onsdag 4 maj 2016

Om yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mediadrev

Jag börjar detta inlägg med att citera några centrala definitioner som förekommer i NE:

Åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter.

I Sverige är varje medborgare gentemot det allmänna (dvs. staten) tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Åsiktsfriheten är grundlagsskyddad genom bestämmelser i regeringsformen (RF).

Varje medborgare är vidare skyddad gentemot det allmänna från att med tvång ge tillkänna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat liknande hänseende. Medborgaren är också skyddad mot att med tvång delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan liknande sammanslutning.

Dessa principiella fri- och rättigheter måste av praktiska skäl kunna begränsas i vissa hänseenden. Sådana begränsningar får dock endast beslutas av riksdagen genom lag. Nedan beskrivs de viktigaste reglerna som berör åsiktsfriheten och vilka inskränkningar som gäller.

Yttrandefriheten är närmare reglerad i den särskilda yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lagstiftningen innebär frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. En viktig del av yttrandefriheten är tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i bl.a. ljudradio, television, filmer och videogram. Det finns dock vissa begränsningar av yttrandefriheten, bl.a. tryckfrihetsbrott enligt tryckfrihetsförordningen (TF) samt ärekränkningsbrott enligt brottsbalken (BrB).

Informationsfrihet innebär frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt i övrigt ta del av andras yttranden. Ett viktigt inslag i informationsfriheten är rätten att ta del av allmänna handlingar, vilket närmare beskrivs i TF. Viktiga undantag från denna rätt finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Mötesfrihet innebär frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Enligt ordningslagen krävs dock som huvudregel tillstånd för att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om dessa ska äga rum på offentliga platser.

Med allmän sammankomst avses sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning eller opinionsyttring m.m.; vidare föreläsningar och föredrag, sammankomster för religionsutövning samt teater- och biografföreställningar och liknande. I vissa fall behövs dock inget tillstånd, t.ex. om antalet deltagare väntas bli litet eller om platsen och tiden för sammankomsten inte väntas medföra någon fara för ordning och säkerhet eller för trafiken. I andra fall är det tillräckligt med en anmälan i förväg.

Med offentlig tillställning avses bl.a. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor. I regel krävs tillstånd eller anmälan för att anordna en offentlig tillställning på offentlig plats. Tillstånd meddelas av polismyndigheten som under vissa förutsättningar har rätt att förbjuda, inställa eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Demonstrationsfrihet innebär frihet att anordna och delta i demonstration på allmän plats. Genom att demonstrationer faller in under begreppet allmänna sammankomster blir reglerna i ordningslagen om tillstånd eller anmälan tillämpliga. Polisens rätt att förbjuda eller upplösa en allmän sammankomst är dock omgärdad av stränga regler.

Förbud mot allmän sammankomst får meddelas endast om det vid en tidigare sammankomst av samma slag t.ex. uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller om denna visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. Vidare krävs att det vid den planerade sammankomsten kan befaras förekomma lagstridigt handlande, oordning, fara för de närvarande eller störning av trafiken. Polisen ska också ta hänsyn till om det går att vidta förebyggande åtgärder innan beslut om förbud eller upplösning meddelas.

Föreningsfrihet innebär frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Lagstadgad skyldighet att tillhöra viss förening eller organisation gäller dock för vissa näringsidkare, arbetstagare och studerande. Som exempel kan nämnas skyldigheten för den som vill utöva advokatyrket att tillhöra Advokatsamfundet, liksom det s.k. kårobligatoriet, dvs. skyldighet för studenter vid vissa högskolor att tillhöra särskilda studentsammanslutningar.

Religionsfriheten innebär frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Vidare sägs i RF att anteckning om medborgare i allmänt register inte får göras utan hans samtycke enbart på grund av hans politiska åskådning. Den personliga integriteten är också skyddad mot registrering med hjälp av automatisk databehandling. Närmare regler finns i bl.a. personuppgiftslagen.

Svensk media har frånsagt sig uppgiften att granska makten. Den tredje statsmakten finns inte längre. Istället agerar de åsiktspoliser mot de som avviker från den politiskt korrekta värdegrunden, eller som Marika Formgren kallar den för, "värdegrundsdemokrati". Lyssna på Marika här och läs samtidigt Marcus Birros kloka ord som finns i samma inlägg.

Just nu förs en kamp mellan oss som står upp för äkta demokrati och "värdegrundsdemokraterna" i media och i den politiska adeln. Det enda parti som står upp för äkta demokrati i riksdagen är Sverigedemokraterna, de övriga sju partierna är alla "värdegrundsdemokrater".

I denna kamp ingår smutskastning av enskilda fritänkare och också försök att få människor avskedade från sina jobb p.g.a. att man inte bekänner sig till "värdegrundsdemokratin" utan istället vill ha, och är beredd att försvara, äkta demokrati,

I mitt förra inlägg berättade jag om Annelie Sjöberg som förlorade arbetet för att hon stod upp för demokratin och inte den politiskt korrekta "värdegrundsdemokratin". Här lyckades alltså värdegrundsdemokraterna få en kvinna med försörjningsplikt mot sina barn att bli arbetslös. Idag har Annelie inget arbete, trots att hon är en mycket kompetent och omtyckt lärare.

Ett annat exempel är Marcus Birro som också lämnades utan försörjning för sin familj och fick löpa gatlopp i hatmedia, d.v.s. mainstreammedia. Förutom det citat som förekommer i länken ovan har Marcus också skrivit andra gästinlägg på min blogg. Som detta. Ett citat från detta inlägg:

"Jag når nästan fler läsare nu än när jag jobbade på Expressen. Framförallt har jag under det här året upptäckt vilken avgrund det är mellan etablerad media och folket. Jag kände inte den oerhörda brist på respekt och tillit som folk, också de som läste det jag skrev, hade eller kände eftersom det var som att leva i en bubbla." 

När jag idag gick förbi DN-huset på Marieberg under en promenad på Kungsholmen, kände jag bara avsmak och avsky mot denna byggnad och de journalister som sprider sina vinklade och ibland lögnaktiga "nyheter" därifrån. DN's "agendasättande journalistik" är verkligen vidrig.

Jag påmindes när jag gick där om den senaste attacken mot mig som bloggare från mainstreammedia som kom just från DN.

Dagens eko försökte något liknande i oktober 2015. Att få mig avskedad. De misslyckades.

Istället är jag glad att fler kommer att söka sig till min blogg. Min blogg har absolut ingenting med mitt arbete att göra, vilket också är klart deklarerat längst upp i varje blogginlägg så att detta skall stå klart och tydligt för alla. Min blogg skriver jag som privatperson där jag åberopar min åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet.

Min arbetsgivare har i båda fallen agerat föredömligt, De vet och förstår att åsiktsregistrering är ett brott och inget en arbetsgivare får ägna sig åt. De förstår också skillnaden mellan en privat blogg och mitt arbete och att om jag bloggar på min fritid så är det min ensak så länge inga olagligheter förekommer.

Åsiktsregistrering, alltså systematisk registrering av politisk tillhörighet hos större grupp, t.ex. Sverigedemokrater, eller i form av anteckning om medborgare i allmänt register får enligt 2 kap 3 § regeringsformen sedan 1975 ej ske utan den enskildes samtycke grundat enbart på politisk åskådning.

Nu är ju inte alla lika lyckligt lottade som jag, som fallen Annelie Sjöberg och Marcus Birro bevisar. Två fall bland många.

Min bloggranne Tobias Lindberg som driver http://www.informationskriget.se/ skrev på Facebook om DN's attack mot mig:

Ja, om attackerna blir så här hätska från en så stor tidning som DN så gör man helt klart något rätt. Bra jobbat Mikael Hagenbo!

Att det går till på det här sättet, offentlig uthängning och försök att få arbetsgivare att sparka någon är för jävligt och visar hur illa ställt det är med världen och vårt land. Det är verkligen tur att vi har modiga personer som Mikael Hagenbo som går ut offentligt och kritiserar det som är fel i världen, trots den risk detta medför för honom personligen.

Se nu till att stödja Mikael Hagenbo på alla sätt ni kan. Bemöt det som sägs i artiklarna, skicka det till alla ni känner, skriv/ring till berörda parter och meddela att det inte är acceptabelt att förfölja personer på detta sätt."

Jag vill tacka Tobias för detta stöd.

Nina Drakfors, som arbetar ideellt för Granskning Sverige har också attackerats av värdegrundsdemokrater och hennes arbetsgivare kontaktades också. Lyckligtvis är Ninas arbetsgivare lika klok som min, och värdegrundsdemokraterna misslyckades med att göra också henne arbetslös. Nina har en hemsida som du hittar här.

Granskning Sverige startades av Johan Andersson 2014 och är ett medborgarinitiativ, ganska tidigt kom även Erik Johansson med i vad båda hoppades skulle bli en folkrörelse av medborgarjournalister som ringer och ställer de frågor etablissemangets media konstant undviker. En reaktion på att mainstreammedia svikit sitt uppdrag alltså.

Lyssna på arrangören Jan Sjunnesson inledningstal och Nina när hon talar på Folkets 1:a Majdemonstration i Vasaparken här:


Lyssna även på Kaziva Sadafis personliga och mycket tankeväckande tal. Kaziva kom från Iran för 10 år sedan på flykt ifrån en totalitär islamistregim. Hon om någon förstår vikten av yttrandefrihet och vad  begränsningar av yttrandefrihet innebär. Kaziva driver bloggen "Kazivas värld". Surfa gärna in där och läs vad hon skriver och lyssna på intervjun med henne som Jan Sjunnesson gjorde dagen innan Folkets 1:a majdemonstration som finns där. Nedan är hennes mycket bra tal från 2016-05-01.


Relationscoachen och TV 4-profilen Lennart Matikainen försvarade också yttrandefrihet och tolerans. Hans tal gav oss alla lite hopp om att värdegrundsdemokratin och åsiktskorridoren börjar att krackelera. Lyssna på Lennart nedan:Också han har varit under attack från DN's "agendasättande journalister" något han idag är tacksam för som han berättar om i sitt tal. Liksom jag är. Efter varje drev ökar trafiken drastiskt på min blogg och att mainstreammedia hjälper till att locka läsare dit är jag mycket tacksam över, precis som Lennart. Läs här om drevet mot Lennart.

Vi är många som skriver, håller tal och engagerar oss för vårt land och vår demokrati. Vi hjälper och stöttar varandra, förenade genom kärlek över till vårt land och vår övertygelse att demokrati, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och informationsfrihet aldrig får ges upp. Istället måste vi alltid aktivt försvara den. Något som uppskattas av de flesta demokrativänner.

Just nu debatteras drevet från DN mot mig på Flashback. Läs här och det är intressant att läsa kommentarerna även om jag väljer att inte blanda mig diskussionen.

Jag fick också ett uppmuntrande e-mail från Erik Johansson på granskning Sverige:

Hej Mikael,

Jag hittade inga kontaktuppgifter på din blogg.

Jag läste bara snabbt på din blogg och inser att du förstår hur världen hänger ihop.

Jag har själv spenderat ca 5 år att ganska intensivt läsa... skall vi säga okonventionell historiebeskrivning och samhällsanalys.

Jag ville bara uttrycka min uppskattning till ditt ställningstagande för demokrati i Sverige. Det är uppmuntrande att inse att människor inom försvaret förstår hur världen fungerar och att ett hot mot demokratin i Sverige föreligger. Jag hoppas du kan sprida din uppfattning bland dina kollegor. Det är ju i alla fall lovande att din arbetsgivare verkar kunna se skillnad på vad som skrivs i pressen och på vad som är rätt.

Kämpa på.

mvh,

Erik
Granskning Sverige

Jag fick också ett uppmuntrande e-mail från en annan ung man:

Hej Mikael Hagenbo,

Jag såg dig idag bli smädad i en artikel av Björn af Kleen i Dagens Nyheter, men läsningen hade den motsatta effekten på mig, då det gladde mig att se att någon inom militären var uppmärksam på samma saker som jag själv. Jag skickar här en del information på ämnet som jag tidigare spridit och ger dig fria händer att sprida den vidare om du så behagar. Länge leve Kungariket Sverige!

Högaktningsfullt
XXXX

Informationen XXXX delade väljer jag att behålla för mig själv även om jag fick hans tillåtelse att sprida den.

Vi må ha förlorat demokratin tillfälligt, men det är många som vaknat och vi skall tillsammans återta den genom att väcka människor ur den indoktrinering som de fått av mainstreammedia under decennier så att vi får ett folkligt tryck underifrån där vi tillsammans kräver att demokratin återinförs.

Slutligen, att bli kallad för "foliehatt" och "konspirationsteoretiker" är något som lämnar mig helt oberörd. Jag skriver mycket om politiska icke-frågor, men som är mycket viktiga att människor blir medvetna om.

Politiska icke-frågor är vad makten och dess grindvakter (bl.a. journalister i mainstreammedia) kallar för "konspirationsteorier", d.v.s. sakförhållanden man inte vill att människor skall grubbla över, eftersom detta hotar den rådande ordningen.

De som klistrar på mig denna etikett, tja det säger väl mer om dem än om mig. De har en lång resa kvar för att förstå hur världen styrs och trivs förmodligen i att leva i en bubbla av förnekelse. Jag tycker faktiskt synd om dem.

Ett liknande ord är "islamofobi" som uppfanns av islamister för att få något att kasta i ansiktet och smutskasta de som kritiserar politisk islam. Läs här om islamofobi och varför begreppet kom till.

Jag skriver alltid utifrån min förståelse, resultaten av min egen analys, och påstår aldrig att "så här är det" utan lämnar alltid till läsaren att dra sina egna slutsatser, Kanske min analys kan ge någon annan en pusselbit som den personen behövde för sin resa i sitt sökande om förståelse över vilka som EGENTLIGEN styr världen. Och det är inte politiker eller regeringar som läsare av min blogg vet.