måndag 29 oktober 2018

Om gräsrötternas vikt för skörden - Gästinlägg

Är vi för fega, initiativlösa eller dessvärre - vi tror tror inte tillräckligt på vår sak?

Är vi inte övertygade om att massinvandringen är en katastrof, att nationalstaten är en nödvändighet om vi vill demokrati, att samhällets toppar ständigt måste utsättas för en hård och öppen granskning om inte dagens förfall skall sluta med vårt samhälles totala kollaps, att Sverige befinner sig i ett kulturellt och etiskt förfall som avlägsnar oss från övriga europeiska stater, att yttrandefriheten är hotad, att islamistiska värderingar/religion/kultur hotar såväl vårt land som civilisationen?

Detta är dagens verklighet men, som tillräckligt många av medborgarna inte är medvetna om därför att medierna och politikerna inte ger sanningen och  inte heller låter de med öppna ögon och sinnen meddela och informera om verkligheten.

Vi har med andra ord inga kanaler att nå ut med vårt budskap. Facebook räcker inte och för övrigt stoppas vi också där. Vi är är visserligen många som skriver men vi når inte ut eftersom vi inte bereds plats på 95 procent av massmedia och public service.

Hur har då andra framgångsrika samhällskritiker och samhällskritiska organisationer lyckats som också arbetat i motvind. Jo, genom att sluta sig samman och skapa egna informationskanaler.

Är vi, som i dag ser katastrofen för fina att ge oss ut på gator och torg och sprida vårt budskap  såväl verbalt som med bulletiner, informationsblad etc etc?

Våra motståndare äger eller förfogar över medier och kanaler med vilka man kan nå ut till folket. Så länge vi inte bildar en egen organisation som inte är beroende av PK.s välvilja kan vi inte heller nå ut till den stora massan av folket.

Därför måste vi organisera oss, inte som ett politiskt parti utan som en rörelse som blir en del av folket oavsett politisk hemvist. Många sådana folkrörelser har funnits tidigare och kunnat samla ett stort flertal av medborgarna för sin sak.

Jag tror att det är skördetid för en organisation med program som tar upp de ovan nämnda områdena. Många av såväl de gamla som nya folkrörelserna är på väg ut. Några av dem är arbetarrörelsen, miljörörelsen etc etc.

Deras framgång berodde på att de fick gräsrötterna med sig.  Nu har många av dessa rörelser tappat sin dragningskraft dels därför att de med tiden blivit alltför inkrökta men också att de frågor som samlade medborgarna inte längre är aktuella.

Därför finns det nu ett vakuum för nya rörelser.

Här är några som borde kunna gå i bräschen för vår rörelse: Joakim Lamotte, Peter Springare, Lotta Gröning, Johan Westerholm, Stefan Torssell, Ann Heberlein, Patrik Engellau, Karl Olov Arnstberg, Tino Sanandaij med flera.

Än en gång. Ingen rörelse har nått framgång genom att arbeta från skrivbordet eller datorn, endast genom att arbeta ute bland folket har resulterat i framgång.

Sålunda. Utan "gräsrötter" ingen "skörd". Sprid detta. Och Du som läser det och tror på det ge dig till känna och låt oss göra ett försök.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

torsdag 25 oktober 2018

Om boken på antikvariatet - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, igen:

Han fann boken på antikvariatet vilket han ofta besökte för att finna bra litteratur. Många av de klassiska verken var ju numera undanställda på biblioteken och man kunde inte hitta dem spontant.

Men inte nog med detta, nu plockades också böcker från framstående författare bort från hyllorna därför att de skildrade den sanna verkligheten.

Denna fick numera inte återges. Rätten att förbjuda den tog sig de politiskt korrekta politikerna och tjänstemännen med massmedias stöd när massinvandringen inleddes.

Han blev mer och mer överraskad ju längre han läste. Boken, om inte en kopia av det som nu utspelades i hans eget land, så var mycket som hämtat ur verkligheten i det egna landet.

Händelserna som skildrades kunde mycket väl överföras till nutid i hemlandet. Var boken för farlig och därför sållats ut för att inte riskera att den väckte människorna i liknande länder där makten samlats hos ett fåtal och dessa våldförde sig på sitt eget folk till förmån för de invandrade?

När boken kom in på landets natur och klimat fick man närmast en känsla av att det kunde röra sig om ett land på norra halvklotets övre del som mycket väl kunde vara hans eget.

Landet som den beskrev blev en nation - bildad av småriken - för cirka 500 år sedan. Frihetskänslan framhävdes precis som den gjort av vissa av hans eget lands författare på 30-40-talet. Landet hade i likhet med hans eget aldrig varit erövrat av något annat.

Bokens fokus var riktat mot överhetens och etablissemangets förtryck och hur denna under århundradens lopp - när man inte ensam kunde betvinga och förslava det egna folket - kallat in främmande individer tillhörande adels-och fogdeklassen.

Genom att ge dessa stora favörer var de beredda att gå hänsynslöst fram mot landets befolkning för att tvinga denna till lydnad. Detta överhetens förtryck pågick periodvis under århundraden.

De gånger förtrycket och förtryckarna tvingades till reträtt var det oftast någon från de breda folklagren, som genom sitt mod och offervilja lyckades få folket med sig och göra slut på förtrycket.
Varför går inte detta i dag tänkte han? Berodde det på att förtrycket även om det i dag var värre, tagit sig andra uttryck? Kunde det bero på att de styrande och medierna medvetet sökte dölja den fruktansvärda terror som de "nya" riktade mot den inhemska befolkningen.

Nu anlitade överheten inte längre adel och fogdar från främmande länder. Nej nu hade man en annan strategi. För att dölja sitt verkliga uppsåt - att till varje pris behålla makten - gav man sken inför världen att man var stora humanister med omtanke om u-ländernas folk.

Men maktens människors bevekelsegrund var en helt annan än humanism. Genom att tillåta en enorm massinvandring tänkte de sig genom denna, kunna behålla makten för evigt.

De invällande massorna kom från en kultur som närmast kunde betecknas som barbarisk och där klanen var samhällets grundval. Denna hade en klanledare som styrde enväldigt. Maktpolitikerna hade fått en idè.

Kunde man binda upp klanledaren så kunde man också få alla klanens röster. Själva talade maktmänniskorna om detta som en genialisk idè för att kunna behålla makten - som var deras enda mål. För att få klanledaren över på sin sida översåg man med all den grova brottslighet som en stor del av de inkommande stod för, efter endast en kort tid i landet och fortsättningsvis.

Eftersom målet var att vinna över de utifrån kommande till sina egna partier gjordes aldrig någon bedömning av deras värdegrund. Denna var rakt motsatt den som rådde i det nya landet och präglades av primitivitet, vidskepelse, fundamentalism, kvinnovåld som tog sig uttryck i enormt våld i form av mord, våldtäkter, rån, sexuell terror, total otrygghet för kvinnor/flickor.

Landets egna barn drabbades av en terror i skolorna från de utifrån kommande "eleverna" som innebar ångest och rädsla när de skulle ta sig till skolan eller vistades i denna.

Att tala om en enorm våldsvåg som skjöljde över landet är närmast ett för svagt uttryck. Något liknade våld och förtryck hade aldrig tidigare förekommit. Inte ens på den tiden då en av kungarna tvingades stifta särskilda kvinnofridslagar.

Bara under de första åren drabbades tiotusentals av de inkommandes barbari i form av mord, våldtäkter, rån, sexuell terror, ständig otrygghet för kvinnor och flickor men också materiell förstörelse till tiotals miljarder varje år.

Hans land som förut varit det tryggaste och haft den högsta välfärden började nu mer och mer bli en avbild av stater som Mexico etc.

Redan vid kommande valet efter massinvandringen besannades  partiernas avsikt att utnyttja möjligheten att "köpa" klanens röster genom att i utbyte mot röster skänka mark för t ex byggande av moskèer etc.

Det kunde gå till så att en klanledare erbjöd klanens samlade röster mot någon form av privilegier eller tjänster från de partier eller parti som hade majoritet i kommunen, landstinget etc t ex. På riksnivå hade det ledande partiet som också hade regeringsmakten etablerat kontakter där klanledarna satt med i detta partis inre cirkel.

Självklart söker man hemlighålla dessa kontakter så mycket som möjligt varför kännedomen om dem är liten bland befolkningen i sin helhet.

Eftersom endast en valperiod förflutit sedan massinvandringen tog sin början har de partier som kommit överens med klanledare om kollektiv röstning ännu inte nått sitt mål.

Men redan om fyra år kan denna princip resultera i majoritetsläge för det parti som går längst i erbjudande av kompensation. Genom denna "geniala" konstruktion kommer man att kunna fortsätta förtrycka folket eftersom man genom klanernas röster kommer att behålla makten. Detta innebär ju också att man till slut blir i klanledarens "våld" eftersom denne när som helst kan röja sanningen.

Eftersom man inte har någon övre gräns för invandring går detta inte att tolka på annat sätt än att målsättningen är makt genom stor invandring. Varje dag som går söker politikerna vinna över invandrarna på sin sida. Medan däremot det egna folket hela tiden utsätts för kränkningar. Exemplen på detta är många. I dag larmar man om minsta oförrätt som invandrare drabbas av.

Ett färskt exempel är t ex från apoteksvärlden och apoteket Hjärtat. Detta har cirka 390 butiker och fler än 3000 anställda. Man omsätter drygt 12 miljarder kronor om året. Butikspersonalen expedierar sammantaget varje år miljontals kundbesök.

Av de senare har nu 15 polisanmälts för hets och diskriminering. (Självklart hör inte detta agerande hemma i en demokrati men exemplet visar på hur lite landets egna medborgare kan gå utanför ramarna medan de invandrade kan i stort sett agera hur de vill).

Det skrivs ju nästan inget om alla de tiotusentals av landets egna invånare som dagligen utsätts för något som närmast måste måste betecknas som en terror.

Vi har sålunda i vårt land kommit till en gräns där friheten och tryggheten inte endast är hotad utan  är berövad oss av de som skall värna och skydda den. Självklart är de landsförrädare genom att de dagligen låter ett antal invandrade dagligen hota oss, våra makar, barn, föräldrar ja hela landets invånare.

Den värdegrund de invandrade står för är så annorlunda vår att vi inte kan räkna med att våldet kommer att upphöra.

Därför är det nödvändigt att göra uppror. Detta har i tidigare skeden genomförts och lett till den frihet vi hade före massinvandringen. Sålunda har vi endast två alternativ.

Bli förslavade och påtvingade en värdegrund som närmast är barbari. Eller uppror med de konsekvenser det får såväl för den enskilde som för gruppen.

Om inte, går vi mot slaveri. Därför måste de av dem som delar min uppfattning finnas sådana som vågar ta striden innan det är försent. Slutet i boken får åtminstone mig att hoppas.

"En halv miljon människor hade denna höstdag samlats utanför parlamentsbyggnaden och krävde att regeringsmedlemmarna med premiärministern i spetsen skulle komma ut.............   När demonstranterna sent på kvällen lämnade platsen var de förvissade om seger.

Premiärministern hade underkastat sig demonstranternas krav på omedelbart val och lovat att ingen av nuvarande regeringsledamöter skulle ställa upp i valet vilket var demonstranternas oeftergivliga krav. Ny grundlag skulle ta fram med några av landets mest hederliga och aktade medborgare som ordförande respektive sekreterare".

”Han lade tillbaka boken med löftet till sig själv att aldrig sluta kämpa för den frihet som bokens författare så tydligt menade var varje medborgares rätt att gå till ytterligheter för att återvinna”.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävlemåndag 15 oktober 2018

Om en anmälan av Annie Lööf - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu en polisanmälan:

Polismyndigheten, Riksåklagaren, Konstitutionsutskottet.

Anmälan mot Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

I Sverige pågår för närvarande, under talmannens ledning, sonderingar för bildandet av en ny regering. En av huvudaktörerna är Centerns partiledare Annie Lööf. 

Nyligen framkom det att Lööf är medlem i den antidemokratiska och närmast fascistiska globalistiska tankesmedjan Trilaterala kommissionen. Läs här.

Enligt vad som framgår av målsättning och stadgar är denna organisation tydligt odemokratisk. Ledamotskap i en sådan antidemokratisk organisation och tillika aspirant på att bli minister eller statsminister kan inte vara förenligt.

Utöver detta finns det klara bevis för att en eller flera av kommissionens ledande funktionärer var organisatörer av störtandet och statskuppen  mot Chiles förre president Allende.

Detta har bl a några av USA.s mest aktade och seriösa jurister lagt fram bevis för i bokform. Ingen har kunnat bestrida detta.

Det är inte första gången Annie Lööf visar att hon är en allvarlig riskfaktor för demokratin i Sverige. Sålunda gjorde hon gemensam sak med "sjuklöverns" partiledare  när dessa för några år sedan träffade den s. k. Decemberöverenskommelsen. 

Det senare skedde helt i strid med Sveriges grundlag och innebar ett brott mot parlamentarismen som finns fastlagd i grundlagen.

Det anmärkningsvärda är emellertid att Annie Lööf uteslutit partiledaren för Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson som ingående i någon slags regering.

Hennes skäl till detta är helt ologiska och kan inte tolkas som annat än bristande respekt för demokratin. 

Lööfs avståndstagande från demokrati kan emellertid lättare förstås för den som känner till hennes medlemsskap i en icke demokratisk organisation Trilaterala kommissionen.
Vad gäller Jimmie Åkesson så har Sverigedemokraterna mer än övriga partier under sin tid som riksdagsparti värnat grundlagen på alla sätt. Sålunda var SD enda parti i riksdagen som tog avstånd ifrån Decemberöverenskommelsen.

I Sverige har vi visserligen föreningsfrihet men det kan inte vara i enlighet med grundlagen att en partiledare som predestinerar på att bli minister eller statsminister är medlem i antidemokratiska organisationer.

Men framförallt visar det på en opålitlighet och en smutskastning utan underbyggda fakta.

Att inte markera Annie Lööfs olämplighet som politisk ledare är att visa förakt för såväl grundlagen som demokratin.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

måndag 8 oktober 2018

Om den planerade dödsstöten för Sverige - Gästinlägg

Fem vänner till mig ligger bakom detta gästinlägg. Alla med sina respektive bidrag. Kenny Korén, Lasse Wikman, Olle Ljungbeck, Thomaz Wiberg och Zoéline Alahmad. Läs detta inlägg och agera.

Om två månader skriver det politiska etablissemanget på det det definitiva beslut om avlivning av nationen Sverige:

Läs här, här, här och här.

Här hittar du avtalet från FN som en pdf.


Kenny Korén:

Nu har de nationssöndrande globalisterna alltmer bråttom allteftersom deras planer avslöjas.

Majoriteten av alla Svenskar har varit högst delaktiga i denna utveckling eftersom de varit intellektuellt lata och inte kritiskt granskande till en majoritet av politikernas agendor och trott på deras medvetna lögner med hjälp av SVT, DN, SVD, Aftonbladet och Expressen.

Jag uppmanar alla till att stoppa en majoritet av de Svenska politikernas globalistiska agendor och Soros Open Society och hans migration till Europa. Vänligen ta kontakt med varandra och informera om var, när och hur vi demonstrerar mot detta dråpslag mot vår välfärd, pensionssystemet och våra barnbarns trygghet.

Lasse Wikman:

För en liten stund sedan (7/10-18), sände jag detta mail till riksdagspartierna.

En expeditionsministär är en tillfällig regering, i avvaktar på att en ny regering tillträder. En expeditionsregering sköter bara rutinärenden. Alltså, öppnar post och handlägger rutinärenden. Den tillfälliga regeringen ska alltid försöka undvika politiska förslag och beslut.

Nu har vi medborgare fått veta, att Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk och därmed öppna gränserna.

Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt. Samtidigt beläggs media med munkavle. Ingen negativ rapportering om invandringen ska få förekomma.

Justitiedepartementet säger att frågan om införlivning i svensk lagstiftning kan komma att diskuteras.
En expeditionsregering som tar sådana långtgående beslut, agerar långt över sina befogenheter.

En regering som aldrig informerar landets innevånare, är inte en demokratisk regering. Det är en diktatorisk regering.

Det är fruktansvärt att vi, landets befolkning, ständigt ska behöva gå med hjärtat i halsgropen, då tydligen en diktatur har införts i vårt land.

Beslut tas över våra huvuden, utan att ni i regeringen eller ni i riksdagen lyfter ett finger, för att protestera eller bemöta vansinnet med logik.

Ingen information går ut till folket, trots att det tydligt står i regeringsformen, att all makt utgår från folket.

Vi vet alla vartåt ni siktar. Det är den nya världsordningen som ni till varje pris ska införa.

Ni är en skam. Ni är inte värda att respekteras.

I USA har jakten på den djupa staten inletts. Den omänskliga och vedervärdiga organisation ni tydligen beundrar.

Snart kommer också räfsen att gå över den djupa statens lakejer även här i Sverige.

Domen över den svenska nationens förrädare kommer att bli hård.

Thomaz Wiberg:

Är Annie Lööfs mål en världsregering?

"I dagarna har det avslöjats att Centerpartiets ledare Annie Lööf är medlem i Trilaterala Kommissionen. Det är en hemlig klubb för den politiska och ekonomiska eliten i världen.

Men vad är Trilaterala Kommissionen? Vad är dess syfte och agenda? Vem är Annie Lööf i egenskap av medlem i denna klubb av globalister?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En av dem representerar den europeiska stolen, en annan den amerikanska stolen och den sista representerar den asiatiska stolen. De säger vad den Trilaterala Kommissionen innebär. Det betyder de tre 'effektdelarna' av världen.

Målet för den nya världsordningen är:

  • En världsledare
  • Med en världsregering
  • En världsvaluta
  • och en världsreligion
Allt handlar om kontroll, och de berättar tydligt sin syn på saken.

Med den agendan är det inte svårt att förstå varför det ökade inflödet av just islam in i Europa är så tydligt. Islam som redan i sig själv kräver total underkastelse är perfekt för att kuva världens folk. En religion som redan har en totalitär syn, och en totalt misogyn kultur som inte hyser någon respekt för liv och värdighet är perfekt för att skapa denna enda världsreligion.

Så det är inte alls svårt att förstå varför den svenska regeringen så öppet tillåter den kulturen att ta över, och varför Annie Lööf är villig att låta 30 miljoner människor från Mellanöstern och Afrika att flöda in i landet.

Detta är vad som gör henne till den farligaste politikern i svensk historia. Människor gillar inte bara att läsa om det. De gillar inte att undersöka saken närmare.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

För att förstå mer om Trilaterala Kommissionen behöver vi gå till den ursprungliga källan. David Rockefeller. Han var inte bara ordföranden för formuleringsrådet som mer eller mindre äger och kontrollerar den amerikanska utrikespolitiken.

Den Trilaterala Kommissionen existerar som en förlängning av rådet av utländska relationer att förena de politiska beslutsfattarna i Europa, Nordamerika inklusive Kanada och Japan och därmed Asien.

Här är vad David Rockefeller sa vid Bilderbergmötet i Baden, Tyskland 1991:

”Vi är tacksamma för Washington Post, New York Times Magazine och andra publikationer vars ledare deltog i vårt möte och respekterade löftet om diskretion under nästan 40 år.

Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade blivit utsatta för ljuset av offentlig granskning under dessa år. Världen är nu mer sofistikerad och beredd att marschera mot en världsregering. Supernationell suveränitet och världsbank är att föredra framför nationella statsregeringar.”

Trilaterala Kommissionen representerar skickligt samordnade insatser för att ta kontroll och konsolidera de fyra kraftcenter av makt; politisk, monetär, intellektuell och religiös makt. Trilaterala Kommissionen avser att skapa en global ekonomisk union och politisk union under FN-kontroll."

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Texten ovan är några intressanta utdrag från en färsk och mycket avslöjande och skrämmande bloggartikel av Thomaz Wiberg som du hittar här.

Läs mitt blogginlägg med Olle Ljungbeck och fakta om bl.a. trilaterala kommissionen här.

Zoéline Alahamad:

Läs inlägget av Lasse Wikman och sluta att ’sova mer nu’ med hjälp av massmedias lögnpropagandan vilken svekfullt styr landet idag, för om ni ärligt älskar Sverige så skriver ni på denna viktiga namninsamling för Sveriges rätt till existens som en självständig nation!!!

Vi har 2 månader på oss innan detta avtal som sänker Svea går i kraft.  

Nu börjar vi visa vad bl a vår vakna grupp PraktiskaSveaDemonstrerarStarkt verkligen vågar stå upp för. 

Ni kommer att få ett meddelande i mail som ni sen ska bekräfta då ni har skrivit under namninsamlingen så att underskriften blir giltig.

Kopiera och dela om det inte går att bara dela för detta måste spridas ut till alla som älskar Sverige som självständig nationalstat!!!

Jag startade namninsamlingen och hoppas att alla som älskar Sveriges fritänkande demokrati skriver under för nationalstatens rätt att finnas till!!! 

Jag upprepar: 

Vi har alltså endast 2 månader på oss med vår namninsamling innan detta diktatoriska avtal ifrån FN ska påtvingas emot och i förtryck över det svenska folkets rätt till att vara svenskar med sin stolthet tradition kultur och livstil med mera som en självständig nation helt oförskämt och grymt hänsynslöst respektlöst. 

Så: 

Vakna nu och stå enat upp för era rättigheter som ett folk som älskar Sverige!!!

Mvh: 

Jag Zoéline en tangentbordskrigare med mera ja jag har ’råg i ryggen’ och stenhård vilja att verkligen stå upp för vackra blågula SveaRike i underbara nord!!!

Ja vi är många som envist står upp för Sverige i motvind eftersom det är vårt land vi älskar att leva i!!!

söndag 7 oktober 2018

Om hur socialdemokraterna kopierar nazismens och kommunismens metoder - Gästinlägg

Socialdemokraterna har startat en namninsamling som i praktiken utmålar SD-väljare som oanständiga. Statsminister Stefan Löfven tackar nu alla som skrivit på listan. "Tillsammans står vi på rätt sida av historien", skriver S. 

Rattsidaavhistorien.se heter hemsidan där Socialdemokraterna hetsar mot alla som stödjer SD. Lyssna här.

Socialdemokraterna begår också grundlagsbrott, men det är ju inte första gången - och de vet att de kommer undan med det i den genomkorrumperade synarkin Sverige.

Mats Kristiansson skriver här:

Vi vill lyfta fram några formuleringar ur det första kapitlet i regeringsformen, en av våra grundlagar. Dessa bestämmelser utgör utgångspunkt och förutsättning för den svenska rättsstaten:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Den offentliga makten ska utövas under lagarna och med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Texten kan sägas vara samhällets värdegrund och uttrycker kraftfulla rättsprinciper om legalitet, objektivitet och likabehandling som ska genomsyra all offentlig verksamhet i den demokratiska rättsstaten Sverige.

Alla som arbetar inom "det allmänna" måste respektera denna konstitutionella värdegrund.

Också ledande politiker är bundna av stadgandena i grundlagen. Regeringsformen sätter gränser för vilka lagar som får stiftas och de svenska grundlagarna uttrycker tillsammans med konventioner om mänskliga och grundläggande fri- och rättigheter de minimikrav som finns för hur människor får behandlas i Sverige i dag.

Grundlagar kan inte enkelt ändras; deras syfte är att stabilisera rättsläget och förhindra lättvindiga förändringar av sådana värderingar och principer som anses vara fundamentala för en rätts- och välfärdsstat.

I tider som den vi befinner oss i nu, där starka krafter ifrågasätter bland annat alla människors lika värde är det särskilt viktigt att vi visar rättspatos och agerar i enlighet med – och värnar – den värdegrund vi enats om genom grundlagen.

Kampanjen handlar om att hålla Sverigedemokraterna utanför makten, eftersom partiet inte skulle vara "anständigt". Ett klart brott mot grundlagen då man ifrågasätter alla människors lika värde.

De som skriver under namnlistan håller sig på rätt sida av "anständighetsgränsen", menar S, och står på "rätt sida av historien".

"Ta ställning för samarbete över blockgränsen, men aldrig över anständighetsgränsen, du också!", skriver partiet.

"SD:s politik går emot mycket av det vi är stolta över i Sverige: öppenhet, kulturell mångfald och en jämställdhet i världsklass. 

Det är vi flera partier som är överens om och flera partier har också markerat tydligt att de aldrig kan tänka sig samarbeta eller ta stöd av SD för nå regeringsmakten", fortsätter Socialdemokraterna och påstår även att SD är "ett parti med rötterna i nazismen" (hur det egentligen är med denna sosselögn, läs här).

Stefan Löfvén, och hela sjuklövern, har adopterat riktlinjer från Sovjetiska Kommunistpartiets centralkommitté från år 1943:

"Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterande, stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter. Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett "faktum" i det allmänna medvetandet.”

Läs här:

Citat från ovanstående länkad artikel:

I grunden är det ganska enkelt varför Sverige nu långsamt går mot avgrunden. Skälet är att de som har makten i västvärlden redan tidigt bestämde sig för hur man ville se framtiden. Centralisering av makt, gränslöshet och uppblandade nationalstater var viktiga mål. 

När man så började genomföra sin plan fanns de människor som med tiden förstod och reste invändningar. I början tog man debatten men när den, som nu när vi har facit, inte längre kan vinnas, blev man tvungen att använda synnerligen fula metoder för att tysta all kritik. 

Metoden var, och är fortfarande, att stämpla meningsmotståndare. Ord som högerextrem, rasist, nazist, fascist, främlingsfientlig, antisemit, förintelseförnekare, rasideolog, konspirationsteoretiker, mörkerkraft, högerpopulist, klimatförnekare, islamofob, o.s.v är alla ord man fyllt med så mycket avsky att ingen vill ha dem klistrade på sig och så dör debatten. 

Men hur kunde det bli så här?


Det är dags för en liten uppfriskning igen om vad Socialdemokraterna gjorde under 2:a världskriget och vad dom gör nu. Man bör sopa rent framför sin egna dörr innan man anklagar andra. Slutar det med massmord eller etnisk rensning denna gången med ? Vem har egentligen Nazistiska rötter, om inte Socialdemokraterna. Läs här.Samtidigt som Socialdemokraterna i praktiken nazistmålar SD-väljare och de politiker som vill samarbeta med partiet, hävdar man sig ändå "acceptera hur svenska folket lagt sin röst".

Statsminister Stefan Löfvén stödjer kampanjen fullt ut.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla er tiotusentals som skrivit på vår namninsamling och tagit ställning för ett regeringsalternativ där vi står upp för anständigheten och bryter blockpolitiken, säger han i en socialdemokratisk film på Facebook.

– Detta upprop är mer aktuellt än någonsin. Talmannen har gett Ulf Kristersson i uppgift att sondera ett möjligt regeringsunderlag. 

Jag kommer ta alla möjligheter att påminna de borgerliga partiledarna om att stå på rätt sida av historien, fortsätter Löfven uppenbarligen syftandes på sådant som Hitler och andra världskriget.

– Stå vid ert ord, ge inte Sverigedemokraterna makten!, säger han.

Samtidigt uppmanar han alla svenskar att skriva på hetslistan mot SD.

Socialdemokratiska partiet finansierar också smutskastningssidan Fyrvaktaren på Facebook.

En sida, vars enda syfte sedan 2015 är att få Alice Teodorescu sparkad och smutskasta Göteborgs-Posten.

Ett politiskt parti finansierar en kampanj mot en enskild tidning. I tre år, hittills.

Vad säger detta om deras syn på på fri press? Läs vad Rebecca Weidmo Uvell skriver här.

Det var en lång inledning, och nu är det dags att lämna över pennan till Olle igen.

Olle Ljungbeck, 86 år:

När är tiden inne då Stefan Löfvén och SAP byter ut namninsamlingar mot fysiska handgripligheter mot de vars rättighet att tänka fritt han inte accepterar? 

Socialdemokraterna har startat en namninsamling som utmålar SD-väljare (märk väl vilken generalisering) som oanständiga. Läs här.

Stefan Löfvén tackar nu alla dem som skriver på listan. "Tillsammans står vi på rätt sida av historien", säger han! 

Är det inte hög tid för en stor del av svenska folket som inte sympatiserar med SAP att känna oro? 

Vad menar Stefan Löfvén med oanständiga. Var det inte så det började i såväl Hitler-Tyskland som i Sovjetunionen? 

både Hitler-Tyskland som i Sovjetunionen utmålades judarna m fl som ett hot mot folken i dessa länder trots att de rent faktiskt inte var detta precis på samma sätt som Stefan Löfvén nu agerar mot SD idag. I mycket på samma grunder som dagens SD svartmålas. 

Men även vissa andra grupper anklagades för likartade saker trots att de aldrig liksom SD hotat med våld. 

Socialdemokraterna och Stefan Löfvén använder sig av samma generalisering som de nämnda diktaturerna när de varnade för hotet från judar och andra. 

Trots att Stefan Löfvén inte lär känna mer än högst tio-tjugo sverigedemokrater personligen utmålar han mer än en miljon etthundratusen som oanständiga etc. 

Har vi hört någon annan statsman i västvärlden uttala sig så generaliserande mot en stor del av sitt folket utom de nazistiska och kommunistiska diktatorerna. 

Jag kommer att tänka på några bekanta som röstat  på och troligen också är medlemmar i SD när jag hör hans skändliga och skamlösa uttalanden.  

Hustrun har i ca 15 års tid helt ideellt lett och ansvarat för IFFI (Internationella invandrarkvinnornas förening) i Gävle 5 dagar i veckan utan någon som helst ersättning. 

Hennes man har skjutsat henne till lokalen varje sådan dag och troligen spenderat åtskilliga tusen kronor utan krav på ersättning, men dessutom hjälpt till med praktiska detaljer.

Hustrun är avgudad av kvinnorna men just nu svårt sjuk. Funnes det något kvar av rättssamhället efter att Löfvén raserat det, vore det en självklarhet att han skulle ställas till ansvar för inte bara sina generaliserande kränkningar av människor han inte känner men också för all skada av katastrofal omfattning han orsakat svenska folket. 

Kan för övrigt nämna att en tidigare statsminister vid besök i Gävle särskilt utbett sig att också få besöka IFFI som han efter besöket uttalade en väldig uppskattning över.

Det är på tiden att svenska folket inser att hela Stefan Löfvéns strävan gäller makten. För att nå denna kan han offra allt vad hederlighet är. Detta ser vi ju så gott som dagligen. 

Trots att den massinvandring han är ansvarig för inneburit och innebär den största katastrof Sverige någonsin varit utsatt för rörande brott mot de svenska medborgarna och förstörelsen av ekonomin har han aldrig erkänt något ansvar för detta. 

Han har inte heller på något sätt visat offren för invandrarvåldet den minsta medkänsla. Lidandet för det egna folket (precis som nämnda diktatorer) försöker han nu dölja genom att smutskasta dem som varnat för det. 

Men också genom att uppegga de egna trogna att skapa skräck hos inte minst Sverigedemokraterna. Hans kopiering av vissa av Stalins och Hitlers metoder mot oliktänkande kunde inte vara mer exakt återanvända.

Nog skiljer sig statsminister Per Albin Hanssons tal till nationen på fyrtiotalet mot Stefan Löfvéns hatiska tal där splittring och inte sammanhållning är det centrala. Då är det att märka att det fanns ett mycket stort antal riktiga nazister i Sverige. 

Men som den store statsman Per Albin var så hade han förmågan att se till nationens bästa och inte som Stefan Löfvén genom splittring försöka vinna billiga maktfördelar för egen del. 

Per Albin avskydde säkert i grunden nazisterna mer än vad Stefan Löfvén i verkligheten gör. 

Maktmänniskor av Stefan Löfvéns typ gömmer ofta inom sig ett så hänsynslöst maktbegär att de när det gäller makten kan ta stöd av vem som helst. I dag tror han att han kan vinna regeringsmakten genom att rasistförklara SD. 

Han skulle lika väl kunnat liera sig med ett icke demokratiskt parti om han därmed kunnat säkra sin egen makt. 

Så trots att de politiska motsättningarna var större då än i dag uttalade sig Per Albin enligt nedan.

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. 

Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. 

Medan Per Albins valspråk var enande och gemenskap är Stefan Löfvéns; "Söndra och härska". 

Det innebär självklart enorma risker för att Sverige skall splittras och därmed generera ständiga allvarliga konflikter medborgarna emellan. Stefan Löfvéns undfallenhet mot invandrarbrottslighet ger närmast uppfattningen att han genom denna söker värva valboskap! 

Är det inte på tiden att Alliansen om de säger sig vara regeringsdugliga men också en allians för hela folket visar att de tar avstånd från Stefan Löfvéns allt mer uttalade maktfullkomlighet och förakt, mot såväl demokratin men också mot en miljon etthundratusen medborgare som är lojala mot vårt lands konstitution men förbehåller sig rätten att tänka fritt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
lördag 6 oktober 2018

Om en ny världsordning - Gästinlägg

Brage Norin är tillbaka med en ny text. Det är spännande tider vi lever i!

NÄSTAN VARJE DAG HÄNDER NÅGOT STORT. EN NY VÄRLDSORDNING ÄR PÅ VÄG.

HANDELN MELLAN KINA OCH RYSSLAND EXPLODERAR.
5:e oktober 2018: (Rapport Ryska Tullverket)
Handeln mellan Kina och Ryssland ökade med hela 26,8% under årets första åtta månader (jan - aug 2018) jämfört med samma period året innan. Handeln uppgick under åttamånadersperioden till 69 miljarder dollar. Den rysk-kinesiska handeln under helåret 2018 kommer sannolikt att hamna omkring 105 miljarder dollar. 

Denna mellanstatliga handel har ökat dramatiskt i några år. Handeln mellan Kina och Ryssland ökade år 2017 med 20,8% jämfört med året innan 2016. Handeln är planerad att nå hela 200 miljarder dollar inom några få år - kanske redan år 2020. Handeln mellan mellan dessa två länder i öster ökar i rekordfart - alltmedan handeln mellan Kina och USA knakar i fogarna. 

DEN KINESISKA IMPORTEN AV OLJA FRÅN USA HAR PLÖTSLIGT UPPHÖRT!!!
3:e oktober 2018. (Artikel från OILPRICE.com)
Kina är USA:s i särklass största oljeköpare (i verkligheten). USA:s handelskrig har lett till att all kinesisk import av "crude oil" från USA har upphört - trots att Kina hittills inte har beslutat om några extra avgifter vad gäller amerikansk olja. Bara misstanken att även olja skulle dras in i handelskriget räckte för avbryta all kinesisk oljeimport från USA. (Enligt officiell statistik är Kanada USA:s största oljeköpare - men detta är ett resultat av USA:s omfattande raffinering av kanadensisk råolja. I verkligheten är Kina USA:s i särklass största oljeimportör). Det råder inte minsta tvekan - USA är på väg att förlora sin största oljekund Kina. Det är i första hand Ryssland som blir vinnare på handelskriget - vad gäller olja. Även för Kinas del är det BINGO.

DEN KINESISKA IMPORTEN AV SOJABÖNOR FRÅN USA MINSKAR DRAMATISKT.
1:a oktober 2018. (Artikel i Beef2Lives),
USA exporterade drygt 52 miljoner ton sojabönor i fjol 2017. Av detta köpte Kina drygt 60% - nära 32,5 miljoner ton. Näst största handelspart var EU-28-länderna som tillsammans köpte cirka 9% av USA:s export - 4,6 miljoner ton. Amerikansk export av sojabönor till Kina har rasat med hela 22% hittills i år. Kina flyttar sitt gigantiska uppköp av sojabönor från USA till andra länder i världen. Detta tar naturligtvis tid. Inom några få år kommer hundra-tusentals hektar åkermark i Ryssland att producera en stor del av Kinas väldiga behov av sojabönor för svinuppfödningen i landet. Flera leasingavtal och "joint-venture" kontrakt har redan undertecknats. Det råder inte minska tvekan - USA är på väg att förlora den gigantiska kinesiska sojaböns-marknaden  Det är i första hand Ryssland som blir vinnare på handelskriget - även vad gäller sojabönor. Naturligtvis är det också BINGO för Kina.

BOEING ÄR PÅ VÄG ATT FÖRLORA DEN VÄLDIGA KINESISKA MARKNADEN.
Enligt Boeings senaste prognos kommer Kina att köpa in närmare 7 700 flygplan under de närmaste 20 åren. Det handlar om astronomiska pengar. Nu storsatsar Kina på sin egen flygproduktion. Den kinesiska planen "Made in China 2025" skrämmer vettet ur både Boeing och Air Bus. När den kinesiska staten beslutar att landet ska uppnå toppstatus inom "high-tech" - så menar dom det. Det blir bara så - och västvärldens storföretag fattar.

Made in China 2025 är en helig kinesisk målsättning. Det råder inte minsta tvekan - det blir i slutänden Kina själv som bygger sin väldiga civila flygplansflotta. USA är garanterad storförlorare. Ryssland är storvinnare vad gäller det militära flyget. Mycket stora flygvapenaffärer har redan undertecknats. Kina och Ryssland blir på sikt vinnare på handelskriget - både vad gäller den civila och den militära flygplansmarknaden.

KINA ÄR VÄRLDENS I SÄRKLASS STÖRSTA IMPORTÖR AV KOPPAR.
Över 27% av världens import av koppar gick till Kina i fjol 2017. Kina dominerar handeln stort. Tyskland kom på andra-plats med drygt 7% av importen. Även när det gäller koppar.storinvesterar Kina i Ryssland - närmare bestämt i den mest avsides belägna delen av östra Sibirien. "Bystrinsky Mining Complex"är en gigantisk gruvsatsning. Flerspåriga järnvägar och motorvägar och broar och elnät och ... massor av infrastruktursatsningar följer med. Ett första mål är att nå en produktion på 10 miljoner ton malmkoncentrat år 2019. Koppar är huvudprodukten. Prospekteringen i fjärran östern är bristfällig -  men kopparfyndigheterna kring Bystrinsky är väldiga. Detta område är mycket noga undersökt. Det råder mineralfeber i hela östra Ryssland. Det borras och tas prover som aldrig förr i landets historia.- och det handlar inte bara om koppar.

"VILDA ÖSTERN"-RUSCH I SIBIRIEN.
Kina är även världens i särklass största importör av järn. Cirka 65% av världsexporten går till Kina. Kina är också en av världens största importörer av zink - en metall med stor användning inom stålindustrin. Det är inte att undra på att det väldiga Ryssland med en areal på över 17 miljoner kvadratkilometer är av "strategiskt" rysk-kinesiskt intresse. Speciellt lockar Sibirien som i söder gränsar mot Kina. Sibirien sträcker sig från Uralbergen i väster till Stilla havet i öster. Området är 13 miljoner kvadratkilometer stort - nästan 50% större än Kinas yta. Hör och häpna och gapa stort - en stor del av Sibirien är inte prospekterat alls - eller bristfälligt prospekterat. Kinas "rusch" efter mineraler och metaller i Sibirien har exploderat. När Kina finner vad de söker går allt med blixtens hastighet. Det är detta fenomen som så markant skiljer öst från väst.

ENDAST EN DÅRE TROR  PÅ USA:s HANDELSKRIG.
Det är kört för det amerikanska krigarimperiet. Jordens sista militära supermakt faller mycket sannolikt redan inom två år. Inga länder utom USA och Israel vill fortsätta att kriga och döda människor. Nästan alla andra länder i världen vill skapa utveckling, välstånd och fred. Hela USA:s imperium är redan i upplösning. Nästan inget land vill fortsätta och ställa upp på Mordors rikes ständiga krigföring. Freden väller in som en tsunami från öster. Allt går så fort. En nya världsordning har redan vuxit sig stark. Västeuropa går under om vi inte väljer att samarbeta med öst. 

Det är just detta skeende vi nu bevittnar. Tyskland har äntligen brutit sina historiska bojor. Tiden som amerikansk koloni är över. Även Indien går sin egen väg. Massor av länder börjar nu gå sin egen väg. USA dikterar inte längre skeendet i världen. Massor av opinionsundersökningar bekräftar vad jag skriver. USA:s anseende i Asien, i Europa, i Mellanöstern och i Afrika har sjunkit som en sten. Trump är krigarimperiets i särklass bästa president genom tiderna. Ingen har skadat krigarimperiet mera än vad han lyckats med. Naturligtvis är han utsedd av Gud. 

NÄSTAN ALL TERROR FÖRSVINNER AUTOMATISKT NÄR USA FALLER.
Enligt freds- och konfliktforskaren - professor Johan Galtung - är över 90 % av all terror på jorden finansierad av stater. Syrien är ett av många exempel på hur terrorn organiseras. USA tvingade i praktiken en massa länder att ställa upp på finansieringen av hundratals olika terrorgrupper i Syrien. Massor av länder i den s k fria världen fick sina uppgifter tilldelade. Många ställde upp på flyguppvisningarna över Syriens luftrum - som Frankrike, Storbritannien, Kanada och Australien. De enda som inte behövde frukta "den fria världens flyg" var ISIS terrorister. De bredde ut sig i lugn och ro i provins efter provins i både Irak och Syrien. När Putin snällt meddelade i FN att även Ryssland skulle bomba ISIS stannade hela den förljugna världen av. DET BLEV DÖDSTYST I FN. Skammens tystnad hördes ända upp till himlen.

Tre månader senare var ISIS infrastruktur i spillror. Putin bombade på riktigt. Kriget övergick i en annan fas. Hundratals olika milisgrupper övergick till terrorkrigföring i tätorter och städer, men på några få år besegrades ISIS miliser överallt i hela Syrien. Kriget är snart över. Det syriska folket är befriat från den mest djävulska terror som skapats på årtionden. Eftersom vi i väst inte vill veta av den nakna sanningen är vi inför Gud medskyldiga till massmorden i Syrien. Men sanningen är att även vi är offer - vi är offer för lögnernas psykiska terror. Vi förmår inte se - eftersom vi blivit hjärntvättade. Att följa Guds väg - "Livet, vägen och sanningen" är inte så enkelt när vi duschas med lögner dygnet runt. Vi stänger automatiskt av hjärnorna när informationen upplevs alltför obehaglig. Sanningen om den förljugna världens agerande i Syrien är - lindrigt uttryckt - vidrig. Vi agerade i Syrien precis på samma sätt som vi agerade i Irak, i Afghanistan och i Libyen. Massor av länder i väst hjälpte till att organisera massmorden även i dessa länder.

KRIGARIMPERIETS ONDA ANDAR YLAR VIDARE.
CIA:s språkrör upprörs över striderna i "Burma" - Myanmar. Omkring 30 olika beväpnade grupper - som regel olika etniska minoriteter, krigar vidare mot landets armé eller mot varandra. Tänk om vi i Sverige hade en beväpnad milis i Skåne, en i Halland, en i Göteborg, en på Gotland och så vidare i all oändlighet. Tacka fan för att blodigt våld skulle flamma upp överallt. Men vi som bor i den förljugna världen ställer oss aldrig frågan om vilka krafter som beväpnar alla dessa krigargrupper. Nej så obehagliga frågor dyker aldrig upp i "den fria demokratiska världen". Frågan nämns aldrig någonsin i några massmedia i hela Mordors imperium. Den mest enkla och självklara frågan är naturligtvis - varifrån slussas vapen in till alla dessa olika krigargrupper? Tystnad rådet. Tyst det är i husen. 

Vi reagerar precis på samma sätt inför ISIS i Syrien. Vi vill inte ställa den självklara frågan - "vilka krafter byggde upp historiens största legoarmé av terrorister - ISIS? Vi känner l luften att vi måste huka oss. Vi stänger omedvetet av hjärnan på grund av rädsla. Hela vår världsbild är förljugen. Vilka krafter byggde upp Tysklands enorma armé före det andra världskriget? Var det Hitlers slagskämpar "brunskjortorna"? Nej det var inte så det gick till. Massor av storföretag i hela västvärlden satsade på den tyska krigsmaskinen - framför allt amerikanska storföretag. Det var många industrier som satsade på Hitlerregimen. 

I Sverige investerade Svenska Kullagerfabriken i en jättelik tysk industri för tillverkning av kullager. Wallenbergs finansimperium satsade stort i affären. Allt som rullar - tanks liksom alla andra krigsfordon - behöver nämligen kullager. Huvudsyftet med Wall Streets och den amerikanska krigsindustrins andra världskrig var att öppna upp portarna för "det amerikanska århundradet". Tyskland och Ryssland skulle kriga ihjäl varandra. Så var det tänkt. Hitler lydde bara order. Snart får vi ta del av en helt ny historieskrivning. Tänk vad vi kommer att gapa när sanningens historia skrivs. 

VAD HÄNDER NÄR USA FALLER?
Vi vaknar upp i en helt ny värld. I land efter land efter land i "den fria världen" kommer hundratusentals människor att konfronteras med mycket omskakande sanningar. Väldigt många människor i hela USA:s imperium har nämligen låtit sig mutas med blodsdollar. Miljoner chockerande sanningar kommer att grävas upp. Skammens tystnad kommer att lägra sig. Det kommer att göra mycket ont när förljugenhetens bubblor brister. Många länder kommer att skakas om rejält. United Kingdom "UK" splittras - Spanien likaså. Frankrike exploderar av hat mot USA. Israel och Saudiarabien skakar i sina grundvalar. Ett totalt kaos väntar bägge dessa länder. Men efter den nationella oredan kommer en STOR present till jordens folk - freden i Mellanöstern.

Efter den kommande bankkraschen i väst återtar Tyskland snabbt sin ställning som Västeuropas ekonomiska lokomotiv. Det märkliga tyska ingenjörsfolket blir EU:s ekonomiska ryggrad även i framtiden. Det blir tredje gången gillt för Tyskland. Både första och andra världskriget utlöstes för att krossa Tysklands stormaktsdrömmar. Det brittiska imperiet drev fram det första världskriget. Det andra världskriget öppnade portarna för det amerikanska världsherraväldet. . Bägge gångerna krossades Tyskland. Denna tredje gång kommer Tyskland inte att misslyckas. CIA kommer inte att klara av att kuppa in någon ny Adolf Hitler till makten. Landet blir en ekonomisk supermakt i Västeuropa - inte en ny militär stormakt. Krigens tid på jorden är över.   

Jag orkar inte skriva mera. Det har blivit morgon och det har blivit ännu en ny dag. Nya världshändelser väntar. Alla pekar åt samma håll - krigarimperiets tid är ute. I den hjärntvättade världen ser nästan ingen skeendet. Vi är nästan alla blinda. Vi ser inte ens omvälvande historiska skeenden. Vi har blivit "totalblinda" på bägge ögonen. Men helt oberoende av detta förändras världen mitt framför ögonen. Saliga äro de som kan se ljuset från öster. Ett fredsrike på jorden är på väg. En större händelse för Homo Sapiens än fallet av jordens sista krigarimperium går inte att tänka sig. Vi går in i en ny epok - en värld i fred föds i denna historiska stund. Händelsen är hisnande. Välsignade äro alla saktmodiga som söker sanningen - ty de ska besitta jorden när fredsriket äntligen rings in på Terra Mater - Moder jord. Skapelsen är förprogrammerad på det sättet. Tro mig - det blir världsfred!

Frukta icke dem som kunna döda din kropp. Frukta endast den mystik som vi kallar Gud - den gåtfulla kraft som även kan släcka din själ. Frukta endast den eviga tystnaden - att aldrig mera återfödas i en ny underbar kropp på jorden. 

Öppna ögonen och njut av skapelsen. För två dagar sedan vandrade en svanmamma och en svanpappa med fyra grå svanungar över vägen i Ubbyn där vi bor. Vi stannade bilen och fotograferade. Vi blev stumma. Precis allt är ett underverk. Himlen finns överallt omkring oss. Vi måste tro på livet. Allt snack om döden är rent skitsnack. Döden är ett uppvaknande i den andliga värld som väntar oss mellan varje livscykel i den fysiska världen. När vi äntligen fattat detta blir vi hela. Precis all rädsla dunstar bort. Det är tron på döden som gör så många människor oroliga och förvirrade. I öster tror miljarder människor på återfödelsen - reinkarnationen. I väster tror miljarder människor på döden. Det är inte att undra på att solen går upp i öster. 

DEMONERNAS SISTA DESPERATA PLAN I USA KOMMER OCKSÅ ATT MISSLYCKAS.
Den stenrika pöbel som stal allt i USA - den s k "eliten" - tänker klart. De ser att Europa smälter samman med Asien. Det ser hur snabbt handeln i lokala valutor brer ut sig i världen. De vet naturligtvis att CIA förlorat kontrollen över norra Korea. De vet att Turkiet brutit sig lös från krigarimperiet i väst. Det ser att USA:s handel i världen redan har kraschat. De förstår mycket väl dollarns öde. De ser klart det snabba skeende som är på väg att kasta landet utför det finansiella stupet. Och de VET - att sanningen om vad som hände i New York den elfte september 2001 är på väg att hinna ikapp dem. 

Det är bråttom. En militär diktatur i USA börjar bli akut. Den stenrika pöbeln vill övervintra ännu ett tag - i en trygg och tyst militärdiktatur. Men "den gamle" - (Der Alte på tyska - ett genialiskt namn på Gud) bestämmer allt. Planen håller inte. Ondskans demoner kommer att besegras i ett enda slag. Trots att USA:s alla baser i världen töms på soldater kommer ordningen inte att kunna återställas efter dollarns kollaps. 

Allt är redan förberett för ett militärt maktövertagande - men även denna plan kommer att misslyckas. Det var fasansfullt att skåda Sovjetunionens kollaps. Lidandet var oändligt. Det blir mycket värre i USA. Ett blodigt inbördeskrig är oundvikligt. Statsbildningen United States splittras. Ännu ett rike på jorden uppstår - ett rike där "solen aldrig går ner". Alaska återgår till Ryssland. Ryssland blir jordens första fredliga statsbildning där solen alltid ler. Det ryska återköpet av Alaska från USA kommer att överraska många, men så blir det..

FED har redan startat upp den stenrika "elitens" plan och beslutat om räntehöjningar steg för steg. Detta är en medveten plan mot "the Fiscal Cliff". CIA:s noga planerade handelskrig är uppenbart kontraproduktiv. Till och med en höna begriper att det är en självmordsstrategi. "Eliten" måste skapa ett totalt nationellt kaos i USA för att kunna motivera det planerade militära maktövertagandet. Dollarns kollaps skapar detta kaos. Därmed öppnas portarna på vid gavel för "elitens" efterlängtade militärdiktatur i USA. Men som jag redan skrivit ovan - även denna sataniska plan kommer att misslyckas.

Inom några få år ligger facit på bordet. Vem kommer att få rätt? Det blir -

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.