lördag 23 maj 2015

Om Sverigedemokraterna - Del 3: Om Invandring - en historisk exposéDel 1. läs här. Del 2 läs här.

Invandringen, varför är denna fråga så viktig för Sverigedemokraterna? Förklaring följer.

Sverige har genom århundranden upplevt ett antal vågor av invandring. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket har inneburit att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots  att problem och utmaningar inte har saknats har denna historiska invandring i många fall medfört en positiv nettoinverkan på samhället.

Under tiden från andra världskriget har invandringen till Sverige varit väldigt låg. Viss arbetskraftsinvandring av specialistinvandring av specialistkompetens har förekommit. Mest känd är förmodligen valloninvandringen till Sverige. Antalet valloner som stannade i Sverige permanent uppgick enligt NE till ca 900.

Efter krigsslutet hade Sverige en paradoxal fördel, med ett Europa i spillror kunde den intakta svenska industrin blomstra fullständig. Från och med mitten av 50-talet och ungefär två decennier framåt hade Sverige en omfattande arbetskraftsinvandring från Finland, Polen Jugoslavien och Italien.

Arbetslösheten inom denna grupp av invandrare var väldigt låg. Man kom för att man ville jobba och man jobbade för att man ville vara här. Statliga etableringslotsar eller ”jobbcoacher” behövdes inte. Företagen och arbetsgivarna tog själva ansvar för det vi idag kallar ”integrationsprocessen."

I mitten av 70-talet fastställde regeringen Palme att Sverige inte längre skulle vara en svensk nation utan en mångkulturell nation.  

"Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”. 

Citatet ovan är hämtat från proposition 1975:26 om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken.

Här upphör alltså den tidigare dominerande arbetskraftsinvandringen och byter fokus mot asyl- och anhöriginvandring och skiftade alltså till en kostsam utomeuropeisk, icke behovsprövad asyl- och anhöriginvandring. Beslutet fattades över huvudet på det svenska folket.

En i huvudsak lönsam inomeuropeisk behovsprövad arbetskraftsinvandring skiftade alltså till en kostsam utomeuropeisk, icke behovsprövad asyl- och anhöriginvandring. 

Endast ett fåtal svenskar känner till detta beslut från 70-talet, som dessutom fattades utan att rådfråga det svenska folket. Jag har tidigare skrivit om detta här.

Sedan 1970-talet har Sverige haft en omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar (1 867 953 uppehållstillstånd beviljades mellan 1980-2014). 

Trots att enskilda invandrare bidragit positivt till det svenska samhället, har stora och svårintegrerade invandrargrupper med dåliga förutsättningar att kunna bidra till välfärden och smälta in i samhället skapat omfattande ekonomiska och sociala problem


Ett stort antal växande utanförskapsområden med hög arbetslöshet och hög brottslighet har skapats runt om i landet. Massinvandringen har därmed medfört stora och allvarliga problem i form av segregation, utanförskap, sjunkande kunskaps- och betygsnivåer i skolan och på högskolor, etniska och religiösa motsättningar, ökad kriminalitet, skenande kostnader och en försämrad välfärd. Vi lämnar också walk over till kriminella gäng. Läs här

SD motsätter sig inte invandring utan menar bara att den måste begränsas och hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte hotar vår nationella identitet eller vår välfärd och trygghet.

För att invandring skall ha en positiv effekt på de offentliga finanserna krävs det att den invandrade befolkningen har samma sysselsättningsgrad och samma genomsnittsinkomst som den övriga befolkningen. Dagens invandring innebär en stor kostnad och belastning på samhället. Vidare innebär det multikulturella samhällsbyggandet negativa effekter som splittring, segregation, utanförskap och kräver dessutom att det svenska folket skall anpassa sig till de invandrargrupper som kommer till Sverige och inte tvärtom.

Nästa inlägg, del 4,  i denna artikelserie handlar om vad SD vill när det gäller invandring. Läs här.

Del 5 handlar om SD och EU. Läs här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar