torsdag 14 januari 2016

Om parlamentarisk demokrati/diktatur

Ännu ett gästinlägg av Gunnar Malmström som började som ett Facebookinlägg av Gunnar.

Känner ni igen kulturmarxismen och dess önskan att splittra familjer och krossa samhället?

Över till Gunnar:

"Till alla mina Facebookvänner och i övrigt till alla som inte längre tror på och med full rätt att landet Sverige inte längre styrs av parlamentarisk demokrati.

Sanningen är tyvärr att Sverige i dag är mer eller mindre en fullständig parlamentarisk diktatur. Att Sverige successivt förvandlats till parlamentarisk diktatur ligger långt bakåt i tid. De första stegen mot det som skulle leda till vad Sverige är i dag startade 1972.

Beslutet fattades av politiker utan någon som helst förankring inom den svenska valmanskåren. Det i tysthet fattade beslutet av politiker innebar att splittra familjebanden i samhället genom det så vackert kallade och väl inlindade beslutet om individens oberoende.

Konsekvensen av det inriktade beslutet resulterade i att kärnfamiljen splittrades i tre delar. Barn och ungdomar kom att utgöra en grupp. Föräldrar och i arbetsför ålder bildade en grupp. Gamla sjuka och pensionärer bildade en annan grupp Allt detta kunde åstadkommas genom medvetna politiska ekonomiska manipulationer av den så kallade parlamentariska demokratin.

Ytterligare ett beslut fattades år 1975. Politikerna inom den parlamentariska demokratin utförde nästa bedrägeri mot valmanskåren i Sverige och fortsättningsvis gång på gång genom beslut att successivt införa stegen mot ett mångkulturellt Sverige.

Inte något av de politiska partierna informerade valmanskåren om vad besluten skulle komma att innebära, socialt, ekonomiskt och kulturellt.

När det svenska regeringssystemet förändrades från att bestå av tvåkammarsystem system till enkammarsystem delgavs ingen underliggande information till den svenska valmanskåren.

Beslutet fattades av den Politiska demokratins företrädare som börjat inriktas mot parlamentarisk diktatur. En större del av politikerna var och är tyvärr så illa utrustade att de förstod helt enkelt inte vad som pågick framför ögonen.

En del hängde av andra skäl med på linjen av rädsla för att tappa egen fördel på sociala och ekonomiska områden. Höga löner och sociala förmåner samt fullständigt vansinniga pensionsvillkor skapades och genomfördes av de parlamentariska företrädarna i syfte att skydda egen framtid och inkomst till livslångt ekonomiskt oberoende. Det fanns inga som helst gränser för enskild ekonomisk girighet inom de politiska toppskikten. Konsekvenserna är väl kända.

Politiska system korrumperas av den inre ledningen genom system, funktioner och girighet.

Successivt ökade kritiken mot fattade beslut från valmanskåren och enskilda. Regeringspolitikerna kom på den verkligt korrumperade lösningen, genom att skapa sidoorganisationer vars uppgift var att eliminera all kritik mot fattade beslut.

Efter hand kom sidoorganisationerna att helt ta över valmanskårens uppgifter. Inom varje sidoorganisation placerads en eller flera politiska mer eller mindre politiska kommendanter vars uppgift var att undertrycka all kritik mot moder organisationerna.

Strålande exempel är de olika fackförbundens agerande, oavsett tillhörighet. Svenska kyrkan var tyvärr ett problem under lång tid. Det gällde om att slå ut kyrkans organisationer som rättesnöre för folkviljan. Ett antal så kallade broderskapsorganisationer till kyrkan skapades av politikerna i syfte att bryta ned den kyrkliga folkviljan och det har nästan lyckats.

Därefter var det av nöden krävande att genomföra samma nedbrytande beslut mot utbildningsenheterna inom landet.

Rätta sorten politiska politruker placerades i avsikt att bryta ned och förändra hela det svenska utbildningssystemet. Som kronan på verket placerades därefter politiska politruker inom media och de lagstiftande utbildningsenheterna.

Hur som helst det lyckades inte helt, kritiken ökade inom delar av valmanskåren mot fattade beslut av den parlamentariska demokratins representanter. Efter hand påbörjas personförföljelse, misshagliga personer inom valmanskåren och specialister inom olika områden som stod upp för verkligheten och sanningen trakasserades och förolämpades, degraderades som mindre vetande, listan över trakasserier utökades efter hand till rena absurditeter.

Sanningen om politiska manipulationer i det fördolda skulle inte komma valmanskåren till del. De parlamentariska demokraterna företrädare förvandlades efter hand till parlamentariska diktatorers företrädare.

Sveriges regeringar fastnade totalt i egna beslut utan att förstå att först förankra fattade beslut inom valmanskåren, självgodheten var total. Politiska och ekonomiska beslut på fullständigt vansinniga grunder fattades av nyskapade parlamentariska diktatorers företrädare. Den parlamentariska demokratin är därmed avskaffad av den politiska juntan.

Ett nytt parti bildades med namnet Sverigedemokraterna, ett partis ledning och inriktning som bar en total känsla för det svenska folket och nationen Sveriges väl och framtid.

Sverigedemokraternas värderingar är samma värderingar som skapade och präglade Sverige som en framgångsrik homogen nation.

Sverigedemokraterna accepterade inte att splittra kärnfamiljen som i grunden är den viktigaste beståndsdelen för ett framgångsrikt och tryggt ekonomiskt och socialt land.

Sverigedemokraterna förstod att mångkulturen kombinerat med våldsbejakande trosuppfattning och olika etniska och sociala beteenden är ett gissel inom alla demokratier och nedbrytande faktorer för en sund samhällsutveckling.

Reaktionen från de parlamentariska diktatorernas junta lät inte vänta på sig.

Alla grepp och skamgrepp har genomförts. Media förvandlades genom politruker till diktatorernas lydiga hantlangare.

Rikspolischefen ersattes av en person vars huvuduppgift var och är att till varje pris undanhålla för valmanskåren besvärande kriminella handlingar som utförs och som är en konsekvens av det politiskt skapade mångkulturella samhället i samverkan med landets inrikesminister och justitieminister.

Oavsett, det hjälpte inte, år 2014 krackelerade den politiska diktaturens grepp över landet, under 2015 tändes åter demokratins låga och den brinner starkare och starkare för varje dag som går, demokratin kommer att segra och demokratin kommer åter att underställas valmanskåren.

Aldrig mer skall Sveriges regering bestå av parlamentarisk demokrati som så enkelt kunde förbytas i parlamentarisk diktatur. En framtida demokrati måste bygga på valmanskårens samlade beslut helt frånskilt från parlamentarisk demokrati. Svenska folket skall väja sina företrädare. Det finns många goda exempel på demokratiska länder. Sverige av i dag tillhör inte den kategorin.

Om det finns intresse går det alldeles utmärkt att ta del av handlingar som står i sammanhang med det jag nu redogjort för, handlingar finns inom olika statliga förvaltningar och departement.

Jag har av utrymmesskäl inte tagit med märkliga beslut som fattats och som lett fram till dagens parlamentariska situation och det sociala och ekonomiska kaos som nu råder inom landet Sverige.

Lögnen och bedrägeriets politiska företrädare härskar inom regering och riksdag, med något reducerad styrka i förhållande till för något år sedan. Sanningen och verkligheten har efter hand kommit valmanskåren till dels och tvingar lögnens och bedrägeriets politiska företrädare på en accelererande reträtt under galgen.

Alltså mina bästa Facebook vänner fortsätt med att rota i de fullständigt vansinniga förhållanden som smugits in av politiska galningar.

Galningar som haft som förebild den egna ideologin framför landets medborgares ve och väl samt framtid.

Det är tid att lyfta på ridån och låta landets medborgare erhålla kännedom om vad korrupta politiker genomfört under ca 40 år, värst av alla är socialdemokraterna som svikit sina väljare på alla plan och den egna nationen fullständigt.

Resultatet av politiska snedsprång är uppenbart. Genom att ett politiskt parti trasslat runt mellan kommunism, socialism, nazism och numera islamism faller all form av sund demokrati samman.

Tyvärr är resten av samtliga partier inom Decemberöverenskommelsen inte bättre i något avseende.

Ge Sverige en chans till en demokratisk framtid genom att avslöja bedragarna och lögnarna, som för snöd ekonomisk och social status offrat både invånare och landet Sverige.

Ge dem inte en chans att komma undan ansvar, glöm inte bort att de parlamentariska diktatorernas företrädare hade eliminerat all opposition som en obehaglig mygga om de fått chansen."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar