måndag 19 augusti 2019

Om den förestående konkursen av Sverige - Gästinlägg

Annika Grahn Charmolu om den planerade förestående konkursen av den kulturmarxistiska bananrepubliken Sverige:

All makt centraliseras och frångår folket?! -Masskonkurser av Sveriges kommuner och den"ekonomiskt urstarka" svenska staten och sjuklöverregim som konkursförvaltare.

MSB's presentation av krisberedskapsregioner avslöjar Sveriges kommande indelning från län, kommuner till storregioner.

Lydiga "vasaller" kan då från centralt politiskt håll ersätta nuvarande lokala demokratiska grupper och gemenskaper, som slås sönder av sammanslagningar till storregioner.

Hur hur det går till i nedan text.

Man hade med största sannolikhet förväntat sig den planerade kollapsen av Sverige redan då man röstats in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017 och 2018. Regeringen hade i all tysthet undertecknat Kigali Principles 2016 vars skrivning att vid civil oro i en nation så skall styret i berörd nation på FN's initiativ övergå från dess huvudstad till FN's säkerhetsråd.

Detta undertecknade dokument ligger förmodligen på samma otillåtna server på UD där man dolde Sveriges "mutavtal" som möjliggjorde Sveriges plats i säkerhetsrådet.

De svenska globalistregeringarna med "Öppna era hjärtan" 2015 och "Mitt Europa bygger inga murar" 2016, öppnade upp gränserna för migrantanstormningen. Men globalistmakthavarna i Sverige missbedömde Sveriges stresstålighet/uthållighet och Sverige kollapsade inte som det med största sannolikhet var planerat för under den tid då Sverige hade sin plats i FN's säkerhetsråd..

Från regeringshåll hade man listigt fört över belastning av migrantinströmning på kommuner och brutit mot grundlag gällande kommunalt självbestämmande. Kostnad för migranter skulle falla på kommunerna efter en tvåårsperiod.

110 av 290 kommuner går numera med underskott och de kommuner med överskott som via det kommunala utjämningsbidraget som ska bistå de med underskott blir allt färre.


Så hur förvaltas svenska skattebetalarnas pengar av regeringen?

2016 års vårbudget: "Utgiftsområdena med titel ”Migration” samt ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” uppgår tillsammans till 71,5 miljarder – bara för i år. Räknat för åren 2016-2019 är motsvarande siffra hisnande 307,1 miljarder i vårbudgeten, som även den presenterades på onsdagen."

"Invandringens direkta kostnader ökar till 71 miljarder för i år" – Nu dyrare än sjukvård och omsorg."
-Nyheter Idag, 13 apr, 2016.

Bistånd Syrien: "Sverige har bidragit med 3,2 miljarder SEK i humanitärt stöd sedan konflikten inleddes 2011 och är därmed bland de största givarna. Parallellt genomförs regeringens regionala strategi för Syrienkrisen, om 1,7 miljarder kronor, mellan år 2016 och 2020."
-Syrien,Regeringens sidor.

SIDA och bistånd av Sveriges skatteintäkter: "För 2019 uppgår utgiftsområdet till 44,9 miljarder kronor, varav Sida hanterar 42,2 miljarder kronor."
-Biståndsbudgeten, SIDA.

Till denna prioritering lägg därtill riksdagsbeslutet gällande anhöriginvandring 2019.

Migrationsverket beräknar att det kommer över 300 000 nya migranter till Sverige under de fyra närmaste åren, 2018-2021. Det är lika många som bor i Sveriges tredje största stad, Malmö. Av dessa 300 000 personer besitter endast ett fåtal möjlighet att under de närmaste åren (i många fall aldrig någonsin) betala för sitt boende och sin försörjning.

De hårt skuldtyngda kommunerna, och snart hälften av dessa med budgetunderskott, ska belastas ytterligare med anhöriginvandring.

De svenska kommunerna är på konkursens brant och den klubbade anhöriginvandringen säkerställer att kollaps kommer ske av kommunernas ekonomi.

Kommuner kommer få sälja ut kommunala tillgångar som då frångår kommuninvånarna till utomstående privata intressenter. Grönområden, fastigheter, vattentäkter, vattenverk etc.

De tillgångar som en kommun kan använda som säkerhet för lån till exempel försvinner. Man kan se det som att kommuner kan komma att köpas av utomstående privata intressenter.

Parallellt med att svenska kommuner går mot konkurser väljer däremot regeringen att betala av svenska statens lån. Det var detta finansminister Magdalena Andersson syftade på när hon sa att "svensk ekonomi är urstark" 2017.

Våra regeringar prioriterar ett nytt, för dem, attraktivt Sverige som har mycket lite att göra med det Sveriges folk känt till. Detta bakom folkets rygg. Sveriges skatteintäkter går därför inte till befolkning, till kommunerna och vård skola äldre etc.

Man prioriterar helt stick stäv med befolkningens behov och önskningar. De enorma skatteintäkterna styrs åt ett helt annat håll än för att förvalta och utveckla landet och dess befolknings bästa.

Alla sjuklöverns prioriteringar och beslut det senaste decenniet sammanfaller till en följdriktigt logisk målbild. Mot denna som bakgrund så ter sig det som befolkningen uppfattar som sjukt absurt och paradoxalt gällande regeringsbeslut fullständigt logiskt.

Allt är en nämligen fråga om perspektiv, ambition, målsättning och regeringarnas mål är en globalistisk mönsterregion med Agenda 2030 som grund. (Se regeringens sidor Agenda 2030.)

Då kommunerna kollapsar kollapsar även det kommunala självbestämmandet slutgiltigt.

Regeringen kan stå stark med sanerade statsfinanser. Man kan köpa upp kommunernas "dolda skulder" hos Kommuninvest. Regeringen blir då konkursförvaltare av Sveriges ekonomiskt havererade kommuner. Och detta konkursbo kan man förfoga över politiskt då kommunernas ekonomiska muskler för självbestämmande är borta.

Man har förberett för masskonkurser av kommuner genom att man redan koordinerat regionerna gällande centrala aktörer inom svensk krisberedskap. Man behöver bara studera de olika kartorna över dessa funktioner för att se att en centralt koordinerad beredskap, en stor geografisk samstämmighet finns om man jämför kartor som presenteras på MSB.

- Se denna sida på MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) : "Bilaga 2 : geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen, en del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK"

Få kan väl vid det här laget undgått att förstå teknokraten Dan Eliassons roll efter hans framfart som omorganisatör på samhällsbärande svenska myndigheter.

Följdriktigt är denne myndighetssaboterande globalistlakej slutligen placerad på högsta posten, och som även grindvakt, i den mest centrala myndigheten inför Sveriges slutakt - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Med ny regionindelning av Sverige kan nya valdistrikt komma till stånd. Alla som beviljats permanent uppehållstillstånd och alla 100 000-tals anhörigmigranter som beviljas PUT kommer att utgöra en extremt stor väljarbas kommunaltregionalt, vilket för makthavarna är av stor betydelse inför kommande val. Röster som kan ge mandat till en geografisk ny indelning av Sverige vid kommunala/regionala folkomröstningar.

För att säkra sin makt och skydda sig från folkets vrede ökar den svenska politiska globalistiska makteliten än mer pressen på Sveriges kommuner och sönderfallet av Sverige sker nu i exponentiellt ökande hastighet. Man eldar nu på med massinvandring av anhöriga.

Sverige med en befolkningsökning av aldrig skadat slag i västvärden. Dessutom utgörs denna av en majoritet män i vapenför ålder och fler välfärdskrävande med lågt produktivt värde för kunskapssamhället Sverige.

Tillståndsgivande och statsbidrag till extremt elslukande Amazon, Google och Facebook datahallar förklaras av dessas cloudförvaring av data och information om svensk befolkning som kan utnyttjas till kontroll/övervakning av svenska folket, vilket kommer fylla stor funktion för stävja civil oro och motstånd vid samhällskollaps och transition till nya storregioner.

Mot ovan beskriven målsättning kan även it-läckorna på Transportstyrelse samt Svenska Kraftnät logiskt förklaras - "Läckorna" kan nyttjas för att eliminera motstånd inför kollapsen och förestående omorganisation av Sverige. Stöttande utländska inkommande styrkor, på FN-initiativ, har och får den information de behöver för att hantera och reglera situationen i landet.

Sanningen om hur ansvariga svenska ledande politiker bestialiskt svek sin befolkning kommer gå till historien som skräckexempel på skendemokrati.

Snabbt går Sverige mot ett centralt planekonomisk, genomreglerat kontrollsamhälle helt i linje med Agenda 2030. Läs här.

Som Fågel Fenix ska frimurarnas mönsteregion för Agenda 2030 uppstå ur askan av nationen Sverige.
Utlandsbistånd på 100-tals miljarder de sista 10 åren. Migrantkostnad på multimiljardbelopp. Hisnande och ökande EU-avgifter. Alltmedan svenska samhällsfunktioner kraschar i ökad hastighet då kistorna töms och svenska skattekronor går till allt utom till nationens skriande behov.

Mot en ny världsordning enligt Frimurarnas mål där enligt dessas symbolik -Fågel Fenix ur askan- är liktydigt med att allt ska rämna för att deras nya centralt styrda världsordning skall komma.

Deras motto är "Ändamålet helgar medlen!" Så all åsamkad smärta, rättfärdigar målet och priset och offren som i kommunismens formande av Sovjetunionen.

Detta nya världsrike där utvalda Sverige ska komma att utgöra region, uppdelat i nya i regioner, kommer formas utifrån målsättningen FN Agenda 2030. Se regeringsmålet FN's Agenda 2030 på regeringens sidor och läs på om Agenda 2030. Läs här.

Liktydigt med ett totalreglerat kontrollsamhälle utifrån planekonomiska principer. Sovjetunionen version 2.0.

Undertecknande av FN's Global Compact-avtal skedde under expeditionsregering(S) med talmannen och frimuraren Andreas Norléns försorg.


Ingen debatt, inte ens i riksdagen, som nådde svensk befolkning i någon större utsträckning alls.

Dokumentet inte ens översatt till svenska. Global Impact-avtalet gäller utländska medborgares lika rätt till alla rättigheter i Sverige som de svenska medborgarna har.

Mot en ny världsordning enligt Frimurarnas mål och Sverige är deras utvalda exempelland.

Frimurarna är en central del i globalisternas organisering för den satanistiska New World Order, men det finns andra formar också. Här ges ett mera komplett, om ej fullständigt, sammanhang för den som vill ta del: https://vimeo.com/346703017

Här är en lista på ca. 18000 svenska frimurare. Dock är de flesta politiker och kända personer inte med på denna lista. De kan tillhöra andra liknande organisationer som Tempelriddarna, Rotary, Odd Fellows, Bilderberg, Trilaterala Kommissionen osv.

Frimurarplanen att förstöra USA havererade i och med Hillary Clintons förlust mot Trump och en patriotisk nationsvänlig administration kom till blev det ingen aska och Fågel Fenix för USA.

I USA rullas landsförräderiet upp och åtal väcks. Med andra ord kommer trådarna från dessa landsförrädare leda till den svenska makteliten och därför har de svenska landsförrädarna bråttom då brotten uppdagas alltmer i USA.

Så därför för de svenska maktakthavarna är det nu full hastighet för att krascha Sverige. Detta för att hinna införa undantagstillstånd med fullständig kontroll av medborgarna och all information innan sanningen om de svenska landsförrädarna kommer ikapp dem och når de svenska medborgarna.

Framgent om inte folk vaknar är extrem censur att vänta och massfängslande av svenskar för "hatbrott". Du och jag min vän är redan registrerade som "samhällsomstörtande element" paradoxalt nog.

(Dela gärna - Få andra att förstå - Så ett frö....
Ringar på vattnet och ddoppen som urholkar stenen... så tänker jag..Priblemet är att vi har extremt bråttom!

Jag låter Kenny Korén avsluta detta inlägg. En vän till Annika:

Inga länder eller EU skänker miljardbelopp till Sveriges fattigpensionärer, sjuka och gamla samt handikappade som nekas assistanshjälp. Inga länder eller utrikes baserade hjälporganisationer hjälper Sveriges infödda hemlösa och tandlösa eller till de som inte har råd att ta ut sina mediciner.

De flesta regeringar, förutom Sveriges och dess stödpartier, stjäl inte ifrån sin egna befolknings fattiga, sjuka och utsatta och skänker det till andra länders medborgare och till deras organisationer samt helt kravlöst till de utrikesfödda som har kommit till deras hemländer.

Statens representanter, som vi försörjer med höga löner och andra förmåner, visar högst tydligt att de hatar och känner förakt för sin egna befolkning eftersom de behandlar oss som är födda i landet avsevärt mycket sämre än alla andra.

Dessa maktberusade sociopatiska politiker och myndighetspersoner som lever i trygga rikemansområden är totalt immuna angående om vad som sker i Sverige gällande i princip alla välfärdsområden och alla des brister gällande personaltäthet och utbildning samt att det kommer att det på sikt kommer att saknas över 100.000 utbildade personer inom vård, skola och omsorg.

Trots att det saknas resurser på många områden så dränerar man medvetet dessa ännu och skänker alltmer till andra länder.

Regeringen och deras stödpartier samt Svenska så kallade "hjälporganisationer" engagerar sig mycket aktivt i andra länders medborgares situation men engagerar sig inte alls eller ytterst lite i om vad som sker med deras egna befolkning.

De senaste i raden som det skall sparas på det är domstolsväsendet vilket innebär att allt fler brott som borde utredas inte görs.

Det samtidigt som många våldtäktsutredningar läggs ned utan att den utpekade gärningsmannen förhörs det visade en kartläggning från SVT:s Uppdrag granskning. I Karlskrona lades 40 procent av utredningarna under perioden 2016 till augusti 2018 ned utan att den utpekade misstänkte förhördes.

I Solna och Sundbyberg var det en tredjedel som lades ned utan att den utpekade hade förhörts.

Ansvariga inom regeringen och andra myndighetspersoner har sett till att de har straffimmunitet när de tar mångmiljardbelopp från bostadslösa, gamla, sjuka, våldtagna och andra brottsoffer som samhället och rättsapparaten överger när de skänker enorma summor till andra länder.lördag 17 augusti 2019

Om den okända judendomen - Gästinlägg

Vår historia manipuleras än idag. Här är en text av en man som heter Harald som vänder upp och ned på sanningen hos de flesta. Det finns mycket mer att säga om detta, och folk börjar bara att vakna upp ur den sionistiska hjärntvätten.

Börja med att läsa detta inlägg med titeln "Zionism: A Conspiracy Against Jews". Citat därifrån: Europe's non-Zionist Jews were worth more dead than alive to Zionists and their financial sponsors. The Holocaust provided a political and moral rationale for the establishment of the Jewish state.

Läs här om hur sionisterna gav tillåtelse att offra vad de kallade "våra mindre bröder" (se protokoll 9.2 i Protocols of the Learned Elders of Zion (pdf här)) för att få mycket starka argument för att äntligen få sitt land, sioniststaten Israel, efter det andra världskriget.

Länk till boken Bloodlines of Illuminati by Fritz Springmeier, 1995 här

Över till Harald:

Den avhoppade judiska Boljsevikledaren George Solomon avslöjade i sin bok ”Bland röda härskare”, Stockholm 1930, s 56. att Bolsjevik-frimurarna behövde människooffer likt Lenin, vilka offrades åt Molok.


Till Molok offrade man genom att bränna människor, och helst barn, levande på elden eller i brännugnar. När denna kult började expandera i Europa och runt 1100-talet, började häxbålen flamma.

På samma sätt offrade man flitigt i det judiska lägren hos nationalsocialismen i Tyskland under 1940 talet, i brännugnarna till Molok.

Då ytterligare ett antal judar som inte nämns inne i boken hittats, tillhörande Hitlers socialistiska arbetarparti och dess regim, återges ett flertal här som var högst aktiva judar.

Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, bevisas av juden Willi Frschauer i sin bok ”Himmler, Evil Genius of the Third Reich” London 1953, Himmler var även homosexuell.

Wilhelm Canaris chefen för Abwehr var grekisk jude.

Joseph Goebbels, vars första flickvän var judinna som bara uppskattade judiska professorer, i skolan kallades Goebbels ”rabbin”. Fru Goebbels var adoptivdotter till en judisk familj, Friedländer.

Rudolf Hess var jude och homosexuell och känd i dessa kretsar under namnet”Fräulein Anna”.

Julius Streicher, redaktör för Der Stürmer, var jude och homosexuell, hette egentligen Abram Goldberg, vilket visades upp när han hängdes den 16 oktober 1947.

Jude var också SS-officeren Adolf Eichmann och arbetsmarknadsminister Robert Ley, 

Även SS-generalerna Erich von dem Bach-Zelewski (1899-1972) och Odilo Globocnik (1904-1945). Görings högra hand fältmarskalk Erhard Milch var enligt Time-Magazine (7 feb. 1972) jude, både på far och mors sida. Göring gjorde honom till ”arie”. Göring var inte jude, men hans andra hustru var judinna.

SS-chefen Reinhard Heydrich var jude på både far och mors sida och homosexuell.

Professor Karl Haushofer var gift med en judinna och hans judiska son Albrecht Haushofer arbetade utan problem på Nazitysklands UD.

Även Hitlers advokat dr Hans Frank var halvjude som Hitler utnämnde till justitieminister i Bayern och år 1934 blev han riksminister.

Hitlers far gifte om sig med en judinna och hans halvsyskon var alltså också judar. Halvsystern Angela var anställd hos Hitler.

Eva Braun var halvjudinna som presenterades till Hitler av den halvjudiska fotografen Hoffmann.

Många ledande militärer inom Wehrmacht var judar, minst två fält-marskalker, tio generaler, 14 överstar och 30 majorer.

I ett tjugotal fall tilldelades judiska soldater Riddarkorset,en av Tysklands högsta militära utmärkelser. (DN” judiska soldaterslogs för Hitler” 5 januari 1997.)

Det var tusentals män av judisk börd, däribland 77 höga officerare och hundratals som kallades judar som gjorde militärtjänsten med Hitlers vetskap. Drygt 1200 fall är väldokumenterade undantags listorna. Listan på aktiva judar under Hitler bara fortsätter att växa.

Vilka var då dessa judar man offrade till Molok?

Det var de som icke ville foga sig i den judiska planen och instinktivt vägrade att antingen flytta till Palestina och arbeta för den judiska ockupationen där, eller att aktivt deltaga i den judiska nationalsocialismens planer.

Dessa icke samarbetsvilliga judar, fick då utgöra det Molok offer som den hemliga judendomen behöver för sina riter till människooffer.

Alla tror att Hitler bekämpade judar, men vad hände i verkligheten?

Så snart Hitler fått makten utplånade han genast alla patrioterna, (brunskjortorna.) Dessa som varit Honom behjälplig till makten, allt för att förhindra att dessa skulle sätta sig upp emot Hitler och hans judiska vänner om de skulle inse att det ledande skiktet i verkligheten bestod av judar. Efter denna utrotning sattes det in judar på alla ledande platser (precis som Bolsjevikerna gjorde i Ryssland).

Vad de i verkligheten planerade var ett storkrig i Europa som hade till uppgift att ta död på så många vita arier som möjligt. Över 100 miljoner vita fick sätt livet till, och behovet av dessa arbetare har sedan fyllts upp med icke vita i alla länderna.

Båtlast efter båtlast skeppades över från USA och England för att slaktas i de fyra judarnas krig, (Hitler, Stalin, Roosevelt och Churchill.) Ifrån USA skeppades mestadel endast vita män, De svarta fick stanna hemma

Medan de stod på kajen och vänta för att gå ombord på båtarna, kunde de se hur man lastade av deras vita bröder i säck efter säck. Båtarna gick i skyttetrafik emellan USA och Europa, stadigt fullastade med antingen levande Arier på väg till Europas slagfält, eller döda Arier på väg hem.

Uppe på allt detta, har den vite mannen efteråt fått lära sig hur synd det är om den stackars juden som fick sitta i läger. För att därigenom lära dem att inte fästa någon uppmärksamhet på hur detta folk skeppad över miljoner vita Arier till ett slagfält för att där låta dem slakta sig själva under detta folks ledning.

Detta är den okända judendomen, både för den politiska och kristna världen, liksom för många inom sionismen och den vanliga juden. dessa väktare av Kung Davids blodsätt. Molokdyrkarna.

För övrigt hänvisas till Bibeln och gamla testamentet för mer information om den judiska historien och deras avgudadyrkan och seder av människooffer.

Talmudisk judendoms politiska gren sionismen har redan startat och genomfört två världskrig och slaktat miljoner vita män i Europa. I första världskriget enbart slaktades 10 miljoner vita män. Nu pågår genomförandet av den definitiva dödsstöten mot Europa och uppladdningen inför det tredje världskriget enligt frimuraren Albert Pikes plan för de tre världskrigen. Läs här och här.

Ju mer man studerar skeendena kring första och andra världskrigen så ser man en röd tråd. Det är kanske dags att döpa om krigen till det första och andra sionistiska kriget?

Avsluta med att läsa denna artikel av Sever Plocker med titeln Stalin's Jews - We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish

...the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.


torsdag 15 augusti 2019

Om Pridehysterin och det Luciferianska etablissemanget som styr Sverige

Om ni inte förstått att den politiska adeln i Sverige samt mainstreammedias journalister och regeringens myndighetschefer arbetar för Lucifer och att införa den satanistiska "New World Order" (Jew World Order) så läs detta.

De arbetar enligt de riktlinjer för att förstöra ett land som Frankfurtskolan tog fram på 1920-talet. Läs härhärhär och här.

Den totalitära svenska kulturmarxistiska regeringen släcker ned radiopoddar som är kritiska till att barn exponeras i Pride. Även alternativ media inräknade.

Det räcker numera i den antikristliga diktaturen Sverige att dela en artikel från den kristna tidningen världen idag fär att bli av med jobbet. Tror ni mig inte? Läs här.

Läs detta nedan  och avgör själv hur du tycker i frågan.

Läs även alla källor som anges i hänvisade artiklar!

https://www.nordfront.se/larare-fick-sparken-efter-att-ha-delat-ett-hbtq-kritiskt-inlagg.smr

https://nyheteridag.se/diagnosen-konsdysfori-okar-allt-fler-unga-osakra-pa-sitt-kon/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/pride-styrelsen-hoppar-av-soker-nya-medlemmar

https://www.nordfront.se/who-konsdysfori-inte-langre-psykisk-sjukdom.smr

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/pride-satsar-pa-barnen

https://lottejohansson.wordpress.com/fotografi/picture-story-bildreportage/pridetaget-ur-barnperspektiv/

http://luleapride.se/pridebarn_regnbagsbarn_frikopt/

https://www.nordfront.se/forsvarsmakten-slog-deltagarrekord-i-vansterliberalt-och-kulturmarxistiskt-jippo.smr

https://blogg.mittmedia.se/niclas-persson-mp-orebro/2017/08/25/jag-gar-pride-mitt-ofodda-barn/
https://sv-se.facebook.com/saladandsushi/photos/vi-%C3%A4r-alla-jordens-barn-heja-pride-%EF%B8%8F/1286395598153267/

https://www.varldenidag.se/nyheter/rfsl-har-lang-historia-av-barnovergrepp/repsgC!BXpz8CEOSC1Fealdqal4Q/

https://www.varldenidag.se/nyheter/har-ar-hbtq-profilerna-som-domts-for-brott-mot-barn/repsgC!XlHYnx4ThcG4gPe1kLFcFw/

https://www.varldenidag.se/nyheter/och-en-som-annu-inte-blivit-domd/repsgC!UU9AzkxqskUOwZfsjHkgw/

http://hagenbo.blogspot.com/2016/06/om-det-nya-perversa-sverige-och.html

http://hagenbo.blogspot.com/2018/08/om-stockholms-pridefestival-2018.html
Jag är kristen. Vad säger då Bibeln?

Homosexuella handlingar är synd helt enkelt. Bibeln säger att så är det (se 3 Mosebok 18: 22-29; Romarbrevet 1: 18-32; 1 Timoteus 1: 9-11).

Homosexualitet är inte en livsstil, ett medfött drag eller något som ska behandlas som normalt. Homosexuell aktivitet är synd.

Ändå är det inte oförlåtligt. Gud älskar homosexuella lika mycket som han älskar andra syndare.

Jesu död på korset betalade för synd av homosexualitet, precis som det betalade för synderna av lögn, girighet, lust, hat och stolthet.

Det har sagts - och det är sant - att kyrkan är ett sjukhus för syndare, inte ett tillhåll för helgon.

Det är en plats där de som fångas i homosexuellt beteende kan befrias och förlåtas.

Det är en plats där de troende som begått hat av synder, fördomar och självrättfärdighet gentemot homosexuella måste gå för att be Herren om förlåtelse och helande.

Homosexuella, liksom alla syndare, står skyldiga inför Gud.

I stället för att sprida hat, sprida ordet att det finns hopp för alla syndare genom Jesu Kristi liv, död och uppståndelse.

Han är den som frigör människor, oavsett deras synder.

Vissa försöker legitimera homosexualitet som en acceptabel alternativ livsstil. Till och med vissa kristna säger att människor har rätt att välja sin sexuella preferens.

Kristna måste dock vara försiktiga med att fördöma bara praxis, inte människor. De som begår homosexuella handlingar ska inte fruktas, förlöjliga eller hatas. De kan förlåtas och deras liv kan förvandlas.

Kristi kropp (kyrkan) bör vara en fristad för förlåtelse och helande för ångerliga homosexuella utan att äventyra dess hållning mot homosexuellt beteende.

Och att blanda in barn i denna syndfullhet är ett grovt övergrepp mot ett barn.

Sweden - A microcosm of the world to comeonsdag 7 augusti 2019

Om behovet att väcka åtal mot maktmissbrukande politiker - Gästinlägg

Annika Grahn Charmolu skriver här ett gästinlägg om det maktmissbruk från den politiska adeln som har krossat Svertige:

Svensk alternativmedia med inflytelserika tänkare/journalister/redaktörer bör starta upp och de svenska medborgarna bör finansiera en juridisk organisation för att återställa lag och rätt samt konstitution i Sverige.

Med väpnat motstånd kommer nationen tas över av internationella väpnade styrkor. Vid omval dominerar ändå globalistledd 7/klöver. 

Vid folkomröstning finns ingen skyldighet från regering riksdag att tillmötesgå utfall. Enligt lag är inte folkomröstningar bindande. Inte heller demonstrationer namnunderskrifter tyvärr, ger större resultat då dessa i stort sett fullständigt ignoreras av main stream media, public service och därmed också av ledande politiker.

Tongivande "dissidenter" och alternativa nyhetsplattformar bör sluta sig samman och organisera en sådan medborgarfinansierad juridisk organisation. Och TILL denna knyta till sig jurister med relevant kompetens.

Den alternativa rörelsen riskerar annars att bli som slag i luften. Konstruktiva lösningar och en förändring av tillståndet till det bättre i nationen uteblir.

Istället kan förfallet och söndringen fortgå och med det så resignerar befolkningen.
Tragedien Sverige reduceras då till lakoniska talkshower, samhällelig "snuffmovie"/skräckföljetong.

Nog med folk är nu upplysta av alternativa nyhetsplattformar/bloggar/ klipp/pod etc. Nog många vakna angelägna medborgare i Sverige kommer vara villiga att bidra stort ekonomiskt!
Upplysningsarbetet bör därför övergå till ny fas - konstruktiv handling skapa förutsättningar för att kunna väcka åtal mot maktmissbrukare.

Alternativa publika tänkare/tyckare/språkrör och alternativa plattformar/partier har ett uppvaknat folks stöd, ett förtroende och mandat. Dessa bör gå samman för att genom lag och rätt rädda nationen Sverige i denna senaste av timmar! Har de organisatorisk förmåga att skapa plattformar har de förmåga att skapa denna plattform för att restaurera Sverige på laglig väg juridiskt.

Dags att organisera denna nya juridiska folkrörelse!
(En i praktiken partiobunden rörelse som står upp för lag och rätt)

Än har Sverige offentlighetsprincipen kvar! Den bör nyttjas innan det är kört. Denna nya juridiska organisations avlönade kunniga jurister kan sätta dit maktmissbrukare/lagbrytare.

Främst Judicial Watch i USA - en patriotisk juridisk organisation - har inom lagen och konstitutionen - avslöjat genom bevisning dokumentation, begångna brott. Dessa begångna av medlemmar i Obamaadministration, DOJ Department of Justice, FBI, CIA etc. (LÄS OM:judicialwatch.org
!) 

Denna organisation kan tjäna som föredöme!

Från ord till handling - Upp till bevis. Det är nu det gäller.

Vill du medverka/bidra till att skapa en sådan juridisk folkrörelse organisation - Börja då med att sprida denna post till andra. 
:-) Tack på förhand
(Dela också gärna till grupper då jag själv är blockerad! Mvh Annika G C.)

Det finns massor av typ kårer jurister på universitet. Det finns väl jurister som är vakna med kontakter. Det finns juristforum/plattformar/etc på internet.

Först krävs att man går samman för att skapa organisation sedan krävs plattform som man lanserar och för allt krävs frivilligkrafter engagemang och ekonomiska medel som folk kan bidra till. Sen kan jurister som brinner för att vinna mål anställas ...

(P.S Exempel om hur våra politiker bryter mot lag författning: 
1. Vimeo: (Kanal- Fritjof Persson): "Nationalekonom varnar Svenska folket". (Hans Jensevik intervjuas av Swebb-tv).

2. Hans Sandin, på fb: 30 juli kl. 16:38

Inför en författningsdomstol i Sverige omedelbart!

Man bryter oavbrutet mot den Svenska grundlagen.

Inga konsekvensanalyser och inga riskanalyser görs och Svenska folket tillfrågas aldrig. Ingen kritik biter. Inte ens Riksrevisionen och regeringen gör som den vill och behagar. När man inte vet vad man beslutar om, kostar det skattebetalarna oerhörda summor varje år!

Stefan Löfven KU-anmäldes för hanteringen av flyktingkrisen 2016 utan någon som helst åtgärd. Över 1000 anmälningar kom in till JK om att Löfvens övergångsregering inte hade rätt att teckna sådana avtal som Global Compact (Marrakesh).

All opposition ska stoppas. I en rapport från 2017 slår Riksrevisionen fast att de underlag som riksdagen fick inför de migrationspolitiska besluten under åren 2004 – 2015 endast undantagsvis uppfyllde kraven på heltäckande, långsiktig och dynamisk analys av de ekonomiska effekterna. 

”I fler än hälften av underlagen saknas beskrivning av möjliga kommunala konsekvenser helt.
I de fall ekonomiska effekter på statlig och kommunal verksamhet redovisas, saknas ofta förklaring till hur dessa har räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom resultaten.” För att avsluta med konstaterandet att andra konsekvenser än ekonomiska generellt sett är mycket kortfattade eller saknas helt. (RiR 2017:27).

Det är emot grundlagen. JK tvingades lägga ner anmälningarna med motivet att Sverige har ingen instans att pröva grundlagsbrott; alltså ingen författningsdomstol.

För övrigt anser jag att samhällskontraktet mellan stat och invånare är utagerat då staten ej uppfyller de krav som avtalet kräver med hänsyn till upprättande av landets gränser, säkra vår trygghet och upprätthålla lag och ordning, säkerställa och investera i vår välfärd.

Regeringen har krav på sig, från bland annat grundlag och riksdag, att bereda sina ärenden väl. 

Det ska utredas, lagrådskonsulteras och remissrundas. Enligt den ska analyser göras av hur lagförslag påverkar finanserna i stat, kommuner och landsting, liksom sysselsättningen, offentlig service o.s.v. 

Inget av detta har gjorts!) DS

Så långt Annika

Av Joakim Lamotte:

För två månader sedan blev en 12-årig flicka indragen av en äldre kille på toaletten på stationshuset i centrala Stenungsund. Flickan blev våldtagen, misshandlad och hotad till livet. Hon och hennes mamma gick till polisen och gjorde anmälan och berättade vem killen var, men nu två månader senare har polisen inte ens förhört den misstänkte våldtäktsmannen, trots att de vet vad han heter och var han bor.

Igår kontaktade mamman mig och berättade att hon och hennes 12-åriga dotter tvingas se den här killen ute på gatorna i Stenungsund, och att han hånler varje gång de möts. Hennes dotter har fått livet förstört och jag bestämde mig för att ringa polisen för att undersöka varför de inte gripit killen.

Svaret jag fick var chockartat, som ett rop på hjälp från polisens utredare, som berättar att de inte ens hinner utreda våldtäkter på 3-åriga barn.

Titta och lyssna på detta och dela så mycket det bara går. Se till att varenda politiker i Sverige får se det här klippet. Folk måste få upp ögonen för hur vårt rättsväsende blöder inifrån!

Av Olle Ljungbeck:

Svensson kvinna/man, när skall Du kräva att ditt land Sverige, tar tillbaka sin plats som ett av världens mest kultiverade och civiliserade samhällen?

När skall Du vräka dagens politiska bottenskikt, pack och slödder bort från makten att förstöra ditt land till dagens ruttna, otrygga och ociviliserade samhälle, genom att ohämmat släppa in barbarer och ociviliserade individer.

För detta är ju vad Sjuklövern med Stefan Löfvén och Fredrik Reinfeldt i spetsen, genomfört under sin tid vid makten. För att få bort dem måste Du bli en självständig individ som tänker fritt utan rädsla för vad PK- massan tycker.

För hur Du än resonerar kan Du inte motsäga mig när jag påstår att Sverige inte längre genom sina politiker står för ett demokratiskt, tryggt, jämlikt samhälle för kvinnor och män. Men inte heller det välfärdssamhälle som bl a jag själv som nu 87-åring varit med att skapa.

De som styr vårt land i dag har genom en sjuklig, maktfullkomlig och infantil personlighet släppt in hundratusentals individer som i motsats till vad vi och generationen tidigare stått för – humanism, välfärd, trygghet, vetenskaplig och kulturell utveckling etc – många av dessa nu istället står för barbari, innebärande mord, våldtäkter, förtryck av kvinnor och därmed gjort vårt land till ett barbariskt och ociviliserat samhälle där terrorn och otryggheten är vardag.

För att kunna straffa de skyldiga måste vi klart kunna peka ut dessa. Bevisen mot de ansvariga är emellertid så tydliga att inte minsta tvivel föreligger om vilka de är. Den främst ansvarige och därmed genom historien den värste landsförrädaren och landsförstöraren är statsminister Stefan Löfvén.

Med stöd av ledarna från övriga Sjuklövern släppte han in flera hundratusen individer från en annan kontinent varav tiotusentals efter hitkomsten mer uppträtt som barbarer än kultiverade individer. De som drabbats är hela svenska folket varav tiotusentals mördats, våldtagits, rånats, terroriserats.

Men kännbart för dem alla är den otrygghet som ersatt tryggheten som fanns förut. Därtill har deras egendom bränts till kostnader som uppgår till tiotals miljarder. Eftersom brottslingarna inte utvisas fortsätter mardrömmen.

Att sålunda Stefan Löfvén är den främste brottslingen är ställt utom allt tvivel. Hans förmåga att manipulera medborgarna är i klass med de värsta propagandisterna i Tredje riket och kommunistländerna på sin tid.

Trots att han är den mest utpräglade antifeminist Sverige haft försöker han dölja detta med påstående om motsatsen. Ingen gång i historien har kvinnor/flickor utsatts för sådant våld och förtryck som under hans regeringsperiod.

Aldrig tidigare har otryggheten varit så omfattande för landets kvinnor/flickor som under hans regeringsperiod. Detta gäller såväl de svenska kvinnorna som de invandrade. Trots att han är orsaken till denna fruktansvärda utveckling för de svenska kvinnorna låsas han inte om den. Kanske är det därför?

Trots denna mardrömslika utveckling för Sveriges kvinnor och män, flickor och pojkar strävar han efter att vinna barbarerna som medlemmar i sitt parti. Därför går det inte att betrakta hans agerande som annat än patologiskt eftersom en person med normal moral och sund personlighet aldrig skulle kunna agera på detta sätt. Endast en person som sätter makten framför allt annat som moral, etik etc kan agera som Stefan Löfven gör.

Den politiker i politikerhierarkin som personlighetsmässigt står honom närmast är Annie Lööf.

Båda drivs i första hand av maktsträvanden. Makten är för dessa viktigare än moral, etik, humanism etc. Båda röjer ju denna defekt så gott som varje gång de skall debattera. Just av denna anledning är de farligare än övriga Sjuklövern som visserligen är medbrottslingar men några av dem skulle sannolikt inte ensamma gått till sådana ytterligheter som dessa båda.

När Annie Lööf envist hävdade att de 10 000 afghanska pojkarna/männen skulle få stanna var det en maktdemonstration och inget annat.

Hon visste liksom Du och jag Svensson att bland dessa finns tusentals individer som inte är pojkar men än värre kommer att utsätta många svenska kvinnor/flickor för såväl våldtäkt som annat våld. Detta väger lätt i Löfvens och Lööfs samvete eftersom de än en gång kunnat visa sin makt.

Även om det i dag ser omöjligt ut att ställa dem till svars för deras fruktansvärda stöd åt barbarerna att terrorisera och våldföra sig på svenska folket skall den dag en gång komma då vi ställer dem till svars. Då finns endast ett straff – livstid. Men vi måste kraftsamla alla goda krafter för denna uppgörelse.

Tänk om vi kunde samla alla dem i en organisation som på olika sätt utsatts för barbarernas och Sjuklöverns tyranni. Hjälp mig att finna den person som kan organisera alla de människor som drabbats av Sjuklöverns och barbarernas  mord, våldtäkter, rån, terror och förstörelse av egendom etc.

Säkert finns det någon som vill åta sig detta mot att vi stöder denna person ekonomiskt. Skulle Lamotte kanske vara en sådan person? En sådan rörelse skulle bli en obetvinglig kraft som slutligt skulle framtvinga att de nämnda ställs inför domstol och genom denna får det livstidsstraff som är det enda tänkbara.

Tag dessa sista meningar på mycket stort allvar genom att verka för en sådan rörelse med förslag på person och hur vi kan stödja en sådan organisation ekonomiskt.

Denna rörelse skulle ha en sådan kraft att vi skulle nå det mål vi alla eftersträvar nämligen att krossa och slutligt ställa de individer inför domstol som brutit mot allt vad hederlighet och moral heter. Men som inte minst brutit mot vår främsta lag, Grundlagen.

Olle Ljungbeck, Gävle

Agendan är att förstöra Sverige:


SwebbTV tillbaka på Youtube och en hälsning till Morgan och Stefan:


Ännu ett budskap till de politiska landsförrädarna:


Det blir ingen världsregering - Gästinlägg

Ett gästinlägg av Michael Oddane:

Det så många har sagt blir alltmer verklighet. Nationernas suveränitet urholkas och negativa krafter pushar alltmer öppet för världsregering. 

Kampen för att bygga världsregering har pågått under väldigt lång tid. Det är en enorm plan som gått över flera generationer. För många människor är det väldigt svårt att tänka sig att det skulle finnas en grupp med människor som har så stort maktbegär att man lägger planer som inte kan förverkligas under en livstid. Men så är fallet. Det är inte längre en spekulation eller en så kallad "konspirationsteori". 

Vi ser alla tecken på att man i allt snabbare takt jobbar för att centralisera makt, forma människors tankar till att nationalism är något farligt som snarare har med extremhöger att göra. Att människor som sprider information på nätet för att stoppa denna negativa utveckling är samhällsmotståndare. Det är uppenbart att en del av våra ledare för länge sedan har sålt sig till elitens agendor. Det är beklagligt. 

Första världskriget var en viktig del i planen för att skapa världsregering. Som ett elegant drag på schackbrädet flyttade man fram sina positioner i en enorm "PR-kampanj" som hette världskrig. Man fabricerade problemet, kom med reaktionen som var krig och åstadkom en mängd saker i kölvattnet av det som hände. Kriget var inget annat än ett sätt att forma människor till att vilja det eliten ville; Ge ifrån sig personlig och kollektiv suveränitet. 

Antalet döda i kriget var 16,5 miljoner människor och därpå kom den sk spanska sjukan som tog livet av mellan 50 och 100 miljoner människor. Allt fler drar samband mellan spanska sjukan och vaccinet soldaterna fick innan de skulle ut i krig. Det är lätt att motivera massvaccinering i kristider. .

Dom sociala ingenjörerna och tankesmedjorna som planerade kriget döpte sin PR-kampanj till "Kriget som skulle avluta alla krig". En slogan som var designad för att kunna få så många som möjligt att ställa upp. Vad kunde vara noblare än att kriga för evig fred? 

Efter kriget blev det League of Nations. Ett första försök till en form för världsregering som misslyckades. 

Men som vi alla vet behövdes ett krig till för att verkligen få fart på projektet och bara några decennier senare var andra världskriget en realitet. Därpå fick man äntligen sitt FN som nu alltmer bekänner färg som en överstatlig maktcentral snarare än ett globalt samarbete för stabilitet. 

Redan kort efter andra världskriget så samlades elitens tankesmedjor igen för att forma nya agendor som slutligen skulle ta världen över mållinjen till världsregering. Man planerade skapandet av överstatliga organisationer som EU för att flytta ut beslutsfattandet från individuella länder till större och större externa maktcenter. 

Via en mängd olika kampanjer skulle man få folket att gå med på ännu mer centralisering. 

Massinvandring för att skapa kaos var en sådan agenda. Man förstod att om man blandade människor med olika kulturell bakgrund så skulle det skapa motsättningar i samhället. Ett mycket bra fundament för att styra massorna dit man vill. I polaritet och kaos går folket lättare med på agendor som säger sig lösa problemet. Ordo Ab Chao. Ordning genom kaos.

Men man formade och planerade också den ultimata skrämselpropagandan; klimathotet. En enorm idé om att koldioxiden som människans industrialisering och livsstil stod för var ett hot mot planeten. Nu har man jobbat med den här agendan i snart 70 år. Sakta masserat in propagandan i människors medvetande. Man har skrämt medborgarna kring något som till största del bara är ett påhitt för att komma med den ultimata lösningen; Ännu mer makt åt några få i toppen på en global maktpyramid. 

Det som tidigare bara sades av oss som kallas konspirationsteoretiker eller högerpopulister börjar man nu så sakta säga själv.  Nu är det påven som enligt en artikel har sagt att världsregering är enda vägen framåt. Att nationerna måste avsäga sig sin suveränitet och ge vika för att vi skall klara vinna över klimathotet. Detta behöver vi såklart inte.  Centerns Annie Löf kallar nationalismen farlig vilket den givetvis inte är. Decentralisering skapar trygghet och gör att medborgarna är med och påverkar. 

Alltfler människor börjar förstå vad det är man vill åstadkomma och delar information om detta. Därav eskalerar censuren. Men när så många miljoner människor globalt har synat bluffen så är censuren bara en cykelbroms på en rymdraket som redan lättat från marken. Människor längtar och hungrar efter ett system som är positivt, livsbejakande, hälsosamt och fredligt. Ett system där alla har allt dom behöver för att skapa välmående och ett utvecklande liv. Ett system där man skapar överflöd och inte som idag skrämmer medborgarna kring att vi lever i en värld där det råder brist på allt vi vill ha. 

Den här tiden vi lever i har det skrivits om i tusentals år i profetior, i bibeln, av mayaindianer m fl. Den var skriven i stjärnorna. En gammal tidsera avslutas och en ny kan sakteliga ta form. En ny era av mänskligheten som kan baseras på de läror som är gömda, där ledare är inspiratörer snarare än beslutsfattare och där folket är med i alla stora beslut. 

De här stora negativa agendorna är det som får folket att slutligen agera och återta personlig liksom nationell suveränitet. 

Informationskriget vinner vi sakta men säker. Vi vinner för att vi talar sanning, för att vi står för kärleken och för att tiden är kommen.

Källa
lördag 25 maj 2019

Om bränslebluffen - Gästinlägg

Micke Håkansson skriver ett gästinlägg om ett av de sätt den kriminella politiska adeln använder för att plundra det svenska folket. Som gammal militär protesterar jag lite över ordvalet. Bränsle är fast (ved, kol) medan drivmedel är flytande och används för fordon. Nog besserwisseri från min sida, över till Micke:

Bränslebluffen - Staten blåser och svindlar bilismen

Varje gång bensinen höjs knyter Svensson näven i byxfickan, men i stort inget mer och det är politikerna väl medvetna om.Svensken är ett resultat och "väluppfostrat" folk genom lång tid av ensidigt och maktfullkomligt regimliknande styre. Det svensken inte vet om när det gäller bränslehöjningarna är att vi är så grundlurade och ordentligt blåsta av våra makthavare.

Målvakterna:

Man har ju hört talas om så kallade "målvakter", det vill säga individer som ikläder sig ansvar för något som någon annan vill slippa. "Målvakter" är precis vad Miljöpartiet är åt Socialdemokraterna och all kritik rinner av dem som uttrycket "slå vatten på en gås".

Det verklighetsfrånvända Miljöpartiet är känt som "skattehöjarpartiet Nummer 1" och ses med fasa i många led. Miljöpartiet driver igenom det ena plågsamma skattetillägget efter det andra och ofta i sken av "för miljön och klimatet", men jag har inte sett någon bättre miljö eller klimatförbättring, utan tvärt om.

Skattepålagorna och "miljöavgifterna" har således inte hjälpt eller haft någon effekt mer än att statenhåvat in miljarder och tömt folkets plånböcker ännu mera.

Den stora blåsningen och alltid folket som betalar:

Den stora generalblåsningen mot svenska folket är att man beskattar bränsle utan att medborgarna har en susning om saken. Många märker att deras bilar plötsligt tar mer bränsle och de undrar om det är något fel på deras bil, men icke.

Miljöpartiets Isabella Lövin hörs ofta i debatter säga att "vi måste fasa ut det fossila bränslet och in med alternativa bränslen (biobränsle). Just här och i detta ligger blåsningen och möjligheten för staten att få tillbaka dyra pengar för tidigare misslyckanden och floppar, då tänker jag främst på floppen "miljöbilar" och etanolbränslet (E85).

Blåsningen går till på följande sätt:

Staten tvingar i tysthet bensinbolagen att tillsätta (späda ut bensinen) skattebefriad (!) etanol (E85), rapsolja och andra oljor från växtriket i både bensin och diesel. Detta handlar alltså om rent bedrägeri att tillföra dessa skattefria biobränslen.

Miljöpartiet tror på allvar att de är "supersmarta" när man kan beskatta redan skattefria bränsle genom att fuska på detta sätt. Det handlar om ett kvalificerat bedrägeri mot Sveriges medborgare att på detta sätt beskatta biobränslet.

Från det ena till det andra när vi ändå debatterar:

Andra rena bedrägerier mot folket är skatt, på skatt och sedan moms (skatt) på hela kakan (!), och då tänker jag främst på när Ingvar Carlssons regering (S) gav det svenska folket en rejäl spark i skrevet genom att momsbelägga bensin,el och annat under mitten av 1980-talet. Detta gjorde att t.ex. en vanlig barnfamilj åkte på minst 6000-8000 kr i extra utgifter per år. Men folk fortsatte ändå att rösta på S.

Vi ska ha detta i åtanke:

Folk minns säkert att när etanolen kom och folk började lite till mans att köra på detta bränsle för det var ju "så billigt". Men de kom snabbt underfund med att deras bil drog mer och tappade lite ork på köpet. Det krävdes även tätare oljebyten (oljan svartnade snabbt) och att slitaget i motorerna ökade, och "miljövinsten" så att säga "brann inne". Man kan idag bara hålla sig för skratt...

Staten skördar guld - Svensken anpassar sig:

Dessa biobränslen har lägre energiinnehåll än fossila bränsle vilket gör att fordon tar mer bränsle per mil och då blir det beskattade, skattefria biobränslet något som ger ordentligt klirr i statskassan. Vi talar om miljarder i ren skattevinst från biobränsle som ska vara helt skattebefriat.

Motororganisationer tiger som alltid:

Varje gång Miljöpartiets Isabella Lövin bubblar om "utfasningen" av fossilt bränsle i intervjuer, nämner hon för intervjuaren att det redan nu tillsätts biobränsle i det befintliga fossila bränslet (man späder med andra ord ut bränslet med något sämre).

Vid bensinpumpen stoltserar bensinbolagen med reklam som "miljövänligt", "framtidsbränslet", "Evolution", med mera, med mera men i själva verket är de skyldiga som medhjälpare till detta bedrägeri mot bilismen.

Miljöbränslet etanol (E85) blev ju inte den succé som det var tänkt utan slutade i en flopp. Miljöbilarna som gick på etanol var väldigt törstiga och staten blev utan "miljövinster".

Som sagt uteblev kalkylerade miljövinster, men nu när man tillsätter detta skattebefriade biobränsle i bensinen och biooljor i dieseln då skramlar det till rejält i statskassan samtidigt som man generalblåser medborgarna på en massa miljarder genom denna beskattning i smyg.

Vill du slippa köra på dålig bensin (95) med inblandning av skattebefriade biobränslen kan man välja 98 oktan vid pumpen, MEN du tvingas (bestraffas) med ca 1 krona mer per liter för staten ska inte gå miste om sitt bedrägliga tjuveri på något sätt utan slantarna ska in i statskassan, punkt!

Miljöpartiet en kapad flumrörelse:

Miljöpartiet var en rörelse som ansågs som flummig när den kom en gång. Den växte sig stark till fasa för etablerade partier som kände rädsla att tappa mark till folk som inte gick att resonera med och komma överens med hur som helst.

Enligt flera trovärdiga källor så mer eller mindre "kapades" rörelsen av krafter inom dåtidens Folkparti redan tidigt för att styra upp rörelsen så inget gick "överstyr" eller att etablerade partier tappade kontrollen de haft i decennier.

Idag kan vi tydligt se vilka som tagit över kontrollen och utnyttjar partiet som "målvakt" för sin agenda att beskatta ett redan plågat folk ännu mer.

Gödkalvarna i riksdagen tiger stilla:

Inget av de övriga 6 partierna i riksdagen bland 8-klövern, (frånräknat S och MP) vill åtgärda de nu skyhöga bensinpriserna. Men det är inte så konstigt med tanke på deras löner som står ljusår ifrån den vanliga lilla människans inkomst.

De säger det alltid först - Sen händer det:

Tänk på att de alltid "säger det först" och då är det sagt och sedan utför dom det.

En socialdemokratisk minister tyckte tom för några år sedan att: "bensinen är löjligt billig". Efter det började höjningarna av bränslet.

Sedan dess har Socialdemokraterna och Miljöpartiet stulit runt 1,6 liter på varje hundralapp vi tankar för och det slår hårt mot glesbyggd och folk med dålig ekonomi.

"De säger det först och sedan utförs det":

Hörde Centerpartiets Fredrik Federley i radion för ett tag sedan när han sade: "maten är alldeles för billig och den måste bli dyrare i Sverige". Första tanken som slog mig - Nu kommer matpriserna att höjas för nu har det sagts.

Nya partier kommer - Folket tystas allt mer:

Skulle det bildas ett nytt parti runt missnöjet med de höga bränslepriserna och kanske tom utlova sänkta skatter för övrigt skulle detta parti säkert vinna en jordskredsseger, utan tvivel.

Något folk inte tänker på är alla dessa partier som startas och bildas - det skapar splittring och röster sprids för vindarna. 

Den missnöjde lägger sin röst på något etablerat parti eller nykomling som denne tror ska lösa problemen. Den missnöjde kanske nöjer sig med att lägga sin röst och sedan är saken "utagerad" för partiet tar hand om problemen - Men icke.

Penningslukande styre:

Fler och fler partier bara tystar folket allt mer. Vi ska inte glömma vad alla dessa politiker (gödkalvar) i riksdagen kostar per månad - de är 349 stycken och har allt mellan 80 000kr till 130 000kr per månad + övriga förmåner.

År 2015 var det totala antalet förtroendevalda i kommunerna cirka 36 800 som avlönades och skulle ha sina förmåner.

Glöm samtidigt inte bort att totalt vi har över 70 000 politiker i vårt land...det finns en politiker bakom varje dörr som måste gödas och matas... 

Sen ska vi inte glömma dem vi skickar till EU som har hela sin framtid ekonomiskt tryggad genom astronomiska löner och feta förmåner.

De var någon som en gång liknade EU-valet och dem vi väljer dit vid "Vem vill bli miljonär"...

Tar oljan någonsin slut?:

Kom avslutningsvis att tänka på en film jag såg för ett antal år sedan som handlade om en man i oljeindustrin i USA. Han hade borrat efter olja i mer än 50 år och han sade:

Det är bluff att oljan skulle ta slut, det sägs bara för att hålla priserna uppe - När vi återvänder till ett borrhål vi tömt för 25-30 år sedan kan vi bara lyfta plomberingen och börja pumpa upp olja ur hålet igen...

Elbilarna och batterierna:

Det talas nu om att vi ska köpa mer elbilar - uppladdningsbara sådana. Men vem har råd med detta kalas bland vanligt folk? Vad kostar det att byta batterier på dessa bilar när det är dags för byte? Var ska alla ladda sina batterier?

I Afrika finns de största tillgångarna av metaller som behövs för att framställa dessa batterier. Frågan är om man på vanligt manér ska köra bort utsprungsbefolkningen för att kunna exploatera stora landområden för utvinning av nödvändiga metaller och mineraler, ungefär som oljebolagen gjort som plundrat Afrika på olja och naturgas.

Folkförflyttning för att kunna plundra:

Är det därför Frankrikes president Macron (Rothshilds) vill se minst 500 miljoner afrikaner i Europa i framtiden? Afrika har alltid rånats och plundrats på tillgångar, Sverige har också varit delaktiga i detta sedan 1950-talet. Vapenhandlare och illegala vapenhandlare har i decennier försett grupperingar i Afrika med vapen för att skapa oroligheter och för att driva folk på flykt.

Plundring och skövling i Mammons namn (penningguden):

Det kanske är mycket att ta in men vi lever i en ful värld full av lögner, där en liten klick under ett par tusen år försett sig själva och sina marionetter med mumma och honung på bekostnad från de övriga som förslavats in i systemet och hållits ovetande.

Allt på Jorden är egenligen gratis...glöm inte det. Vissa har kunnat ta allt genom att komma med penningen. Pengar och penningsystemet är ett rent förslavningsmedel. Börja själv fundera över vad ÄR egentligen pengar och VAR kommer dom ifrån? Pengar är faktiskt bara en parentes under mänsklighetens historia men vissa har gjort oss beroende av dem för att ta makten och kontrollera folken.

Pengarna och girigheten kommer tyvärr att till sist ta livet av planeten och ödelägga det enda hem vi har. Men få är medvetna om det och kör vidare som om det liv vi idag lever är fullt naturligt och kommer att vara för alltid. Det vi kallar konsekvenstänkande saknas tyvärr på alla plan.

Kanske dags att ta av skygglapparna och börja se verkligheten som den är och hur lurade och formade vi är från vaggan till graven...

Afrika -världens mineralbod

Utsugningen och plundringen av Afrikas guld, diamanter och mineraler startade med kolonialister, legoknektar och handelsmän och leder in i vår högteknologiska tid. När kolonialmakterna drog sig tillbaka fortsatte industrins jättar att glufsa i sig råvarorna.

Vid sidan om lagar och parlament verkar anonyma, ansiktslösa men inte aningslösa, multinationella företag, investerare och banker. De gör skumma avtal med kuppledare och afrikanska eliter som tillåter dem att suga ut kontinentens råvaror.

Den afrikanska kontinenten är hem för majoriteten av världens samlade mineralresurser. Kontinenten producerar 55 procent av världens diamanter och 22 procent av världens guld.

Sydafrika ensamt producerar 80 procent av världens platina. Hälften av världens kobolt hittas i Demokratiska Republiken Kongo.

Denis Mukwege, en kongolesisk doktor som vigt sitt liv åt att rädda våldtagna kvinnor och flickor talade om den blodiga jakten på mineraler i Kongo-Kinshasa. Och om kobolt.– Alla pratar om elbilar. Om Tesla och Volvo. Nästa krig kommer att handla om kobolt, sa han. Läs här.

Afrikas rikedom, en förbannelse för kontinenten. Lyssna här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6163340&fbclid=IwAR2ggnzBh8PB4fwwLcNAcPcEhDVgNKLZ-oQatQ7ipPVY54QpFB13Ekme7Hw

Minns ni vad Fredrik Reinfeldt sade en gång..."Afrika är framtiden"...

Han sade också att här finns gott om plats i Sverige. Det är ganska uppenbart att Reinfeldt satt i knät på den lilla elit som tillskansat sig kontrollen över större delen av världens tillgångar och ledare, genom krig, utpressning, mord och lånefällor (IMF).

Reinfeldt fick belöning för sin insats 2006-2014 genom ett välavlönat arbete i en av deras banker.

Annie Lööf pratade om 30 miljoner i Sverige. Hon sitter också djupt i knät på denna elit och är dessutom med i deras mörka skapelse kallad Trilaterala Kommissionen. Den skapades av en av elitens överhuvud, David Rockefeller...

Vi kan alla börja fundera över om globaliseringen (en idé kläckt eliten i början av 70-talet) som pågår är ett sätt att börja förslava nationer?

Du visste väl att forskare vid Pacific Northwest National Laboratory har utvecklat en teknik som kan göra alger till olja inom loppet av en timme?

Algslam hettas upp till en temperatur av 350 grader Celsius under ett tryck på 200 bar i lite mindre än 60 minuter.

Resultatet blir då en råolja, som i sin tur kan användas till att framställa vanlig bensin, diesel eller flygplansbränsle.

Så högt är priset – för framtidens teknik

Barnen och gruvarbetarna utvinner råvaran i ett avlägset hörn av Afrika. Metallen används sedan i våra teknikprylar. Välkommen till kobolthelvetet.torsdag 23 maj 2019

Om EU - En kommunistisk frimurardiktatur - Gästinlägg

Rösta i EU-valet och bli medskyldig till bevarandet av det nazistiska fjärde riket!

De så kallade "Europeiska unionens nyckelarkitekter" rekryterades bland samma teknokrater som tidigare hade utformat planerna för Efterkrigseuropa under kontroll av nazi-/IG Farben-koalitionen. 

Läs här om Kalergiplanen som ligger bakom folkmordet på oss vita kristna Européer och agendan för krossandet av Europas nationalstater.

Nya tider skriver i denna artikel med titeln "EU-staten enligt sina ”fäder”:

Men vad är slutmålet? Inspiratören till EU är till stor del greve Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), och det har bland annat sagts att ”EU skulle inte finnas till i dag, om det inte vore för Kalergi”.

Det är han som lanserar tanken på den superstat, Paneuropa, som Monnet så ivrigt arbetade mot.

Född i Tokyo som barn till en japansk moder och europeisk fader var Kalergi redan från början lagd åt det kosmopolitiska hållet, något som starkt understöddes av hans internationalistiske far.

I hans skrifter tar dock de mest bisarra idéer form, som går långt utöver vad den mest inbitne globalist än i dag skulle våga erkänna öppet.

Men tanken på en EU-stat debatteras i allt större utsträckning inom EU.

Hur Kalergi föreställde sig det hela sammanfattade han i skrifterna Adel (1922), som följdes upp med Praktischer Idealismus (1925).

I dessa framgår att en förutsättning för att genomföra superstaten Paneuropa är vad som kanske är den största etniska rensningen någonsin.

Europas olika folkslag skall genom mångkultur ersättas, vilket han redogör för på sidan 22: ”Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid.

Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom.

Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.”

EU:s förespråkare tar inte avstånd från Kalergi, utan han hyllas tvärtom, bland annat med ett eget frimärke hundra år efter sin födelse.

Kalergis Paneuropeiska union, som han grundade 1932, var en politisk rörelse vars uttalade syfte var att bygga en Europeisk stat.

Dess flagga har använts som inspiration för dagens EU-flagga.På bilden syns Otto von Habsburg, son till Österrikes siste kejsare Karl I, som efterträdde Kalergi som ordförande.
Habsburg sade att ”EU inte skulle finnas till i dag, om det inte vore för Kalergi.

Kalergis idé om Paneuropa är i högsta grad levande. Nu när antietablissemangspartier växer blir också anhängare av Europas förenade stater mer tydliga med vad de vill.

I Sverige, liksom i EU, är det främst liberalerna som vill gå i federalistisk riktning.

Belgaren Guy Verhofstadt, som är ordförande för den liberala gruppen ALDE i EU-parlamentet, är en av de främsta förespråkarna för en EU-stat.

I november 2018 i EU-parlamentet befann sig Verhofstadt i ett upphetsat tillstånd där han gestikulerade och hoppade medan han skrek ut att medlemsstaterna i EU måste lämna över mer makt till EU.

Detta var inte första gången han aggressivt krävde mer makt till EU. Verhofstadt höll ett liknande eldigt tal där han krävde att EU skulle ta de sista stegen för att bli en federativ stat.

EU:s ordförande för EU-kommissionen, Jean Claude Juncker, sade år 2016 att EU måste bli ”en säkerhetsunion med målet att etablera en EU-armé”.

Han har även drivit på för att frånta medlemsstaterna vetorätten, så att en majoritet ska kunna påtvinga andra stater sin politik.

Inte minst gäller det migrationsfrågor, vilket rimmar med Kalergis vision för Europa.

Den tyska försvarsministern sade den 1 mars 2018 att beslut om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik borde fattas genom majoritetsbeslut och att dagens vetorätt som varje land har därmed borde avskaffas.

Tyskland är ett av de mäktigaste länderna inom EU och har med Frankrike alltid varit de pådrivande länderna tillsammans med EU-kommissionen att stärka EU:s makt.


Storbritannien har länge varit det ”stora landet” som oftast har försökt bromsa eller hindra utvecklingen mot en europeisk statsbildning, men är nu på väg att lämna EU.Läs här artikeln med namnet The Nazi Roots of the ‘Brussels EU " och här artikeln med namnet  Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid.

Här hittar du mer fakta om den sanna bakgrunden till EU. Läs på denna sida om "The Jew World Order" artiklar om det pågående folkmordet på vita Européer, m.a.o. genomförandet av Kalergiplanen.

Läs härIvar Arpi: Ett tyranniskt EU påtvingar medlemsländerna massmigrationenBilderberggruppen är ett av världens mäktigaste och mest mytomspunna frimurarsällskap.

Varje år hålls ett möte med cirka 150 delegater som representerar den globala makteliten inom finans, industri, politik och media. Bilderberggruppen styrs av Henri de Castries som är ordförande för styrkommittén, som i sin tur bjuder in övriga gäster till de årliga mötena.

Bilderberggruppens möten hålls bakom lyckta dörrar under stor sekretess.

De ambulerande årliga mötena hålls i allmänhet på lyxhotell runt om i Europa och hårdbevakas av beväpnade vakter. Alla gäster måste skriva under ett avtal som förbinder dem att inte läcka ut någon information till omvärlden.

Utdrag från denna mycket läsvärda artikel:

I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan. 

Bland de övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer inom myndigheter med mera.

Man gömmer sig bakom ett respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk verksamhet och allmän religiositet (frimureriet sägs vila på kristen grund) men frimurarna själva förnekar att det är fråga om en ny religion. Man har dock tempel och altaren där man tillber ”den store Arkitekten” och blandar element från många olika religioner.

Först senare, ju högre upp man kommer i graderna, framkommer frimureriets sanna väsen. Man tillber guden Jah-Bul-On. Jah=Jahve. Bul=Baal, den gamla kanaaneiska fruktbarhetsguden. On=Osiris, den egyptiska underjordsguden. Både Baal och Osiris är manifestationer av Satan. Deras namn åkallas också i magi, trollformler och satanism (femuddiga och sexuddiga stjärnor). Se Israels flagga. 

Under 1700 talet bytte Mayer Amschel Bauer ut sitt efternamn till Rothschild som betyder “röd sköld” på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld. Symbolen “röda stjärnan” är också en symbol för kommunismen som liksom nazismen och de övriga ideologierna har samma rötter.

Om man sätter ihop de båda trianglarna i Davidsstjärnan blir det en symbol för “människan som Gud” vilket speglar den tid i vilken vi lever. Stjärnan har 6 sidor, 6 vinklar och 6 poäng = 666. 666 är vilddjurets märke enligt bibeln och 666 nämns också i  GT,s  1. Konungaboken.

”Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter” (1.Kon. 10:14)

Den ideologi som ligger bakom frimureriet går tillbaka ända till Egyptens, Babylons, det Israeliska folkets (judarnas) historia och mytologi (en del av judarna valde att dyrka avgudar, Baal som exempel, liksom Gamla testamentets kung Salomo, medan andra stod fast vid Abrahams Gud som också är alla kristnas Gud) och har som vi strax skall se, varit verksam länge i världen.

Sedan dess kan man tala om två grupper av judar. Gudsdyrkande judar och Satansdyrkande judar. 

Den sistnämnda gruppen är den som har tagit kontrollen över de Gudsdyrkande judarna samt över alla så kallade hedningar (alla icke judar), länder och regeringar genom ekonomin och ”mycken köpenskap” (vilket också var Satans, deras herres fall och anledningen till att han blev utkastad från himmelen av Gud).

Detta har möjliggjorts tack vare de hemliga ordnarna (frimurarordnarna vars medlemmar tillhör gräddan i varje samhälle/land och som  därför har makt över dem som på papperet har makten) och andra hemliga grupper såsom Bilderberggruppen med flera.  Det är denna ”Laglöshetens hemlighet” som bibeln talar om och varnar för.    


Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och det var han som utvecklade den judiska Kabbalan (traditionen, mysticismen). 

Kabbalan ingår i frimurarnas symbolvärld och den första mästaren enligt frimurartraditionen var bibelns Hiram från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7)......  

Den Nya Världsordningen är en utopi där nationalstaterna har lösts upp och ersatts av en världsregering.

Det största hindret för den Nya Världsordningen och dess fria rörlighet är starka nationalstater som därmed motarbetas av dessa sällskap.


Det bekräftas av Bilderberggruppen som starkt tar avstånd från nationalism – eftersom det motverkar frihandel och fri migration – och de uppmanar delegaterna att motverka nationella strömningar i sina respektive länder.I en ny intervju med CNN går EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till angrepp mot "dumma nationalister" som älskar sina länder. Läs här.

Du som tänkt rösta i EU-valet bör lyssna på det här. Demokrati i verklig mening kan inte existera utan ekonomisk demokrati- att folket kontrollerar betalningsmedel och betalningsinfrastruktur.

Ingen kontroll över betalningsmedlet, ingen politisk makt.

Den växande globala medvetenheten om dessa fakta innebär att EU-experimentet i Bryssel är över.

Från och med nu kommer ingen verkligt demokratisk person, organisation eller politisk parti att kunna stödja EUs diktatur i Bryssel och behålla trovärdighet.Valet är ditt

Min vän Jan-Ola Gustafsson skriver:

Jag har ju ofta i mina inlägg på Fb omnämnt boken av Karl Steinhauser som är en klockren beskrivning av vad syftet /målet är med EU (som han skrev redan då det hette EG). 

Jag har själv boken (på tyska) och fick den under 1990-talet av en schweizisk kompis som också redan då i likhet med mig själv visste vad som pågick. Jag kan själv rätt bra på tyska, och beklämmande nog är det numera inte många svenskar som kan läsa böcker på tyska (och knappt på engelska heller). 

Därför har Steinhausers faktiskt rent profetiska budskap i boken aldrig nått svenskarna. Den är dock rätt välkänd på många håll i Centraleuropa.  

Det som omnämns på sluttampen är den globala märkning i form av det s.k. RFID-chipet som redan finns tekniskt framtaget och fungerande och snart kommer att påtvingas de olika ländernas befolkningar. 

Alltså samma grej som i Bibeln benämns "Vilddjurets märke" och innebär att ingen ska kunna köpa, sälja eller ingå i det kommande sociala samspelet utan detta chip.


Du kanske redan vet vad Bibeln säger om dem som accepterar denna "märkning"?

Jan-Ola är en s.k. "primärkälla" då han själv varit frimurare. Lyssna på hans berättelse här:EU – en kommunistisk frimurardiktatur

Österrikisk frimurarmotståndare betraktar frimurarna som brutala revolutionärer

Litteratur: Karl Steinhauser: ”Die Super-UdSSR von Morgen” Tatsachenbericht. 219 sidor (utan ISBN-nummer), publicerad i Wien 1993.

I Vasabladet (19.3.1993) har jag berättat om en man från Klagenfurt som jag råkade på ett tåg i Österrike, där han med intresse läste i en bok som inte  fanns att köpa i boklådorna. Han berättade för mig att den rent dokumentärt handlar om hur frimurarna i långa tider i alla länder med sin hemliga makt behärskat det politiska spelet. 

Han lät mig läsa några korta notiser enligt vilka en forskare, Heinz Pfeifer, kunnat ådagalägga hur frimurare redan 1929 satt in jättelika summor på konton i Amsterdam, som fick disponeras av Hitler, Göring och Goebbels. Det var de pengarna som förde Hitler till makten påstår Pfeifer.

Revolutionär brutalitet
Jag vet numera att bokens författare Karl Steinhauser (född 1936), bosatt i Wien, med examina både i statsvetenskap, ekonomi och juridik, och efter att ha jobbat som journalist på dagstidningen Kurier numera leder ett ”institut för politiska skrifter” och är ordförande i en organisation ”Corps Economique” som försvarar politisk solidarisering och privatföretagsamhet. 

Som ett språkrör för en patriotisk ”borgarskyddskommitté”, SOS-Österreich, har han givit ut tre pamfletter och nu den fjärde som heter ”EG – Die Super-UdSSR von Morgen”, i vilken han påstår att EG med frimurarhjälp håller på att koncentrera makten i hela Europa på ett stalinistiskt plan.  

Frimureriet grundades år 1717 och fick prototypen av ett hemligt politiskt parti, påstår Steinhauser i sin bok (som han sänt mig på min begäran). 

Den sicilianska maffian (just nu aktuell) och malteserriddarna har närmast formen av två små italienska frimurarloger. Giuzeppe Mazzinis terrordåd redan år 1854 (då hertigen av Parma mördades liksom även de domare som skulle döma mördarna) är bara ett exempel på frimurarnas revolutionära brutalitet. Metoderna står inte fjärran från dem som används av Ku Klux Klan. 

Inom Vatikanen har (enligt Steinhausers ”dokumentation”) frimureriet länge haft ett bastant säte.  Att påven Paul VI redan som ung student var frimurarmedlem är bevisat. Att han 1978, kort före sin död, skänkte sina påvliga insignier, tiaran, bröstkorset och ringen till FN i New York var enligt Steinhauser en rent blasfemisk (=hädisk) handling till förmån för frimureriet inom FN.

När hans efterföljare påven Paul I fördömde denna gärning dog han av ännu okänd anledning efter att ha varit påve i 33 dygn. Enligt Vatikansed får en påve inte obduceras.

Lika plötsligt avled påven Pius VIII strax efter det han hade utsänt en en cyklika i vilken han fördömde varje form av frimureri.

Tidningsägare och journalister
I Baden-Baden hölls 6-9 juni 1991 den årligen återkommande frimurarkongressen som går under namnet ”Bilderbergmötet”. 

Steinhauser publicerar en lång lista över de som tidningsägare och journalister verksamma frimurare som deltog. 

Till dem som nämns hör också Aatos Erkko i gott sällskap med andra ägare till världens tidningsjättar, Wall Street Journal, Daily Telegraph, Die Zeit, Berlingske Tidende, Washington Post och Le Point. Vilken EG-betonad makt dessa kan utöva må läsaren själv bedöma.

I inget av dessa dagblad lär där någonsin finnas rapporter om de årligen återkommande Bilderbergermötena. Mötena är slutna (hemliga) tillställningar, varom intet får knystas i offentligheten. Men en ”läcka” har skett och nyhetsbyrån Gode har i ett infoblad nr 8/1992 kunnat avslöja vissa detaljer.

Havel frimurare av 30:e graden
Något överraskande är avslöjandet att Vaclav Havel under sitt besök i USA 1968 korades till frimurare i 30:e graden enligt ”Ritual of Knight Kadosch”. 

Då Havel blev president 1989 rehabiliterade han alla frimurare som var medlemmar av motståndsorganisationen Charta 77 som under åren mötts på hotellet Schloss Schwarzenberg i Wien. Det var bland dessa personer som Havel sedan utsåg sina ministrar.

Scientologin, grundad av science-fictionförfattaren L. Ron Hubbard har sin central i Florida, USA och cirka 7 miljoner medlemmar i 22 länder. 

Förbindelsen till frimureriet kan klart ådagaläggas. En avhoppare, Norbert Potthoff, har påpekat att ”scientologin är en organisation som byggts i en mycket pervers form. 

Vanliga människor betraktas som fungerande maskiner och scientologerna som övermänniskor, som kommer att behärska världen och erövra planeterna”.  

I en något annan form kan man finna likartade tankar i den religiösa rörelsen Jehovas Vittnen.

Stalin, Bush och Clinton
Karl Steinhauser anser att frimureriet med sin förkunnelse om ”frihet, jämlikhet och broderskap” ärlandsförrädisk, strävar liksom kommunismen till att få världsmedborgarna att lyda den som - i form av en övermänniska – härska över dem.Varje patriot är en förrädare inom frimureriet. Makten ska utövas av någon ”övermänniska” i stil med Hitler, Stalin eller den som kommer att bli den bestämmande inom EG.

Enligt Steinhauser var Stalin inte enrollerad i någon frimurarloge men handlade i enlighet med frimurarprinciper. Däremot finns det bevis för att både Roosevelt och Churchill tillhört var sin frimurarorden. 

I boken påstås det att  också Bush och Clinton hör till skaran. Kurt Waldheim påstås helt ha ”regerat” enligt direktiv från frimurarna och det lär också nuvarande österrikiske rikskanslern Franz Vranitsky göra.

EG-kommunister tar makten
Att Steinhauser motarbetar EG är klart. Det har sagts att Österrike för att bli medlem  i EG årligen skall betala en ”medlemsavgift” om cirka 3.5 miljarder mark, men från statligt håll har man sagt att siffran är överdriven. I boken ingår uppgifter, citerade ur ”Facts & Figures” (1991), om de löner som nu utbetalas i Österrike åt EG-sinnade frimurarmedlemmar i ledande ställning. 

Nationalbankchefen Maria Schaumayer lyfter årligen cirka 4,5 miljoner mark plus tjänstebil med chaufför. 

De 24 högst avlönade i banken lyfter sammanlagt drygt 50 miljoner mark årligen. Hitlers älsklingsord ”machtübernahme” (att överta makten) används flitigt i boken för att visa att frimurarna redan nu (i Österrike) tagit makten.

De skulle föra för långt att här framlägga det resonemang enligt vilket Steinhauser vill bevisa att privatföretagsamheten kommer att ”slås ned” genom en anslutning till de jättelika ”marknadernas” EG. Vi kunde kanske påpeka att de stora enheternas diktatur i det konkursdrabbade Finland blir allt mera påtaglig.

Steinhauser är ju minsann inte den enda som inför EG förutspår en för många små, glesbefolkade länder ödeläggande invandring av grannar, i de stora folkvandringarnas stil. Vad han däremot utan klar dokumentation påstår är, att men redan nu i Bryssel (i EG-högkvarteret) håller på att upprätta en jättelik databank – ett perfekt kontrollsystem  med 18 inställda kodchiffer – över varje människa som lever i Europa med noggranna uppgifter om var och en av oss. 

Det blir som om vi skulle bära var sin med en laserstråle igenkännbart ”fingeravtryck” tack vare vilket vi aldrig kommer att kunna passera hemligt utlagda kontrollpunkter utan att bli identifierade.

Situationen för EG är sålunda, enligt Steinhauser, inte så olik de fasaväckande framtidsvyer som Huxley & Co framlagt. Här i boken betecknas framtiden som en extremt kommunistisk frimurardiktatur.

Den här artikeln var publicerad som en bokrecension i den finska tidningen Vasabladet den 29 April 1993 och författad av Lars Hamberg.


Det totalitära EU är bara ett etappmål mot en totalitär kommunistisk diktatur under FN. The New World Order. Kina lägger ut kursen vad gäller teknologi: Läs här om vår framtid. By Any Other Name Globalism is Technocracy, Not Merely Communism

En vän som heter Erik sammanfattar bra:

Den nya världsordningen som den styrande eiten har planerat för sig själva är en kontantlös global diktatur där människor reducerats till mikrochippade robotar ständigt uppkopplade till internet och vars antal mycket kraftigt skall reduceras från dagens sju miljarder till endast fem hundra miljoner. 

Ett globalt folkmord där över 90% av mänskligheten ska försvinna. Detta är bakgrunden till Agenda 21 och den av media- och underhållningsindustrin mycket hårt drivna subliminala kampanjen för transhumanismen, där normala människor betraktas som undermåliga biologiska maskiner som bör uppgraderas med extern teknik, `Internet of Things´ - IOT - där allting "taggats" och kan följas i realtid.

För de flesta är internet ett enkelt sätt att hålla kontakten med nära och kära. För den dolda handen är internet ett datoriserat inventariesystem där planetens alla resurser, inklusive resursen "människor", taggas och övervakas 24/7. Även om många människor redan idag via sina mobiltelefoner i princip lever som "taggade" har de ändå möjligheten att lägga ifrån sig telefonen, ta ur batteriet ur den och lägga den på ett ställe dit ingen strålning når. Det går inte att göra med mikrochippet.

Det är därför kontanterna ska bort. När kontanterna är borta kan människor inte säga nej till mikrochippet.

Det är därför GMO, vaccinationer, aerosolbesprutning och mikrovågsstrålning (70 miljarder högre än den normala bakgrundsstrålningen) inte bara gör människor sjuka och långsamt dödar dem - utan också kommer att göra framtida generationer oförmögna att skaffa egna barn. Detta är vad WiFi, trådlösa eheter, mobiltelefoner, mobilmaster och nya generationens elmätare handlar om.

Det är därför de mörka krafterna har börjat införa en tredje könskategori, och människor via föda och vätska påtvingas hormonstörande ämnen som gör män mer feminina och kvinnor mer maskulina. Planen är att förvandla kommande generationer till en avbild av Baphomet, och till att inte längre ens tänka i termer av män och kvinnor.

Det är det HBQT-lobbyn och kampanjen om "hen" handlar om, inte om jämnställdhet. Att etablera ett tredje kön som varken är man eller kvinna och där framtidens människoliknande robotar kan placeras i.

Det är därför FN:s klimatpanel och Vatikanen under den nya påven Francis försöker övertyga människor om att den livsnödvändiga gasen koldioxid är ett hot mot biosfären - ett påhittat "hot" för vilket den föreskrivna "lösningen" är att omgående omvandla FN till en världsregering.


Om de mörka krafterna får som de vill, kommer framtidens barn inte att vara människor som vi i dag förstår det. De kommer att skapas i laboratorier och vara ägda av DARPA, Google, Amazon och andra företag.
Se denna dokumentär om vår framtid om vi inte stoppar dem: New World Order - Communism By The Backdoor ( Full Documentary )