tisdag 20 september 2016

Om invandringsvansinnet - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Karin. Över till Karin:

Kunskap är makt!

Då vi diskuterar invandring i Sverige är det viktigt att känna till inte bara dagens situation, utan också hur invandringen sett ut tidigare.

Nu tänker jag inte ta med mer än de åren jag själv upplevt, men det räcker mer än väl.

Vad jag reagerade på är att det inte med ett ord nämns att Schengensamarbetet ENDAST tillåter medborgare i länder som tillhör Schengen att resa fritt mellan länderna.

Och att det inte står ett ord om att Asylsökande SKA söka asyl i första säkra land, vilket inte är SVERIGE.

För de på Migrationsverket som skrivit nedanstående verkar inte ha kunskap om varken Schengensamarbetet innebär, eller hur Dublinfördraget och Lissabonfördraget borde fungera.

Du som läser detta kommer mest troligt att hitta mer som INTE står på Migrationsverkets officiella sida.

Nedanstående är direkt kopierat från Migrationsverkets sida!
............................

Krigets flyktingar samt 50- och 60-talets arbetskraft

Det var flyktingarna från Tyskland, de nordiska grannländerna och Baltikum, som under andra världskrigets lopp förvandlade utvandrarlandet Sverige till ett invandrarland.

Många av dessa flyktingar återvände efter kriget till sina hemländer, men åtskilliga - däribland de flesta balter - blev kvar.

Efter krigsslutet var det istället arbetskraftsinvandringen från Skandinavien, Italien, Grekland, Jugoslavien, Turkiet m.fl. länder som kom att dominera.

Ibland skedde den i organiserade former, genom arbetsmarknadsmyndigheternas försorg, men för det mesta sökte sig människor på egen hand till Sverige.

Den 1 juli 1969 bildades en ny myndighet, Statens invandrarverk, som då arbetade både med integrations- och invandrarfrågor.
70-talets reglerade invandring

I slutet av 60-talet infördes den reglerade invandringen. För de som ville komma till Sverige för att arbeta krävdes att de hade både arbetserbjudande och bostad klara.

Dåvarande Invandrarverket tillsammans med arbetsmarknadens parter gjorde en arbetsmarknadsprövning, och bara om Sverige behövde den utländska arbetskraften gavs tillstånd.

Om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet beviljades inget uppehållstillstånd.

Men för följande grupper gjordes ingen arbetsmarknadsprövning:

• invånare i Norden, som sedan 1951 hade haft rätt att bosätta sig och arbeta var som helst i Norden utan några särskilda tillstånd

• flyktingar

• familjemedlemmar som ville förenas eller återförenas i Sverige.

Den nya reglerade invandringspolitiken ledde under 70-talet till att:

• den utomnordiska arbetskraftsinvandringen minskade

• den nordiska - i synnerhet den finska - invandringen ökade dramatiskt under några år för att minska lika dramatiskt några år senare när det rådde högkonjunktur i Finland

• den utomnordiska anknytningsinvandringen, det vill säga invandringen av familjemedlemmar ökade

• flyktingarna kom stötvis, oftast i direkt anslutning till krig eller kriser, exempelvis militärkuppen i Chile 1973.

Hemvisttiden för att kunna få svenskt medborgarskap sänktes från sju till fem år, för nordbor 2 år. Samma krav gäller fortfarande.

80-talet – de asylsökandes årtionde

1985 infördes ett nytt system för mottagande av asylsökande.

Ansvaret överlämnades från arbetsmarknadsmyndigheterna (AMS) till Statens invandrarverk (föregångaren till Migrationsverket).

I mitten av 80-talet började asylsökande från Iran och Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea att öka i antal i hela Västeuropa.

Under slutet av årtiondet började också asylsökande från Somalia, Kosovo och flera av de forna öststaterna att sälla sig till köerna av asylsökande.

När det kommunistiska förtrycket bröt samman, ledde det till att det blev lättare för människor att lämna sitt land samtidigt som levnadsförhållandena, till en början, snarast blev sämre än bättre.

Väntetiderna på beslut blev längre, antalet förläggningar ökade och fler fick också avslag på sina asylansökningar, eftersom det inte alltid var förföljelse som drivit dem på flykt.

Ofta handlade det istället om fattigdom, bristande framtidstro och en dröm om att framtiden skulle kunna bli bättre i Västeuropa än hemma.

90-talet – etnisk rensning på Balkan

90-talet bjöd på både positiva och negativa erfarenheter. På den positiva sidan fanns det kalla krigets slut, demokratiseringen och den begynnande ekonomiska utvecklingen i flera av de tidigare kommunistdiktaturerna.

Flera långvariga krigstillstånd upphörde, till exempel i Libanon, Eritrea, Iran-Irak, och antalet asylsökande började minska.

På den negativa sidan fanns det jugoslaviska sammanbrottet med åtföljande, uppdelning av landet, krig, terror och etnisk rensning.

Det drev, för första gången sedan andra världskriget, rekordstora mängder människor på flykt mitt i Europa. I Sverige fick drygt 100 000 f.d. jugoslaver, företrädesvis bosnier, ett nytt hemland.

När millenniet gick mot sitt slut var Sverige ett av många länder som deltog i en gemensam aktion under UNHCR:s ledning, och evakuerade 3 600 kosovoalbaner från Makedonien till Sverige.

Avsikten var att bereda dem tillfälligt skydd i väntan på att deras hemland skulle bli en trygg hemvist där återuppbyggnaden kunde påbörjas.

1995 blev Sverige medlem i EU.

1999 satte Europeiska rådet upp målet att EU på sikt ska bygga upp en gemensam asyl- och migrationspolitik.

1997 infördes restriktivare bestämmelser för anhöriginvandring

Åldersgränsen för familjeåterförening sänktes till att gälla barn under 18, tidigare gällde 20 år. Möjligheten för gamla föräldrar, särskilt änkor och änklingar, att förena sig med vuxna barn i Sverige togs bort.

Även den så kallade ”sista länken i familjekedjan” togs bort, vilket ofta var ett ensamstående vuxet syskon som blivit kvar i hemlandet när övriga syskon och föräldrar flyttat till Sverige.

Brist på id-handlingar ett växande problem

1992 sökte 84 000 personer, främst från forna Jugoslavien, asyl i Sverige.

Mellan åren 1995 och 1999 var antalet asylsökande ganska lågt sedan de öppna krigshandlingarna i forna Jugoslavien upphört.

2000 ökade antalet igen och asylinvandringen har sedan dess fortsatt att ligga högt förutom 2005 och 2006 då en tillfällig minskning noterades.

Som framgår av översiktstabellen över antalet asylsökande har antalet ändrats mycket genom åren.

Ett problem var (och är fortfarande) att allt fler saknar identitets- eller resehandlingar vilket gör asylprövningen komplicerad och långdragen.

När allt färre ärenden ledde till uppehållstillstånd blev papperslösheten också ett hinder för att genomföra de avvisningsbeslut som fattades.

I verkets mottagningssystem ökade antalet människor med avvisningsbeslut, som inte tvångsvis kunde återföras till hemlandet.

EU-samarbetet slår igenom under 2000-talet

Våren 2001 blev Sverige en del av Schengensamarbetet. Det innebar att gränserna mellan de då 13 Schengenländerna öppnades och att länderna beviljade visum till hela Schengenområdet.

Ett ökande antal EU-medborgare sökte sig till Sverige för att arbeta under kortare eller längre tid.

År 2001 ändrades medborgarskapslagen. Nu blev det möjligt att ha dubbelt medborgarskap. Det vill säga att behålla sitt gamla medborgarskap samtidigt som man blir svensk.

Riksdagen införde i slutet av 2005 en tillfällig lag där avvisade personer, som aldrig lämnat Sverige, fick sina ärenden prövade ännu en gång av Migrationsverket..

Drygt 30 000 personer, som tidigare fått avvisningsbeslut, prövades enligt den tillfälliga lagen, varav drygt 8 000 var sådana som hållit sig gömda i landet

I mars 2006 genomfördes en av de största rättsliga reformerna på flera decennier, när Utlänningsnämnden - den myndighet, som prövat överklaganden av verkets beslut - lades ned och ersattes med tre migrationsdomstolar och en Migrationsöverdomstol. (2013 öppnades en fjärde migrationsdomstol.)

Den 1 juli 2006 ändrades lagen så att kommunerna blev ansvariga för boendet för de ensamkommande asylsökande barnen.

Tidigare låg ansvaret på Migrationsverket/Invandrarverket. Antalet asylsökande ensamkommande barn ökade samtidigt från cirka 400 per år till flera tusen vilket innebar stora påfrestningar för kommunerna.

2010-talet

I augusti 2010 lades fast att asylsökande har rätt att arbeta under handläggningstiden under vissa förutsättningar, exempelvis att personen kan visa sin identitet.

I tidigare lagstiftning gav Migrationsverket personen enbart tillståndet ”AT-UND” om bedömningen var att ärendet skulle ta längre än tre månader.

2011 införde universiteten och högskolorna avgifter för studenter som kom från länder utanför EU. Det innebar en halvering av antalet gäststudenter från cirka 13 000 till cirka 6 000 per år.

1 juli 2013 får personer som vistas i Sverige utan tillstånd rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande, det vill säga akut sjukvård.

Barn som vistas i landet utan tillstånd får fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

I september 2013 ger Migrationsverket permanenta uppehållstillstånd till alla syrier och statslösa som kommer från det krigsdrabbade Syrien.

12 november 2015 infördes tillfälliga gränskontroller. Syftet var att minska antalet asylsökande. Vid året slut 2015 hade 162 877 personer sökt asyl i Sverige. Majoriteten (51 338) kom från det krigshärjade Syrien.

4 januari 2016 infördes tillfälliga identitetskontroller, i syfte att försöka minska antalet asylsökande till Sverige.

Bosättningslagen gäller sedan 1 mars 2016

Från 1 mars i år ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.

Totalt kommer 21 702 personer att omfattas av anvisningar för bosättning till kommuner i år.

Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Vem ansvarar för vad under 2016?

• Regeringen har fattat beslut om både läns- och kommuntal

• Arbetsförmedlingen har tagit fram länstal

• Länsstyrelserna har föreslagit kommuntal och ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna

• Arbetsförmedlingen anvisar de flesta nyanlända − de som kan ha rätt till etableringsplan

• Migrationsverket anvisar de övriga som saknar rätt till etableringsplan, samt kvotflyktingar.

Vem ansvarar för vad under 2017?

• Regeringen beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar samt länstal

• Länsstyrelserna fastställer kommuntal

• Migrationsverket blir anvisande myndighet.

Förslag om ändring av asylsökandes rätt till bistånd enligt LMA
Regeringen föreslår att rätten till bistånd ska upphöra för personer som fått utvisningsbeslut när dessa har fått laga kraft.

Förslaget gäller inte barnfamiljer. Lagändringen föreslås gälla från 1 juni 2016.

Vad är regeringens syfte med lagen?

Att skapa utrymme för fler asylsökande på Migrationsverkets boenden och att öka ”incitamenten” för personer med utvisningsbeslut att återvända.

Vad innebär de föreslagna lagändringarna?

Rätten till bistånd enligt LMA* ska som regel upphöra för vuxna − dock ej barnfamiljer − när avvisnings- eller utvisningsbeslut får laga kraft eller när tidsfristen för frivillig avresa löper ut.

Detta innebär att dagersättningen mm. och rätten till asylboende upphör.

Vad är skillnaden mot tidigare?

Enligt dagens regler upphör rätten till bistånd först när personen lämnar landet, även då det finns ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft.

När föreslås den nya lagen börja gälla?

Från den 1 juni 2016.

När upphör biståndet och för vilka?

• För personer med tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till biståndet senast när tidsfristen för frivillig avresa löper ut.

• För personer med inhibition eller ny prövning beviljad innan tidsfristen löper ut så upphör rätten till bistånd först efter en vecka från det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt går att genomföra (verkställa).

• För personer som inte har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till bistånd när beslutet om avvisning eller utvisning vinner laga kraft.

• Går det att få tillbaka rätten till bistånd?
Ja, om personen får ett beslut om inhibition eller ny prövning efter att rätten till bistånd upphört har personen åter rätt till bistånd.

• Läs mer på regeringens webbplats

• Vad händer när en person förlorar rätten till boende men finns kvar i landet?
Det behöver klargöras i regeringens lagförslag så att det blir tydligt för Migrationsverket och andra berörda parter hur lagen ska tillämpas.

• Hur går en avhysning från Migrationsverkets boenden till?
Det måste klargöras av regeringen. Migrationsverket ser nu över hur ansvaret och samarbetet med andra myndigheter ska se ut.

Det är ytterst viktigt för den enskilde person som ska avhysas att det blir så tydligt som möjligt vad som kommer att ske.

Om svenska regeringars största misstag - Gästinlägg

Detta är ett långt gästinlägg av en kvinna som heter Karin. Jan-Erik Ander får illustrera inlägget med en av sina briljanta satirteckningar. Över till Karin:

Svenska regeringars STÖRSTA misstag!

1 - FÖRNEKA den Svenska Kulturen.
Att påstå att vi i Sverige inte har någon egen kultur, visar bara att de inte har förstått ordets sanna innebörd.

Svensk kulturs viktigaste delar är: Demokrati, offentlighetsprincip, frihet, frivilligt samarbete, tolerans, respekt,  yttrandefrihet, valfrihet,  humanism och religionsfrihet.

I svensk kultur ingår också att vi varit och är ett folk med emigration och immigration. Vad som ÄR viktigast att komma ihåg, är att i detta ingår att de som kommer hit blir upplysta om vilka förväntningar vi har på dom. OCH vad vi INTE accepterar i vårt samhälle. Nämligen brist på respekt för vår kulturs viktigaste delar (enlig ovan)!

Att vi på individuell nivå precis som på Nationell nivå förväntar oss att vårt lands särart SKA respekteras.

Den dagen det skrevs in att Sverige var ett Mångkulturellt samhälle, började Sveriges stora problem.

Istället för att som tidigare arbeta för "assimilering" (anpassning till det Svenska samhället, "bli svensk"), vilket gällde för de som invandrade, skulle nu helt plötsligt ALLA "integreras", d.v.s. även svenska medborgare skulle tvingas anpassa sig till de regler som finns i invandrarnas tidigare hemländer!

Var tog demokratin vägen?

När Regeringen samtalar med andra partier så får inte alla folkvalda partier göra sig hörda. Detta då andra politiska partier som precis klarat 4%-spärren inbjuds. Tilltron till regeringen och den demokratiska processen har allvarligt skadats av myndigheternas agerande.

Var har offentlighetsprincipen tagit vägen?

Regeringen, andra myndigheter och även den regeringstrogna pressen mörkar och underhåller information från Svenska medborgare.

Regeringen mörkar sanningen och sätter munkavel på offentligt anställda.

Var tog Svenska folkets frihet vägen?

Frihet att kunna gå ut på kvällar och nätter utan att vara rädd för att bli överfallna och/eller våldtagna. Frihet att öppet visa sin sexuella läggning. Frihet att utöva våra traditioner som vi gjort i 100-tals år. Frihet att klä oss som vi vill. Frihet att OM vi vill, ta till oss andra länders mattraditioner.  o.s.v.

Var tog det frivilliga samarbetet vägen ? Nu blir det Svenska folket tvingade att hjälpa andra oavsett om de vill, kan eller har råd!

Varför ska inte de som kommer hit inte visa tolerans och respekt mot den inhemska befolkningen, med Svenskarna ska (om de inte vill bli behandlade och bemötta som paria) visa tolerans och respekt mot allt de fått lära sig inte ingår i en demokrati!

Var tog vår yttrandefrihet vägen?

Idag så tystas du om du försöker hävda en åsikt som inte stämmer överens med den politiskt korrekta inriktningen.

Det finns inte längre en ÖPPEN, ärlig dialog som får höras!

Vi ska tvingas anamma en åsikt som myndigheter och regeringstrogen press står för.    

Var tog valfriheten vägen?

Idag så ska även fattiga kommuner TVINGAS använda sin ansträngda ekonomi för att bistå Regeringen i deras politiska ambitioner.

Var tog det humanistiska tänkandet vägen?

Idag resulterar Regeringens politik till ett tänkande DOM och VI. Från båda håll!

Det är inte humant att släppa in de personer som i hemlandet förföljt och våldfört sig på de som först kom hit för att få skydd och ett säkert boende.

Det är inte humant varken mot den inhemska befolkningen eller mot de som kommit hit med berättigade asylskäl.

Bättre att ta in färre och ge dessa människor ett humant och respektfullt mottagande, än som idag ha öppna gränser, där vi inte vet vilka som går över vår gräns.

Religionsfrihet ska inte bara gälla de extremistiska fundamentalister som kommit hit! Utan även för oss andra, infödda svenskar och nyblivna svenskar.

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Andra delen:

2. Inte lärt sig HISTORIA.

För att förstå världen idag behöver de som är i beslutande positioner kunna inte bara Svensk Historia.

De behöver känna till olika FOLKGRUPPERS historia. Nu skriver jag medvetet folkgrupper och inte länder. För under tidens gång har många olika händelser ändrat på ländernas gränser.

Detta är bakgrunden till de flesta inbördeskrig och krig mot grannländer. Inte minst de gränsdragningar som gjordes efter Andra Världskriget av de allierade.

Alla folkgrupper delar inte den Svenska synen på lika människovärde för ALLA.

Alla folkgrupper delar inte på Sveriges syn på kvinnan och jämlikhet mellan könen.

Alla folkgrupper delar inte Sveriges syn på rätten till sin egen sexuella läggning.

Alla folkgrupper delar inte Sveriges syn på månggifte, våldtäkter, barnäktenskap m.m.

De behöver känna till alla RELIGIONERS historia.

De behöver känna till vad som kännetecknar världens alla religioner och trosinriktningar.

De behöver erkänna dessa skillnader och vad det har för inverkan på vårt sätt att leva.

Vissa religioner förespråkar ett erövrande av världen, både genom krig, terror och folkmord.

Eller som nu genom massiv folkvandring, där de översvärmar fredliga länder och så småningom blir majoritet i landet genom att ha flera fruar och producera många barn. En långsiktig plan där de inte riskerar att minska sina egna liv.

Många folkgrupper har under vår tidsräknings gång blivit helt utplånade av religiösa fanatiker som velat sprida sin religion med våld.

Andra religioner förespråkar fred och samexistens.

Vad som är viktigt är att våra Svenska beslutsfattare lär sig skillnaderna mellan dessa religioner.

De behöver känna till kopplingen mellan RELIGIONER, LEVNADSKULTUR och LAGAR i världens samtliga Länder.

RELIGION har i årtusenden används för att hålla vanliga människor lydiga och lätta att styra.

Vanliga människor som inte var läskunniga hade inget annat att gå efter än den RELIGIÖSA LEDARENS ord.

Detta har i alla år missbrukats av många maktgalna ledare.

Under årens gång har befolkningen börjat tro att de politiska, mänskliga lagarna varit en del av deras religion.

En indoktrinering, som vi i Sverige inte har en chans att bryta med att "tycka synd om", "integrera i vårt samhälle" "upplysa om fakta" m.m.

Att så stor del av Sveriges befolkning idag känner en hopplöshet, rädsla och negativ framtidstro, är för att Sveriges befolkning har en större kunskap om både HISTORIA och RELIGION, än våra folkvalda politiker och deras tjänstemän.

Till exempel att araberna härstammar från världens mest våldsamma, krigiska folkstam BARBARERNA. En folkstam som genom att ha uppfunnit stigbygels var en överlägsen ryttare och som därför kunde erövra stora delar av världen.

Återkommer en annan dag med mera tankar.

Svenska OCH Europeiska regeringars STÖRSTA misstag! Tredje delen:

Nu tänker jag ta upp ett STORT misstag som samtliga regeringar i HELA världen gjort och gör.
Nämligen att inte utnyttja alla personregister i samtliga länder.

I Sverige registreras vi från den dag vi föds och vi finns i många olika register under vår livstid.
Något som vi ser som en självklarhet idag och vi har lärt oss fördelarna med dessa register.
I alla fall ALLA laglydiga Svenskar!

Vad inte många tänker på är att det tas ett DNA-prov då vi föds och att detta registreras i ett speciell DNA-register.

Att vi måste lämna fingeravtryck då vi beställer ett nytt pass reagerar vi inte emot. Vi förstår varför, nämligen att om vårt pass försvinner ska ingen annan kunna använda det.

Nu är det så att ALLA har inte tillgång till de olika registren utan speciellt tillstånd vid varje tillfälle.


Till och med då du kommer in AKUT till ett sjukhus måste du (eller en anhörig) ge tillstånd till att just det sjukhuset FÅR läsa dina medicinska journaler från andra vårdinrättningar. ÄVEN om en snabb kontroll är nödvändig för att rädda ditt liv.

De olika socialkontoren kan idag inte samköra sina register, så därför kan någon person kan åka land och rike runt och plocka ut socialbidrag i flera kommuner genom att uppge SAMMA  IDENTITET.

Polisen har idag inte rätt att kontrollera misstänkta mot olika register om det inte finns grava misstankar om grövre brott.

Samma gäller de flesta länders lagar runt de olika registren.

Men verkligheten har sprungit ifrån alla lagar och restriktioner då det gäller registreringar och dess användande.

Redan FÖRSTA DAGEN då EUROPA öppnade sina inbördes gränser BORDE de samtidigt gett varandra tillgång till både folkbokföringsregistret och polisregistret samt gett polisen tillstånd att kontrollera personers identitet digitalt mot dessa register så att samtliga länder lätt skulle/ska kunna upptäcka om någon som vistas i landet har rätt att göra det.

Idag då det finns hur mycket FALSKA, STULNA eller "borttappade" PASS cirkulerande, är det ÄNNU VIKTIGARE att ALLA som vistas inom EU:s gränser registreras dels genom biometriskt foto, dels genom fingeravtryck och även genom ett DNA-prov.

En ÅLDERSBESTÄMMNING SKALL också göras på samtliga som söker ASYL eller MEDBORGARSKAP.

Dels för att förhindra att vuxna tillskansar sig bidrag som är ämnade för de under 18 års ålder.

Dels för att INGEN ska kunna påstå att de är äldre (65+) än de egentligen är.

IDAG FINNS den tekniska kunskapen, ett globalt internet och möjligheten att på ett par minuter kontrollera om en person har rätt att vistas i respektive land.

Därför är det VIKTIGT att samtliga som tar ETT steg in i ett EUROPEISKT LAND registreras, oavsett om den personen tänker stanna i det landet eller fortsätta sin färd till ett annat land.

SAMTIDIGT är det viktigt att alla Europeiska länder samarbetar med och har tillgång till FN:s, UNHC:s och andra internationella register.

INGEN ska kunna komma ifrån denna registrering med hänvisning till religion.

En annan FÖRDEL med ett gemensamt register är att INGEN ska kunna söka asyl under olika IDENTITETER, INGEN ska kunna söka asyl i flera olika länder samt att det ska vara lätt att kontrollera att de som kommer hit med barn i släptåg, verkligen är de barnens föräldrar.

Vissa verktyg finns redan t.ex.
FRONTEX:  http://www.europaportalen.se/tema/frontex

Schengensamarbete: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:l33020

Kontrollen kan även innebära en sökning i Schengens informationssystem (SIS)

Ansökningar om visum till Schengenländerna ska registreras i den gemensamma databasen VIS.
Dublinförordningen: http://www.migrationsinfo.se/migration/eu/asylsokande/dublinforordningen/

MEN används de på RÄTT SÄTT!

Enligt mig så gör det inte det!

Vi MÅSTE börja använda de verktyg som finns, börja samarbeta över nationella och internationella gränser för VÅR och andras säkerhets skull.

INGEN med "rent mjöl i påsen" borde ha något att invända mot det jag föreslår.

Om någon ändå protesterar och kommer med "storebror ser dig", "brott mot den personliga integriteten" så är det kanske för att de själva behöver granskas.

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Fjärde delen

Att inte ha lärt sig enkel EKONOMI och NATIONALEKONOMI

Hela den Svenska ekonomin är ett råttbo av SKATTER, LÅN och AVGIFTER.

Att sedan ta ytterligare LÅN till att finansiera något som inte är helt genomtänkt, BARA för att några i beslutande ställning TYCKER att vi HAR RÅD att vara generösa, är totalt ANSVARSLÖST.Att samtidigt förvänta sig att den Svenska befolkningen ska ställa upp och med egna pengar hjälpa Staten att uppfylla STATENS löften, visar på ett totalt FÖRAKT mot den egna befolkningen.

Att hjälpa människor på FLYKT är något som vi bör göra, men under ordnade former.

OM Regeringen tänkt till och gjort en KONSEKVENSANALYS först och med den som underlag fattat beslutet om HUR MÅNGA vi kan hjälpa per ÅR, hade vi kunnat hjälpa dessa människor på ett HUMANT och VÄRDIGT sätt.

OM Sverige TIDIGT satt upp Gränsbevakning och hindrat personer som endast är/varit ute efter EKONOMISK VINNING och som inte haft LEGITIMA asylskäl att komma in i Sverige, skulle vi inte ha det KAOS vi nu har.

Att komma med undanflykter som "vi behöver arbetskraftsinvandring" och samtidigt inte ha kontroll på vilka som kommer hit är ANSVARSLÖST.

Att inte ha tagit reda på vilka KOSTNADER som en massinvandring innebär är ANSVARSLÖST.

Att inte ha insett att Invandring kostar pengar, inte bara i bidrag, utan i utbildningskostnader under en lång tid är ANSVARSLÖST.

Att inte i förväg ha inventerat bostadsbeståndet i landet innan regeringen öppnade gränserna vidöppna är ANSVARSLÖST.

Skulle kunna fortsätta räkna upp fler områden som regeringen borde ha inventerat innan de uttalade orden "ALLA ÄR VÄLKOMNA", men tror inte det behövs.

De flesta svenska medborgarna har full koll på vilka områden som nu GÅR PÅ KNÄNA på grund av den massinvandring vi haft de senaste åren.

Är inte emot invandring, men den BÖR SKE MED EFTERTANKE.

Vi SKA inte ta emot fler än att vi kan ge de personer som får ASYL ett VÄRDIGT MOTTAGANDE,

ETT DRÄGLIGT LIV och EN ÄRLIGT CHANS att skapa sig ett bra liv i Sverige.

Vad vi MÅSTE göra samtidigt är att STÄLLA KRAV på de som kommer hit.

Vad vi MÅSTE göra är att redan från början säga ifrån, att vi INTE kan uppfylla alla DE KRAV de kommer med.

Vad regeringen MÅSTE gå ut med är att invandrare ENDAST har rätt att få de GRUNDLÄGGANDE BEHOVEN tillgodosedda.

Resten är deras eget ansvar att anskaffa.

Vi HAR RÄTT att kräva att invandrare tar ANSVAR för sitt eget liv och att vi INTE kan ge dom allt de kräver av oss.

Svenska folket har rätt att kräva av regeringen att de inte som nu SÄRBEHANDLAR invandrare och ger invandrare fördelar som inte den inhemska befolkningen får.

Idag SKAPAR REGERINGEN ett "vi och dom"-samhälle genom särbehandling och kravet att svenska befolkningen ska ensidigt visa hänsyn.

Samma hänsyn SKA de som kommer hit också visa OSS som redan bor här.

SVERIGE är ett LITET land, inte bara geografiskt utan också befolkningsmässigt.

VI KAN INTE hjälpa alla som är på flykt, alla som vill ha ett drägligare liv o.s.v.

Men om vi besinnar oss kan vi kanske hjälpa några människor att få ett bättre liv, MEN inte på bekostnad av våra barn och barnbarns EKONOMI.

För någon gång ska alla dessa lån BETALAS tillbaka!

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Femte delen

Det går inte att varken assimilera eller integrera personer som har en religion som inte kan skilja på religion, världsliga lagar och livsstil.

Detta gäller även de personer som lever fredligt bland oss. Så länge vi inte kritiserar deras religion.

För det första, så har alla Muslimer redan med modersmjölken fått lära sig att en "rättrogen" Muslim ska följa Koranens påbud.

Skillnaden mellan de olika tolkningarna är att de stödjer sig på olika stycken av texten. Väljer vilka stycken efter vad de själva anser är viktigast.

Oavsett om vi kräver, ber om eller informerar att vi förväntar oss att de ska respektera oss och vårt sätt att leva, så strider det mot deras religion.

Vad vi "Västerlänningar" har svårt att förstå är att till skillnad från oss kan inte en Muslim skilja på religion och lag. Detta oavsett om de är födda i Mellanöstern eller här i Sverige.

Första generationens invandrare som gått i Svensk skola vet inte vad de ska tro på. Deras religion och föräldrar säger en sak och den Svenska skolan och det svenska samhället en helt annan sak.

Samma gäller andra, tredje och fjärde generationens Muslimska invandrare.

Även om de lärt sig att leva i vårt Svenska samhälle, står de fortfarande utanför.

De är uppfostrade på samma sätt som generationer muslimer före dom. Att sätta Allah, Imamerna och föräldrarna först och att lyda blint vad dessa säger.

De lever i två världar, en ute i samhället och en med familjen och andra som delar deras religion.

Vi svenskar som är uppfostrade till att tänka själva, ifrågasätta, respektera andra m.m. kan inte helt förstå deras inställning.

Många Svenskar tror fortfarande att det räcker med att prata och informera om våra demokratiska regler, vårt sätt att leva, informera om vår inställning att alla har rätt att leva på samma villkor m.m.

Men det går inte! De lever efter sin religions strikta reglar, muntliga tolkningar eller direkt ur skriften (valda avsnitt efter deras agenda)

 Det går inte att genom att ge dessa Muslimer arbete, bostad och vettiga sysselsättningar, "omprogrammera" dom.

De sätter varje angrepp på andra muslimer, även de som har en helt annan syn på Islam (ISIS), som ett angrepp på DERAS religion och är beredda på att med alla medel försvara SIN religion.  

Detta är något som Sveriges regeringar borde ha lärt sig INNAN de införde att vi hade ett "mångkulturellt" samhälle.

För även om vi Svenskar skiljer på kultur (vårt sätt att leva, med demokrati m.m.), religion och politik/lagar, delar inte de muslimska invandrarna samma åsikt.

Framförallt så borde Regeringen INTE ha gett dessa personer uppehållstillstånd och/eller medborgarskap med rätt att rösta. För snart är de så många att de tar över både kommuner, landsting och regering.

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Sjätte delen.

Att inte värna om Sveriges BARN OCH UNGDOMAR.

De senaste månaderna har det bara skrivits om hur synd det är om människor från andra länder, MEN ingen har skrivit om hur denna okontrollerade massinvandring påverkar SVERIGES innevånare.

Nu tänker jag både på den "etniska" svenska befolkningen, som egentigen består av en blandning av efterkommande till andra invandrare och den ursprungliga befolkningen.

Och på de tidigare flyktingar som sökt och fått asyl, på grund av att de förföljts och hotats till livet av de som nu invaderar vårt land.

Men aldrig tidigare har det kommit så många på en gång! Inte heller har det kommit så många som kommer från en kultur vitt skild från vår.

Ett stort problem är att de som kommer hit INTE visar respekt för våra lagar och regler.

Ett annat problem är att de inte respekterar oss Svenskar som människor.

Detta påverkar det dagliga livet inte minst för våra barn och ungdomar.

Det värsta är att våra barn och ungdomar dagligen blir utsatta för hot och kränkningar.

Tonårstjejer blir i stort sett dagligen hotade med våldtäkt bara för att de är Svenskar och kommer från ett kristet land. Oavsett om tjejerna är troende kristna eller ateister.

Dagligen får vi läsa om våldtäkter, mord, hot, vandalisering m.m. sådant vi varit i stort sätt förskonade från i många år.

Inte nog med alla hot och kränkningar som våra barn och ungdomar får utstå. De kan dagligen antingen läsa om eller höra på radio och TV om hur alltfler verkligen blir utsatta för detta som de själva hotas av.

Självklart är allt detta en stor psykisk påfrestning på barnen, tonåringarna och föräldrarna.
INGEN LYSSNAR PÅ SVENSKA FÖRÄLDRARS ORO!

Att sedan nästan alla fritidsanläggningar har omvandlats till flyktingboende och därigenom tagit ifrån våra barn o ungdomar deras fritidssysselsättning gör att VÅRA BARN mår ännu sämre!

Myndigheterna har fräckheten att föreslå att de SVENSKA barnen ska ha sin gymnastik UTOMHUS! Vet dom ens hur kallt det kan bli i de Norrländska länen?

I mindre orter har de börjat stänga ner skolorna och "bussa" barnen till en större ort.

Kommunen vägrar att satsa på bygdens egna barn, för de ska ju ta emot ännu fler asylsökande.

Invandrarnas barn sätts i vanliga klasser utan att kunna svenska språket, vilket gör att lektionerna blir kaotiska och de svenska eleverna helt blir ignorerade.

Det har gått så långt att SVENSKA BARN känner ett utanförskap i SITT EGET LAND.

INGEN bryr sig om dom, ingen lyssnar på dom, ingen ser dom.

ALLT handar bara om invandrarna!

Depressioner och hopplöshet har börjat breda ut sig bland Svenska ungdomar, de blir lätta offer för knarklangare m.m.

VI VUXNA måste stå upp för våra egna barn och ungdomar, och då menar jag inte bara deras föräldrar, utan ALLA SVENSKAR.

Idag skäms jag för hur "vår regering" helt har svikit våra ungdomar som är VÅRT LANDS FRAMTID!

Annars så riskerar vi att få en "förlorad generation" som helt tappat tron på framtiden!

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Sjunde delen.

Genom ett antal ogenomtänkta beslut minska antalet POLISER i Sverige.

Den stora omorganisation och centralisering som gjordes första gången 1968 och sedan har fortgått fram till dagens datum. Då man gjorde om från kommunal till statlig. Tanken var nog god då man ville få en gemensam register m.m.

Men konsekvensen blev att de lokala mindre polisdistrikten försvann och allt sköttes från centralorter.

Denna omorganisation kostade pengar och lösningen de hade var att minska antalet poliser i tjänst.
Kontakten med lokalbefolkningen i de mindre orterna minskade.

Polisens möjligheter att arbeta med förebyggande verksamhet minskade.

Samtidigt har Poliserna de senaste åren även fått ta över de administrativa uppgifter som tidigare sköttes av kontorspersonal.

Ingen konsekvensanalys gjordes även om det redan då fanns indikationer på att bl.a. knarkhandels skulle bli ett stort problem.

(Efter Ådalen har vi en lag som förhindrar att Svensk militär sätts i fredstid, om nu någon undrar varför det inte är gjort.)

Dagens situation då i stort sätt samtliga länder inom EU hotas av terrorister kunde ingen i beslutande position ens tänka sig skulle hända. Men nu är vi där idag!

Dagens problem med okontrollerad invandring, där både knarksmugglare, vapensmugglare och terrorister helt obehindrat kunnat ta sig in i vårt land har skapat stora problem.

Genom att inte stänga landets gränser och genomföra PASSKONTROLL, försvårar Politikernas beslut Polisens arbete.

Då vi gick med i EU, minskade antalet Gränspoliser. De som fanns kvar bevakade endast inkommande direkt från länder utanför EU.

Reglerna att fri rörlighet inom EU endast gäller EU-medborgare har slutat att fungera under trycket av alla människor som väller in i Europa.

Reglerna att en som sökt asyl i ett EU-land endast får vistas i det landet fungerar inte så länge EU:s länder inte har stängt sina gränser och upprättat fasta Gränskontroller.

Dublinförordningen fungerar inte i Sverige på grund av att Svenska Datainspektionen säger ifrån.
Tusentals personer befinner sig inom Sveriges gränser utan att någon vet var de befinner sig och vilka de är.

Polisens resurser är begränsade och har nu då vi fått tillfälliga gränskontroller omdirigerats till södra Sverige.

Samtidigt har problemen på alla asylboendena eskalerar, då människor från olika länder, med olika religioner och traditioner tvingast samsas i samma lokaler.

Bland alla som kommit in i vårt land finns många som är rent kriminella.

Många unga män som kommit till vårt land är upplärda att alla som inte har samma tro som dom, har dom rätt att terrorisera.

Dagligen får vi rapporter om mord, misshandel, våldtäkter, stölder och trakasserier.
Brott som Svensk Polis inte har en chans att utreda på grund av personalbrist.

Samtidigt försvåras Polisens arbete av att de flesta bråkstakarna saknar giltiga ID-handlingar.

Ett annat problem då det gäller polisens arbete är att många av brotten begås av personer som påstår att de är under 18 års ålder, fast de vid en närmare blick ser ut att vara mycket äldre.

Detta gör att vuxna män som begår brott hänvisas till en överarbetad Socialtjänst, vars uppgift egentligen är att hjälpa barn och ungdomar.

Och sedan släpps fria och kan fortsätta begå brott.

Jag säger inte att vi inte har kriminella svenskar, men vad jag säger är att både svenska och invandrade kriminella har fått härja fritt alltför lång tid.

Sverige har för få POLISER, både ute bland människorna och i administrativa tjänster.
Poliser som är för dåligt utrustade för kravaller, terrorister och så vidare.

Jag tycker att vi ska sluta skylla på våra Svenska poliser för att det ser ut som det gör idag.

Dessa hjältar gör så gott det går med de knappa resurser de har. Underbetalda, utarbetade och bespottade fortsätter de att jobba för att skydda oss.

Det är den POLITISKA LEDNINGEN DET ÄR FEL PÅ.

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Åttonde delen.

Varit NAIVA, GODTROGNA och inte insett den rätta innebörden av Schengenfördraget (och EES-avtalet)!

Schengenfördraget innebär att medborgare i de länder som tillhör Schengen inte behöver visa Pass vid resa inom EU.

MEN detta gäller inte utomeuropeiska medborgare!

Ändå har länderna nästan helt tagit bort passkontrollerna, i alla fall har Sverige gjort det. Är endast kvar på de Internationella flygplatserna.

Övriga gränser till Sverige har i många år varit helt öppna och vem som helst har kunnat resa in i Sverige utan att myndigheterna har haft någon som helst kontroll.

Det är största misstaget både Sverige och övriga Europeiska länder gjort, då det gäller den fria rörligheten INOM EU.

Vad de verkligen har missat är att om en Utomeuropeisk medborgare har kommit till ETT EU-land kan de i stort sett resa fritt inom EU.

Inte heller gjordes någon analys om det skulle bli en invasion av utomeuropeiska medborgare som ville söka ASYL.

Att de skrev in att de togs bort passkontrollerna vid inre gränserna (de mellan EU-länderna) är ett stort misstag.

De förlitade sig på människors goda vilja och laglydighet.

För enligt Schengenfördraget får en EU-medborgare vistas fritt i ett annat EU-land i 3 månader. Under vissa förutsättningar får man vistas längre i det andra landet. Men då ska man anmäla sig till myndighet.

MEN vem håller koll på när personen kom till det andra landet ? Hur länge man vistats där?

Detta är något som Utomeuropeiska medborgare har upptäckt och missbrukat.

Vad de som upprättade Schengenfördraget missat var vad som skulle hända om de yttre gränserna kollapsade.

Enligt fördraget för personer ENDAST passera den yttre gränsen vid vissa övergängsställen och under fasta tider.

Vid både in och utresa ska identitet och resehandlingar kontrolleras, även i Schengens informationssystem (SIS).

Vad Sveriges representant i EU inte tänkte på då de skrev på fördraget, var att enligt Svensk lag måste Datainspektionen godkänna att Sverige använder SIS, vilket de INTE GÖR, varken att lämna uppgifter om vilka som kommit till Sverige eller kontrollera i den personen i SIS.

Personer från utomeuropeiskt land SKALL uppvisa Pass och papper på uppehållstillstånd om de ska förflytta sig från ett EU-land till ett annat.

Då inte Schengenfördragets villkor uppfylls av andra länder, varför ska Sverige då använda Schengenfördraget som orsak till att just vårt land ska hålla på fördraget och hålla gränserna vidöppna?

För att skydda Sverige borde vi, nu då Europas yttre gränser kollapsat snarast stänga gränserna och upprätta Pass- och ID-kontroll.

Inget annat land bryr sig om att följa fördraget utan hjälper istället utomeuropeiska medborgare att passera deras länder.

De människor som kommer hit har passerat mellan 8-10 andra säkra länder. Där de enligt FN:s flyktingkonvention SKULLE ha sökt ASYL.

De har ingen rätt att välja VILKET land de ska söka asyl i, utan det ska de göra i FÖRSTA SÄKRA LAND. VILKET INTE ÄR SVERIGE!

Då en person har sökt asyl, vilket ska göras i första säkra land, har den personen INTE RÄTT att söka asyl i något annat land.

Den personen får INTE heller avvika från det landet de sökt asyl i!

MEN då Datainspektionen har FÖRBJUDIT att Sverige går in och kontrollerar EU:s register, kan personer ifråga, som sökt och fått avslag på asylansökan i annat land, söka asyl i Sverige.

Och då få bidrag från Svenska staten under tiden asylansökan utreds. Vilket kostar Svenska skattebetalare miljoner varje år.

Då Svenska staten (eller egentligen Migrationsverket) accepterar att de invandrare som söker asyl vägrar att lämna fingeravtryck, kan samma person söka asyl i flera olika identiteter.

Detta då Svenska myndigheter accepterar att personer som söker asyl gör det utan att ha giltiga pass eller annan identitetshandling.

Idag SKA personen som söker asyl själv bevisa VEM han/hon är! Annars SKA inte en asylansökan tas emot och personen ska lämna Sverige.

Avvisningar görs inte med olika bortförklaringar, främst att deras eget land inte tar emot sina egna innevånare om de inte själva vill åka hem.

Allt detta gör att vi idag har en ohållbar situation i Sverige! Hundratusentals personer har kommit hit och kostar svenska skattebetalare miljarder varje år.

Något som hade kunnat förhindrats om Sverige inte varit så NAIV och GODTROGEN och OKUNNIG om datalagarna i Sverige.
 
Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Nionde delen.

Att inte INFORMERA och att inte ställa KRAV!

Ett väldigt stort misstag då det gäller invandringen, förutom att ha "öppna gränser", är att Regeringen och myndigheter INTE informerat om SVENSK LAG och de krav som Sverige har på personer som kommer till vårt land.

Ett enkelt sätt hade varit att trycka upp ett informationsblad på ALLA SPRÅK som talas av invandrare. Där det TYDLIGT finns nerskrivet vad som förväntas av de som kommit in i vårt land.
OCH vad påföljden blir om någon bryter mot SVENSK LAG. Samt att den ENDA lagen som gäller i Sverige är SVENSK LAG!

Ett stort misstag har gjorts av våra domstolar, som tagit hänsyn till invandrarnas religion, och/eller kulturella bakgrund då domslutet utdömts.

Ett STORT misstag är att inte skriva in i Svensk lag att brott mot nämnda lagar omedelbart innebär UTVISNING oavsett asylskäl.

Domstolar som helt glömt bort att "Rättvisan är blind" och att i Sverige ska ALLA behandlas lika oavsett bakgrund.

Oavsett om Sverige har religionsfrihet eller inte, så har Sveriges regering glömt att även Svenskar ska ha rätt till sin religion utan att bli förföljda och hotade för sin tro. Något som Regeringen struntat att informera invandrarna om.

Att Sverige har Kvinnofrid och att vi inte accepterar att någon kvinna som vistas i vårt land blir förtryckt, hotad, nervärderad och våldtagen på grund av sitt kön, är ännu en sak som Svenska regeringen missat att informera invandrarna om.

Något som Svenska regeringen också missat att informera om är att vi har jämlikhet och inte accepterar förtryck, vare sig på grund av kön, sexuell läggning eller andra skäl.

En annan sak som regeringen misslyckats med är att även om vi har religionsfrihet, så är vi ett kristet samhälle (även om inte alla är troende kristna) och att samhället, inklusive dagis, skola, sjukvård m.m. är uppbyggt efter kristna värderingar.

Något som invandrarna får lov att acceptera om de vill leva här.

Samtidigt har Regeringen INTE informerat om att invandrarna INTE har rätt att ställa krav på var de ska få bo, vilken mat se blir serverade, vilka de ska dela boende med.

En viktig sak som Sveriges regering missat att informera invandrarna om är att de har rätt att RESA FRÅN SVERIGE om de inte respekterar de regler och lagar som finns i SVERIGE:

Sveriges regering är snabba på att ställa krav på SIN EGEN BEFOLKNING, men har totalt misslyckats med att ställa KRAV på de som kommer hit och vill ha vår hjälp.

KRAV på att invandrarna SKA respektera allt som SVERIGE står för.
KRAV på att de som kommer hit själva ska hjälpa till att integrera sig i vårt samhälle.
KRAV på att invandrarna ska respektera Svenska folket.
KRAV på att invandrarna ska respektera andra invandrare oavsett var de kommer ifrån och oavsett vilken religion de har.
KRAV på att invandrarna gör rätt för sig, om de bara är något så enkelt som att städa upp efter sig.
Skulle kunna göra listan mycket längre, men de flesta förstår vad jag vill ha sagt.

För varför ska det bara ställas krav på SVERIGES BEFOLKNING och inte på INVANDRARNA?

SVERIGES BEFOLKNING har rätt att ställa krav på Sveriges regering.

Svenskarnas krav att kunna vistas tryggt och säkert i sitt eget land!
Svenskarnas krav att bli respekterade av de som kommer hit!
Rätten att kunna kräva att våra barn ska få fortsätta att äta den mat de är van vid i skolan och inte bli påtvingade andras maträtter.
Svenska befolkningens rätt att få utöva sin egen kultur, sina egna traditioner och få göra detta utan att behöva utstå påtryckningar från andra.
Sveriges befolkning har inte blivit tillfrågad om de är villiga att avstå från trygghet, välfärd, social trygghet och pengar, för att uppfylla vad några få personer i regeringen vill.
SVERIGES REGERINGS FRÄMSTA UPPGIFT ÄR ATT VÄRNA OM SVERIGES BEFOLKNING I FÖRSTA HAND.

Inte som nu bli påtvingade extrema kostnader för invandringen. Påtvingade hutlösa statslån, som vi, våra barn och barnbarn kommer att få betala med våra skattepengar.

Inte som nu bli tvingade att stå tillbaka då det gäller bostäder, jobb m.m.

Inte som nu då Regering och andra myndigheter raserar den sociala tryggheten för Svenska medborgare för att kunna bekosta en invandring som är bortom all kontroll.

Inte som nu då våra gamla och sjuka får sämre vård och trygghet för att våra skattepengar används till denna okontrollerade invandringen.

Inte som nu då Handikappade blir av med den livsnödvändiga hjälp de har rätt till, till förmån för invandringen.

Även denna lista skulle kunna göras mycket längre!

DAGS ATT SVERIGES REGERING BÖRJAR GÖRA DET DE HAR FÅTT MANDAT FÖR OCH SOM DE LYFTER LÖN FÖR ATT GÖRA!

NÄMLIGEN ATT VÄRNA OM SVERIGES BEFOLKNING OCH GE BEFOLKNINGEN VALUTA FÖR DE SKATTEPENGAR DE BETALT IN.