tisdag 12 juni 2018

Om rikspolitikernas lagvidriga förräderi mot medborgarna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, fortsätter sina betraktelser över det svenska samhällets snabba sönderfall:

Vissa invandrargrupper visar en total respektlöshet mot den värdegrund vi grundlagsfäst och de allmänna lagar som alla medborgare är skyldiga att att följa.

En förutsättning för att Sverige skall återgå till normala förhållanden som rådde före senaste massinvandringen är att vi utvisar alla som obstruerar mot vår grundlagsfästa värdegrund.

Utan sådana absoluta krav går Sverige under. Därför måste de politiker som inte ställer upp på detta, strykas från röstsedlarna.

Sverige har sedan 2000 tagit emot ca en miljon invandrare. Huvuddelen av dessa kommer från kulturer med religioner och ett samhällsskick som inte är demokratiskt och där flertalet stater inte antagit FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I stället har man en egen deklaration - Kairodeklarationen - som inte är demokratisk utan placerar kvinnor/flickor på en nivå som helt strider mot vår jämställdhetslag.

Lägger man därtill att bildningsnivån (skolgång etc) är så låg att en majoritet av befolkningen i vissa av dessa stater är att betrakta som analfabeter inser varje reflekterande individ, utom sjuklövern, att möjligheten till integrering och inte minst assimilering är närmast obefintlig om inte de svenska lagarna tillämpas hundraprocentigt. Det innebär ovillkorlig anpassning till svensk värdegrund annars utvisning.

Som en följd av sjuklöverns totala aningslöshet och slapphet har konsekvenserna av denna skillnad i kultur/religion/jämlikhet mellan könen etc inneburit en enorm våldsutveckling i vårt land från de inkommandes sida.

Mord, våldtäkter, rån, materiell förstörelse av bilar och fastigheter uppgående till tiotals miljarder. Otryggheten för de svenska kvinnorna/flickorna är total. Men också invandrarkvinnor lider under detta förtryck från sina landsmäns sida.

De religiösa ledarna som imamer etc har aldrig haft en tanke på integration eller assimilation. De är från första början inställda på att deras samhällssystem skall etableras i vårt land och på sikt omfatta även svenska folket. Den som inte redan blivit medveten om att det är så, måste sakna såväl syn som hörsel.

Vi ser ju dagligen hur man inte endast obstruerar (saboterar, förhindrar) mot Sveriges lagar utan också med våld och skrämsel försöker påtvinga såväl svenska som utländska medborgare sitt levnadssätt.

Tyvärr är det inte endast sjuklöverns representanter som saknar kurage att förhindra detta utan ett stort antal av tjänstemän i stat och kommun faller också till föga.

Ett talande och skrämmande exempel är hur t ex Tomas Tobè och Cecilia Magnusson, båda riksdagsledamöter för moderaterna  försvarade Abdisiriak Waberi trots att han terroriserade invandrarflickor vid den skola han var rektor för.

Genom detta ser vi nu också vilka fantastiska förutsättningar Tobè har som kappvändare. De kallade t. ex. mig för både rasist och främlingsfientlighet när jag påtalade missförhållandena.

I dag när Waberi försöker bli rektor för en muslimsk friskola i Borås agera kommunen på alla sätt för att han inte ska få bli det p.g.a. av hans extrema fundamentalism.

Trots hans uttalade fruktansvärda kvinnosyn gjorde moderaterna honom till riksdagsledamot! Trots vad Tobè i verkligheten står för riskerar vi att få honom som justitieminister i en eventuell alliansregering.


I dagarna har vi fått höra hur invandrarföräldrar kräver att förskolepersonalen skall tvinga på barnen slöjor.

Och i många fall har personalen fallit till föga genom att tvinga på barnen dessa kvinnoförnedrande attribut.

Fortfarande sker stympning av flickors könsorgan. Barnäktenskap- och tvångsäktenskap har nu högsäsong under sommarferierna då invandrarföräldrar tar sina flickor med till hemlandet och tvångsgifter dem.

Varför, frågar givetvis den som vet att vi i Sverige har lagar som förbjuder detta?

Jo säger jag. Därför att vi har regerings- riksdagsledamöter liksom stats- och kommunaltjänstemän som inte hävdar de lagar de är skyldiga att verka för.

Självklart är många av dessa helt olämpliga för det de håller på med.

Ta t.ex. Jan Björklund. Denne fege stackare, kunde tänka sig att förbjuda framtida religiösa skolor men inte de som redan finns. Var finns logiken? Om han anser att religiösa friskolor är av ondo är han ändå beredd att för framtiden låta de redan befintliga vara kvar och offrar därmed hundratals flickor. I sanning en man värdig att vara såväl riksdags-som regeringsledamot!  Kanske han t.o.m. blir skolminister!

En annan av dessa döva, enögda och känslolösa cyniker är Annie Lööf. Utan minsta tanke på vad som skall hända tusentals svenska skolflickor när de tvingas till daglig samvaro och kontakt med någon av dessa 9000 afghaner är hon tom så fräck att hon förordar SFI-utbildning för dessa i samma lokaler som dagisbarn!

Tror någon att hon skulle tillåta detta om det gällde hennes egen dotter? Och även denna förespråkare för islamisering riskerar vi att få som minister!

Från objektivitetens främsta organ SVT fick vi i dag höra att ett stort antal moskéer har utsatts för sabotage. Även ett antal synagogor hade drabbats.

Tydligt var att SVT ville få oss att tro att allt detta enbart var nazisters verk (troligen är det
så i flera fall men inte i alla).

Att däremot sabotagen mot synagogor i övervägande omfattning är verk av islamister skulle aldrig SVT kunna tänka sig att rapportera.

Likaså att många judar lämnar vissa av våra städer eftersom förföljelsen mot dem från islamister är sådan att de inte vågar vara kvar. Har någon hört SVT eller pk-media berätta om detta?

I går fick jag telefon från polisen i Gävle. De ville diskutera min anmälan mot Skolinspektionen (klicka på länk),

Huvudmän för förskolor och där, arbetande förskollärare som påstås tvinga på småflickor slöjor.

Det har ju framkommit att förskollärarna åtlyder de muslimska föräldrarnas krav på att småflickorna skall bära slöja. Detta sker helt i strid med skollagen, som sällan efterlevs då det rör sig om islamister som bryter mot den. Polisen lovade emellertid att ta tag i min anmälan.

Självklart måste vi tvinga myndigheter och politiker att hävda svensk lagstiftning. Men för att detta skall bli verklighet krävs att SD får minst 35 procent i kommande val, och det är nog ingen omöjlighet. Jag är beredd att bli migrationsminister!

Men skall vi få slut på utvecklingen mot parallella samhällen med parallella rättssystem etc etc måste långa fängelsestraff och därefter utvisning vara obligatoriska straff för hedersvåld, mord, våldtäkt, rån, innehav av vapen och sprängmedel. Men också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, klädseltvång. Alla brott mot jämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar.

Det skrivs i dag mycket om vilken chock det måste vara för Stefan Löfvén och SAP-anhängarna att partiet är på väg att halveras.

Många skyller på att det enbart är SD som lockar över de flyende.

Men självklart är detta inte hela sanningen. Den är i stället att Stefan Löfvén med sjuklöverns hjälp raserat Sverige och gjort det till ett kriminellt och  brottsligt inferno.

När han då inser att makten p.g.a. detta håller på att gå honom ur händerna reagerar han med en massa löften om att han skall ställa allt till rätta. Men eftersom orden och löftena - när det gäller Stefan Löfvén - nästan inte i ett enda fall leder till handling börjar medborgarna inse sveket och gör vad som är normalt och naturligt. Hoppar av skeppet med den lögnaktige skepparen.

När de nu insett att det är en mytoman som styr landet har de fått nog.

Det som nu är viktigt är att de också upptäcker att den övriga sjuklövern också består av mytomaner och aldrig kommer att agera resolut för att rädda landet.

När de upptäcker detta och det gör de sannolikt före valet kan nog SD räkna med minst 35-40 procent.

Innan jag avslutar denna artikel får jag genom SVT höra att man nu skall ta in filippinska sjuksköterskor för att klara vården. (Jag har inget emot filippinska sjuksköterskor tvärtom de är nog inte belastade med en massa sjuka värderingar). Men påstod inte sjuklövern att massinvandringens skulle rädda välfärden?

Och trots att det nu går hundratusentals arbetslösa bland dessa finns det inga som har meriter för att avlasta vården!

Så nu har vi en kostnad för alla invandrare som aldrig kommer i arbete. Därtill kommer en kostnad för alla arbetskraftsinvandrare eftersom de arbetslösa massinvandrarna inte är kvalificerade!

Regeringen hånar medborgarna!

"Kultur- och demokratiminister" Alice Bah Kuhnke drar sig inte för att raljera  om demokratin.

För det hon säger kan ju inte tolkas på annat sätt, när det framförs av en regeringsrepresentant för en regering som medvetet verkar för avskaffandet av demokratin. Men också en minister som inte vet något om demokrati och aldrig tagit den på allvar.

För några år sedan tillsatte hon vad hon kallade för en grundlagsutredning som i själva verket var ett hån mot allt det demokrati står för.

Typiskt var också att den hon tillsatte som ordförande är en av de mest misslyckade "statstjänstemän" vi haft. Det enda som kom ut av denna fiaskoartade "utredning" var förslag om rösträtt vid 16 års ålder! Med andra ord en produkt av en samling verklighetsfrämmande individer som inte förstår vad demokrati är.

Samma gäller uppdraget för vad som Bah Kuhnke nu kallar "Medborgardialog".

"Vi behöver vara många som både får uppdrag, men också känner att det är vårt ansvar att främja, försvara och förankra vår demokrati", säger hon. Med andra ord vanligt snömos.

Vidare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och forum för levande historia får i uppdrag att stärka demokratin.

SKL får bl a uppgiften att främja medborgardialog. Forum för levande historia ska sprida kunskap om riskerna med en urholkad demokrati. Dessutom ska journalister som utsätts för hat och hot erbjudas mer stöd.

Formuleringen av uppdraget visar ju på att någon djupare tanke om vad som avses och vad demokrati är har hon inte.

Vad menar hon t ex med att journalister som utsätts för hat och hot skall erbjudas stöd?

De som utsätts för sådant är ju vi fria skribenter och inte PK-medias journalister som gör allt för att hindra att sanningen kommer fram. (Som exempel kan nämnas att jag själv av Gefle Dagblad anklagats för, "hets mot folkgrupp", trots att jag har skriftligt beslut från åklagare att jag inte gjort mig skyldig till vare sig detta eller brott mot Yttrande- och Åsiktsfrihetsgrundlagen)!

Som allt annat regeringen Löfven lovat aldrig har blivit verklighet, kommer inte heller detta hoprafsade förslag till stärkande av demokratin att leda någon vart.

I stället för sådant här trams borde det tillsättas en grundlagsutredning med folklig förankring och inte som ovan ledd av pk-folk utan med  Anne-Marie Persson som ordförande.

Eftersom vi snart går till val vore det kanske bättre att fundera om alla som nu kandiderar är lämpade för framtida riksdags eller regeringsuppdrag.

Vi kan ju börja med Annie Lööf. Hon har visserligen en jur kand i bagaget men det märks inget av detta i hennes hanterande av lagar etc.

Trots hennes konstaterande att lagförslaget är illa utformat och illa framtaget och att Lagrådet underkänner det helt godkänner hon det och röstar för att 9000 afghaner skall få stanna trotts att de inte har asyl- eller andra skäl enligt lagen.

Inte heller visar hon det minsta ansvar eller medkänsla för alla de många svenska skolflickor som skall dela skola med dessa män och hela tiden leva i otrygghet men också med stor sannolikhet drabbas av deras kvinnoförakt rent fysiskt och kanske för all framtid förstöra deras liv.

Jag kräver nu att Sverigedemokraterna (SD) som med största sannolikhet kommer att kunna styra en ny regeringsbildning efter att Stefan Löfven och SAP nästan försvunnet från den politiska kartan, spärrar Annie Lööf från möjlighet att inneha regeringsuppdrag.

Ingen medborgare som säger sig stå bakom demokrati och vår grundlag kan med bibehållen respekt rösta på en person som så uppenbart skymfar såväl vår grundlag som de allmänna lagarna.

Det enda vettiga vore ju att riksdagen tog beslut om en genomgripande översyn och demokratisering av två av våra grundlagar, nämligen Regeringsformen och Åsikts- och yttrandefrihetsgrundlagen.

Självskriven ordförande för en sådan är f.d. riksdagsledamoten Anne-Marie Persson.

Då borde man förutom att generellt stärka demokratin också i denna slå fast att Sverige (regering och riksdag) skall följa och leva efter de konventioner man som stat undertecknat.

En av dessa är den Europeiska konstitutionen om de mänskliga rättigheterna.

I denna finns skyldigheter som Sverige inte efterlever efter att en religion som Islam fått fotfäste i vårt land. Denna religion ISLAM - som helt står i strid mot den Europeiska konstitutionen och vår egen grundlag men också FN.s konstitution om de mänskliga rättigheterna - har nu p.g.a. av regeringens och riksdagens undfallenhet och slapphet genom sina ledare här i Sverige skapat ett "rättssystem" som helt bryter mot Sveriges grundlagsfästa värderingar.

Sålunda tvingas i dag många invandrare tillhörande denna religion att leva i enlighet med Islam som strider mot vårt rättssystem. Ett exempel är att Islam inte tillåter personer som så önskar att lämna denna religion.

Sverige har också skrivit under en särskild konvention där all slags diskriminering av kvinnor är förbjudet. Ett exempel på att det trots detta förekommer sådan är de skillnader som förekommer mellan män och kvinnor i moskéerna.

Samtliga partier utom SD har under den senaste mandatperioden visat att de inte är för en reell demokrati utan enbart en formell sådan. Att de inte heller är feminister och värnar kvinnors trygghet har ju tydligt framkommit genom massinvandringen.

Därför vänder jag mig främst till SD och kräver att partiet efter valet den 9 september som ett initiativ verkar för en genomgripande grundlagsutredning.

Denna skall bl. a. ge möjlighet till folkomröstningar i betydligt större omfattning än i dag.

Men framförallt skall den förhindra sådana fruktansvärda katastrofer som sjuklöverns massinvandringspolitik inneburit såväl trygghetsmässigt, ekonomiskt etc.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


PS. Läs också Olles gästinlägg med titeln "om nödvändigheten för folket att återta makten" här. DS