lördag 23 maj 2015

Om Sverigedemokraterna - Del 4: Om invandringDetta är det fjärde inlägget om Sverigedemokraterna och partiets politik. Inlägg 1 hittar du här. Inlägg 2 här och inlägg 3 här. Inlägg 5 som handlar om EU här.

SD politik är mycket bredare än bara frågan om invandring, men dagens invandringspolitik är så extrem och kostsam och medför så stora negativa konsekvenser för samhället och samhällsekonomin att denna fråga är att betrakta som akut att hantera. Annars kommer inga pengar finnas till andra satsningar, t.ex. på försvaret eller välfärden som SD vill. 

I förra inlägget nämnde jag de problem som skapats av Sveriges misslyckade invandrings- och integrationspolitik. För att komma tillrätta med detta krävs att Sverige kraftigt minskar asyl- och anhöriginvandringen. Nivån på invandringen måste vara på en sådan nivå att de som redan har invandrat till Sverige ges möjligheter och förutsättningar att anpassa sig till det svenska samhället. 

Genom åren har många miljarder av skattebetalarnas pengar avdelats till olika integrationsprojekt. Ingenting har hjälpt. Det finns nämligen ingen integrationspolitik i världen som hjälper om problemet fortsätter att förvärras med fortsatt massinvandring.

Att kraftigt begränsa asyl- och anhöriginvandringen är därför den första åtgärden som måste vidtas.

Nästa åtgärd är skärpta regler för anhöriginvandring. Sverigedemokraterna vill införa en rad regelskärpningar beträffande anhöriginvandringen. För att äkta makar, och därmed jämställda personer, ska få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare måste följande krav vara uppfyllda:

1. Båda parter skall vara över 24 år. 
2. Den härboende personen måste påta sig fullt försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod. 
3. Båda parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Den tredje åtgärden är åtgärder mot asylmissbruk. 

Dagens asylpolitik stimulerar och underlättar organiserad människohandel, organiserad brottslighet och terroristgruppers etablering i Sverige. Sverigedemokraterna vill därför genomföra en rad skärpningar för att motverka asylmissbruk: 

1. Ansökan om asyl skall göras vid gränsen i samband med inresa. 
2. Visumtvång vid inresa i Sverige ska gälla för medborgare i länder som är, eller misstänks vara, baser för terrorism. Visumtvång skall också gälla för medborgare i länder som genererar omfattande illegal invandring till Sverige. 
3. Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. 
4. Regler om att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som påstår sig vara under 18 år men som kan misstänkas vara äldre ska införas. 
5. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar ska inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land från vilket han/hon kom ifrån. De som vistas i Sverige illegalt ska inte kunna få sin sak prövad utan ska avvisas omgående.

Den fjärde åtgärden är att införa tillfälliga uppehållstillstånd som praxis. Den absoluta merparten av de migranter som kommit till Sverige de senaste decennierna har inte varit flyktingar utan har varit drivna av andra motiv. Därför skall alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar vara tillfälliga (TUT). 

Det svenska uppehållstillståndet ska gälla för ett år i taget och den som saknar medborgarskap och som gör sig skyldig till grovt brott, eller upprepade brott av mindre grov art, skall få sitt TUT indraget och därefter utvisas. 

I de fall där en person med TUT visar sig ha besökt det land han eller hon sagt sig vara på flykt från, skall TUT förverkas och personen utvisas.

Den femte åtgärden är att öka medborgarskapets betydelse. Man skall ha varit bosatt i minst 10 år och under denna tid ska man ha uppvisat anpassningsvilja och motivation till att bidra till samhället. 

Medborgarskap skall föregås av ett obligatoriskt medborgarskapstest som skall påvisa att man tagit till sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svenskt samhällsliv. En deklaration undertecknas där man bekräftar sin lojalitet med Sverige och förbinder sig att respektera svenska lagar och samhällsregler. 

Personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, t.ex. genom att ljuga om sin identitet, sitt skyddsbehov eller genom att muta myndighetsföreträdare skall kunna få dessa indragna och därmed utvisas. Slutligen, endast svenska medborgare ska ha rösträtt i allmänna val.

Den sjätte åtgärden är en human flyktingpolitik. SD vill möjliggöra flyktinghjälp på riktigt genom att skifta fokus mot de länder som genererar flyktingar och dess närområden. Det är där de flesta och de mest utsatta flyktingarna finns. Det är inte rimligt att Sverige ska ta emot flest asylsökande i västvärlden med dygnskostnader på tusentals kronor för varje individ.

I riksdagen är SD det parti som vill lägga mest pengar på att hjälpa flyktingar i sina närområden. Det är i tredje världen flertalet av världens flyktingar befinner sig, och det är därför där som hjälpen behövs. Genom att inrikta resurserna på att hjälpa flyktingar på plats kan vi bidra till att rädda fler liv och hjälpa fler än vad vi gör idag.

På grund av de höga kostnaderna för invandringspolitiken plockar regeringen varje år miljarder ur biståndsbudgeten för att finansiera massinvandring till Sverige. 

SD är motståndare till detta och förordar en effektiviserad flykting- och biståndspolitik där extra resurser till FN:s flyktingorgan UNHCR är en viktig del. Av världens 39,6 miljoner flyktingar så har UNHCR en budget på endast 37 miljarder kronor för att hjälpa dem på plats (2015). 

Kostnaden för mottagandet av en enda person i Sverige skulle kunna ge 789 skolpaket eller 113 familjetält på plats där hjälpen behövs som en referens. I denna norska artikel kan du läsa vad varje enskild somalier kostar norska staten. Vi kan väl anta att siffran liknar denna även i Sverige.

Läs mer om SD här. På denna sida kan du också bli medlem i partiet enkelt och lätt. Vi behöver bli fler och större för att som enda oppositionsparti i riksdagen börja föra en politik som är bra för Sverige. Lagom är bäst.


Om Sverigedemokraterna - Del 3: Om Invandring - en historisk exposéDel 1. läs här. Del 2 läs här.

Invandringen, varför är denna fråga så viktig för Sverigedemokraterna? Förklaring följer.

Sverige har genom århundranden upplevt ett antal vågor av invandring. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket har inneburit att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots  att problem och utmaningar inte har saknats har denna historiska invandring i många fall medfört en positiv nettoinverkan på samhället.

Under tiden från andra världskriget har invandringen till Sverige varit väldigt låg. Viss arbetskraftsinvandring av specialistinvandring av specialistkompetens har förekommit. Mest känd är förmodligen valloninvandringen till Sverige. Antalet valloner som stannade i Sverige permanent uppgick enligt NE till ca 900.

Efter krigsslutet hade Sverige en paradoxal fördel, med ett Europa i spillror kunde den intakta svenska industrin blomstra fullständig. Från och med mitten av 50-talet och ungefär två decennier framåt hade Sverige en omfattande arbetskraftsinvandring från Finland, Polen Jugoslavien och Italien.

Arbetslösheten inom denna grupp av invandrare var väldigt låg. Man kom för att man ville jobba och man jobbade för att man ville vara här. Statliga etableringslotsar eller ”jobbcoacher” behövdes inte. Företagen och arbetsgivarna tog själva ansvar för det vi idag kallar ”integrationsprocessen."

I mitten av 70-talet fastställde regeringen Palme att Sverige inte längre skulle vara en svensk nation utan en mångkulturell nation.  

"Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”. 

Citatet ovan är hämtat från proposition 1975:26 om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken.

Här upphör alltså den tidigare dominerande arbetskraftsinvandringen och byter fokus mot asyl- och anhöriginvandring och skiftade alltså till en kostsam utomeuropeisk, icke behovsprövad asyl- och anhöriginvandring. Beslutet fattades över huvudet på det svenska folket.

En i huvudsak lönsam inomeuropeisk behovsprövad arbetskraftsinvandring skiftade alltså till en kostsam utomeuropeisk, icke behovsprövad asyl- och anhöriginvandring. 

Endast ett fåtal svenskar känner till detta beslut från 70-talet, som dessutom fattades utan att rådfråga det svenska folket. Jag har tidigare skrivit om detta här.

Sedan 1970-talet har Sverige haft en omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar (1 867 953 uppehållstillstånd beviljades mellan 1980-2014). 

Trots att enskilda invandrare bidragit positivt till det svenska samhället, har stora och svårintegrerade invandrargrupper med dåliga förutsättningar att kunna bidra till välfärden och smälta in i samhället skapat omfattande ekonomiska och sociala problem


Ett stort antal växande utanförskapsområden med hög arbetslöshet och hög brottslighet har skapats runt om i landet. Massinvandringen har därmed medfört stora och allvarliga problem i form av segregation, utanförskap, sjunkande kunskaps- och betygsnivåer i skolan och på högskolor, etniska och religiösa motsättningar, ökad kriminalitet, skenande kostnader och en försämrad välfärd. Vi lämnar också walk over till kriminella gäng. Läs här

SD motsätter sig inte invandring utan menar bara att den måste begränsas och hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte hotar vår nationella identitet eller vår välfärd och trygghet.

För att invandring skall ha en positiv effekt på de offentliga finanserna krävs det att den invandrade befolkningen har samma sysselsättningsgrad och samma genomsnittsinkomst som den övriga befolkningen. Dagens invandring innebär en stor kostnad och belastning på samhället. Vidare innebär det multikulturella samhällsbyggandet negativa effekter som splittring, segregation, utanförskap och kräver dessutom att det svenska folket skall anpassa sig till de invandrargrupper som kommer till Sverige och inte tvärtom.

Nästa inlägg, del 4,  i denna artikelserie handlar om vad SD vill när det gäller invandring. Läs här.

Del 5 handlar om SD och EU. Läs här.