måndag 3 oktober 2016

Om arbetslösheten och utanförskapet för utrikesfödda - Gästinlägg

Ett gästinlägg av Göran Andersson som inte tidigare skrivit på min blogg. Över till Göran:

Hur kan Sverige lösa arbetslösheten och utanförskapet bland utrikesfödda och flyktingkrisen i Sverige?

Det var väldigt simpelt att helt okontrollerat släppa in 150.000 migranter som söker asyl. Och Gud vet hur många illegala och transitmigranter som finns i Sverige. (Löfven kallar det för att ha tagit ansvar...)

Det blir ett enormt städjobb att köra Sverige ur diket. Sverige har sedan tidigare 800.000 stycken i permanent utanförskap p.g.a. obefintlig integrationspolitik.

En normalt funtad som kört i diket stannar inte där - men det vill Löfven (S) och Alliansen. De vill stanna i diket, plåstra om lite sår, för att sedan köra vidare nerför slänten med öppna gränser och INTEgration.

Normalt funtade lägger i backväxeln eller ringer bärgaren för att få hjälp med att backa ur diket (tar hjälp av andra länder för effektiv repatriering).

Hur kan Sverige backa upp på vägen igen? Hur kan reversering ske? Hur kan många av de misstag som gjorts rättas till?

Det gäller att premiera återvändande till hemländer som inte längre är i krig för alla icke självförsörjande. (Danmark har t.ex. nyligen inlett denna process för Somalier.)

Retroaktiva krav på självförsörjning och kraftigt minskade bidrag till alla som fått PUT kan underlätta reverseringen av systemfel som gjort Sverige till favoritland bland migrantsmugglare.

Det kan hjälpa migranters hemländer att få tillbaka sina medborgare som idag är fast i icke produktivt bidragsberoende att återuppbygga och bidra med sina erfarenheter från tiden i Sverige.

Det avgår minst fem fullsatta plan varje vecka till t.ex. Irak och Somalia.

Omedelbart indraget PUT/medborgarskap för alla bidragstagare som flyger på semester till det land "de flytt ifrån" är en effektiv åtgärd för att återställa verklig godhet med insatser till verkligt utsatta.

Detta ligger i linje med FNs flyktingkonvention III kap art 1 c § 5 men följs inte i naiva Sverige.

Istället betalas socialbidrag ut till tiotusentals bidragsmigranter som förbrukat sin flyktingstatus.

Retroaktiva krav på att styrka identitet som angavs vid asylansökan måste ske.

Det är ett faktum att 90% slängde eller saknade ID handlingar innan de passerade Sveriges gräns (innan gränskontrollerna infördes) och att många använt falska pass.

Asylrätten är förlegad och måste omprövas, den tar inte hänsyn till olika länders bidragssystem.

Ett homogent hjälpsystem som värnar samma hjälp till alla verkliga flyktingar måste utgöra grunden och det måste synkroniseras med FNs kvotsystem som även det är förlegat. Bygg vidare på kvotsystemets säkerställning av flyktingstatus.

Definitionen av kvotsystemet måste förnyas: Likavärdesprincipen måste gälla när det gäller kvotflyktingar. Samma satsning per flykting oavsett land.

Det viktiga är inte var hjälpen sker utan hur många verkliga flyktingar som erbjuds värdig hjälp.

Människovärdet ska värnas - inte vissa länders inbillade godhet som leder till diskriminering.

Bidragsmigration måste bekämpas. Verkliga flyktingar måste hjälpas.

Utan att stjälpa Sveriges välfärd som möjliggör långsiktig godhet.

Daltande i diket gör bara läget värre.

Sverige måste agera som man skulle agerat om man kört i diket.

Så långt Göran. Jag avslutar att länka till en video som manar till eftertanke och inte minst till handling. Min kommentar:

Detta är ett problem, landets största problem, och den politiska adeln låter problemet växa dag för dag med hundratals individer.

Ingen vågar ta ordet repatriering i sin mun, än mindre göra något åt problemet. SD antyder det, men inget mer. Men spelar roll, ingen lyssnar ju ändå på Sveriges största parti SD i diktaturens Sverige.

Om badkaret svämmar över är det ingen idé att försöka begränsa skadan innan man stängt av kranen.

Sen måste man samla upp vattnet och bli av med det. Först då kan skadan begränsas. Vanlig hushållslogik som alla borde kunna förstå. Men inte sjuklövern.


Om regeringens kränkning av hela yrkeskårer - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg på min blogg av Karin. Över till Karin:

Regeringen KRÄNKER och FÖRNEDRAR hela yrkeskårer!

Socialdemokraternas och resten av 7-klöverns nedsättande syn på de personer som arbetar inom äldreomsorgen, sjukvården, barnomsorgen, andra vårdformer inkl. skolan, är kränkande och ett hån mot flera yrkeskårer.

För enkelhets skulle håller jag mig till en av dessa yrkeskårer!

Anser regeringen och 7-klövern inte att våra gamla och sjuka ska få den vård de har rätt till?

Hur många i beslutsfattande positioner kan något av detta? Eller överhuvudtaget vet vad detta arbete innebär och kräver av personalen?

Ta till exempel åldringsvården. Det krävs en TREÅRIG undersköterskeutbildning, som innehåller dessa ämnen förutom gymnasieskolans grundämnen:

- Arbetsmiljö och säkerhet
- Medicinsk grundkurs
- Psykologi - Omvårdnad
- Vård- och Omsorgsarbete
- Etik och människans livsvillkor
- Människan socialt och kulturellt
- Social omsorg
- Socialpsykiatri
- Lindrande vård
- Geriatrik
- Palliativ vård
- Vårdplanering och dokumentation
- Äldres livskvalitet
- Rehabilitering och Habilitering

Sedan finns det några kurser för de som vill specialisera sig:

- Sjukvårdskunskap.
- Hälsopedagogik
- Vård- och omsorg vid demenssjukdom
- Specialpedagogik

och även andra kurser för de som vill specialiseras sig inom vården.

I detta ingår att lära sig en hel del svenska lagar och förordningar:

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling
SoL Socialtjänstlagen
HSL Hälso- och sjukvårdslagen
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Sekretesslagen
LASS Lag om assistansersättning
LAF Lag om allmän försäkring
AML Arbetsmiljölagen
AMF Arbetsmiljöförordningen
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling
LYSH Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet
LFF Lagen om facklig förtroendemans ställning
Främjandelagen
LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring
Lag om jämställdhet
Arbetstidslagen
Ellagstiftningen
Lag om explosiva och brandfarliga varor
Strålskyddslagstiftningen
Lag om hälso- och miljöfarliga varor
Lag om kränkande särbehandling
Trafiksäkerhetslagstiftning
Brandlag
Plan- och byggnadslagstiftningen
Miljöskyddslagen
Tandvårdslagen
Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst
Lag om allmän försäkring
och självklart svensk grundlag.

Grunderna i de flesta av dessa lagar, har barn och ungdomar med svenskfödda föräldrar fått lära sig från barnsben. Men det är inget som andra kan med automatik.

En av de viktigaste delarna i denna utbildning handlar om KOMMUNIKATION.

Det handlar om information, inge förtroende och respekt. Det handlar om "samtalsmetodik".

* syftet med samtalet ska vara tydligt och den gamla ska förstå vad personalen säger

* personerna ska kunna tala ostört

* att ha samma ögonhöjd och ögonkontakt (inte stå och titta ner på en person)

* tidsaspekten, hur lång tid samtalet kan fortgå

* att man lyssnar aktivt och förstår vad den gamla säger.

* personalen ska inte vara stressad, utan närvarande och uppmärksam under samtalet

* personalen ska vara kunnig att läsa av kroppsspråket

* personalen ska visa respekt för den gamles känslor

* personalen ska vara kunnig i att ställa de rätta frågorna, att fördjupa samtalet

* personalen ska inte avbryta då den gamla pratar

* personalen ska förhålla sig neutral, och inte ta upp sina egna känslor, religiösa övertygelser eller andra personliga åsikter

* personalen bör sammanfatta samtalet, så att båda är överens om vad som är sagt.

* personalen SKA bemöta den gamla med respekt oavsett sina personliga åsikter

För att kunna kommunicera med gamla i Sverige, MÅSTE man prata samma språk, inte bara kunna några enstaka fraser.

Åldringsvården handlar om att ta hand om multisjuka personer, som vilket ögonblick som helst kan insjukna akut och behöva specialistvård.

Det är de personer som går hem till de gamla som ska vara utbildade till att se och agera på de första tecken på försämrad hälsa.

Det är också undersköterskorna som ska utföra alla de vårdåtgärder som läkarna bestämt.

Det innefattar också HUR, NÄR och PÅ VILKET SÄTT varje enskild person ska få sin individuella hjälp.

Varje minut som personalen är tillsammans med en sjuk människa, så utför man mycket av de uppgifter som inte märks.

Personalen lyssnar, ser och registrerar alla olika intryck hos den gamle, för att på så sätt se om det tillkommit någon förändrig som behöver rapporteras till sjuksköterskor, om det behöver tillkallas ambulans m.m.

Allt detta ska noggrant dokumenteras och rapporteras korrekt. Vilket kräver kunskaper i att skriva svenska.

Detta kan vara skillnaden mellan liv och död för en gammal människa.

Så kalla inte arbetet med gamla sjuka människor för "ett enkelt arbete".

Hur ska någon utan denna utbildning (inkl. svenska på gymnasienivå) kunna sköta allt detta?