söndag 29 april 2018

Om ett öppet brev till partiledarna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, återkommer med ännu ett öppet brev. Denna gång till partiledarna.

Öppet brev till Stefan Löfven, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin.

Till Jimmie Åkesson för kännedom.

Annie Lööf, då var ju även Hitler humanist!

Att favorisera en grupp på bekostnad av en annan är inte humanism. Det är vad du, men också övriga sjuklövern gör utan att känna skam. Ni vet att en stor del av de asylsökandena varav de 9000 afghanerna är några har begått, begår och kommer att begå grova brott mot svenska medborgare. Och ni låter detta ske.

Trots att det sedan invandringsvågen 2005 begåtts tusentals mord, våldtäkter, rån, materiell förstörelse mot svenska medborgare har ni inget gjort för att bryta denna katastrofala utveckling.

I stället bara ökar brotten bland "invandrare".

Redan i dag finns det bland de 9000 som du av "humanistiska" skäl kommer att rösta för att de skall få stanna och göra fler brott,  minst ett hundratal som redan utfört sådana.

Att se en likhet med det som skedde under nazismen i Tyskland är inte att överdriva. Även där tillät regimen vissa grupper terrorisera delar av den inhemska befolkning. Ja man tillät tom "renrasiga sympatisörer" från angränsande länder att flytta till Tyskland där de med regimens goda minne fick terrorisera delar av den egna befolkningen.

Kan detta vara er förebild för dagens handlande mot svenska folket? Ja, eftersom ni låter våldet fortgå och ni spär på det med "amnestin" för de 9000 är det svårt att förstå något annat!

Trots att 35-40 procent av de svenska kvinnorna säger sig inte våga gå ut ensamma av rädsla för att bli utsatta för brott varav våldtäkt är det mest frekventa gör ni inget. Mord, våldtäkter, rån materiell förstörelse mot svenska medborgare är nu av den omfattningen att nästan inga andra länder "slår oss".

Och majoriteten av dessa brott är utförda och utförs av utifrån kommande individer.

Många av de här männen som du påstår är yngre än de verkligen är, tvingar du nu svenska flickor men även pojkar att vara tillsammans med under en lång tid av dagen. Och i sammanhang som gör att våra egna inte kan undgå att utsättas för deras kvinnoförakt och våld.

Redan i dag är förhållanden på dagis och förskolor fruktansvärda för våra egna.

Förövarna är relativt unga "invandrarbarn".

Hur många svenska flickor och pojkar i skolåldern skall ni göra till psykiska vrak genom att ni tvingar dem att vara tillsammans med icke civiliserade individer?

I merparten av våra förorter har det vuxit fram parallellsamhällen där såväl invandrar- som svenska kvinnor tvingas anpassa sig till regler etc som grundar sig på islam och sharia. Regler som oftast också innebär våldsutövning då vederbörande trotsar.

Tydligt är att ni inte ens försöker förhindra den enorma brottsvåg som svenska medborgare i dag är utsatta för från de individer som ni i er självtillräcklighet och maktgalenskap kallar för humanism.

Vi är i dag i en situation där varje äkta humanistisk människa måste ställa sig frågan; "Hur länge till är det försvarbart att inte göra uppror mot den regim och de medansvariga politiker som är på väg att göra Sverige till ett helvete för sina medborgare". Som är på väg att göra ett av världens tryggaste länder till kanske det mest otrygga för den egna befolkningen. Hur länge till är det försvarbart att jag som medborgare endast åser den katastrofala utveckling den politiska ledningen (regering och stödpartier M, L, C, Kd) genomför mot det egna folket.

Det är därför tid att ställa frågan. Hur omfattande och vilka former måste förtrycket  yttra sig i för att ett uppror enligt folkrätten skall anses legitimt?

Jag förutsätter att de namngivna utöver andra läsare av denna artikel är beredda att svara mig.

Såväl dödssiffror, som begångna mord, våldtäkter, rån, materiell förstörelse otrygghet har i dag med råge överskridit vad som tidigare skett med regeringens och stödpartiers goda minne.

Ja våldet mot de svenska medborgarna från icke svenska medborgare överstiger sannolikt i mängd vad våra broderfolk var utsatta för under den tid de var ockuperade av nazisterna. Detta ger ett mått på sjuklöverns skuld. Men också en fråga om de individers personlighet som kan kalla detta för humanism!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


torsdag 26 april 2018

Om dagissystemet och konformism - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, om dagens konformism:

”Har Anna Wahlgren i själva verket haft rätt om dagis?

Jag är en man på 86 år. Under min levnad har jag upplevt många strömningar i samhället.

Jag har minnen av politiker alltsedan Per Albin etc. Jag har arbetat inom privat, statlig och kommunal verksamhet. Har också en tid varit politiskt engagerad.

Men inte någon period tidigare har samhället genomsyrats av en sådan konformism (politisk korrekthet, pk) som tiden efter 2000. När jag nyligen lyssnade på Anna Wahlgren i SVT blev jag än mer övertygad om att hennes syn på dagis i mycket varit riktig.

Jag har sedan länge funderat över vad dagens konformism och likriktning inom politiken, medierna och statlig och kommunal förvaltning beror på. Att vi aldrig tidigare haft en sådan likriktning bland de nämnda är säkert.

När det gäller media (papperstidningar) har vi endast en tidning i Sverige som går mot strömmen i detta fall nämligen - Göteborgsposten.

Ett av de främsta kännetecknen för dagens konformism är hur försiktig ja rent av rädd man är att kritisera inte minst alla de negativa följderna av migrationen som utan överdrift hotar vårt samhälle såväl demokratiskt, tryggheten för medborgarna som risken för en tillbakagång på de områden som allas likhet inför lagen (endast svensk lag skall gälla) men framförallt rätten för varje människa att forma sitt eget liv så länge man inte skadar andra.

Den undfallenhet från politikernas och myndigheternas sida att med lagens kraft agera mot migranters brottslighet, liksom mediernas medvetna undvikande att med kraft kritisera sådant som inte ryms inom vår grundlagsfästa och i allmän lagstiftning fastlagda värdegrund tyder på någon slags gemensam nämnare vad beträffar konformism och likriktning. Denna undfallande och överseende attityd mot främst asylsökande, tiggare etc från politiker, myndigheter och medierna har närmast blivit så generell att vissa samhällskritiker myntat nya ord för att beskriva den.

Sålunda har Ann Heberlein myntat uttrycket "godhetssyndrom". Själv har jag talat om "snällism" och "tyckasyndom-ism".

Mycket allvarligt är givetvis också att dessa "godhetsapostlar" i stort sett negligerar och struntar i offren.

Förvånande är att ingen forskare i dag på allvar sökt förklara eller framlägga teorier vad denna för ett land så farliga utveckling har sin grund i. För den är redan mycket allvarlig. Man har ju från politikernas sida redan presenterat oroande ingrepp inte minst vad gäller åsikts- och yttrandefriheten. Men även i politiken har denna attityd och förhållningssätt fått negativa konsekvenser för demokratin.

Jag har själv varit en varm anhängare av "dagis" och förskolan. Men sedan ett tiotal år och inte minst efter massinvandringsvågen har jag djupare börjat fundera över den konformism som dagens politiska korrektheten har sin grund i.

Inte minst för att den är ett hot mot demokratin och friheten att uttrycka samhällskritik.

En djupare fundering på grundorsaken leder onekligen till tankar om "dagis" kan ha del i utvecklingen mot dagens konformism.

Under perioden kring sjuttiotalet pågick en mycket stark lobbyverksamhet för dagis. Under denna period gick flertalet barn på dagis. De personer, politiker, journalister och anställda inom stat och kommun som nu är i verksam ålder har säkert fått sin första skolning om samlevnad just på dagis.

Vi vet att dagis har ett stort inflytande på hur barnen skall umgås, vara och uppträda mot sina kamrater. Kan denna "fostran" ha präglat dem till osjälvständiga, passiva individer som inte hävdar sig utan viker undan för konfrontationer etc? Helt enkelt individer som inte agerar vid orättvisor utan slätar över. I stället får lära sig att tycka synd om och vara menlöst snäll.

De blir mer kollektivister i dess negativa betydelse än självständiga individer som vågar agera utifrån vad de ser och känner?

Kan dagens politiker, journalister, anställda inom stat och kommun ha "hjärntvättats" på dagis till att bli menlösa individer som inte rakryggat vågar kritisera samhällsproblem vilka de än är och var i från de än kommer?

Efter att ha hört Anna Wahlgren (även om jag inte ställer upp på allt) tror jag att dagis och längre fram skolan kan ha sin del i dagens konformism och likriktning från dem som borde stå upp för ett samhälle där öppenhet och kritik av allt som skadar människor och demokratin borde vara en självklarhet.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


fredag 20 april 2018

Om ställningstaganden inför valet - Gästinlägg

I år är det valår i Sverige. För att verkligen ge dig en uppfattning om vad som hänt i Sverige och vad som står på spel, notera detta!

År 2000 hade Sverige 8,8 miljoner invånare. Sedan dess har Sverige tagit 1,7 miljoner invandrare eller 20% av befolkningen.

De flesta av dem från muslimska MENA-kulturer med en medeltida syn på t.ex. kvinnors värde och rättigheter. Det motsvarar om USA med 282 miljoner människor år 2000 hade tagit 56 miljoner människor.

Kom bara ihåg dessa nummer när du tittar på nyheterna. De är fakta.
Julia Caesar skriver här: ”I stället för att ta ansvar för det mandat de har, att i första hand värna sin egen befolkning, har de aktivt valt att utsätta svenska folket för stora risker för våld, i syfte att framstå som humanitär stormakt och världssamvete. Vilken trovärdighet har ett världssamvete som åsidosätter sitt eget folk?"

Olle Ljungbeck, 86 år, återkommer ännu en gång med ett gästinlägg som kretsar kring detta. Över till Olle:

Svensson inför det kommande valet står Du inför en situation då konsekvenserna av hur du väljer att lägga din röst kan få katastrofala följder för dig själv såväl som för din familj som svenska folket och landet Sverige. Ett återväljande av sjuklöverpartiernas nuvarande riksdags-och regeringsledamöter kan endast sluta i ytterligare sammanbrott för Sverige som ett tryggt samhälle att leva i.

Med det menar jag inte minst en fortsättning av det våld som massinvandringen inneburit i form av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom. Men också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Liksom framväxten av ytterligare parallellsamhällen med olika lagar för samma brott beroende om Du är svensk eller individ tillhörande en utomeuropeisk kultur/religion. Med andra ord ett tudelat samhälle där vi så småningom går mot regelrätt inbördeskrig.

Sverige är ett helt annat land jämfört med vad det var före 2005 med hänsyn till trygghet, välfärd etc.

För de svenska kvinnorna och flickorna innebär livet i dag en ständig otrygghet. Orsaken är massinvandringen.

I dagarna har regeringen lagt fram sin budget. Löfven och finansministern skryter om hur man satsar på skola, sjukvård, åldringsvård etc etc.

Men om Du tar dig en fundering på beloppens "storlek", på de områden som regeringen satsar till vad vi hänför som välfärd, kommer en sak att slå dig.

Nämligen, hur små dessa belopp är i förhållande till vad som går till invandrare.


De belopp regeringen nu anslår i budgeten för skola, sjuk- och åldringsvård täcker inte på långt när behoven.

Självklart är de inte tillräckliga när vi de tre senaste åren fått in inte mindre än trehundratusen nya invandrare. Lägger man därtill att efter 8 år har endast varannan av dessa arbete så är det uppenbart att tillskottet till nämnda områden inte på långt när räcker för att ge de egna medborgarna en rimlig välfärd. Detta innebär att vi går mot en än större försämring för skola, sjuk- och åldringsvård. Konjunkturinstitutet inser detta och tvekar inte om att skatterna måste höjas.

De som får bekosta detta är de svenska medborgarna. En stor del av de utomeuropeiska invandrarna som enbart är tärande får däremot en höjd standard på svenska folkets bekostnad!

Ett utmärkande drag hos regeringen Löfven är tron på att kunna lösa alla problem skattevägen. Att inte våga använda sig av vår lagstiftning för att nå reella resultat är ett av hans mest utmärkande drag.

Vad innebär det t ex för Sveriges ekonomi  att inte utvisa minst de 80000 personer som inte fått asyl, trots att lagen tydligt medger detta?  Vad innebär det ytterligare att regeringen vägrar utvisa 8000 unga män utan i stället skapar en ny lag som enligt Lagrådet totalt strider mot vad som enligt grundlagen gäller för stiftning av ny lag?    

Detta är inte endast ett brott mot demokratin utan också en respektlöshet mot det regelsystem och fundament denna vilar på.

För att få igenom lagen måste de rödgröna få stöd av centern som antytt att man kan komma att stödja "lagen". Samtidigt beskyller Annie Lööf SD för att inte vara demokratiska. Detta gör man tom mot bakgrunden av att Centern tillsammans med övriga sjuklövern skapade decemberöverenskommelsen.


Ett grovt brott mot grundlagen och därmed demokratin. SD var däremot enda riksdagsparti som vägrade acceptera detta.

Vi är ju många som förvånats och förvånas över Annie Lööfs ofta omogna och okunniga uttalanden. Det påminner mig om en händelse när jag arbetade vid ett stort företag som personalrekryterare. Annie Lööf skryter ju ofta över sin begåvning. Hon lär ha haft högsta betyg i alla ämnen. Efter en lång tid av brist på civilingenjörer lossnade det plötsligt och verkställande direktören bestämde att vi skulle rekrytera ett stort antal sådana.

Jag blev något förvånad när VD ratade de som hade högsta betyg genomgående. Hans förklaring var emellertid att dessa ofta är studiebegåvningar och när de kommer ut i arbetslivet ofta blir misslyckade. Han valde därför personer som hade ett mindre antal höga betyg, resten fick gärna vara slätstrukna. Hans förklaring var att dessa individer hade en inriktning och visste vad de ville och ble oftast lyckade rekryteringar av denna anledning.    

Faktum är att vi inte sedan det demokratiska genombrottet på 20-talet haft så intellektuellt svaga, obildade och utan yrkeserfarenhet som dagens regerings- och riksdagsledamöter. Detta kan vara en av orsakerna till respektlösheten mot demokratin och grundlagen men också mot lagarna i allmänhet och statsskickets regler.

Jag har givit några exempel ovan?

Var finns exempelvis logiken när Löfven satsar en miljard för ökad  jämställdhet i världen men tvingar sina kvinnliga ministrar att bära slöja vid statsbesöket där! En av orsakerna är givetvis att han medvetet agerar (även om detta inte är logiskt) på ett sätt som skall få omvärlden att beundra honom och se honom som en stor statsman.

Nedanstående har vi redan men kommer att få mer av om sjuklövern vinner valet.

-  Accelererande grov brottslighet som mord, våldtäkter, rån och enorm materiell
förstörelse av egendom.

-  Ökad otrygghet och våld mot kvinnor/flickor.

-  Fler parallell/klansamhällen där inte svensk lag utan islamisk lag styr samhällena.

-  Ökat våld i skolor, vid sjukhusmottagningar etc som kräver bevakning av vakt- och polispersonal. Redan i dag vädjar sjukhuspersonalen  om skydd mot beväpnade gäng. 7 av tio skolor har anställt vakter!

-  Mer vidskepelse, återgång till primitivare förhållanden och framförallt en tillbakagång för kvinnor som i dag gäller i muslimska/islamska stater.

En förutsättning för att Sverige inte skall gå tillbaka till det barbari som i dag råder i många stater där islam är statsreligion är att vi på alla områden hävdar svensk värdegrund som den finns inskriven i grundlagen och allmän lagstiftning.

Endast genom att konsekvent hävda de svenska lagarna kan vi bibehålla ett civiliserat, tryggt och humanitärt högtstående samhälle. Islamsk värdegrund är barbari.

Svensson. Kom inte och beklaga dig när det inträffat som jag förutspår här.

Om Du än en gång röstar fram de nämnda i sjuklövern som måste klassas som de värsta landsförrädare Sverige någonsin haft. kan Du inte skylla på någon annan än dig själv. Men tänk också på att Du med en röst på sjuklövern har förstört framtiden för dina barn och barnbarn. Ja, Du kan genom din röst ha lagt grunden till ett kommande inbördeskrig.

Slutligen. För någon dag sedan visade SVT ett reportage som man kallade en framgångssaga. En 35-årig kvinna som vistats i Sverige i 16 år utan att någon gång haft ett arbete. Hon hade nu fått ett s k nystartjobb (som ju också betalas med skattemedel) där arbetsuppgiften bl a är att städa.

I sin fanatism att manipulera medborgarna att tro att arbetslösheten för invandrare löser sig, drar sig varken Ylva Johansson eller övriga rödklövern för att förnedra och kränka dessa. Vad visar då reportaget?

Jo en kvinna som skall utföra ett mycket smutsigt arbete i nästan släpande långkjol och i övrigt en klädsel som allra minst hör hemma i denna typ av arbete. Inte heller arbetsredskapen är anpassade för uppgiften. En svensk yrkesarbetande städerska skulle varit klädd i långbyxor och för övrigt till jobbet anpassad klädsel. Inte heller skulle hennes arbetsredskap varit en skyffel och sopborste utan en dammsugare anpassad för städning i trappor. Läs här.

Att Ylva Johansson etc inte noterar galenskapen visar på deras engagemang och verklighetsförankring! Exemplen är oändliga.

Utmärkande i högre grad än någonsin är hur lättvindigt dagens regering öser ut miljarder som inte leder till någon som helst nytta eller förändring. Men när det däremot kommer till konkreta/reella åtgärder som t ex att genomföra åtgärder som grundar sig på lagstiftning händer ingenting. De 80000 + de 8000 är talande bevis för detta. Men de är inte de enda.

Terrorister, våldtäktsmän, andra grova brottslingar får i många fall röra sig fritt när de i stället skulle låsas in eller utvisas. Fortfarande förekommer barn- och tvångsäktenskap, hedersrelaterad brottslighet bara accelererar liksom könsstympning. De religiösa muslimska friskolorna får ha rektorer som med alla medel motverkar integrering och anpassning till vår grundlagsfästa värdegrund.

Religiös vidskepelse med sin grund i islam vinner ökat fotfäste genom att svenska politiker i sin obildning inte har förstånd och begåvning att bannlysa den.

I stället för ett sekulariserat samhälle är Sverige på väg mot accepterande av religiösa fördomar, vidskepelse etc. I stället för att verka efter upplysningstidens idéer är vi på väg mot ett mörker som rådde för flera tusen år sedan.

Och de som skall bekämpa detta - politiker, regerings- och riksdagsledamöter som tjänstemän inom stat och kommun har varken bildning, mognad eller kurage att agera mot  detta andliga, kulturella förfall och degeneration.

Men därför kommer de också att gå till historien som de vilka var på väg att bli det civiliserade samhällets dödgrävare. Men min förhoppning - Svensson - är att Du inte med din röst låter detta bli verklighet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. För en stund sedan lyssnade jag på 18-nyheterna. "Hallåan" informerade då om att flera hundra "Knytblusar" demonstrerade mot Akademin. Det är typiskt för etablissemanget och PK att göra meningslösa och till inte förpliktigande demonstrationer.

Ingen av dessa skulle våga gå ut ensam med ett plakat på torget. Men vad jag vill säga här är att det för påverkan på verkligheten betyder lika lite om man samlas i knytblusar för att demonstrera eller som Löfven kastar ut miljarder. Påverkan på skeendet blir i båda fallen noll. DS.

torsdag 12 april 2018

Om ondskans imperium - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, om det spända världsläget orsakat av KhazarmaffianIsrael och USA, ondskans axel. Fast världen genomskådat dem fortsätter de med sina False Flag attacker i Syrien för att starta WWIII. De vita hjälmarna används ofta för att mörda åt dem i dessa False Flag attacker. Läs här. Hillary Clinton ger sig inte innan Armageddon är här. Läs här och här.


Över till Olle:

Skall vi få se en upprepning av konsekvenserna av krigen mot Irak och Libyen?

När USA, England, Frankrike, Nato och (även Sverige i kriget mot Libyen) beslöt sig för att störta diktatorerna i Irak och Libyen tänkte man aldrig på vad detta skulle innebära för landets invånare.

Vi vet att det ledde till full anarki där olika grupper såväl sådana som troligen ville sitt folks väl men andra renodlade terrorgrupper, som om de vunnit sannolikt inte skulle stabiliserat länderna och strävat efter en demokratisk lösning utan endast förvärrat situationen.

Följden av att diktatorerna störtades utan att någon stabil och enande ledning tog över blev den flyktingvåg som sköljde över Europa. Det innebär rent faktiskt att det är väst som skapat denna.

Man får ha vilken uppfattning som helst om Putin, men han insåg i motsats till västmakterna att ett störtande av Assad skulle leda till samma anarki som skedde i Irak och Libyen.

Sannolikt ser inte heller Putin, Assad som en framtida ledare för Syrien.

Men tills landet kan samlas kring en person/grupp som kan skapa förtroende från majoriteten av befolkningen vore det vansinne att störta Assad.

När det sedan gäller gasattackerna finns inga bevis var ifrån dessa kommer. Jag finner det otroligt att Assad i det läge han befinner sig genom att snart stå som segrare, rasera denna möjlighet genom att använda gas.

Sannolikheten att det är terrorgrupper som är förövarna är mycket mera troligt. I ett läge där de är på väg att förlora ligger det nära till hands att de använder gas om de därmed kan få väst att tro att det är Assad som ligger bakom denna. Det skulle som vi ser omedelbart få väst att agera mot Assad.

Jag är självklart inte för att försvara diktatorer men att bara besinningslöst slå ner dem innan man har en lösning för framtiden utan i stället skapar än mer anarki kan inte vara särskilt intelligent.

När det gäller störtandet av Gadaffi i Libyen är det ställt utom allt tvivel att det var USA som ville detta.

En sak som inte kan förbises varför kriget startades är att Gadaffi hade för avsikt att sälja olja i euro och dessutom utlovade en valuta baserad på guldfot.

Den som hållit sig något så när informerad om krig etc efter andra världskrigets slut kan inte undgå att se att det löper som en röd tråd genom historien att det är USA som startat de flesta krig därefter.

Inget krig är väl försvarbart. Men på de premisser USA startat "sina" krig finns inget förmildrande utan de är samtliga oförsvarbara och har oftast grundats på att de skulle ge USA ekonomiska fördelar.

Att Wallström ställer upp på hetsjakten mot Putin visar än en gång vilken olycka hon är som utrikesminister. Tänk er Olof Palme i samma situation. Inte hade han agerat Som Stefan Löfvén och Wallström gör!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Vad är det då som händer? Denna film berättar detta. DSonsdag 11 april 2018

Om västvärldens krigsbrott i Libyen - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. Denna gång med något så ovanligt som en geopolitisk analys. Över till Olle:

Det är ställt utom allt tvivel att krigen mot Irak och Libyen är två av det senaste århundradets största krigsförbrytelser. De två länderna var visserligen diktaturer, men de var inga hot mot världsfreden.

Att Stefan Löfven etc är krigsförbrytare är ställt utom allt tvivel.

Lika mycket är det ställt utom allt tvivel att dessa krig ledde till den katastrofala flyktingkatastrofen vilken också ledde till att tusentals drabbades av drunkningsdöd för de som flydde från den terrorism som blev följden av diktatorernas fall.

Det skulle vara mig främmande att försvara diktatorer, men det är inte säkert att bästa sättet är att störta dem innan man har någon lösning på vad som skall komma efter? Självklart måste det finnas en mer intelligent lösning än krig.

Någon prövning av om dessa krig var krigsförbrytelser kommer aldrig att göras eftersom krigstribunalerna kontrolleras av väst.

Efter krigsförbrytelsen är det en ödets ironi att Sverige (läs regeringen Stefan Löfven) skall få ta åt sig äran att kalla sig ”humanitär stormakt” i världen på grund av att man tog emot alla dessa som flydde från ett kaos som Sverige (medverkade med JAS) varit med och skapat.

Tänk om det funnes någon organisation i världen med anseende som ville driva frågan om en misstänkt krigsförbrytelse.

En sak som inte får förbises varför kriget startades är att Khadaffi hade för avsikt att sälja olja i euro och dessutom utlovade en valuta baserad på guldfot.

Bara vore att få vederhäftiga organisationer att ta upp frågan skulle kanske kunna få inte bara folk i vårt land att tänka till.

Kanske en del i vårt land tom skulle kunna inse att en NATO-anslutning och hetsen mot Ryssland inte är annat än galenskap och något USA eftertraktar.

Varje människa som är det minsta insatt borde inse att Ryssland inget hellre vill än att inleda ett intimt samarbete med EU (Europa) på alla områden. Detta skulle också på samma sätt gynna Europa.

Vad Muammar Gaddafi gjorde för sitt folk

Nedanstående visar under vilka ”vidriga” förhållanden det libyska folket levde [ironi]:

1.Det fanns inga elräkningar i Libyen. Elektricitet var gratis för alla medborgare.

2.Det fanns ingen ränta på lån. Statliga banker gav lån till alla medborgare till noll procent ränta enligt lag.

3.Att ha ett eget hem ansågs vara en mänsklig rättighet i Libyen.

4.Alla nygifta i Libyen fick 50,000 USD. Dessa pengar skulle göra det möjligt för folk att köpa sin första lägenhet. Regeringen ville bidra till att starta en familj.

5.Utbildning och medicinska behandlingar var fria i Libyen. Innan Gaddafi kom till makten kunde bara 25 procent av libyerna läsa. Idag är siffran 83 procent.

6.Libyer som ville göra karriär inom jordbruket fick åkermark, bostadshus, utrustning, utsäde och boskap för en snabb start för sina gårdar, helt gratis.

7.Om libyerna inte kunde hitta den utbildning eller medicinsk utrustning som de behövde, hade de möjlighet att åka utomlands med hjälp av statliga medel. De fick betalt av staten med 2300 USD per månad för att klara boende och bil.

8.Bilköp subventionerades till 50 procent med statliga medel.

9.Priset på bensin i Libyen var 0,14 USD (cirka 0,10 euro) per liter.

10.Om en libyer inte fick ett arbete efter examen, betalade staten den genomsnittliga lönen för det yrke som man sökte jobb inom, tills en adekvat sysselsättning hittades.

11.Libyen hade ingen utlandsskuld och dess reserver uppgick till 150 miljarder USD, pengar och guld som nu ockupationsmakterna har fördelat mellan sig.

12.En del av inkomsterna för libysk oljeförsäljning gick direkt till räkenskaperna för alla libyska medborgare.

13.Mödrar som födde barn, fick 5000 USD.

14.25 procent av libyerna har universitetsexamen.

15.Gaddafi lanserade ” Great Manmade River Project ” (eller GMMRP GMMR, det stora konstgjorda flodprojektet) i Libyen. Det är världens största dricksvatten- och pipelineprojekt för bättre vattenförsörjning till befolkningen och jordbruket.

Tack och lov att NATO (USA) och rebellerna har ”befriat” det libyska folket från detta. Sveriges insats med JAS-plan har också del i denna ”hjälp”. Det Libyska folket är troligen mycket tacksamma!

Med detta vill jag inte påstå att Kadaffi inte förtryckte delar av sitt folk, men att därifrån gå till att störta honom och skapa det inferno som följde kan inte ha varit den intelligentaste lösningen!

Olle Ljungbeck, Gävle
måndag 9 april 2018

Om statskuppen och landsförrädarna - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. Denna gång om de statskupper som löper som ett pärlband genom svensk historia. Jag skrev om en här. En annan artikel hittar du här.

Det Olle Ljungbeck tar upp är så allvarligt, att ett ingripande gentemot regeringen och riksdagen borde föreslås och dessa personer bör sättas bakom lås och bom, tills domstol har möjlighet att pröva deras legitimitet, vad gäller att ta ifrån svenska folket dess möjlighet till att kunna folkomrösta i för Sverige, essentiella frågor.

Nu över till Olle:

Hej.

Här är mer om statskuppen. Den har jag skrivit mycket om och också sänt till de som förstört vårt land - "Sjuklövern med Stefan Löfven och Fredrik Reinfelt i spetsen. De är utan tvivel landsförrädare.

Olle Ljungbeck

Vi (folket) måste återerövra demokratin.******************

Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal medborgare måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig tillräckliga informationer och kunskaper, som inte är tillrättalagda förvissa syften.

Demokratins institutioner – regering och riksdag samt lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar – måste vara folkviljans förlängda arm.

***
Detta blir de emellertid endast om riksdagspartier, riksdagsledamöter, talmän, regeringsledamöter och fullmäktigeledamöter gör sitt allra bästa genom att lyssna på medborgarna , sprida kunskap och information som inte är tillrättalagd för maktelitens och etablissemangets egna syften.

Men kanske också och inte minst att de har kunskaper i de frågor de skall fatta beslut i.

(Ett skräckexempel på att så inte är fallet är Lissabonfördraget tydligt bevis på).

***

De kandidater, som vi genom vår röst ger ett politiskt förtroendeuppdrag, är emellertid långt avlägsna (ännu längre genom EU), de befinner sig på maktpyramidens topp.

Teoretiskt är de våra, folkets tjänare, men i själva verket är det tjänarna som talar om hur vi skall rösta, tycka, tänka och forma det framtida samhället.

Vi befinner oss längst ned vid pyramidens fot och måste lyda trots deras ofta usla argument. Sveriges statsskick är visserligen representativt men det står också i Grundlagen; att ”all offentlig makt utgår från folket”.

I och med EU-inträdet har en maktförskjutning ägt rum – utan medborgarnas medgivande – i en omfattning som saknar motstycke sedan demokratins införande.

Riksdagen tolkar i dag det representativa systemet som om medborgarna efter valen lämnar över sin makt in blanco dvs villkorslöst.

Detta har aldrig varit meningen utan strider helt mot grundlagens anda och bokstav.

****************

Det framgår inte minst av förarbetena till vår grundlag.

****************

Allt sedan det demokratiska genombrottet fram till 1980-talet gick de politiska partierna – vid val – fram med detaljerade program som tydligt redovisades för medborgarna.

Dessa fick därmed en tydlig information om partiernas politik och viljeinriktning men också vilka principiellt viktiga frågor man tänkte driva i eventuell regeringsställning.

Därmed bands också riksdagsledamöterna upp och kunde inte – vilket numera är regel – föra en politik och besluta i en mängd för medborgarna synnerligen väsentliga frågor som inte förankrats hos folket.

De kom därmed att på ett mycket konkret sätt företräda medborgarna som det representativa systemet skall tolkas.

Eftersom jag är några till åren kommen minns jag att t ex Tage Erlander medvetet väntade med viktiga beslut till kommande val av respekt för medborgarna och demokratin.

***
Helt i strid med det representativa systemets mening beslutar och genomför riksdag och regering men även fullmäktigeförsamlingar i för medborgarna och demokratin en mängd livsviktiga frågor – under pågående mandatperiod – utan att dessa på något sätt förankrats hos folket.

Den som också studerat förarbetena till våra grundlagar finner att informationskravet inför kommande val är mycket tydligt.

I dag finns det ett otal exempel på sådana för medborgarna viktiga beslut, som tagits i riksdagen utan att medborgarna informerats eller fått ta ställning till dem i val.

Några exempel: Nytt pensionssystem. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP och å andra sidan det ”Nya pensionssystemet” kom till visar på en tydlig demokratisk förändring.

ATP systemet genomfördes efter en enorm informationsinsats och folkomröstning.

Det ”Nya pensionssystemet” däremot togs bakom lykta dörrar och hade aldrig förelagts folket före beslut!

Men även Alkoholpolitiken, Amsterdam- Maastricht- Schengen- och Niceavtalen, Allians- och neutralitetspolitiken, EMU, Försvaret, Den allmänna värnplikten, Stridande insatsstyrkor på utlandsuppdrag, massinvandringen etc har aldrig förelagts folket i val.

***
Men det flagranta övergreppet mot grundlagen och demokratin är det av riksdagen godkända Lissabonfördraget.

Det sistnämnda innebär den största förändringen för medborgarna och Sverige vad gäller suveränitet, frihet och oberoende m m sedan Sverige blev en statsbildning!

Vid behandlingen av Lissabonfördraget stod det klart att vår grundlag la hinder i vägen för att förändra statsskicket.

Med Lissabonfördragets godkännande ignorerade riksdagen detta vilket innebär att Sveriges statsskick har ändrats i strid mot vår grundlag.

I direktiven till 1997 års grundlagsutredning sas det tydligt att utredarna skulle förankra och informera om utredningsförslaget till medborgarna. Detta skedde givetvis inte.

***
 Ändringen 2002 är om möjligt ännu allvarligare.

Bl a har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen.

Denna ändrade i all tysthet grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (i stället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag?

Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett.

Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion.

***
 När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde – att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan.

Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna.

Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss.

***
Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning?

Riksdagen har nämligen tidigare (utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning.

I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp.

***
När Göran Persson fick klart för sig vilken maktförskjutning som ägt rum från folket till riksdagen yttrade han följande,

”Inte trodde jag att man tagit ifrån svenska folket så mycket makt. Det måste vi ändra på”. Tyvärr ljög han som flertalet politiker gör, eftersom någon ändring inte skett.

***
 Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket överlämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar ”gemensam politik”!

Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi avhänder oss vårt självbestämmande.

Sveriges medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle.

Dagens situation med massinvandringen är ett skrämmande exempel på detta, genom att regeringen inte stänger gränserna trots att vi närmar oss katastrofen?

Var och en som läser detta vet att någon information – trots att utredningsdirektiven krävde detta – vid 1997-års ”demokratiutredning” – inte förekom till medborgarna under arbetets gång utan endast till en liten krets av etablissemanget.

***
Lika lite som man var intresserad av att involvera och hålla medborgarna informerade om 1997-års grundlagsutredning var man om möjligt ännu mindre intresserad av detta vad gäller den 2014 beslutade ”demokratiutredningen”.

Som också den utgjorde en liten exklusiv grupp utan förankring i folket.

Därtill med en helt misslyckad utredningsordförande.

Grundlagsdirektiven som de såg ut, kunde mycket väl varit skrivna av någon som inte vet vad ordet demokrati står för!

***
Jag har tidigare hävdat att en av orsakerna till dagens politiska förfall bl a beror på att begåvningsreserven ej längre söker sig till politiken.

Den gör det inte därför att möjligheterna att förverkliga sig är i dag mycket större inom andra områden än de var under perioden 1930-1960-talet. Jämfört med den tidens politiker är såväl den intellektuella- som bildningsnivån hos dagens politiker i katastrofalt avtagande.

Det intellektuella förfallet hos riksdagsledamöterna uppmärksammades av såväl Tage Erlander som Olof Palme.

Den förstnämnde har tom skrivit om det i sina memoarer.

Respektlösheten mot Grundlagen är kanske det mest oroväckande hos dagens politiker.

För att till en del förstå varför begåvningsreserven inte längre attraheras av politiken får vi gå till tidsperioden 1920-60-talet.

Under denna period var möjligheterna för såväl arbetar- som medelklassens barn att söka sig till högre studier mycket små.

Därför blev politiken den enda möjligheten för de begåvade från dessa klasser. I dag är bilden helt förändrad vad gäller möjligheten för högre studier. Politiken får därför nöja sig med medelmåttorna vilket ingen kan undgå att se.

I de båda grupperna fanns en betydande begåvningsreserv såväl bland arbetarklassen som medelklassen i vilken fanns en stor andel som röstade borgerligt.

Den enda möjligheten för dessa att slå sig fram i samhället och få utlopp för sin begåvning och utvecklingspotential var att söka sig till politiken där några krav på högre utbildning inte krävdes.

Sannolikt skulle ingen i dagens regering platsat i någon av Erlanders ministärer ja kanske inte ens i riksdagen.

En annan ytterst väsentlig orsak till det politiska förfallet är avdemokratiseringen av partierna.

Med kraftigt vikande medlemsantal blir det till slut endast en liten grupp kvar i partierna som behärskar såväl partiapparat som utseende av kandidater till riksdag och fullmäktigeförsamlingar.

De utgörs i dag av en kollegial grupp som utser varandra och vänner till olika politiska uppdrag.

När partierna hade ett högt medlemsantal och intresset hos medlemmarna var stort, att närvara vid möten, kunde inte denna grupp styra och ställa i eget intresse.

Vid ett något så när stort medlemsantal med fler självständiga, aktiva och orädda medlemmar fungerar demokratin bättre och styrelser och funktionärer tvingas lyssna.

I dag är det ett omvänt förhållande där styrelsen oftast tillsätter sig själv.

En grundlagsändring innebärande större frihet för medlemmarna att själva föreslå kandidater och dessas röstetal vid valen fick vara avgörande för om de blev valda skulle säkert vara positivt ur demokratisksynpunkt.

***
 Självklart skall en grundlag ge betydligt större utrymme för folkomröstningar. I Schweiz krävs endast hundratusen röster för att få till stånd en beslutande folkomröstning.

Politikernas motstånd och respektlöshet mot demokratin och grundlagen var Decemberöverenskommelsen ett skräckexempel på.

När den nu gått i graven trodde man att politikerna fått förnuftet tillbaka. Men ingalunda.

Endast några veckor därefter föreslår Anna Kinberg Batra att man skall grundlagsfästa denna!

Jag överdriver inte om jag påstår att det närmaste man kan komma ett liknade förakt för demokratin från en politiker, är Hitlers Fullmaktslag från 1933 – antagen 1934.

***
Det vi nu ser är ett systemskifte från ett ganska välutvecklat demokratiskt system till renodlat elitstyre.

***
Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge de sistnämnda följer grundlagen – vilket man inte gör i dag – är medborgarna lojala.

Bryter däremot regering och riksdag samhällskontraktet – det är vad som skett – har de förlorat sin legitimitet och medborgarna kommer förr eller senare att revoltera eftersom deras frihet, Sveriges oberoende etc står på spel.

***
Den frustration hundratusentals människor i dag känner över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till kraftfulla demonstrationer och i förlängningen kanske revolt där våld inte kan uteslutas p g a medborgarnas förtvivlan och misströstan.

Är massinvandringen en sådan fråga som till slut tar sig uttryck i ett medborgaruppror?

Det är belysande för Stefan Löfven med fleras förakt för demokratin när dessa påstår att just massinvandringen är överordnad folkets inflytande.

Genom att ge sken av att hans handlingar helt styrs av humanism och tycka-synd-om-ism visar han tydligt att han inte är någon statsman.

Att styra ett land utan realism kan bara innebära att man inte tar ansvar och trots folkets motstånd styr mot den annalkande katastrofen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

torsdag 5 april 2018

Om ännu ett öppet brev till Stefan Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ännu öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

Stefan Löfven känner du stolthet över din förstörelse av Sverige och ditt folkbrott mot svenska folket?

Jag frågar därför att det som tog hundra år för hederliga svenska män och kvinnor att skapa ett av de finaste länderna (folkhem) i världen, tog endast en mandatperiod för dig Stefan Löfven att rasera!

Från att ha varit ett samhälle med fattigdom och otrygghet, arbetade dessa kvinnor och män osjälviskt för att förbättra levnadsförhållandena för sitt folk.

Några kan nämnas här; Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, Tage Erlander, Kata Dahlström, Inga, Thorsson, Nancy Eriksson, Ulla Lindström, Ernst Wigfors, Gunnar Sträng, Rikard Sandler, August Palm, Gustav Möller etc.

Du Stefan Löfvén har raserat det som bl a dessa kvinnor och män - som inte skämdes för att de älskade sitt land och folk - byggde upp.

Du har gjort det för att förhärliga dig själv. Du trodde att Du genom en ohämmad massinvandring utan hänsynstagande till konsekvenserna för det svenska folket skulle bli uppburen som en stor humanist, när Du i själva verket är motsatsen. Jo visst är det så. Den okänslighet du fortlöpande visar mot dem som dagligen utsätts för enormt lidande i form av mord, våldtäkter, rån, otrygghet, materiell förstörelse etc från de individer du släppt in i landet - utan att först rådfråga folket - röjer dig som den okänslige cyniker du är.

De socialdemokratiska politiker jag nämnde här ovan var din fullständiga motsats.

De hade integritet och stolthet både som individer och för sitt land. Jag minns som ett litet exempel när Ulla Lindström vägrade niga för drottning Elisabeth. Vad tror du hon hade sagt när du krökte ryggen för diktatorerna i Iran och tvingade de kvinnliga ministrarna att sätta på sig sjal och du därmed kränkte dem och gjorde dem till andra klassens individer?Jag kommer här att ställa ett antal frågor till dig som du kan svara ja eller nej på genom att kryssa ditt svar över alternativ. När du är klar med detta kan du lämna dina svar till medierna så svenska folket får ta del av dem.

1.   Historiskt sett har ingen tidigare skadat svenska folket som Stefan Löfvén. Ja    Nej

2.   Historiskt sett har ingen genom sina handlingar vållat så enormt lidande och otrygghet för det  egna folket som Stefan Löfvén. Ja   Nej

3.   Har du förståelse för att många hatar dig för detta och att sådana känslor kan rättfärdigas genom det du är ansvarig för.  Ja   Nej       

4.   I Sverige växer i dag parallellsamhällen med skilda rättssystem upp i ett flertal av våra städer och samhällen. I dessa underordnas kvinnorna alla de rättigheter männen har. Kvinnor i hela Sverige våldtas, misshandlas, och fråntas den trygghet som var naturlig före massinvandringen. Du låter detta ske. Men du tillåter också barn- och tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning etc eftersom dessa brott fortgår löpande!

Vill du svara ärligt? Är du i själva verket antifeminist? Ja   Nej

5.   Jag har sedan några år tillbaka genomfört enmansdemonstrationer mot massinvandringen och därmed förstörelsen av Sverige, på Stortorget i Gävle. Vid ett tillfälle kom den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren förbi och blev enligt vad hon påstod i lokaltidningarna jävligt provocerad! Så inte nog med att hon gick till tidningarna utan hon anmälde mig också till polisen.

Då hör det till saken att just detta plakat med text hade någon gjort en anmälan mot tidigare, varför åklagaren prövat om texten stred mot yttrande- och tryckfrihetslagen.

Denne kom då fram till att det gjorde den inte och jag fick tillbaka mitt plakat och kunde demonstrera med det fortsättningsvis utan att bryta mot lagen. Tycker du inte det är respektlöshet mot vår lagfästa yttrandefrihet att en riksdagsledamot gör såväl en anmälan till polisen men också går till tidningarna innan hon vet om jag gjort något olagligt? Handlar en sann demokrat så?  Ja   Nej

6.   Till slut. Jag håller inte för omöjligt att en framtida regering när massinvandringen kulminerat i en total katastrof för Sverige och svenska folket kommer att ställa dig Stefan Löfvén och övriga medansvariga inför något vi kan kalla för riksrätt på grund av landsförräderi och att ni då döms till långa fängelsestraff.

Därför vill jag fråga dig vilket straff du i ett sådant fall anser vara rimligt. 10 ,  20, eller livstids fängelse?

Medan jag skriver detta och väntar på ditt svar fortlöper mord, våldtäkter, rån, terror etc. Och bl a de svenska kvinnorna och flickorna blir alltmer otrygga. Har du kanske fattat det här med feminism fel?  Ja, Nej.

Skulle du av någon oförklarlig anledning inte känna för att svara på mina frågor lämnar vi det åt medborgarna att redovisa vad de tycker eller tror.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle