söndag 1 mars 2020

Om "Deep State" organisation i Sverige och Socialdemokratins roll - Gästinlägg

Martin Borin skriver här ett tillnyktrande och folkbildande gästinlägg: 

Delar av inlägget är hämtat från denna artikel från bankrättsföreningen.

De förbannade sossarna har ljugit och korrumperat hela landet och alla dess myndigheter. 

Sossarna har hela tiden haft en parallell organisation likt frimurarna som styr bakom kulisserna. 

Bland annat styrde de Palmeutredningen så ingen skugga skulle kunna falla över sossarna. Det måste också återigen utredas. Det finns många vittnen som mördats och tystats. 

Så har de styrt hela tiden, manipulerat rättsväsendet så ingen skugga ska falla över socialdemokraterna. 

Sossarna är helt enkelt ett pack av maktgalna korrupta svin som har gjort allt  i sin makt, styrt myndigheter, styrt polisen, styrt utredningar, styrt domstolar, rättsväsendet, skolan, media allt för sina egna syften. 

Dags att att folket tillsammans ser till att få en rejäl sanningskommission som tittar på allt detta. Det är högförräderi, landsförräderi. 

Det socialdemokratiska partiet ska förbjudas att delta i val till Sveriges riksdag. Kriminellare verksamhet än det socialdemokorrupta partiet finns inte i Sverige.
SAPO:s (ej SÄPO:s) roll som Sveriges osynliga regering

Allt det som hänt oss bottnar i en hemlig styrning av landet som gått snett och som passerat alla gränser för vad som är tillåtet i en demokrati utifrån en för folket känd traditionell definition. 

I Sverige har vi våra grundlagar inklusive EG-rätten (EU:s regelverk med Romfördraget som bas) med dess Natural Justice och Fundamental Rights, EG-domstolens praxis och dess effekter på den nationella rättsordningarna på grund av den skyldighet som varje lands högsta dömande instanser har att begära in förhandsbesked, den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europadomstolens praxis.

Sverige bryr sig idag varken om de inhemska grundlagarna, angivna konventionsregler eller de internationella domstolar som finns för att övervaka att de enskilda berörda staterna följer dessa grundläggande regler. 

I Sverige följs inte Romfördragets regler om inhämtande av förhandsbesked mer än i synnerligen sällsynta undantagsfall. 

De mänskliga rättigheterna följs inte över huvud taget och enligt de uppgifter som framkommit har Högsta domstolen stoppa all prövning av frågor som har anknytning till mänskliga rättigheter. 

Rättsligt råder för tillfället ''djungelns lag'' där de mäktiga tar för sig utan att bry sig om några regler. 

Som det uttryckts äger de som har pengarna, bankerna, hela domstolssystemet och det är uppenbart att 11 kap 2 § regeringsformen inte tillämpas längre.

Vad är det då som har hänt? 

Jo, efter många års långsamt insnärjande av landet i en allvarlig korruptiv hantering har vi i Sverige trots allt fått klart för oss vad som pågår. 

Det finns ett styrsystem som ligger utanför lagen och som bedrivs grovt olagligt. 

Det är detta som förklarar SAP:s enorma makt, som inte motsvaras av dess väljare eller dess respekt för folkets intressen. 

Det som hände av övergrepp under 1950-talet, exempelvis Haijbyaffären med såväl domare som statliga kontrollorgan, läkare polis m m har utvecklats, förfinats och satts i system i en helt annan omfattning än vad som tidigare skett. 

Med den girighet som driver dessa intressen har vederbörande tappat omdömet och därmed avslöjat sig. 

Sanningen har vuxit fram sakta under lång tid och den som studerar den rättspraxis som släpps fram i Sveriges högsta instanser ser att andelen överprövade fall blivit mycket mindre och mycket mer styrda för att passa de hemliga makthavarnas intressen. 

Även här är det girigheten hos missbrukarna som avslöjar att brott mot 11 kap 2 § regeringsformen satts i system och att Rotary och Säpo är viktiga verktyg för dessa ändamål.

Vad är det då som styr allt detta? 

Alla vi svenskar som levt med den svenska modellen har sakta men säkert fått klart för oss att det inte spelat någon roll vem som haft regeringsmakten i landet, det har ändå varit det socialdemokratiska partiet som har styrt och ställt.

Detta ihop med avslöjandena om IB, Sjukhusspionaffären, Ebbe Carlsson-affären och alla de andra mindre affärerna med olika former av korruption visar att det finns något som styr i hemlighet. 

Tål att åter upprepas; IB-affären i början av 1970-talet var en uppgradering av befintlig underrättelseverksamhet till CIA-standard. Detta i samband med att Nixon införde det system som byggde på petrodollarn. Stanken av förräderi i det svenska systemet har legat tung under många år.

Efter att ha forskat närmar i ämnet under en längre tid och ha upptäckt att det finns noggrann dokumentation och stöd för det mesta som undertecknad konstaterat i sina skrivelser till riksdagen är det uppenbart att situationen är parallell i USA och i Sverige och att situationen inte bara när det gäller neutralitetspolitiken misstämmer med den officiella bilden. 

Det finns en stark makt som påverkar Sveriges politik och det är USA:s hemliga regering, CIA.

Som framgått i dokumentärfilmer under 1999, som bygger på material som släppts från sekretess nyligen i USA visar det sig att de flesta västländerna har en stark påverkan i sin politik från USA och att USA använder de flesta av sina bundsförvanter som hjälplösa lydstater. 

Där är kärnan i problemet. 

En annan viktig faktor är att USA inte lever som man lär. Lydstaternas demokrati är det inte så noga med bara USA får bestämma. 

Det viktiga är att hemmaopinionen är nöjd och lugn av den officiella bilden om hur USA bedriver sin utrikespolitik. 

Av tradition är som bekant inte medelamerikanen speciellt intresserad av utrikesfrågor, varför det är enkelt att hålla de inhemska väljarna lugna bara det inte syns vilka övergrepp som pågår utanför USA:s gränser.

Nästa faktum är att det svenska arbetarpartiet, socialdemokraterna (SAP) från början valt en taktik att sälja landet och dess befolkning för makten över landet och en hög status i förhållande till sina socialdemokratiska kollegor i andra länder och i socialistinternationalen. 

Bytesaffären, att sälja ut landet till USA mot att säkras vid makten, har gjort SAP fullständigt okänsligt för valresultat och har gjort partiet till ständig samarbetspartner i makt med Kungahuset och Wallenbergsfären, den hemliga kartellen som jag valt att kalla samarbetet. 

Det har blivit särskilt tydligt när moderaterna varit vid makten då de på grund av sin kunskap om bakomliggande förhållanden låter SAP hållas i sin maktutövning genom den osynliga regeringen i Rosenbad, som sitter kvar oavsett vilken regering som finns för tillfället. 

De senaste tydliga exemplen var när ''ränterambo'' (Bengt Dennis) som socialdemokratisk riksbankschef över några dagar helt förstörde Sveriges ekonomi i ett försök att, som det senare framkommit, skydda stora värden i form av skulder till utlandet hos Wallenbergssfärens större företag. 

Att Carl Bildt lät detta ske beror på den hemliga regeringens makt över även vissa i oppositionspartierna eftersom de egentligen förfäktar samma intressen som SAP i hemlighet har ingått kartell med. 

När den borgerliga regeringen lät riksbankens socialdemokratiske chef förstöra Sveriges ekonomi som genom ett trollslag var det egentligen Sveriges osynliga regering som hade makten och bestämde med direktiv bottnande i USA:s makt över Sverige.

Vad är det då som styr landet och som står för kontinuiteten med SAP som formell uppdragsgivare? 

Av det material som tagits fram är det uppenbart att Krigs-IB och dess förhållandevis aktiva funktion i fredstid är en viktig faktor men det är inte där makten sitter. 

Istället har det visat sig att SAPO, Socialdemokratiska Arbetsplatsombudsorganisationen, är den egentliga boven i dramat. 

Denna organisation har utretts noggrant enligt det material som framlagts och det är klarlagt att denna organisation har såväl en öppen som en dold roll. 

Sten Andersson och på sin tid Olof Palme, som båda varit dess chef under många år, har till exempel båda förnekat dess existens. Varför? 

Jo, därför att där ligger sanningen om den osynliga svenska regeringsmakten som styr och ställer över alla gränser, som använder olagligheter och grovt kriminella förfaranden för att befrämja sin roll i förhållande till USA och CIA och som därför också sköter den grovt olagliga svenska domarstyrningen. 

Direktiven kommer från SAPO och varje viktig domare passerar kanslihuset och prövas inför sin utnämning till chefsdomare. 

Det är bara att läsa i Nationalencyklopedin eller Vem är Det eller någon annan publikation för att snabbt inse att kanslihusperioden är en viktig del i en betydelsefull domares karriär. 

Det hemliga, som innebär en effektiv styrning, är att SAPO skapar sitt grepp över vederbörande genom att varje viktig domare också anses inneha en säkerhetsklassad tjänst enligt det hemliga regelsystem som byggts upp under SAPO:s styrning. 

Därigenom kan en domare avsättas när helst det passar SAPO även om en domare officiellt är oavsättlig. Därigenom har 11 kap 2 § regeringsformen helt satts ur spel.

Varför är då bankerna så viktiga och så skyddade av SAPO och dess styrning av landets rättsväsende? Jo, det beror på direktiv från USA. 

Den ekonomiska kärnan bestäms av USA:s prioriteringar i världen och där har vi under det senaste decenniet bevittnat hur USA flyttat över alla medel som gått att frigöra i väst för att sätta dem i öst och därmed tjäna pengar i det mycket tidiga uppbyggnadsskede som den delen av världen nu befinner sig i. 

Under tiden har också de med USA lierade intressena kunnat utnyttja situationen för att kapa åt sig alla de värden som tvingats säljas till underpris (så kallat forced sale value) därför att USA tömt västvärlden på pengar i detta dubbla syfte att tjäna pengar på förfarandet såväl i väst som i öst. 

Det genrep som Kreuger-kraschen innebar medförde att schemat för detta 1990-talets fiktiva finanskris/övergreppsscenario var lätt att lägga i början av 1990-talet och alla SAPO:s hejdukar i Sverige lydde villigt anvisningarna eftersom man via Rotarys verksamheten och i princip controllerfunktion var tillförsäkrade en stor andel av rovet. 

För SAPO är Nordbanken speciellt viktig därför att denna sköter alla de för den osynliga regeringen så viktiga ekonomiska transfereringar som behövs. 

Det gäller att på lämpligt sätt dölja alla hemliga täckmantelverksamheter och tjänster som hanteringen innebär i den mån kostnaderna inte direkt kan tas i statsbudgeten. 

Det stora overhead som vi har i Sverige beror till stor del på den hemliga och mycket kostsamma hantering SAPO ägnar sig åt eller orsakar. Allt detta måste döljas i en bank och Nordbanken får därför en stark makt över SAPO, vilket leder till att SAPO villigt tillser att domarstyrningen fungerar partiskt till Nordbankens fördel. 

På motsvarande sätt har SEB och SHB liksom Sparbanken stark makt och stora privilegier av den styrda domarverksamheten, om inte annat därför att de känner till den och därför förväntar sig motsvarande fördelar som Nordbanken för att inte avslöja vad som pågår. 

Det viktigaste skälet till att alla bankerna behandlas synnerligen förmånligt av den dömande makten är dock att SAPO genom CIA har USA:s direktiv att göra så, ytterst därför att därigenom General Electrics inkomster av finansieringen är trygg och lukrativ.

Vilka är då SAPO:s ledning? Vilka är de som bestämmer och de som verkställer? 

När sammanhangen nu klarnat och på grund av de utredningar som skett i Sverige i anledning av IB-affären, Sjukhusspionaffären och Ebbe-Carlsson-affären är det uppenbart att vissa ministrar antingen har en dubbelroll eller på grund av sina speciella erfarenheter är särskilt skickade att utöva makten ifråga. 

Tidigare utrikesministern Sven Andersson är ett typiskt exempel på en person som ingått i SAPO:s ledning. 

Såväl Olof Palme som Sten Andersson och Thage G Peterson är personer som ingått i ledningen. 

Av Sten Anderssons och Thage G Petersons agerande än idag är det uppenbart att de ingår i ledningen än idag. 

När det gäller verkställigheten är det uppenbart att i första hand de höga tjänstemän som ingår i den så kallade elefantkyrkogården i Rosenbad är en stor del av SAPO:s verkställande funktion. 

Även särskilt utvalda tjänstemän i karriären ingår med största sannolikhet och det synes vara logiskt att många av de högre domare - som förväntas bli utnämnda till lagmän, presidenter och justitieråd - också ingår i den kader av speciellt utvalda som noggrant prövats och därefter genom sitt agerande inom ramen för SAPO får visa sin lojalitet med SAP innan de slutligen utnämns till sina befattningar. 

Därigenom tillförsäkrar sig SAPO en total lojalitet i varje ögonblick från de som sedan i respektive domstol verkställer den dömande makten enligt SAPO:s önskemål, utifrån den hemliga kartellens speciella direktiv. 

Detta förklarar varför ytterst bankerna kan ha uppfattningen att de äger domstolarna och kan krossa varje motpart ''som en lus''. 

SAP:s avtal med USA och CIA innebär att bankerna får en kontroll över den svenska dömande makten som inte alls stämmer med 11 kap 2 § regeringsformen och att domarna skall vara fria och självständiga och tillämpa den lag som landets lagstiftande makt, riksdagen, stiftat. 

Genom att SAP sålt sig till USA har SAPO en kontroll över landet som inte motsvaras av något annat än att USA kontrollerar samtliga väsentliga ekonomiska resurser i landet och därför också bestämmer vad som skall ske med landets ekonomi. 

Genom sitt agerande har såväl SAP som SAPO ansvar för den hemliga domarstyrning som på ett olagligt sätt skadat oss och som i förevarande mål inneburit att tidigare ingiven genstämning ogillats utan någon kontradiktorisk prövning på det sätt som krävs enligt våra interna lagar, enligt EG-rätten och enligt den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

På detta sätt förs det svenska folket bakom ljuset precis som skett när det gäller SAPO:s olagliga åsiktsregistrering av landets medborgare. 

SAP är dessutom ansvarig, genom Per Albin Hanssons och Tage Erlanders agerande, för att neutralitetspolitiken skulle vara en kuliss, som stormakterna och omgivningen men inte det svenska folket skulle känna till. 

Här är en intervju med Kaj Hahne som förstärker att SAPO är med och styr utredningen. Viktigt att lägga till i Palmeutredningen är att de korrupta SAPO var de som förskingrade bevis och förstörde palmeutredningen. Sapo = Sossarnas egen polis, alltså inte SÄPO som tömde Palmes lägenhet och kontor på alla papper och dokument. Man sopade undan bevisen.

Göran Johansson , S , Göteborg, är känd för citatet "Vad skall vi med SÄPO till när vi har SAPO"? 

Det vore kul att höra vad som menade och framförallt vad finns i det hemliga arkivet om detta?

Att ett enskilt politiskt parti i en demokrati samarbetade med militären för att åsiktsregistrera medborgare och rensa ut icke-sossar från facket så sent som för 25-30 år sedan är horribelt.

Kommentaren kom i samband med att sjukhusspionen Jan Lindqvist avslöjades. Johansson försäkrade oroliga partikamrater om att hemliga polisen alls inte var inblandat i detta åsiktsspioneri: "Vad skall vi ha Säpo till när vi har Sapo", sa Johansson.

Senare har det avslöjats att Göran Johansson var en ledande kraft inom den socialdemokratiska spionorganisationen IB, som ägnade sig åt åsiktsspionage och kamrattjalleri på arbetsplatserna. En roll som han är fortsatt stolt över. 

Det är inte konstigt att SAPO lyckas driva igenom hemlig dataavlyssning. 

Det är dags att sätta stopp för denna kriminella organisation som Socialdemokraterna har blivit, eller alltid har varit. 

Tittar man historiskt så har de gjort vidriga saker och bland annat stöttat Nazisterna, och utfört vidriga experiment på befolkningen i Sverige. Så de är inte bättre historisk än vad de är nu. 


Bilden nedan är hämtad från artikeln The Deep State – hur PK-vänstern kidnappade Sverige som också rekommenderas att läsa!