tisdag 23 januari 2018

Om ett recept för att återställa Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Hans förra hittar du här. Denna gång har han ett recept för att återställa ett förstört Sverige. Över till Olle:

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering skulle jag bl a genomföra följande.

1.  Första åtgärden skulle bli att utvisa 100 tusen invandrare/asylsökande första året. Dessa är i första hand alla de som straffats med fängelse eller de som är kriminella men ännu ej dömts. De skall utvisas efter avtjänat straff.

Övriga är sådana som ej hunnit åstadkomma några skador men som överraskats med vapen, sprängmedel eller andra "tillbehör" där avsikten är att skada.

Andra är sådana som brutit mot våra grundlagsfästa värderingar såsom att ej acceptera demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hatpredikanter som predikar terror eller antisemitism. Självklart också alla de som motsätter sig att flickor och pojkar själva väljer partner.

De som är för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig omskärelse. Men även familjer där föräldrarna inte aktivt hindrar sina barns kriminalitet.

2.  Tillsättning av en juristkommission som skall bedöma sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöters landsförräderi och ansvar för de mord, våldtäkter, rån, misshandel av svenska medborgare, liksom förstörelsen av enskild och allmän egendom som invandrare/asylsökande gjort sig skyldiga till.

I kommissionen skall ingå högt meriterade och respekterade jurister från Sverige, Danmark, Australien, och Schweiz jämte medborgare från Sverige.

Befinnes de vara ansvariga skall en svensk domstol döma dem.

Egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande regerings- och riksdagsledamöter från 2006 beläggs med kvarstad för att vid fällande dom utgå som skadestånd till svenska medborgare som drabbats av invandrarvåld.

3.  Demokrati. En genomgripande grundlagsutredning tillsätts omgående. Bl a skall den göra det omöjligt för regering och riksdag ensamma att besluta i riksövergripande frågor som t ex migrations-frågor. Tvingande regler om parlamentarism skall självklart med.

Folkomröstning skall vara ett naturligt inslag i politiska frågor. Utredningsordförande finns redan nämligen Anne-Marie Pålsson. Fd moderat riksdagsledamot som lämnade riksdagsuppdraget för avsaknaden av demokrati. Hon har bl a skrivit boken "Knapptryckarkompaniet".

I detta sammanhang bör nämnas hur Stefan Löfvén kränker demokratin genom att han har gjort en narr och clown till demokrati- och kulturminister. Hon - Alice Bah Khunke - tillsatte en pellejöns tidigare - som ordförande för något hon kallade en grundlagsutredning men där hon tydligt visar att hon inte vet vad demokrati är.

Hon påstås nu vilja bli vald till språkrör för MP och lär ha många av medlemmarna med sig!

Det senare visar med tydlighet att dessa inte är politiskt mogna att ha rösträtt. Att sedan Löfvén tillsatt denna människa till demokrati- och kulturminister stärker uppfattningen att han inte är demokrat men väl en obildad barbar.

Troligen är det därför han kommer så väl överens med dessa som mördar, våldtar, rånar etc hans eget folk.

4.  Statsförvaltningen. En genomgripande organisationsöversyn. Självskriven att leda denna är Inga-Britt Ahlenius. F d generaldirektör för riksrevisionsverket, fd bitr generlsekreterare i FN etc etc. Hon var på sin tid chef för riksrevisionsverket men för stark och duktig för Göran Persson varför vi därmed förlorade den i vår tid skickligaste "statstjänstemannen ".

Samtidigt bör minst ett 25-tal verkschefer avskedas. En av dessa är TV-chefen som inte kan avsättas av regeringen. Därför måste ordföranden för nämnda organ avskedas först, varefter en ny sådan kan utses som i sin tur utser tv-chef.

Min avsikt med detta är inte att få in någon som kan styras från regeringen utan en som har kvalifikationerna och integriteten för ett oberoende public service. En sådan var på sin tid radiochefen Olof Rydbeck.

5.  Försvaret. Redan då värnplikten togs bort skrev jag en artikel om denna dårskap för vilken jag alltigenom fått rätt. Det som nu pågår inom försvarsdepartetementet och försvarsutskottet är att en samling dilettanter som försvarsministern, riksdagsledamöterna Widman, Wallmark och Oscarsson m fl styrs av känslor och inte som de borde av realism - får påverka vårt framtida försvar. Inga försvarsallianser utom eventuellt med de fyra nordiska länderna.

Ett införande av allmän värnplikt skulle inte enbart stärka försvaret utan också begränsa ungdomskriminaliteten.

6.  Jordbruket. Självklart skall Sverige vara självförsörjande på baslivsmedel. Jag minns så väl hur min ekonomiprofessor i Lund 1960 betonade att Sverige var en av de främsta länderna att driva jordbruk i. Vi har den goda jorden, vattnet och klimatet. Trots detta köper vi stora delar av baslivsmedlen från utlandet.

Vi bygger köpcentrum på den bästa jordbruksmarken. Och gör vi inte det så lägger vi den i träda på order av EU. I samband med försvarsdebatten nämndes vikten av självförsörjning. Knappast något annat land kan överträffa oss i möjligheten att försörja oss själva. I dag klarar vi inte detta mer än någon vecka!

7.  Skolan. Skolan skall förstatligas. Inga religiösa skolor.

     Privata skolor ok men kraven måste vara stenhårda. Bort med hemspråksundervisningen. I annat fall ingen integration. Invandrare som vägrar skolgång och inte lärt sig språket inom tre år utvisas. Inga religiösa inslag i skolan vare sig kläder eller avvikelse från hur svenska barn undervisas och deltager i olika aktiviteter.

Ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar i utövandet av olika aktiviteter.

8.  Högskolor och universitet. Samtliga högskolors kompetens bör utredas. För detta kan lämpligen utländsk expertis användas. T ex från USA, Ryssland, England och Tyskland. Sannolikt kommer då minst ett 15-tal högskolor att visa sig inte leva upp till de krav som måste ställas på denna form av läroanstalter.

Sannolikt har vi ett flertal individer som utbildats vid dessa läroanstalter, som nu har akademiska titlar som fil dr, docent och professor men som bär dem helt oförtjänt.

9.  Kulturen. Barnkulturen måste ges ökade resurser på bekostnad av vuxenkultur.

Sång, musik, teter måste få betydligt större vikt i skolorna. Inhemsk kultur måste gynnas. Firandet av traditioner i skolor eller i andra sammanhang får inte avgöras av rektorer/lärare/etc utan skall ske i demokratisk ordning med deltagande från föräldrar/medborgare.

Konstnärers verk får inte förändras utan medgivande av skaparen till verket. Sålunda får varken bibliotek, eller teatrar göra ändringar i böcker eller dramatiska verk utan medgivande av skaparen. Sådana alster där skaparen vägrar att ändra i sina böcker eller verk som inte anses vara i takt med tidsandan får inte förvägras plats i bibliotek eller i teatrars spelprogram.

10.  Sjukvården skall vara helt fri från religiösa eller kulturella inslag. Inga könsstympningar av vare sig flickor eller pojkar.

Den skall enbart utgå ifrån vetenskapliga och beprövade metoder.

Några som helst hänsyn får inte tas till kulturella eller religiösa krav. I omsorgen om äldre och funktionshindrade skall samma regler gälla.

11. Pension. För anställda i yrken med hög förslitning görs ingen höjning av pensionsåldern. "Fattigpensionärernas" pension höjs med 2000 kr per månad. Samma skatt för såväl pensionärer som anställda.

12. Medierna. Eftersom tidningspressen bildat symbios med statsmakten och ej längre kan kallas den tredje statsmakten bör allt statligt stöd slopas.

Det är inte rimligt att stödja medier med skattemedel som i stället för att värna sitt folk och de värderingar vi grundlagsfäst offrar detta till förmån för invandrade barbarer.

I dag framgår det tydligt att tidningar/press inte förmår eller vill hålla en klar rågång mot statsmakten.

Ett tydligt exempel på detta är att såväl regeringens/riksdagens som statsförvaltningens maktmissbruk får fortgå år efter år. Här om någonsin stämmer talesättet; "man biter inte den hand som föder en".

13. Klimatet. Jag delar inte majoritetens åsikt att det är människan som påverkar uppvärmningen av vår jord. Den som studerat det som finns utforskat om klimatets växlingar de senaste årmiljonerna kan inte göra detta.

Under dessa miljoner år har klimatet varierat mellan långa istider och kortare värmeperioder s k interglacialer. Så kommer att ske fortsättningsvis oavsett vad vi gör.

Att dagens naturliga klimatförändringar kan bli en katastrof för mänskligheten beror på överbefolkningen. Så länge människan funnits har klimatet växlat. Men då befolkningen var liten och inga statsgränser fanns kunde människorna röra sig fritt. När därför torka och andra klimatförändringar inträdde kunde det fåtal människor som fanns fritt röra sig till områden som var gynnsamma att leva och odla i.

Eftersom vi inte kan stoppa den nu pågående klimatförändringen måste vi inrikta oss på andra åtgärder. Självklart skall vi begränsa koldioxidutsläppen i framförallt tättbeyggda områden som storstäder etc. men det stoppar inte klimatväxlingarna.

Det viktigaste nu är att rädda våra vatten, åar, sjöar och hav. Om inte, kan vi inte förhindra en kommande katastrof.

I stället för att satsa billioner till ingen nytta på klimatet bör satsningar göras för att rena och förhindra föroreningar av våra vatten. Detta kräver trots allt så små insatser att av de sparade billionerna för klimatet behöver endast en bråkdel användas för att rena våra vatten.

Kostnaderna för detta behöver i mycket mindre omfattning drabba skattebetalarna utan kan i stället riktas till dem som förorenar. Flertalet företag skulle därmed inte belastas till ingen nytta som de görs i dag.

Enda vägen att förhindra en mänsklig tragedi är barnbegränsning. Att därför som nu ta emot invandrare från tredje världen kommer endast att öka jordens befolkning.

Självklart finns mycket mer att säga i en fråga som denna. Men eftersom jag med all säkerhet inte blir landets regeringschef så nöjer jag mig med ovanstående. Jag är emellertid övertygad att om en bli-vande regeringschef följer flertalet av mina förslag, så skulle hon/han bli mer i hågkommen som en skicklig ledare i förhållande till dagens, som inte endast förstör Sverige ekonomiskt utan framförallt har gjort vårt land till ett otryggt inferno där mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom blivit en normalitet. Men kanske framförallt där kvinnor/flickors otrygghet blivit värre än de någonsin varit.

Skaparen av detta helvete är Sveriges statsminister Stefan Löfvén! Som dessutom har fräckheten att kalla sig feminist när ordet sadist är en mer korrekt beskrivning.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
1 kommentar:

  1. Olle Ljungbeck du är suverän. Tack Mikael för du lagt in detta

    SvaraRadera