så att du hade satt dit människor som var födda i Sverige under samma förutsättningar, så får du samma resultat, säger Löfven.
Slutsats: Löfvén är fullständigt galen. Läs här.

Sverige fullständigt sinnessjuka regering skänker pengar till påhittat problem, en lögn, medan gamla svälter och vanvårdas. Det är dags att anhålla dem nu!
Under FN:s klimattoppmöte i New York lovade statsminister Stefan Löfven att Sverige ska dubbla sina bidrag till FN:s klimatfond och skänka åtta miljarder kronor för perioden 2020 – 2023. 

Detta trots att Sverige redan skänker mest. Läs här.

Detta trots att det igår var tio år sedan fusket bakom FN:s klimatpanel, IPCC, avslöjades. Totalt läckte tusentals brev och dokument ut efter ett dataintrång mot klimatforskningsenheten vid University of East Anglia i november 2009. Läs här.

Det är rätt fantastiskt vad Sverige kan producera på bara några fåtal mandatperioder.
1: En justitieminister till synes med Tourettes syndrom i talarstolen.
2: En statsminister med påfallande öppen demens som inte ens kommer ihåg den just ställda frågan, eller att besvara den.
3: En f.d. statsminister som i en slags dement paranoia tror det blir krig av att ett land värjer sig mot farliga individer genom saklig gränskontroll.
4: Människor som fortfarande tror på fullt allvar att det går att påverka dessa saker genom att aktivt delta i deras psykoser.
Läs här.