torsdag 4 oktober 2018

Om ännu ett öppet brev till högförrädarna i den politiska adeln - Gästinlägg

Lagen om Högförräderi


19 kapitlet 1 § brottsbalken:


”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år."


Givet att ISIS formellt förklarat Sverige (och övriga EU) krig, så befinner sig Riket i krigstillstånd och därför så kan dock nedanstående paragraf kanske sägas vara tillämplig:


Lagen om Landsförräderi


22 kap. 1 § brottsbalken:


"Den som, då riket är i krig,


1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,


2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,


3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller


4. begår annan liknande förrädisk gärning,


skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid."


Slut på min inledning. Nu över till Olle Ljungbeck:


Stefan Löfvén, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Ebba Busch Thor, Jan Björklund,

Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Isabella Lövin.

För Kännedom till Jimmie Åkesson vars politik inte skulle lett till den katastrof
sjuklövern är orsak och skyldig till.

7-klövern - "humanisterna" har nu sin plan klar. Den utgår ifrån deras uppsåt att lura svenska folket att tro att massinvandringen av i stort sett obildade och okunniga individer skall vara en tillgång för Sverige.

Ett av dessa projekt är att placera ut icke färdigutbildade invandrare från i första hand menaländerna på framförallt hälsocentraler men även sjukhus och därmed inbilla svenska folket att dessa kommer att rädda sjukvården.

Men baktanken finns också (även om den är otroligt svår att ta till sig) att dessa individers feldiagnosticeringar kommer att bli så omfattande på framförallt äldre att man därmed kommer att avsevärt sänka  pensions- och vårdkostnader.

Men detta kan väl inte vara sant säger en del tvivlare. Då svarar jag följande. Efter att först varit med om hur min nära anhörig hanterats vid ett svårt sjukdomsfall som hon ännu inte är botad ifrån och nu med vetskapen om att Annie Lööf m fl inom den politiska hierarkin är medlemmar i den antidemokratiska och fascistiska rörelsen Triaterala Kommissionen håller jag inte längre något för otroligt när det gäller sjuklöverns cynism mot sitt eget folk.

Inte minst deras psykiska terror mot Jimmie Åkesson och för övrigt mot oss medlemmar också som är helt oskyldiga i vad massinvandringen orsakat Sverige och svenska folket i lidande och död tyder ju på att de känner sig tvingade att svartmåla och smäda honom och SD för att därmed tror sig om att kunna dölja den enorma katastrof de är orsaken till.

Jag har nu i samband med en anhörigs sjukdom fått röna bekantskap med just en sådan hälsocentral där antalet utomeuropeiska "läkare" utgör 75 procent av totala antalet. Läs här.

Min anhörigs sjukdom inträffade i mitten av juli och fortfarande är hon inte återställd. De senaste månaderna har vi åkt in och ut på hälsocentralen, akuten, familjejouren etc. Orsaken till detta är helt klart en outbildad läkare från menaländerna.

Men inte nog härmed. Han har vid fyra tillfällen ordinerat olika mediciner varav två av dem varit felaktiga.

Självklart känner jag något jag aldrig känt förr. Nämligen ett oresonligt hat mot dig Stefan Löfvén, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt,
Gustav Fridolin, Isabella Lövin. Självklart skulle ni om ni kunde, förbjuda mig att hata er, men ännu är vi inte där.

Ni är de skyldiga till vår och för framtiden tiotusentals svenska medborgares, men kanske framförallt äldre sådana brist på vård och sjukvård. Sannolikt också många av dessas för tidiga död.

Att trots denna er fruktansvärda skuld dagligen få från er upprapat hur usel Jimmie Åkesson och vi andra medlemmar av partiet är har gått för långt.

Jag började arbeta och betala skatt vid femtonårsålder och kan därmed påstå att jag varit med om att bygga upp välfärden - såväl det trygga som det omhändertagande.

Under 60-70-talet slog vi världen med häpnad för denna välfärd och trygghet.

Jag påstår än en gång att jag hatar er. Men inte endast därför att ni har fört mitt land till katastrofen brant utan kanske ännu mer för att ni uppvisar en så fruktansvärd uselhet som människor. Ni ljuger, förnekar, beskyller, spottar på alla dem som ser och vågar beskriva verkligheten som den är.

Jag vill ärligt påstå att jag aldrig i mitt 86-åriga liv träffat på eller mött någon som ni vilken står så lågt vad gäller moral, anständighet och erkännande av sina fruktansvärda brott.

Även om era brott inte antalsmässigt är jämförbara med vad nazister och kommunister stått för så är de med hänsyn till konsekvenserna för oss medborgare inte mindre.

Era brott är inte bara verbala som de ni försöker beslå SD med utan fysiska i tiotusentals fall och därmed så mycket, mycket värre.

Därför finns inga mindre starka känslor att rikta mot er och det är - hat. Samma hat som jag alltid har känt för nazister, kommunister, fascister för ni har i kränkning av Sveriges medborgare gått lika långt som dessa..

Att acceptera er att leda Sverige skiljer sig inte från att acceptera någon av de  tre ovan nämnda mest omänskliga organisationer att leda oss.

Med senaste avslöjanden (läs här) om att flera av er just är medlemmar i sådana grupper kommer rimligen att väcka ett antal medborgare som med eller mot sin vilja tvingas inse att er förnekelse är av patologiskt slag.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle