tisdag 8 maj 2018

Om att vara annorlunda - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är inne i en extremt produktiv fas. Här kommer ännu ett gästinlägg av Olle:

Under mitt 86-åriga liv har jag aldrig upplevt att politiker förnekat och omskrivit sanningen som dagens sjuklöverpolitiker. Detta gäller då framförallt deras uppenbara strävan att förhindra att sanningen om den katastrof för svenska folket som massinvandringen efter 2005 inneburit kommer i ljuset.

Politikernas handlande i detta fall är det mest tarvliga, gemena och mest föraktliga någonsin. Att de till varje pris söker dölja att kulturen, religionen etc. skapar värdeskillnader mellan folk är oförsvarligt, för därmed utsätter de svenska folket för enorma lidanden. Något fegare än detta går knappt att finna i tidigare politikers agerande.

Olle Ljungbeck

Dom är inte som vi!

Nej, detta är ingen provokation. Den som har öppna ögon och sinnen och vågar erkänna verkligheten  ser att en stor del av "invandrarna" inte är som vi. Det har dock inte med biologi att göra utan med samhällsbildning, kultur och religion.

Avgörande för om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bl a följande områden:

Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande rättsordning, samhällets grundvärderingar,  fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion ( frihet att utöva och frihet från), accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner, bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens grad av frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor, agaförbud samt lika rättigheter för män/kvinnor, flickor/pojkar, förbud mot tvångs/barngifte, rätten för individen att avvika från "normala" normer när de inte skadar andra etc.

Självklart påverkar ovanstående hur vi utvecklas som individer och agerar när vi kommer till ett annat land/samhälle.

Stora skillnader mellan mottagande samhällen och de samhällen som lämnas, hindrar integration men skapar också motsatsförhållanden, som leder till kriminalitet/stridigheter etc. Mångkulturen skapar därför ofta motsättningar mellan den etniska befolkningen och den ankommande.

Om man utifrån ovanstående studerar de samhällen (stater) som flertalet utomeuropeiska "invandrare" kommer från i dag, finner man att värdeskillnaderna mot svenska sådana är enorma.

I dag kommer flertalet utomeuropeiska "invandrare"från diktaturer (auktoritära system utan spår av medborgarinflytande), ständiga inbördes strider, som ofta har sin grund i stam- eller religionsmotsättningar, ingen religionsfrihet (oftast statsreligion, som styr människornas liv i detalj), uselt fungerande rättsordning och institutioner, utbredd analfabetism och därmed följande okunskap, vidskepelse.

Ojämlikhet mellan könen, som tar sig uttryck i grovt förtryck av flickor/kvinnor från såväl staten, religionen som från män/pojkar, klansamhällen där hedersvåld är utbrett. "Öga för öga, tand för tand principen", religion och politik är sammanvävda i varandra.

Statligt och religiöst förtryck av individer som avviker från "vedertagen" norm.

Självklart präglar sådana samhällen individernas värderingar och försvårar, ja rent av är ett hinder för integration i det "nya" samhället. Framförallt i ett sekulärt samhälle som Sverige. Dessa  värderingar lämnar de givetvis inte när de stigit över gränsen till länder med demokratiska och samhällssystem, som ur humanistisk synpunkt måste anses mer utvecklade och civiliserade.

Integration och fredlig samexistens blir självklart svårare att uppnå med "invandring" från sådana samhällen än från länder med utvecklade humanistiska värdesystem. Detta gör att det i Sverige fungerat väl med tidigare invandring eftersom flertalet kom från Europa med samma kulturella och religiösa bakgrund. Sannolikheten för att integrationen med dagens invandring skall fungera är inte trolig eftersom deras bakgrund - bla värdegrund - är så annorlunda mot vår egen.

Sverige har en låg sysselsättningsgrad bland "invandrare" från utomeuropeiska länder. Detta beror med stor sannolikhet på att även i hemländerna är sysselsättningsgraden låg varför många "invandrare" aldrig levt under organiserade sysselsättningsförhållanden. Med andra ord aldrig varit vana vid en 0700 till 1700 tillvaro. Flertalet av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat.

Skall en integration bli möjlig måste samhället ställa ovillkorliga krav på "invandrarna" inom den sfär, som alltför mycket skiljer sig från det nya landets normer och värderingar.  Här måste ovillkorlig anpassning ske. Religiösa och kulturella hänsyn får inte tas om sådana hindrar integration.

I stället måste det nya samhället helt ta avstånd från och bekämpa religionen när den skapar  integrationsproblem. Men också klart genom lagstiftning markera att vi inte på något vis accepterar deras kultur och religion när den strider mot de värderingar vi lagstiftat om och som av den etniska befolkningen anses vara grundläggande för samhället.

Därför skall statliga tjänstemän prioritera det sekulära samhället och inte som t ex DO ta strid  för  t ex religiös vidskepelse mot hygien- och klädregler inom tand- och sjukvårdens områden etc. etc. DO.s agerande i flera sådana fall vittnar om en sällsynt omognad och brist på modernt tänkande. Ett fjärmande från religionens vidskepelse och "kulturella" förtryck  frigör människorna och gynnar därmed integration.

DO är med andra ord fullständigt olämplig för sin uppgift. På en sådan tjänst skall vi ha människor som verkar för ett sekulärt samhälle och inte som nu arbetar för en återgång till medeltida förhållanden. Religiösa friskolor på islamistisk grund motverkar framförallt flickors integration, frigörelse och möjlighet att komma ut i arbetslivet. De måste därför förbjudas.

I Sverige ökar man bidragen till religiösa samfund och förlänger därmed tiden mot ett mer sekulariserat samhälle.

Det råder i dag ingen tvekan om att Sverige blivit mer våldsutsatt efter ankomsten av "invandrare" från de samhällen/stater jag ovan beskrivit. Men detta har ju politikerna försökt dölja på alla sätt. Inte minst våldtäkter utförda av invandrare från utomeuropeiska stater. Senaste statistiken visade klart på detta. Av 112 våldtäktsdomar hade ca 80 individer utomeuropisk etnicitet!

Vill vi få ned brottsligheten  och inordna "invandrarna" i samhället måste vi driva en än mer sekulär invandringspolitikpolitik, men också hårdare krav på att invandrare skall leva upp till den värdegrund som vi lagstiftat om och som omfattas av majoriteteten av den "etniska" befolkningen i Sverige. I annat fall finns bara en väg - utvisning.

Den "låt gå politik" som är förhärskande i dag när det gäller invandringen motverkar integrationen och skapar i stället parallell- och klansamhällen som kommer att öka motsättningarna och i förlängningen orsaka regelrätta krigstillstånd mellan "etniska" svenskar och "invandrarna".

Dagens massinvandring är en katastrof på många sätt. Volymen är oförsvarligt hög.  Integrationen är i stort sett ett fiasko. Kraven på att "invandrarna" skall leva upp till vårt samhälles krav på laglydnad och inordna sig efter vårt samhälles grundläggande normer och regler hävdas inte av politiker och myndigheterna. Inte ens domstolarna följer nu längre lagarna då det gäller att beivra brott utförda av invandrare.

I stället för att ge stöd åt invandrarkvinnorna/flickorna går såväl det ekonomiska som annat stöd till de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom religionen/islam. Kvinnorna/flickorna är i dag i Sverige lika utsatta för hedersvåld, förtryck, tvångsgifte, hinder från förvärvsarbete och högre utbildning som de var i sina hemländer. De hindras från integration i det nya samhället genom att inte få leva och umgås med svenska ungdomar efter egen vilja.

De muslimska/islamistiska friskolorna är inget annat än renodlade koranskolor. I dag växer det upp parallellsamhällen som svampar ur marken och koranen med sharialagar etc klavbinder de invandrare som vill integreras ja i många fall assimileras. Självklart måste vi förbjuda sådana inslag som gör att den främmande kulturen/religionen blir ett hot mot vårt eget samhälle. Därför skall vi inte uppmuntra sådant som böneutrop etc.

Den som i dag påstår att invandrarna är som vi ljuger mot bättre vetande. Inte ens de som vill inordna sig i vårt samhälle kan göra detta eftersom de hindras av sina egna och politikerna ser mellan fingrarna att så sker. Självklar kunde ovi nått en högre grad av integration om inte medierna bildat symbios med makten och vägrar att skriva sanningen.

De kulturella skillnaderna mellan oss och de som kommer från de - utifrån ett humanistiskt synsätt -  outvecklade och ociviliserade samhällena skiljer sig sålunda betydligt från den värdegrund vi grundlagsfäst.

Deras syn på kvinnor och jämlikhet mellan man och kvinna skiljer ju sig totalt från det vi får med oss från spädbarnsålder. Därför är det oförsvarligt att vi i dag tillåter muslimska friskolor som inte är något annat än koranskolor med en indoktrinering av barnen som inte hör hemma i vårt samhälle. Empati saknas i stort vad gäller djuren. Skall det gå att leva tillsammans måste invandrarna helt och hållet anpassa sig till de värderingar  vi lagstiftat om såväl vad gäller människor som djur.

Min samlade uppfattning är att vi med en säkerhet står inför en kommande konfrontation med de invandrare som vidhåller att islams värderingar skall få fotfäste eller gälla i Sverige. Denna konfrontation kommer med största säkerhet bli blodig och kräva många liv. När detta sker (och det kommer att ske) är de ansvariga regerings- och riksdagspolitiker från och med 2006 och framåt. Det är hög tid att de funderar över vad medborgarnas dom kommer att bli när denna konfrontation inträffar.

Skall detta kunna förhindras måste invandringen minimeras och de fundamentalister som driver Islams värderingar antingen neutraliseras alternativt utvisas. Jag tvivlar inte det minsta på att denna förutsägelse blir en realitet om politikerna inte inser allvaret utan fortsätter samma "låt gå politik" som hittills.

Den oreglerade invandring regeringen tillåter i dag är så långt ifrån förnuft man kan komma. Den har kostat många svenskars liv. Och kommer att kosta många fler. Kriminaliteten vad beträffar våld/gruppvåldtäkter, grovt våld, rån etc har nått sådana proportioner att det kommer att sluta med stridigheter mellan den etniska befolkningen och invandrarna.

Den kan bli blodigare än någon kunnat föreställa sig. De skyldiga - politikerna - kommer inte ha minsta försvar att komma med.

Regeringen har inte gjort minsta insats för att hindra framväxten av parallellsamhällen.

Nu har vi därför ett stort antal sådana där inte svenska lagar styr utan sharialagar.

De människor som bebor dessa är lika underkuvade av fundamentalistiska islamister som de var i sitt hemland. De svenska politikerna har med andra ord accepterat att många samhällen islamiseras i Sverige.

Vi får ofta höra av politiker och pk-journalister att, "Vi har klarat av det förr".

Men vi har aldrig klarat av något liknande dagens situation. Framförallt att invandrarna är utomeuropeiska med allt vad detta innebär. Men inte heller har vi vad mängden beträffar klarat av något liknande. Detta kommer politikerna snart bli varse. Men inte bara de utan hela svenska folket!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle