torsdag 24 mars 2016

Om religion, kultur och ideologi

Detta är ett långt inlägg syftande till att reda klarhet i tre begrepp som ofta sammanblandas när islam diskuteras; religion, kultur och ideologi relaterat till islam. För att hitta vederhäftiga definitioner citerar jag Nationalencyklopedin vad gäller definitioner. Jag börjar med termen religion:

religion [-liu:ʹn eller -ligiu:ʹn] (latin reliʹgio, här ’vördnad för det heliga’, ’gudsdyrkan’, ett ord av omdiskuterat ursprung), en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

Otaliga försök har gjorts att i en allmängiltig formel fånga de olika religionernas väsen.

Alltsedan upplysningstidens föreställningar om en ”naturlig religion” förekommer formelartade karakteristiker, t.ex. ”allvarlig och till gemenskap syftande inriktning hos individer eller kollektiv gentemot de makter som enligt deras uppfattning har den yttersta kontrollen över deras intressen och öden” (J.B. Pratt, ”The Religious Consciousness”, 1920).

Enligt Schleiermacher, som var präglad av romantiken, är religion ”en känsla av absolut beroende”. Inspirerade av 100-årsminnet av dennes grundläggande arbete ”Reden” (1799) och av nykantianismen uppfattade både Nathan Söderblom och Rudolf Otto, oberoende av varandra, heligheten som religionens särmärke.

Söderblom utgick bl.a. från en definition av ordet religion från det hedniska Rom: ”den obestämda rysning och bävan, som människan känner inför det hemlighetsfulla”, och han menar att ”religiös eller from är den, för vilken något är heligt”.

Otto talar om det numinösa (av latin numen ’gudamakt’), som både injagar bävan och fascinerar. Mircea Eliade bygger på Otto; han tillerkänner det heliga, som är motsatsen till det profana, en överhistorisk realitet, men dess manifestationer i historien studerar han empiriskt.

Därmed tar han liksom flertalet kulturantropologer sin utgångspunkt i den religiösa människans verklighetsuppfattning och avvisar, trots inflytandet från C.G. Jung, både en psykologisk och en sociologisk reduktionism.

Det är svårt att förena religiös insikt med vetenskaplig empiri och att söka urskilja gemensamma grunddrag i religionerna samtidigt som man hävdar det unika i var och en av dem.

Under hänsynstagande till olika teorier om religionens ursprung och utveckling kan man på ett rent deskriptiv-statistiskt vis säga att alla religioner hos folk med primitivare livsvillkor uppvisar animistiska och magiska element, mytbildning och religiös symbolik i skulptur, byggnader och målarkonst, men endast ett fåtal uppvisar en utbildad teologi.

I alla utförs riter under dans och sång, och överallt finns schamaner eller präster. Polyteism och ren monoteism förekommer endast sporadiskt, medan både tron på ett högsta väsen, en höggud eller en makt har en vidsträckt (men inte universell) spridning.

De s.k. högreligionerna vill ge svar på frågan om livets mening, vad som är gott eller ont, varför människan måste lida och vad som kommer efter döden. Men de är vida mer än livsåskådningar. De räknar alla med en översinnlig verklighet och med utommänskliga gudomliga makter. Dessa träder i förbindelse med människorna i det som med kristet språkbruk kallas gudstjänst, genom sina utkorade redskap eller i särskilda uppenbarelser.

Hela tillvaron står för den religiöse under gudomligt skydd. Samtidigt ställer de översinnliga makterna krav på människorna, som har plikter mot både gudar och medmänniskor. Kulter och riter, en gudomligt given moral och en lära om gudarna, om människan och om världen kännetecknar alltså religionerna. Deras språk är ofta myten, som i detta sammanhang är liktydig med den yttersta sanningen.

De moderna icke-religiösa och antireligiösa samhällsideologierna har av historiefilosoferna kallats för de nya socialreligionerna.

Psykologiskt och sociologiskt sett tillfredsställer dessa väsentliga mänskliga behov och uttrycker sig ofta religiöst färgat, även om allt översinnligt är konsekvent utmönstrat.

I stället åberopar man sig på vetenskapen. Praktiskt företräder de ofta samma medmänsklighet som religionerna. Också individuell skönhets- och naturdyrkan samt sexual- och idolkult har något gemensamt med motsvarande religiösa företeelser.

Termen "kultur" definieras i NE enligt nedanstående:

kultuʹr (franska culture, av latin cultuʹra ’bearbetning’, ’odling’, ’bildning’, av coʹlo ’odla’ m.m., se vidare kult), odling, bildning. Cicero talade om själsodling, renässansens humanister om att odla intellektet.

Samuel von Pufendorf kontrasterade – i anslutning till Hobbes – kulturtillstånd mot naturtillstånd och vidgade begreppet kultur från individen till att gälla gruppen (1686).

Kant definierade kultur som ”något högre än vad naturen själv kan åstadkomma”, Herder använde termerna kultur och kultiverad om den historiska utvecklingen – han talade om ett folks tilltagande kultur – och Spengler slutligen ansåg att kultur är en organisk livsyttring som föds, utvecklas, fulländas och dör inom nationer, folk och samhällsgrupper.

Kulturbegreppet har på grund av sitt stora omfång och skiftande innehåll gett upphov till vetenskaper som tillämpar helt olika metoder, från allmän kulturhistoria till specialdisciplinerna kulturfilosofi, etnologi, kulturantropologi.

Edward Tylor använde i Primitive Culture (1871) termerna kultur och civilisation som synonymer. Så sker fortfarande ofta i tekniskt utvecklade länder, dock inte i Tyskland, där man i Kants efterföljd har gett de båda begreppen olika innehåll.

”Kultur eller civilisation” var enligt Tylor ”den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhällsmedlem”.

Den tyske sociologen Alfred Weber (1868–1958) använde termen kultur om företeelser som kräver värdeomdömen – filosofi, religion, konst – och civilisation om produkter av naturvetenskap och teknologi. En liknande distinktion gjorde den i Canada och USA verksamme skotten Robert M. MacIver (1882–1970): kultur är målet, civilisationen medlet.

Genom att i möjligaste mån tillämpa en kulturell relativitetsprincip, som innebär att varje särskilt kulturkomplex undersöks utifrån sina egna förutsättningar, har man sedan 1920-talet försökt eliminera den tidigare vanliga felkällan att kulturyttringarna i utomeuropeiska samhällen godtyckligt förklarades i termer abstraherade ur förhållanden i Europa och med hänvisning till europeiska värdenormer.

Tylors definition är den som stämmer bäst med min egen uppfattning om "kultur".

Termen "ideologi" definieras enligt NE på följande sätt:

ideologi (av ideo-, se idé, och -logi), ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.

Ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer.

Att vara anhängare av en ideologi betyder alltså att man accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande värderingar och stöder dess handlingsprogram.

Ideologibegreppets historia är skiftande, ofta dramatisk. Själva termen lanserades av den franske filosofen Destutt de Tracy 1798. Han avsåg därmed ett enhetligt system av säkra kunskaper. Hela den grupp av tänkare och samhällsreformatörer som omgav Destutt kallades ”ideologerna”. Napoléon Bonaparte, som kom på kollisionskurs med dem när han sökte försoning med katolska kyrkan, något som stred mot ideologernas principer, brännmärkte dem som orealistiska pratmakare. Ordet ideologi fick strax en anstrykning av världsfrånvänt hårklyveri.

I Tyskland kom det däremot tidigt att användas i positiv mening. Det sattes i samband med den vid 1800-talets början där dominerande idealismen. Det sades inte sällan att medan britterna utfört en ekonomisk revolution och fransmännen en politisk, så hade man i Tyskland revolutionerat ideologin, dvs. tänkesättet. Ja, det hävdades till och med att tyskarna besegrat Napoleon med ideologin som främsta vapen.

Denna föreställning utgjorde utgångspunkten för vad Marx och Engels redan i titeln till en gemensam, ofullbordad skrift kallade ”Tyska ideologin” (1845–46). Tyska ideologin innebar enligt Marx och Engels att man vände upp och ned på de verkliga förhållandena. Man trodde att det var de abstrakta idéerna som regerade historien, medan det i själva verket var den praktiska verksamheten.

Denna uppochnedvändning var, hävdade Marx och Engels, utmärkande för de dominerande föreställningarna i varje klassamhälle. En ideologi tjänade till att befästa den bestående ordningen, den var ”den härskande klassens ideologi”.

Men den omfattades inte bara av de härskande utan spontant också av de förtryckta. Engels kom senare att tala om ideologin som ”falskt medvetande”, en beteckning som inte motsvarar den ursprungliga föreställningen att verkligheten i ideologin förvrids som i en hägring. Den bäddade däremot för tanken att det också skulle kunna finnas en sann ideologi – motsatsen till den falska – och denna tanke utvecklades framför allt i rysk marxism. Marxismen själv eller den därmed förbundna socialismen kunde framställas som en ideologi.

Den moderna kunskapssociologin, som utvecklats från 1920-talet, tar däremot ofta sin utgångspunkt i de tidiga marxistiska föreställningarna om ideologi. Viktigaste namnet är här Karl Mannheim. Kunskapssociologin har emellertid också valt andra vägar och utelämnat frågan huruvida en ideologi måste vara falsk eller förvriden; även sanningen är bunden till konkreta sociala omständigheter, säger t.ex. Robert Merton.

I den moderna statsvetenskapen liksom i dagligt tal har de politiska åskådningarna som liberalism, socialism och konservatism kommit att ses som ideologierna framför andra. En viktig roll för utvecklingen i Sverige spelade Herbert Tingsten med sina kritiska granskningar av enskilda politiska system som konservatism, fascism och socialism.

Han hävdade att dessa ideologier, som han huvudsakligen såg som i längden ohållbara, motsägelsefulla teorier om samhället, var på väg att försvinna i länder med fri partibildning och öppen debatt. Kvar blev ett slags demokratisk överideologi. Tingsten anslöt sig därmed till tesen om ”ideologiernas död”, som under 1950- och 60-talen spelade en viss roll även i bl.a. USA och Frankrike.

Under 1990-talet tycks denna tes vinna förnyad popularitet men nu med en annan innebörd. Nu sätts den i samband med sovjetsfärens upplösning och kommer i själva verket att innebära att en av de kämpande ideologierna segrat och erövrat ideologiskt monopol.

Samtidigt har den dominerande internationella forskningen om ideologi slagit in på andra vägar. Av stor betydelse har därvid intresset för språket som teckensystem varit.

Ideologiforskningen har med andra ord inspirerats av semiotiken. Antropologen Claude Lévi-Strauss och litteraturkritikern Roland Barthes har därvid spelat en viktig roll. Att studera en ideologi blir nu inte huvudsakligen att ur en text eller annan manifestation av en ideologi söka vaska fram ett idéinnehåll utan att i själva det språkliga uttrycket finna den ”sekundära meningen”, alltså den extra information som uttrycket ger utöver den som är tillgänglig för en innehållsanalys. Ideologin har nämligen inte sin övertygelsekraft främst genom abstrakta idéer utan genom att anknyta till sådant som för dess bejakare ter sig som självklart, naturligt eller i överensstämmelse med sunda förnuftet. Denna anknytning framträder genom den språkliga formen.

Hos den franske marxistiske filosofen Louis Althusser finns också ansatser till samma angreppssätt, men han knyter samtidigt ideologierna till vad han kallar de ”ideologiska statsapparaterna”, skolan, kyrkan, rätten, familjen osv. Dessa institutioner utgör enligt hans mening förutsättningarna för människors tankar och åsikter. De ger så att säga ramarna för föreställningsvärlden. Man kan enligt Althusser inte tänka sig ett samhälle utan ideologi. Ideologi är alltså inte liktydigt med ”falskt medvetande” utan snarare förutsättningen för människors medvetande, deras åsikter och tankar, i ett bestämt samhälle.

Det senaste decenniets ideologiforskning har dominerats av ansträngningar att förfina analysinstrumenten men också att vidareutveckla problemen om förhållandet mellan ideologi och samhälle. Ett särskilt intresse har ägnats ideologiska förändringar, dvs. frågan hur och varför tänkesätt, värderingssystem etc. – kort sagt vad som populärt kallas tidsandan – förändras.

Vad är då islam? Förmodligen både en religion (’vördnad för det heliga’, ’gudsdyrkan’), kultur (”den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhällsmedlem”) och en ideologi (åskådning, i synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer.). Sharia är det tydligaste exemplet på kulturen islam (som egentligen är den arabiska kulturen).

Historikern Tom Holland har gjort en dokumentär (77 minuter) om islams historia som du kan titta på nedan. han söker klarhet i vad islam är och hur islam uppstod baserat på historiska fakta.


Tom Holland menar att islam inte kan förstås utan att betrakta den arabiska kulturen. Islam är mer än tron på endast en Gud, att Muhammed var hans profet och underkastelse inför Gud. Holland menar att det inte var detta som gjorde att den arabiska kulturen erövrade såväl det persiska riket som Konstantinopel.  Den romerska armén besegrades av araberna och strax efteråt besegrades den persiska armen vid Al Quadisiya.

De båda imperierna var för svaga p.g.a. tidigare krig för att kunna motstå den arabiska invasionen, och araberna kunde lätt lägga de rikaste provinserna i de tidigare imperierna under sig. För att förstå islam måste man kliva ur den muslimska traditionen och lyfta blicken.

Alla religioner, inklusive islam, har i sin tidigaste historia förts vidare genom generationer i enhetlighet med muntlig tradition vilket innebär att man tror på det man vill tro på och den berättade traditionen förändras hela tiden beroende på vem som berättar och vad den som lyssnar väljer att ta till sig för att sedan i sin tur återberätta.

Då islam föddes i en väldigt avlägsen del av världen, i öknen, så saknas nycklar för att förstå traditionen om islam. När Muhammed levde skrevs ingenting om honom då det var muntlig tradition som var vedertagen.

Ett helt moraliskt universum har byggts i muslimska länder baserat på berättelser om Muhammed. I västvärlden har känslan för det heliga förlorats och ersatts av tron på vetenskap som kan göra mänsklighetens liv bättre. I den muslimska arabiska kulturen är det tvärtom. Där är islam både religion, kultur och ideologi. Vetenskap betyder inte mycket då tron på kausalitet (ett fundament i vetenskapen) inte överhuvudtaget existerar i muslimska länder.

Många muslimer tror att den stora arabiska erövringen enbart handlade om islam. Men det finns ingenting i historiska dokument från 600-talet om en ny religion som heter islam.

Mindre än 5 år efter Muhammeds död år 632 vände de blickarna mot det förlovade landet, Landet som flödade av mjölk och honung och som utlovats av Gud till judarna.

År 636 närmade sig araberna det kristna Jerusalem. Invånarna kunde inte göra något annat än att stanna där de var, innanför stadens murar. I slutet av 630-talet så tog araberna över Jerusalem genom fredliga förhandlingar. Inget sägs dock i samtida kristna källor om vilken religion som de arabiska erövrarna hade.

Inte ens 30 år efter Muhammeds död finns det ett enda dokument som omnämner Muhammed.

Judarnas fader, Abraham (som levde ca 2000 år före Kristus), är begravd i Hebron på västbanken. Abraham (Ibrahim i Koranen) är enligt judisk, kristen och islamisk tro hebréernas stamfader och grundläggare för de monoteistiska abrahamitiska religionerna.

Abraham fick flera söner, en hette Isak, som föddes av hans fru Sara, israeliternas stamfader.

Tillsammans med sin tjänstekvinna Hagar, fick Abraham ytterligare en son som hette Ismael, som i sin tur blev stamfader åt ismaeliterna (araberna).

Abraham predikade medan han levde om den ende sanne Guden, och som belöning utlovades han det förlovade landet åt det judiska folket. Det finns dock fler som ser Abraham som sin anfader, nämligen muslimerna. Denna gemensamma nämnare i Abraham mellan judar och araber är alltså mycket äldre än islam. Enligt muslimer är Abraham deras profet och den religion han grundade var inte judarnas religion utan islam.

Ismael skall enligt muslimsk tradition ha hjälpt sin far Abraham att bygga ett Guds hus djupt inne i öknen på en plats som idag heter Mekka. Kaaba, i världens största moské, är det hus enligt muslimsk tradition som Abraham och Ismael byggde på en grund som hade lagts av den första människan, Adam. Enligt muslimers tro är Mekka också profeten Muhammeds födelseplats. De kullar som omger staden sägs vara där han fick sina första uppenbarelser av Gud. Mekka är därför Islams heligaste stad.

Inget av detta går dock att hitta stöd för i koranen som sägs vara skriven utifrån de uppenbarelser Muhammed fick. Det går heller inte hitta stöd i koranen att Muhammed föddes i Mekka eller att han fick sina uppenbarelser där.

Problemet är att det inte finns ett enda historiskt dokument där Mekka omnämns ens 100 år efter Muhammeds död. Det står i koranen att troende muslimer skall vända sig mot den heliga helgedomen när de ber. Mekka omnämns dock inte. I själva verket finns det i ruinerna av de allra tidigaste moskéerna (byggda ca 100 år efter Muhammed) tecken på att man bad åt öster, där solen gick upp, och inte åt söder (mot Mekka). Enligt samtida kristna källor bad de allra första muslimerna mot en helgedom norrut.

Var denna plats låg är dock svårt att veta. Enligt koranen är det en plats där bönderna odlade oliver och där folket har stor kunskap om de bibliska traditionerna. Alltså kan det omöjligt vara Mekka för där fanns inga olivodlande bönder och ingenting växte där ute i öknen.

Helgedomen i norr skulle kunna ha varit den nabateiska ökenstaden Avdad. Nabatéer var ett arabiskt folk som ursprungligen syns ha bott på Sinaihalvön och som anses vara identiskt med den i Bibeln omnämnda arabstammen Nebajot, som enligt Bibeln härstammade från en av Ismaels tolv söner med detta namn. Beskrivningen av terrängen, olivodlingen och landskapet i koranen stämmer väl med Avdad.

Tänk om det var så att det inte var islam som gav upphov till det arabiska imperiet, utan det arabiska imperiet som gav upphov till islam?

År 680, 50 år efter Muhammeds död, höll det arabiska imperiet på att slitas sönder av inbördeskrig och maktkamp. En ny ledare framträdde ur ökensanden, Abd Allah ibn al-Zubayr. Som motståndare till de umayyadiska härskarna tvingades han år 680 att fly till Mekka, där han samlade en upprorsarmé. Han dödades 692 under sultanen Abd al-Maliks angrepp på staden.

Ett mynt från Abd Allah ibn al-Zubayr tid är den första kända inskriptionen där Muhammeds namn överhuvudtaget omnämnes. Han insåg samma sak som den förste romerska kristna kejsaren hade insett, att för att hålla ihop ett jordiskt imperium så behövde han en Gudomlig hänvisning som gav honom legitimitet även över den världsliga makten.

Kejsare Konstantin vände sig till den kristna kyrkan för att få denna legitimitet, medan Abd Allah ibn al-Zubayr istället vände sig till Muhammed vars namn kunde användas för att få världslig makt.

Abd Allah ibn al-Zubayr förlorade inbördeskriget som istället vanns av Abd al-Maliks som också insåg att Muhammeds namn även kunde användas av honom för att ge legitimitet åt sin världsliga makt. Abd al-Maliks började bygga en helig stad åt sig själv. Resultatet blev klippdomen i Jerusalem som färdigställdes år 691 och byggdes på platsen för det gamla judiska templet.

Det är den äldsta muslimska byggnad som existerar och dess design är i grunden romersk. Han gjorde också något mer som var romerskt, nämligen gav uttryck för sin besittning på väggarna i klippdomen där han bland annat skrev: "Religion i Guds ögon är islam" även Muhammed nämns och olika citat från koranen, Inskriptionerna riktar sig också till kristna och judar och kan sammanfattas med "Vi är här, vi har kommit för att stanna och vi är vinnarna".

Det är alltså där och då den nya religionen islam föds, som ett medel åt Abd al-Maliks att legitimera sin egen världsliga makt över det arabiska imperiet. Han blev Guds ställföreträdare på jorden precis som de romerska kejsarna hade gjort och påven gör än idag som katolska kyrkans överhuvud.

Konflikten i Mellanöstern handlar än idag om till vilket folk Abraham egentligen gav löftet om det heliga landet åt. Landet som idag heter Israel.


För den som önskar så kan ni också lyssna på Tom Holland i ett 10 minuter långt föredrag med titeln
"Quran didn't come from Allah" nedan. Hur man väljer att betrakta islam beror helt på vilka glasögon man har på sig och om man enligt västerländsk tradition väljer att studera islam ur ett historiskt perspektiv baserat på historiska källor eller utifrån ett perspektiv baserat på enbart tro och muntlig tradition.

Nedan är en video om en nyligen upptäckt koran som är äldre än Muhammed, som ju påstås ha skrivit koranen.Jag vill också gärna länka till Mons Krabbes inlägg med titeln "Vanföreställningarna om islam måste upphöra om vi ska kunna bekämpa terroristerna!" som du hittar här.

Läs också mitt inlägg om islam och terrorism här och lyssna på Dr. Bill Warner i den länk som finns där.onsdag 23 mars 2016

Om Breivik och islamisterna - gästinlägg

Ännu ett läsvärt gästinlägg av Daniel Larsson:

Breivik & Islamisterna

Läser idag att Statsminister Stefan Löfven (S) säger att den norska terroristen Anders Behring Breivik minsann inte var muslim och att han låg bakom ett av de värsta terrordåden i Europa!?

Nej helt rätt Stefan Löfven, Breivik var ingen muslim, han var en extremist långt ute på högerkanten som genomförde ett vidrigt angrepp på demokratin!

Efter Breivikdåden på Utöya och i Regeringskvarteret i Oslo, Norge så såg Europa med fasa på det som hänt. Breivik fördömdes av alla!

Efter det Islamistiska terrorangreppet i Bryssel, Belgien igår så hyllades dådet av muslier runt om i Europa och i världen. Något bra och underbart hade inträffat.

Där ligger den stora skillnaden Stefan Löfven. Breivik har inte stöd för sina ideologiska tankegångar i stora delar av befolkningen och Breiviks ideologi predikas inte i heliga byggnader runt om i Europa medan politiker som du själv, Stefan Löfven (S) försöker rikta fokus på annat.

Jag påstår inte på något vis att det Anders Behring Breivik gjorde är vare sig mindre eller mer vidirgt än det Islamisterna gör. Det är också en mycket stor skillnad mellan dig och mig, Stefan Löfven!

Jag ser inget behov av att bribbla med sanningen i ena fallet men inte det andra och ideologiska tankar som stödjer terrorism ska av det öppna och fria, demokratiska samhället slås ned på med stor kraft annars finns snart inget öppet, fritt samhälle kvar!

Vad Stefan Löfven också inte ens nämner är att den största terrorism Europa skådat ligger inte hos individer som Breivik utan det ligger i Nazismen under andra världskriget. En ideologi som delar grund med Islam på många punkter.

För att nämna några:

Drömmen om världsherravälde/Kalifat

Hatet mot det Judiska Folket

Hatet mot demokrati och frihet för individen

Våldet riktat mot dem som inte underkastar sig ideologin/religionen

Hatet mot handikappade och homosexuella

Det systematiska avrättandet av dem som inte underkastar sig ideologin/religionen

Breivik var den enda terroristen utan Islamistiska kopplingar i Europa på väldigt lång tid. Samtliga andra terroristbrott, Paris 2015 (Charlie Hebdo & Bataclan), Bryssel, 2016, London, 2005 och Madrid, 2004 var alla kopplade till Islam.

Lägg där till USA 2001 och all den terror som Islam utfört i Mellanöstern så framträder ett tydligt mönster.

Är man seriös och menar allvar med att bekämpa terrorism så nämner man inte Breivik i ett sådant sammanhang alls utan man ställer in fokus på vad som utför terrorismen och agerar med all kraft som står att finna för att slå ner dessa destruktiva och dödliga krafter.

Man sitter inte som Statsminister och trivialiserar och raljerar genom att försöka göra terrorism till en jämförelsetävling och där förloraren måste få ett "jumbopris" så att den inte går hem lottlös!

Det är osmakligt och vedervärdigt men framförallt så ostatsmannalikt att man häpnar!

Lägg här till Lena Melins (Aftonbladet) uttalande igår om att det "inger en gnutta hopp" att det enligt Mona Sahlin (S) faktiskt är högerextremister som mördar så växer en obehaglig bild av verklighetsuppfattningen hos media och ledande politiker fram.

Terrorism är ett enormt hot mot vårt fria demokratiska samhälle. Krafter är i rörelse som vill oss illa, skada oss, söndra oss och döda oss.

Om vi inte förstår allvaret i det och kan enas i vad som ligger bakom dessa krafter utan måste jämföra med andra destruktiva krafter, leta efter krafter som knappt finns och leka med tanken att terrorister kan botas och bli "snälla" bara de har något/någon att komma hem till efter att de utfört sina vidriga handlingar så har vi förlorat vårt öppna och fria samhälle för gott!

Till alla er som tror på bot och bättring för terrorister så undrar jag om Ni vill ta hem Anders Behring Breivik för att ge honom en ärlig chans, han behöver bara stöd och kärlek!?

Nej, jag trodde väl det......


tisdag 22 mars 2016

Om ett råd till SD - Gästinlägg

Ett gästinlägg av Göran Andersson omfattande ett råd till SD. Över till Göran:

SD har en gyllene chans att skärpa sin profil, få ökat stöd och som enda parti stå för den enda räddningen av Sverige: repatriering och reversering av senaste decenniers stollepolitik.

1. Totalt och omedelbart stopp för all “asylinvandring”.

2. Absolut ingenting annat än tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) för de som överhuvudtaget ska beviljas uppehållstillstånd.

3. Ingen anhöriginvandring/familjeåterförening för de som redan erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT). Endast för ett mindre antal som erhållit flyktingstatus.

4. Omedelbar och snabb inventering av de tillstånd som utdelats de senaste 2–3 decennierna. Där detta skett på oriktiga grunder ska tillståndet återkallas och den fuskande repatrieras.

5. Brottslingar och kriminella ska omedelbart utvisas.

6. Återvandring för de som erhållit PUT genom att åberopa asylskäl, men sedan rest fram och tillbaka till sina hemländer. Likaså för de som är uppenbart ovilliga till egen hederlig försörjning.

7. Hjälp för hitkomna välutbildade – läkare och ingenjörer etc. – att åka tillbaka till sina hemländer för att där skapa drägliga förhållanden för de kvarlämnade många miljonerna kvinnor, barn, gamla och sjuka. Detta bland annat med bistånd av de många miljarder kronor som sedan länge utgått från Sverige, EU och UNHCR.

Det senare är absolut nödvändigt för att förebygga en fortsatt flykt/folkvandring från Mellanöstern och Afrika till Europa och Sverige. Det är också det enda realistiska och långsiktigt hållbara sättet att återupprätta samhällen som på den egna befolkningens villkor successivt kan utveckla de former av styre och demokrati som det finns förutsättningar för i de respektive kulturerna.

Det är samtidigt det absolut enda etiskt och moraliskt hållbara (något som Jimmie Åkesson naturligtvis skulle ha berättat också för Maria Ferm).

Ett sådant kungörande från Jimmie Åkessons sida skulle säkert medföra dramatiskt stigande siffror för SD i kommande opinionsundersökningar – och val.

Och detta till sjuklöverpolitikernas stora förskräckelse. Alla kan de knappast räkna med livslång inkomstgaranti för sina förlorade riksdagsplatser..." Läs här.Om en reflektion efter en mörk dag

Så är det nu bevisat. Decennier av misslyckad politik och det misslyckade bygget EU har visat att nu är det upp till var och en, alltså upp till nationalism i Europas nationalstater. Enda räddningen för Sverige och Europas stater är nationalism och konservatism, m.a.o. den politik mitt parti SD står för.

Allt annat betyder ovillkorligen undergång för vår Europeiska civilisation som kommer liksom USA ovillkorligen slitas sönder i inbördeskrig den dag västs ekonomi byggd på falskmynteri snart faller. Och det kommer att ske i år, till och med väldigt snart. Läs här.

Som soldat med 35 års tjänstgöring för att försvara Sverige och vår demokrati är jag mycket bedrövad och ledsen att jag inte kan göra mer för att försvara vår demokrati, och i slutändan vårt sekulära samhälle. Som officer med den erfarenhet jag har är jag utbildad att analysera skeenden.

Min analys just nu är allt annat än positiv för de värden jag står upp för. Värden jag uttryckte redan i September 2014 då jag startade min blogg. Läs här.

Vi officerare blev av med våra tjänstevapen under 90-talet som vi förvarade i hemmet under kalla kriget för att kunna försvara oss när vi tog oss till inställelseplatsen.

Jag har bett SD informellt att motionera för att återinföra detta. Både för officerare och den nationella skyddsstyrkan (som tidigare kallades för hemvärnet) som heller inte längre tillåts ha vapen hemma.

Vad är ett försvar värt om inte de som kommer att behövas i det allra tidigaste skedet ens har vapen för egenförsvar? Varför har vi försvaret?

Att hetsa mot en inbillad fiende (Ryssland) i en tid då hotet kommer inifrån och de onda krafter som styr svensk politik idag. Vad gör man då som officer?

Det finns ett ordspråk som säger "If the politics don't fly, the systems won't either" vilket väldigt väl sammanfattar läget idag. För mig är detta en fruktansvärd tragedi som ställer mig i ett mycket svårt etiskt dilemma.

Jag tolkar min soldated som den ed jag en gång svor som att jag svor att försvara mitt land, grundläggande värderingar och lagar, som demokrati, regeringsformen, åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Några grundläggande värden som idag är upphävda i praktisk politik. Men de kommer jag ändå att försvara till den dag jag dör.

Följaktligen lever jag farligt då jag står upp för dessa värden i en kulturmarxistisk diktatur som nu råder i Sverige.

Jag riskerar att förlora min försörjning för att jag klamrar fast vid den soldated jag en gång svor. Detta p.g.a. jag inte är "politiskt korrekt".

Men som ni som läser min blogg vet att jag inte viker mig för dessa antidemokratiska krafter utan kommer att försvara det jag en gång svor att försvara intill den dag jag drar mitt sista andetag. Mitt land och dess folk.

Ja, jag är rädd. Känner mig försvarslös. Inte för min egen skull, men för Sveriges skull.

Jag är oviktig men nationen Sverige är det inte. Jag är också bokstavligen försvarslös personligen trots att jag omfattas av statens våldsmonopol liksom våra poliser gör. Om ni alltså trodde att vi officerare eller de nationella skyddsstyrkorna är förberedda så trodde ni fel.

Vi inom försvaret har liksom ni andra inga vapen att försvara oss med. Skall vi få ut ett vapen är det en omfattande pappersexercis i system PRIO och vem har tid med sådant när det gäller?

Dessutom, är vi utbildade att möta en yttre fiende. Vad gör vi om fienden är inom nationen?

Jag har inget svar förutom att jag står fast vid min soldated. Att försvara Sverige, demokratin, regeringsformen, det sekulära samhället, åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Under kalla kriget hette den totalitära ideologin kommunism, idag heter den politisk islam och kulturmarxism (kommunism enligt Frankfurterskolan) vilka har tagit över hela landet inklusive Stockholmsbörsen. Evigt förenade som totalitära ideologier. Läs här.

Med syltryggar i regeringen, hur försvarar man sig emot sådant? Har ni svar kommentera gärna detta blogginlägg.
Om det civiliserade samhället - gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Daniel Larsson. Tre Facebookinlägg sammanförda till ett blogginlägg. Över till Daniel:

I natt jag tänkte

Under natten som gick så läste jag Anders Lindbergs ledare i Aftonbladet med anledning av EU och Turkiets uppgörelse i flyktingfrågan.

Som vanligt levererade Anders Lindberg en drypande historia om liknelser med andra världskriget med mera. Han upprepade även de bevingade orden "det ska aldrig få hända igen"

Det slog mig att Anders Lindberg effektivt, nästan maniskt upprepade vissa saker medan andra obestridbara fakta inte nämndes alls.

Jag håller med Anders Lindberg när han säger att det aldrig skulle få hända igen. Där är vi överens. Vad vi inte är överens om är vad det är som händer igen, vem som bär ansvaret och vad som behöver göras.

Anders Lindberg nämner att Europa nu bygget en "järnridå".

Jag undrar hur solid denna järnridå är mot ondska, hat, förtryck och våld eftersom denna "järnridå" i praktiken ger fullt inresetillstånd till Europa för vilken IS-krigare som helst från Turkiet.

Där vi alla vet att Islam hyllas, IS-hyllas och Kalifatet står mycket högt på agendan hos President Erdogan.

Det är då fråga vaknar till liv, det skulle aldrig få hända igen!?

Men det händer hela tiden, i hela Europa bedriver Islamska ledare förtryck, odlar hat, begår våldshandlingar och mord, allt i den heliga profetens namn och Europas ledare står och manar folket till tolerans och att Islam är fredens religion.

Samtidigt så står media bredvid och hyllar dessa ledare, bedriver sinnesjuk hetsjakt på de som kritiserar dessa politiker och begår justitiemord på dem som inte faller in i leden.

På vilket sätt skiljer det sig från den historia Anders Lindberg skriver att hela Europa lovade aldrig mer skulle få ske?

På vilket sätt är Islams hat, hot, våld, mördande och förtryck annorlunda än det hat, våld, mördande och förtryck som Nazismen stod för och som vi upprepar oavbrutet "aldrig mer ska få ske"?

Är hat annorlunda beroende på vem som utför det? Eller är det ett vedervärdigt argument från människor som inte vare sig vill eller vågar inse verkligheten?

Eller är det en konsekvens av att svenskarna är så trendkänsliga att de går med på vilka vidrigheter som helst bara det är "inne" att tycka så!?

Jag undrar när hat ska bedömas som hat och när allt hat ska likställas inför demokratins lagar?

Och när visst hat ska sluta skönmålas med utopiska beskrivningar om fred och frihet när verkligheten visar en vidrig bild, rakt under våra näsor men vi fortsätter att maniskt upprepa statens och medias mantra.

Jag undrar när Anders Lindberg ska skriva om det hat som sliter Europa i stycken och där vi verkligen skulle behöva en påminnelse om de gamla bevingade orden "Det ska aldrig få hända igen"

En sista påminnelse borde också vara att de främlingsfientliga krafter som har vaknat, har gjort det som ett direkt svar på den ondska och det hat vi alla vet finns, men som ingen riktar sitt fokus på att förgöra.

Europa famlar vilset och letar efter glasögonen när de egentligen hela tiden befinner sig på huvudet.

En tanke

Det är lika illa att vara en blind Kristen som en blind Muslim. Om inte utövarna av en religion kan acceptera det demokratiska samhället regler och lagar så anser jag att de ska hållas ansvariga för sina handlingar.

Jag har aldrig i mitt liv förnekat Kristna sin tro, inte heller Muslimer, Judar, Hinduer eller Buddhister.

Jag står för religionsfrihet och att varje individ ska få tro på vad de vill utan att någon går över gränsen med tvång, våld, hot eller hat.

Gör de det så ska samhället inte vara nådiga mot dessa individer!

Det är där vårt samhälle tappat greppet fullständigt! Vi som samhälle står inte upp för de demokratiska värdena utan faller till föga för de religiösa synsätten på människan.

Då blir det farligt på riktigt. Då tillåter vi samhället att kliva baklänges hundratals år i tiden.

Vi är också rädda för att se att vissa religioner har betydligt större negativ inverkan på vårt samhälle än andra vilket också betyder att vissa religioner måste övervakas mer noggrant. Och att vissa religioner acceperat att samverka med det demokratiska fria samhället.

När såg vi senast en Kristen terroristhandling? När såg vi senast Präster ute på gatorna och skanderade död åt demokratin?

När var senaste gången det Judiska folket startade en blodig konflikt!?

Så nej, samhället är inte svart eller vitt och alla religioner är inte lika, alla kulturer är inte lika och det finns en enorm uppgift i att förstå det och agera utifrån dessa obestridbara fakta för att rädda demokratin och dess lagar, friheter, skyldigheter och rättigheter.

Varför har vi så svårt att föra en sådan debatt i det svenska samhället?

Enligt min åsikt handlar det om psykologisk krigsföring från statsmakten under lång tid.

Där det kollektiva samhällets invånare som tidigare samlades kring tillhörighet och delaktighet i det demokratiska samhället, kände stolthet över den svenska nationen, över sina rötter och sitt ursprung.

Som värderade individer utifrån förmågan att samlas kring dessa gemensamma värden eller oförmågan att göra det samma. Att vara svensk handlade inte om att vara född här i alla lägen men att tillsammans värna om och efterleva de kulturella och demokratiska normer som utgör kärnan för det svenska samhället!

Dessa värden har effektivt splittrats och ersatts med individualism och mångkulturalism där vi tvingats på kulturella yttringar som är så långt bortom våra gemensamma värden och demokrati att det saknar motstycke.

Accepterar vi inte dessa yttringar så är vi per automatik främlingsfientliga och rasistiska.

Den svenska Nationen har snart lyckats radera alla kollektiva värden för att kunna bedriva sin mångkulturella politik.

Fortsätter det i den takten kommer vi förr eller senare att gå under. För alla kulturer är inte beredda på den självutplåning som Sverige sysslar med och de kommer att göra allt de kan för att implementera sina synsätt, normer och värden och då har vi förlorat mycket mer än våra rötter.

Vi har då förlorat rätten till våra liv i fred och frihet!

Det civiliserade samhället

Jag har aldrig dömt en individ utifrån dess etnicitet eller hudfärg. Det är bland det mest ointellektuella och vedervärdigaste man kan göra. Jag kommer aldrig heller att göra det!

När jag möter en individ som säger till mig att kvinnan är en lägre stående del av mänskligheten så reagerar jag. Jag säger att det är osmakligt och vidrigt att hysa en sådan människosyn och den hör inte hemma i vårt civiliserade samhälle.

När jag möter en individ som säger att Homosexuella ska dö för sin orenhet och sin smuts säger jag att det är ett brott mot vår Nations lag att hota någon med döden eller vilja döda någon för dess sexuella läggning. Det hör inte hemma i vårt civiliserade samhälle.

När jag möter en individ som säger mig att demokrai är satans verk och att religionen ska råda så svarar jag att det är satans verk att vilja förgöra demokratin och människans frihet. Det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

När jag möter en individ som säger att förorten inte är Sverige så svarar jag att Sverige är det och svensk lag gäller även där. De hör inte hemma i ett civiliserat samhället att tro annat.

När jag möter en individ som säger att min religion är det enda rätta och alla andra är smutsiga och orena och förtjänar att dö så svarar jag att inget kunde vara mer fel och inget är mer fientligt mot människans frihet. Ett sådant uttalande hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

När jag möter en individ som säger att mina kulturella yttringar går före era smutsiga orena lagar så svarar jag att lagen är lika för alla och kulturella yttringar som bryter mot lagstiftningen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Men märk väl att i Sverige anno domini 2016 är det jag som är rasisten, jag som är främlingsfientlig och hatisk.

Dagen har alltså kommit då försvarandet av det civiliserade samhället under demokratins styre är likställt med rasism och fientlighet gentemot främlingar.

Jag betackar mig denna inkompetens och fullständigt havererade hållning till det civiliserade samhällets fortsatta existens.

Jag är ingen rasist och jag är inte rädd för främlingar!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så långt Daniel. Läs även mitt blogginlägg om främlingsfientlighet här och mitt inlägg om terrorism och islam här.Om terrorism och islam

Dagens terrorattentat i Bryssel ställer frågan på sin spets, är det islam som ligger bakom dessa attacker eller är det någon annan?

Jag påstår inte att jag har svaret på denna fråga, men jag har i alla fall en uppfattning.

Ideologin islam är extremt våldsbenägen och saknar fullständigt spärrar när det gäller våldsutövande mot oskyldiga människor. Graden av fanatism är extrem hos bokstavstroende islamister. Mohammed leder stort som massmördare och sägs personligen ha mördat 400 människor och genom sina skrifter leder han stort genom att inspirera till fortsatt mördande.

Det sägs att ideologin islam genom historien mördat över över 270 miljoner människor då det mördas fortfarande i profetens namn. De flesta av dessa offer är andra muslimer,

Nummer 2 på listan av mördare är Mao Zedong som sägs ha mördat 78 miljoner människor.
Nummer 3 på listan av mördare är Josef Stalin som mördade 23 miljoner människor.
Nummer 4 på listan av mördare är Adolf Hitler som mördade 17 miljoner människor.

Dessa siffror visar tydligt att islam är den i särklass värsta mördarideologin mänskligheten någonsin har upplevt och förmodligen kommer att få uppleva.

Idag stöds IS av mellan 63 och 287 miljoner muslimer i bara 11 länder enligt denna undersökning från Pew Research Center. Resultatet av undersökningen visas grafiskt nedan.


Alltså finns det 100-tals miljoner IS-anhängare bland världens muslimer.

Ideologin islam har terroriserat mänskligheten i 1400 år. Lyssna och lär av Dr. Bill Warner när han berättar om islams terror genom århundraden nedan. Ta dig tid att lyssna på hela föredraget då det är mycket viktigt !


Men, vad ligger bakom de senaste decennierna av islamistisk terror? Är det bara islam som ännu en gång beslutat sig för att sprida sin Jihad helt plötsligt? Något eller någon verkar ha väckt lusten till Jihad även i så avlägsna och kalla länder som Sverige.

Självförtroendet är det inget fel på. Denne danske imam säger full av tillförsikt att islam kommer att erövra Europa. Sen är det så, och det vill jag understryka, att alla muslimer är inte terrorister men alla terrorister idag är muslimer.

Muslimer är också de som lider mest av islamisternas framfart så man skall inte relativisera alla muslimer till en grupp. Något jag skrivit om här.

Det är ett känt faktum att terrorism bara fungerar om man låter den fungera. Något som skrivs i denna artikel från The Clarion Project.

Terrorister är helt beroende av välvillig media som rapporterar om deras "stordåd" (som de själva ser det) annars får de ingen näring/payback för sitt mördande. Något jag tidigare skrivit om här.

Terrorism handlar om att sprida skräck och fruktan och dödandet är bara ett medel mot detta mål. Därför är rapporteringsvillig media helt avgörande för dem. Media som helt kontrolleras av de angloamerikanska bankoligarkerna som självfallet är väldigt angelägna att få rapportera.

Hur startade då denna våg av vår tids jihad vi nu genomlider? Jo, den startades av CIA i Afghanistan då USA utbildade och understödde föregångarna till Al Queada, mujahedin. Läs denna insiktsfulla artikel. Citat från artikeln:

"In fact, the CIA had been backing Afghan Islamists well before the Russians invaded the country in December 1979."

Motivet var då geopolitik och är detsamma idag. De västerländska bankoligarkerna (globalisterna) har startat, och betalat för, samtliga krig (genom att stödja båda sidor i konflikten) sedan Napoleonkrigen.

Idag är det regimen Assad i Syrien man vill krossa p.g.a. pengar och makt och för att det korrupta och kriminella västerländska banksystemet då och då behöver "startas om". Läs här.

Därför sker det som sker i Syrien idag. Lyssna på denna video med General Wesley Clark som berättar om globalisternas cyniska spel genom den statsbildning de styr, USA.

Planen 2003 var att erövra sju länder på fem år. Motivet är geopolitiskt och kretsar kring oljan, banksystemet och makt/personliga förmögenheter hos den globala eliten som drömmer om världsherravälde. Läs här.Vad är ett bättre vapen än fanatiska unga män från tredje världens mest dysfunktionella kulturer för att krossa Europas demokratier och välmående medelklass (som är förutsättningen för en demokrati)?

Dessa människor som helt saknar mänsklig empati och spärrar när det gäller våld är det perfekta vapnet att använda mot oss. Något jag skrivit om här, Och vi importerar dem villigt under en täckmantel som kallas "ensamkommande flyktingbarn" genom våra politiker i EU. Prognosen för Europa ser minst sagt mycket, mycket mörk ut. Läs här.

Men kom ihåg, invällarna hade inte kommit hit om det hela inte hade varit planerat och önskat av den globala eliten. George Soros är den person som leder invasionen av Europa på uppdrag av de övriga globalisterna.Så vår tids jihad är skapat av väst själva och främst USA, som är styrt av en frimurarelit. Läs denna artikel med titeln "Vestlige ledere fraskriver seg ansvaret for en terror de sjøl har skapt" från en bloggare i vårt västra grannland.

Sveriges säkerhetspolitik styrs idag helt av USA enligt denna artikel och vad USA gör i världen det stödjer även svenska regeringar fullt ut. Vilket gör dig och mig till medskyldiga i terroristernas ögon som varande svenskar.

Just nu pågår kampanjen om att vi skall in i en annan av globalisternas skapelser, NATO, som om det inte vore nog illa med EU och FN.

Läs också Lars Berns utmärkta artikel här med titeln "Vilka är de ansvariga?".

Det är dags att vakna upp Svensson innan problemet kommer till ditt kvarter. Du har röstat fram de politiker som har makten att ta tag i problemet. Kräv att de gör det eller följ med på resan som innebär vår civilisations undergång.

Idag styrs världens mest brutala terrornätverk från Sverige. Läs här. En av IS-terroristerna som dödades i Bryssel förra veckan satt i styrelsen för ett Hoforsföretag. Läs här. Förvånad? Inte jag. Svenska politiker har låtit politisk islam ta över hela det svenska samhället länge nu.

Något vår egna modiga liberala muslim Hanna Gadban väl beskriver i sin bok "Min Jihad". Köp den och läs den! Se här.

Detta har kunnat ske p.g.a. en sinnesjuk och ansvarslös migrationspolitik och politiker som låtit sig korrumperas på globalisternas Bilderbergmöten. Stefan Löfvén var på Bilderbergmöte år 2013. Läs även här.

Här är en upplysande artikel om Bilderberggruppen och de som egentligen styr världen.

Se här vad som hände ett team från Australienska 60 minutes när de besökte Rinkeby, en av Sveriges 55 no-gho-zoner. Snart är hela Sverige en enda stor no-go-zone.

Vårt lilla hopp står till Centraleuropas nationer som börjar vakna upp ur globalisternas kulturmarxistiska strypgrepp då de förstår och vet vad totalitärt förtryck innebär och vad som EGENTLIGEN sker i Europa.

Läs Mons Krabbes artikel om detta här och lyssna på Ungerns ledare Viktor Orbán via Tobias Lindbergs blogginlägg med titeln "Tiden för motstånd är kommen" här och här.

Det är precis en sådan ledare Europa behöver nu. En person som vågar stå upp för sitt folk och vår civilisation. Vi kommer säkert inte undan det kommande kriget, men om vi inte vill vinna det (om politisk vilja saknas), då är vi garanterat dömda till undergång och vår civilisation låter sig ersättas av den värsta mördarideologi som finns, politisk islam.

Läs min bloggranne statsmannens inlägg om vilka krav vi BORDE ställa på muslimer som kommer hit. Läs här.

Valet är ditt förbered dig, våga öppna munnen eller sov vidare. Läs här. Väljer du att vara tyst, så skall du veta att din tystnad dödar människor.

Jag avslutar med att citera "En arg blatte talar" i ett inlägg han postade på Facebook idag. Läs det och reflektera:

"Terrorattacker i Bryssel dödade 26 människor och skadade 136 stycken. Det hände på flygplatsen, tunnelbanan och centralstationen. De allmänna platser folk brukar vistas mest. Områden där varenda människa garanterat kommer ställa sig ett flertal gånger i livet.

Och folk är rädda. Vilket är förståeligt.

Sverige delar ut asyl till vem som helst. De som saknar ID-handlingar, har falska ID-handlingar, begår brott, saknar egentliga skyddsskäl, de som redan har uppehållstillstånd annanstans.

Säpo har redan bekräftat att det finns terrorister i Sverige bland flyktingarna men att de inte kan utvisas på grund av ”mänskliga rättigheter”, och vi har sett flera rapporter om IS-sympatisörer som trakasserar kristna asylsökare dom delar asylboende med.

Självklart blir dessa INTE utvisade med omedelbar verkan. I ett fall släpptes han på fri fot under pågående rättsprocess trots flera vittnesmål: Läs här.

Det finns säkert terrorister i Sverige. Trots detta, är det tveksamt om dom skulle vilja attackera Sverige. Med tanke på att detta är en fristad där dom får tillgång till gratis sjukvård och socialbidrag när dom inte halshugger och våldtar nere i Mellanöstern.

Så ni kan nog känna er trygga. Däremot ska ni inte känna er oskyldiga. De senaste 10 åren har ni röstat på samma människor som gjort det här landet till en tickande bomb. Politiker som finansierat Al-qaidas allierade i Syrien och hjälpt till att skapa flyktingkrisen: Läs här.

Jag ser dumma amerikaner som hatar muslimer och lägger skulden på Islam för terrorattackerna vi ser i världen, när det är deras egna folkvalda som hjälpte ISIS växa och bli ett seriöst hot: Lyssna här.

På 80-talet beskrev Ronald Reagan Bin Ladin som en ”frihetskämpe”. Varför då? För att USA trodde dom kunde använda militanta islamister som nyttiga idioter mot Ryssland: 
Jag tror inte jag behöver förklara hur pass snett den strategin gick, och hur det slog tillbaka på hela världen några år senare. Det otroliga är ju att dom inte lärde sig av det. Det vi ser i Mellanöstern just nu är bara en förlängning av konflikten under Kalla Kriget.

Samma människor västvärlden slåss mot idag har dom en gång i tiden finansierat. Att Saudiarabien och Turkiet älskar ISIS är knappast nån hemlighet vid det här laget, ändå är västerländska länder mån om att gulla med dom och fortsätta jobba tillsammans. Jag undrar varför: Läs här.

”När jag pratar med en man som just nu tjänstgör i Irak om detta och varför vi åker och fjäskar för Saudiarabien – ett land som styrs av världens värsta hatideologi wahabismen och som finansierar IS, ett land som halshugger och korsfäster folk på torget lika ofta som vi har fredagsmys – istället för att invadera dem, och övriga allierade i Gulfstaterna, i antiterrorism- och demokratiseringssyfte svarar han: ”De äger ju i princip Stockholmsbörsen som jag förstår det.” ”

Att döda ISIS och förbjuda rekrytering kanske löser problemet kortsiktigt, men inte långsiktigt, då systemen som skapar jihadister kommer finnas kvar även efter ISIS försvunnit.

Det riktiga kriget mot terrorn kan inte ske ute i allmänheten med ökad övervakning som resultat, och medborgares rättigheter till privathet som uppoffring. Det måste ske i maktens korridorer där man bestämmer sig för att skapa grogrund för extremister, endast för att man vill komma åt vissa länders rikedomar.

Terrorattackerna vi ser är helt enkelt resultatet av eliternas maktspel mot/med varandra. Och det är vi vanliga medborgare som får ta skiten.

Tänker du börja hata muslimer på grund av vad extremister gör så är du helt enkelt en nyttig idiot, det är precis vad dom vill att du ska göra. Vanliga muslimer stödjer inte ISIS men istället för att alliera er mot handen som drar i trådarna vill du peka fingret åt fel håll."


fredag 18 mars 2016

Om kommunismens långvariga infiltration

Ännu ett gästinlägg av David Fredin. Över till David:

SÄPO-VARNAR FÖR MANIPULERING AV SVENSKA FOLKET
NU MED FLERA KOMMENTARER PÅ FB-REAKIONER

Säkerhetspolisen varnar för Ryskt propagandakrig, manipulering av folkvalda, men även manipulering gentemot de svenska medborgarna. SÄPO pekar ut rysk ambassadpersonal.

Läs här.

EXPO-NÄRA JOURNALISTER I RYSKT NÄTVERK

Vad inte SÄPO-rapporten nämner öppet, om ens alls, är de svenskar som arbetar idag för Ryssland. Det finns journalister närstående EXPO som passar in KGB:s/SVR:s "grammatik" för ryssagenter.

Dessa svenska journalister kartlägger konservativa skribenter som sitter på faktakunskaper som dessa journalister inte vill ska nå ut. Det finns exempel på detta under de två föregående åren. Dessa journalister stjäl e-mail för att få tillgång till material. Man läcker stulet material.

Dessa ryssköpta journalister har som yttersta mål att hindra "känsliga fakta" för att komma ut och de vill veta vad för kunskaper som finns och vart.

Detta är en typ av landsförräderi, intrång i e-mail är brottsligt.

FB-REAKTIONER PÅ MITT INLÄGG

Då jag fått FB-reaktioner på detta mitt inlägg, någon ser inte det allvarliga med rysk infiltration, "utan vi har haft större problem de gångna 10 åren med våra regeringar", ser jag mig tvungen att kommentera.

Det förfärliga är att svenska journalister, lierade med EXPO, är operatörer agenter från Sovjet-eran. Lägg till detta hela vår politiskt korrekta media!

Dessa röda journalister som agerar inom dolda vänsternätverk på borgerliga tidningar är aktiva för invandring och mot oss i SD.

Några är ryska agenter, det ser man av händelser jag inte skall gå in på här. Är inte detta förfärligt! Vad för problem är större?

PUTING INGEN FRÄLSARE FRÅN ISLAM

Dessa journalister stöttar den mångkultur våra regeringar ställt till med de senaste 10 åren, skall det behövas sägas rent ut, vissa FB-debattörer kan inte förstå det av samanhangen jag skrev ovan?

Saken behöver förtydligas. För på FB hyllas Putin som vår "frälsare från Islam"!

Putins Europeiska maffia samarbetar med den Islamska, de har delat upp Europa mellan sig.

Putin parasiterar på konflikten inom EU, han drar Nationella Fronten till sig.

Men dröm aldrig om att Putin vill befria EU från Islam!. Han använder invandringen för att föra hit agenter, det är klassiskt. Att sko sig på missnöjet.

Sovjet använde de greker som kom till Sverige, Sovjet och KGB använde sig av chilenarna, av de s.k. palestinierna. Det var operatörer och kommunister. Sovjet drev på invandringen inte minst av sovjetisk maffia till Sverige.

Infiltration och politiskt korrekthet är två av de större problemen i Sverige, varför vi i SD inte kommer fram i borgerlig press. Delvis p.g.a där finns dessa ryska operatörer, plus hela PK-media.

Det är en långvarig infiltration.

Redan Arne Treholt, norske sovjetagenten gripen 1984, beskrev hur en svensk dagstidning hade en sovjetisk inflytelseagent. Sannolikt Mats Svegfors, av oss då kallad "Svekfors".

CH Hermansson den f d kommunistledaren erkände i ett radioprogram att hans lilla VPK, nuvarande (v) i nästan allt fått i genom vad de ville i Sverige.

Därför har de gångna regeringarna de gångna 10 åren och mer varit åt helvete!

VPK hade 4% av väljarna, men de bestämde som de hade 51% av valmanskåren.

Detta är en tragedi!

SD har 20-25% av valmanskåren och vi har ett litet inflytande.

Att det är så här beror på de orsaker jag berört i mina inlägg. Delvis av aktiva sovjetiska agenter, (nu ryska) och dels på den svenska politiska kulturen, det politiskt korrekta tänkandet.

Läs också Davids tidigare inlägg om varför Putin inte kommer att hjälpa Europa mot Islam här.

Så långt David. Läs också Tommy Hanssons inlägg med titeln "Myten om Ryssland som spärr mot muslimskt inflytande" här,Om religioner och samhälle - Gästinlägg

Dags för ett nytt gästinlägg av Daniel Larsson:

En tanke

Det är lika illa att vara en blind Kristen som en blind Muslim. Om inte utövarna av en religion kan acceptera det demokratiska samhället regler och lagar så anser jag att de ska hållas ansvariga för sina handlingar.

Jag har aldrig i mitt liv förnekat Kristna sin tro, inte heller Muslimer, Judar, Hinduer eller Buddhister.

Jag står för religionsfrihet och att varje individ ska få tro på vad de vill utan att någon går över gränsen med tvång, våld, hot eller hat.

Gör de det så ska samhället inte vara nådiga mot dessa individer!

Det är där vårt samhälle tappat greppet fullständigt! Vi som samhälle står inte upp för de demokratiska värdena utan faller till föga för de religiösa synsätten på människan.

Då blir det farligt på riktigt. Då tillåter vi samhället att kliva baklänges hundratals år i tiden.

Vi är också rädda för att se att vissa religioner har betydligt större negativ inverkan på vårt samhälle än andra vilket också betyder att vissa religioner måste övervakas mer noggrant. Och att vissa religioner acceperat att samverka med det demokratiska fria samhället.

När såg vi senast en Kristen terroristhandling? När såg vi senast Präster ute på gatorna och skanderade död åt demokratin?

När var senaste gången det Judiska folket startade en blodig konflikt!?

Så nej, samhället är inte svart eller vitt och alla religioner är inte lika, alla kulturer är inte lika och det finns en enorm uppgift i att förstå det och agera utifrån dessa obestridbara fakta för att rädda demokratin och dess lagar, friheter, skyldigheter och rättigheter.

Varför har vi så svårt att föra en sådan debatt i det svenska samhället?

Enligt min åsikt handlar det om psykologisk krigsföring från statsmakten under lång tid.

Där det kollektiva samhällets invånare som tidigare samlades kring tillhörighet och delaktighet i det demokratiska samhället, kände stolthet över den svenska nationen, över sina rötter och sitt ursprung.

Som värderade individer utifrån förmågan att samlas kring dessa gemensamma värden eller oförmågan att göra det samma.

Att vara svensk handlade inte om att vara född här i alla lägen men att tillsammans värna om och efterleva de kulturella och demokratiska normer som utgör kärnan för det svenska samhället!

Dessa värden har effektivt splittrats och ersatts med individualism och mångkulturalism där vi tvingats på kulturella yttringar som är så långt bortom våra gemensamma värden och demokrati att det saknar motstycke.

Accepterar vi inte dessa yttringar så är vi per automatik främlingsfientliga och rasistiska.

Den svenska Nationen har snart lyckats radera alla kollektiva värden för att kunna bedriva sin mångkulturella politik.

Fortsätter det i den takten kommer vi förr eller senare att gå under. För alla kulturer är inte beredda på den självutplåning som Sverige sysslar med och de kommer att göra allt de kan för att implementera sina synsätt, normer och värden och då har vi förlorat mycket mer än våra rötter.

Vi har då förlorat rätten till våra liv i fred och frihet!
onsdag 16 mars 2016

Om Reinfeldts och Löfvéns gemensamma politiska agenda - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström:

Om det nu mot all förmodan är så att Moderaternas partiledning verkligen menar allvar med att straffa de som ljuger finns ett ypperligt förslag. Ställ samtliga inom Moderaternas partiledning inför lögn och skampålen för den mängd av lögner och förvanskningar som spreds och sprids över landet under Reinfeldteran och i nutid under den nya moderata ledningen.

Genomför en upprensning inom partiet. Först när en upprensning är genomförd finns en chans att sätta en trovärdighetsstämpel på Moderaternas olika märkliga politiska utspel.

Sanningen är tyvärr att moderaterna är falskare och fulare i sin helomvändning under galgen i förhållande till Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas partiledning är totalt och fullständigt eniga med Moderaterna. Se genomgående politiska utspel över tid.

Dessvärre är det också på det sättet att det kunde lika gärna vara en kopia av modraternas politiska hållning som socialdemokraterna lyckats mygla till sig och gjort till sin politiska agenda uppblandat med socialistiska socialdemokratiska inslag och miljöpartiets flumprogram kompletterat med delar av SD:s politiska program.

Ärligt talat en politisk röra utan sammanhang.

Endast ett antal kompletteringar fattas från Reinfeldteran. Öppna era Hjärtan, migrationen en ekonomisk vinst för samhället och hela landet.

Migrationen berikar vårt land.

Migrationen ger landet ovärderliga spetskompetenser.

Migrationen är en ekonomisk guldgruva, sedermera ändrad till i framtiden.

Framtiden är inte i något avseende bunden till tidsperspektiv, som klartext innebär att ingen kan svara på när eller hur. En floskel utan någon som helst form för realistisk bärighet vare sig i nutid eller till framtid.

Fram till dags dato finns tyvärr endast negativa tendenser, sammanfattade inom parentesen (våld, misshandel, mord, bilbränder, våldtäkter, utarmning av landets resurser under de sista 3-5 åren).

Gemensamt för hela 7-partikartellen är följande och har varit under hela Reinfeldtperioden och under Löfvén.

Regeringarna Reinfeldt och Löfven bryter konsekvent mot FN konventionen när det gäller migration under artikel 2 och artikel 34.

Sverige står i skarp motsatts förhållande till FN:s flyktingkonvention, svenska regeringar verkar vilja förstärka nationella identiteter och dessvärre även sociala beteenden till förfång för att arbeta med att assimilera migranterna in till värdlandets värderingar i överensstämmelse med FN:s anda, under artikel 2 och Artikel 34.

Artikel 34 borde fullföljas fullt ut inom den politiska agendan och framför allt inom svenska debatten och informationen till migranterna.

Assimilation och naturalisering.

Mottagarlandet av migranter åläggs att följa FN; s krav att ställa nödvändiga resurser till förfogande för att genomföra assimilation och naturalisering för att säkerställa att migrant grupperna så snabbt som möjligt skall kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad och sociala samhörighet.

Assimilation och naturalisering är förbjudna ord i den svenska debatten på grund av att Sverigedemokraterna fullt ut sluter upp i enlighet med FN deklarationer Artikel 2 och Artikel 34 i partiets ställningstagande, internationellt i enlighet med FN deklarationer.

Slutsatsen, med hur den svenska debatten förs och regeringens inställning, kan inte bli annan än att FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med sina tydliga krav på såväl värdlandet som den asylsökandes skyldighet att följa värdlandets lagar och sociala beteende samt att den behandlar begrepp som assimilation och naturalisering ett dokument som genomsyras av ren och skär rasism enligt den inställning som finns inom regeringen och hela 7-partikartellen.

Redogörelsen över artikel 2 och 34 visar med förödande tydlighet 7-partikartellens totala nonchalans mot internationella lagar och artiklar och framför allt statscheferna Reinfeldt och Löfvens totala brist på respekt för internationella överenskommelser.
måndag 14 mars 2016

Om enda möjligheten att rädda Sverige - och en uppmaning till Sverigedemokraterna

Den politiska debatten i Sverige kretsar kring helt fel saker. Debatten är en ren sandlådestrid i den svenska politiska sandlådan. Alla problem vi idag har med massinvandringen har med nedanstående att göra. Så läs, lyssna och lär. Börja med att läsa denne döende 76-årige bankmans sista inlägg här.

Denna korta film nedan togs fram till valet 2014. Den inleds med följande sanning:

"Frågan som kommer att ge kvalificerad riksdagsmajoritet till det parti som gör den till sin, för all tid."

Den amerikanske journalisten, tidningsredaktören och dokumentärfilmaren Bill Still berättar i denna video om sitt tvåpunktsprogram för att rädda USA (och vilket annat land som helst). Bill Still säger:

"Det finns bara två svar, två sätt att fixa detta och det är inte guld, det är inte silver. Det handlar inte om att knyta valutan till något slags underliggande värde. Det handlar om att göra två saker:

1) Förbjud regeringar att låna pengar. Så länge de lånar av banker sitter de i bankirernas knä. Situationen är själva definitionen av begreppet "plutokrati" - rikemansvälde. Ingen av de lagar som stiftas i riksdagen är värda något så länge staten står i skuld till bankväsendet. Som den amerikanske utrikesministern William Jennings Brown sade redan 1896: "En reform utan en reform av bankväsendet är ingen reform".

2) Eliminera bankernas möjligheter att i praktiken förfalska pengar, och det är samma problem över hela världen där alla pengar skapas av privata banker som skulder på vilka ränta utgår. Förr skapade regeringarna pengarna själva, vilket kom alla till godo. Detta är alltså vad vi måste gå tillbaka till:

Ett: Förbjud regeringar att låna pengar (och istället ge ut dem själva). Två: Kriminalisera bankernas "Fractional Reserve Banking", d.v.s. tvinga dem att alltid ha minst 100% täckningsgrad för all utlåning. Allt annat är i praktiken falskmynteri." Se denna video!
Det är nu hög tid att åtgärda den absurda och kriminella situation som i dag råder rörande Sveriges ekonomi. Det är hög tid att återbörda makten att skapa landets pengar till folket och deras beslutande församlingar.

Det faktum att landet bakom lykta dörrar kontrolleras av en internationell banksterelit (jag brukar kalla dem globalisterna) – och inte landets invånare via deras folkvalda är kriminellt och ett sanslöst brott mot folket, regeringsformen och demokratin.

Den dag riksdagen återbördar rätten att skapa pengar från det privata bankväsendet tillbaka till folket så kommer kanske ingen längre behöva betala skatt, vara arbetslös eller ha existensångest. Vi får då en fungerande välfärdsstat och äkta demokrati.

Henning Witte, advokat, författare till “Den Vita Skolan i nationalekonomi” måste du också lyssna till. Läs dokumentet som finns här och lyssna också på videon med Henning Witte som är inbäddad på sidan enligt länk.

Lyssna även på Godfrey Bloom i en debatt från 2011 här:


Läs denna artikel som handlar om vilka som egentligen äger världens riksbanker och därmed kontrollerar världens regeringar.

Min uppmaning till Sverigedemokraterna är: Kliv upp ur sandlådan och fokusera enbart på att driva denna fråga. Inget annat parti är intresserade då de redan sitter i knät på de angloamerikanska bankoligarkerna, vilka är de som i praktiken styr Sverige.

Ju mer Sverige lånar, desto värre i skiten sitter vi. Kanske är det så illa att alla lån som regeringen tar utomlands för att bekosta massinvandringen enbart har som syfte att hålla igång det korrupta banksystemet innan den oundvikliga nationella kraschen kommer i ekonomin. Två flugor i samma smäll alltså.

När folket förestår detta så kommer SD ha ensam majoritet i riksdagen. Partiet kommer att bli hjältar och älskat av folket. För evigt? De gamla partierna lär i alla fall åka av banan för gott när folket förstår vilken grov organiserad brottslighet de blivit utsatt för genom sjuklöverns politikers agerande mot sina uppdragsgivare.

Vi riskerar bokstavligen att svälta ihjäl då dagens förda politik göder bankerna men är förödande för bönderna. Läs här och här.

Sluta blunda för denna situation och sluta att kalla oss som förstått hur det ligger till för konspirationsteoretiker. Du har en skyldighet att upplysa dig själv och förstå hur det i verkligheten ligger till.

Och ja, hela EU är inblandat i denna fråga. Utträde ur EU är ju också en av SD hjärtefrågor. Kort sagt, visa politiskt ledarskap SD! Rädda Sverige, det är bara ni som kan göra det!
Om ett övertagande av vårt land - Gästinlägg

Dags för ett nytt gästinlägg av David Fredin. Tidigare inlägg om Olof Palme och sossarnas mörka historia och de konsekvenser deras styre och indoktrinering av befolkningen fått för vårt land hittar du här (mordet på Olof Palme) och här (Palme och ubåtsjakten). Över till David:

SVENSK INVANDRINGSHISTORIK - EN OTÄCK HISTORIA

Det som vi ser Idag av invandringstollerans har basen i 1970-talets vänstergrepp om Sverige.

ÖB VARNADE FÖR "TAKE OVER"

Vår ÖB på 1960-talet, Torsten Rapp, skrev i handboken för Säkerhetstjänst, Maskerad Front, att ett land kunde tas innefrån utan ett enda skott! Hur rätt hade han inte.

ÖB Rapp sade att det var möjligt för en fiende att föra sina värderingar genom ett svenskt parti som fienden kontrollerade. Det skulle se ut som inhemska värderingar. Just som dagens "mångkulturbegrepp".

"DRAKENS HUVUD"

Det var på 1970-talet som socialdemokratins värdebas drevs än mer åt vänster, partiet togs över av Palme och hans Palmeister.

I realiteten Sovjet. Palme var en KGB-agent, värvad 1962, enligt uppgifter ur KGB-arkivet i Moskva. Palme var en av tre medarbetare i regeringskanlsiet då, en av desssa värvades: Palme. Året som sagt 1962. Sedan gick allt utför för Sverige.

Våra "Borgerliga" partier vågade aldrig nämna Palme vid det han var. Än idag blir journalister "knäsvaga" och flyr fältet om de två orden paras ihop: "Palme" och "Sovjet-spion".

CHILE AMBASSADÖR VAR FÖRST

Palme-medarbetaren Chileambassadören, Harald Edelstam, en annan Sovjet-agent, tog hit chilenska terrorister och kommunister i början av 1970-talet.

På 1980-talet kom Sovjet-maffian till Sverige, med stöd av en byråchef i SÄPO. Detta var "hemliga" operationer av fienden.

SOVJETMAFFIAN INLEDDE

Andra invandrare spelade roll även de. PLO-medlemmar, palestina-araber togs in redan på 1970-talet. Det var operatörer. Svenska politker skulle bli Palestina-troende, satsa på en Palestinsk stat. Längst fram i ledet för denna kamp stod Olof Palme och hans utrikesminister Sten Andersson.

SVENSK UPPGÖRELSE MED KGB

En FBI-man jag lyssnat till på slutet av 1980-talet sade att troligen "hade svensk socialdemokrati gjort upp med PLO för att ta hit terrorister, för att de skulle slippa jagas, bara dessa avstod från terrordåd på svensk mark".

Faktum är att (s) gjorde upp med KGB för att ta hit infiltratörer. Chilenare fick besked redan i Chile, via Cubanska Havanna, att de hade arbetstillstånd och svenska uppehållstillstånd klara! Mycket av detta är idag inte känt. Jag har uppgifterna från en f.d. Nicaraguansk medborgare.
onsdag 9 mars 2016

Om en allvarlig uppmaning till alla svenskar

Som en respons på denna artikel skriver Daniel Markus Eliasson på Facebook:

Detta visste jag sedan länge, en av anledningarna till att jag valde att demonstrera för första gången i mitt liv 2015.¨

Polisen fick en punkt av 10 indirekt, med att minska utanförskapet och få bort med de 55 no go zonerna, för detta blev vi uthängda som högerextrema då vi även demonstrerade för Löfvens avgång och nyval, detta var snart ett år sedan.

Men redan 2011 visste jag att detta skulle ske, redan då kunde man urskilja hur de juridiska systemen i utkanten såsom djurskyddslagar, socialtjänstlagar och andra instanser tappat rättssäkerheten, det börjar i utkanten och tar sig sedan in, där brottsbalken blir det sista att haverera sa jag. 

Jag fick rätt.

Det Svenska systemet närmar sig en total systemkollaps, detta har jag sedan länge varit medveten om. Men för få människor är det fortfarande.

När polisen tappar kontrollen alltmer, ja då kommer folket att drabbas i allt större utsträckning, många är tuffa och säger men då startar vi medborgargarden, och vapen. 

Helt omedvetna om att de Svenska jordbruken lagt ner sin egenproduktion, att vi är helt beroende av matimport. Det räcker i princip med en mindre kris runt Suez kanalen så lär vi behöva införa ransoneringskort på mycket mat.

Den Svenska civilberedskapen avskaffades 1994 i statens ansvar, sedan dess är det individens skyldighet att förvara mat, kläder, mediciner och torrvaror för tre månader som staten tidigare gjort, detta är det få som känner till, och staten har i princip gjort 0 för att informera folk om detta. 

Det står på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s (MSB) hemsida om man är noggrann och verkligen letar. 

Eller om man verkligen granskar lagändringarna som gjordes 1994 likt en jurist med noggrannhet blir man varse om hur staten alltmer lägger över ansvaret på individen i kristid.

Sverige befinner sig nu i ett allvarligt, skoningslöst läge samt flämtar på de sista demokratiska andetagen likt en svår cancerpatient med KOL i lungorna som kippar efter den sista luften för att överleva med sin syrgas gör.

Sverige har aldrig varit så sårbart, så skadat och så allvarligt utsatt bland befolkningen som nu, Sverige har aldrig haft så många ideologier och politiska rörelser som idag. 

Svenska folket år således ett av de mest splittrade folken i världen p.g.a. detta. 

Detta gör oss mycket sårbara med otroligt många celler av grupperingar i samhället som motarbetar varandra i sina ideologier.

Det finns inget Svenskt parti politiskt som klarar att reda ut den här soppan, det finns ingen myndighet som kommer att klara att reda ut det som sker, och försvaret ihop med Polisen, brandkåren och ambulansen står handfallna i den pågående samhällskollaps som nu sker.

Det enda som kan ena Sverige och rädda vår nation och folken som lever och bor här är följande:

Folket tillsammans måste enas, verka tillsammans för en ökad egenproduktion av mat samt tillsammans stå starka mot terrorism och andra som har för avsikt att skada andra med sin ideologi. 

Solidaritet, moral, etik kommer alltmer ta över när juridiken fallerar, prövningens tid är kommen, och du bestämmer ihop med andra vilken väg Sverige skall ta.

Jag tittar med oro på min Nation och inväntar den systemkollaps vi står inför, jag är nog mer väl förberedd än andra, men kan man egentligen vara förberedd nog inför det som komma ska?

Är du intresserad av att vara med och förändra samt rädda Sverige så gott det går är du välkommen att höra av dig. Ensam är inte stark men många är det, Du behövs! Vi börjar närma oss mottot: "-Räddas vad som räddas kan".

Staten har brutit samhällskontraktet med oss medborgare. Det skrev jag redan om i december 2015. Läs här. Det svenska rättssystemet har havererat. Något jag skrev om i samma månad. Läs här.

Nästa steg kommer att bli att det finansiella systemet havererar, bostadsbubblan briserar och du står där. Utan hjälp från vare sig stat, kommun eller någon annan offentlig aktör. Du är utlämnad åt dig själv. Bankernas affärer är ett pyramidspel där du är en del av problemet. Jag brukar inte hålla med miljöpartister, men denna gång är ett undantag. Läs här vad Andreas Obenius, miljöpartiet Gävle skriver.

1994 inledde Sverige vägen mot kulturmarxistisk diktatur (globalisternas ideologi). Något jag skrev om här.

Så det största hotet mot dig och din familj är att du är oförberedd mot det som oundvikligen kommer att hända. Kanske redan i år. Den ekonomiska kollapsen. Även massinvandringen och regeringens upplåning för att ta emot emot fler våldsamma välfärdsmigranter är ett symptom på problemet.

Lånecirkusen måste fortsätta. Regeringen måste fortsätta låna pengar skapade av luft för att globalisterna (de angloamerikanska finansoligarkerna) kräver detta. Du som enskild måste göra detsamma, fortsätta låna och skuldsätta dig upp över öronen på en helsjuk bostadsmarknad. Slutar dessa transaktioner så kraschar det korrupta banksystemet omedelbart.

Bankerna bokför nämligen ditt skuldebrev som en intäkt i deras system. Lånar du en miljon av dem så är detta en intäkt för dem, trots att det bara är pengar som inte finns. Det finns inget guld bakom, inga reella tillgångar, Bara luft.

Så här fungerar hela västvärldens korrupta banksystem. Ett gigantiskt pyramidspel där endast de allra rikaste (bankoligarkerna) vinner.

Du kommer att vara den stora förloraren och vara helt utlämnad åt dig själv den dag bubblan spricker.

Ett förskalv (för att använda seismologisk terminologi) var bubblan som sprack 2008 med Lehman Brothers. Vissa länder, t.ex. Grekland, har inte återhämtat sig ännu från denna krasch. Nästa krasch, och jag bedömer den är bara veckor eller månader borta, kommer att bli mycket, mycket värre.

Svensken är en foglig typ, uppfostrad att stå i kö i affären och betala för sig, De våldsamma unga män från MENA-kulturer som regeringen importerat, och fortfarande importerar, kommer inte att bry sig om att stå i kö.

De kommer att plundra varenda butik, varenda varulager som finns och Svensson står där med sitt kreditkort utan att kunna köpa mat (som inte finns - då butiken är stängd p.g.a. plundring) eller andra förnödenheter som drivmedel till bilen för att kunna fly. Svenssons kreditkort kommer dessutom inte att fungera då systemet har kraschat. Dina pengar är dessutom redan konfiskerade. De är inte dina längre. Utan bankernas då du står i skuld till dem.

Ibland måste västvärldens korrupta banksystem "startas om", då det endast är ett pyramidspel.

Detta för att kunna avskriva gamla skulder och starta om det korrupta banksystemet igen. Krig ger nämligen globalisterna intäkter. Därför startade de första världskriget, andra världskriget och därför måste de starta det tredje världskriget. För att starta om banksystemet samtidigt som målet att minska världens befolkning med 9 miljarder (jordens befolkning förväntas vara 9,7 miljarder år 2050) enligt FN Agenda 2030 uppnås. Krig är därvid ypperligt. Läs här.

Ryssland och Kina har dock reella tillgångar i form av guld och naturtillgångar till skillnad från väst. De kommer att klara sig bra. De inför nu en ny guldmyntfot i Kina. Kina har satsat på guldgruvor i många världsdelar – framför allt i Afrika men också i Arktis och på Grönland.

Kina har därför idag monopol på många av de sällsynta mineraler som behövs för elektroniktillverkningen. Aningslösa och naiva politiker har sålt ut alla dessa tillgångar till dem. Med allt menas de reella tillgångarna i form av metaller och naturresurser.

Kina har köpt fysiskt guld överallt i världen under många år. Kina och Ryssland har krävt betalning i guld när de exporterar. Västvärldens länder har gladeligen tömt sina reella tillgångar och betalat med guld. Bara en del av denna guldhandel redovisas öppet. Ingen vet hur mycket guld Kina har köpt, men det handlar garanterat om många tusen ton!

Läs här. Men vad hjälper det dig när du och din familj svälter ihjäl?

Läs här, här och här. Den senare länken handlar om livet efter kollapsen. Vad skall du och din familj då göra?

Jag önskar jag kunde svara på denna fråga generellt men det kan jag inte. Jag famlar själv.

Det du kan göra, och måste göra, är att ha mat och andra förnödenheter lagrat hemma så du och din familj klarar dig i minst tre månader utan fungerande vatten eller elförsörjning. Är du beroende av medicin måste du också tänka på detta.

Ha alltid bilen fulltankad, kraschen kan komma i natt, och ha drivmedel i dunkar lagrat så du kan fly om du måste. Kan du, se till att du har kontanter hemma. Inte SEK, utan Euro. Kronan kommer att sjunka som en sten.

Globalisterna vill avskaffa alla kontanter. De vill ha total kontroll över dig och dina tillgångar. De kommer att konfiskera allt du har "för att rädda bankerna". Det finns lagrum för att de får göra så,

Bankerna och bankoligarkerna tillsammans med korrupta politiker är det största hotet vi möter. Allt annat är bara symptom på detta.Lycka till!tisdag 8 mars 2016

Om en betraktelse över livet

Mycket av det jag skriver på min blogg, de tankar jag delar, kan upplevas som dystopiska och mörka. Jag förstår att ni som läser kan känna att det är tungt att läsa det som jag uppfattar vara sanning om världen just nu. En värld där ondskan utkämpar sin sista strid. Men jag är en sanningssökare, och har alltid varit. Jag vill förstå. jag vill utvecklas.

Att jag har rätt i det jag skriver har jag aldrig påstått, men det är mina tankar, efter min analys, som jag delger. Ni har själva möjlighet att välja om ni vill läsa och gräva vidare genom att följa de länkar jag delar. Jag tvingar ingen. I själva verket uppmanar jag alla till eget sanningssökande för sanningen finns där, inte längre bort än i dig själv och det som brukar kallas intuitionen. Allt du behöver är lite vägledning ibland.

Jag kände nu att det kan vara dags att dela några ljusa tankar efter allt jag har skrivit om korruption, maktmissbruk och agendan för den nya världsordningen (NWO).

I hela mitt liv har jag trott på en andlighet som vi alla är en del utav. Man behöver inte vara religiös för att vara en del av denna andlighet. Som människa har man en själ, som är en del av den gemensamma andligheten.

Religioner är skapade av människor för att kontrollera och förtrycka människor. Andligheten kräver dock inga präster, inga heliga böcker, inga böner eller andra attribut. Allt som behövs är att lära sig lyssna på andligheten man har inom sig, intuitionen. Genom intuitionen får man varje dag andlig vägledning. Man känner om något känns rätt eller fel. Uttrycket "lyssna på din inre röst" sammanfattar det hela. Jag kallar mig kristen och bekänner mig till den heliga treenigheten.

Just nu är världen inne i en period med mycket mörk och ond energi. För att kunna stå ut med att leva, och ändå känna hopp och tillförsikt om framtiden, även om den ser mörk ut, kräver att man vågar släppa in de ljusa krafterna i sitt liv och i sina tankar. ju fler som gör detta, desto fortare kommer vi ur mörkret. Googla på "The Law of attraction" så förstår du vad jag menar. Se filmen "The Secret" (eller läs boken),

Genom mitt liv har jag gjort min egen andliga resa. Läst böcker, reflekterat och känt efter. Varit på seanser där jag blev övertygad om att det finns liv efter döden av det jag hörde mediet berätta om mig och om de bortgångna vänner och släktingar som talade genom mediet. Saker som endast de som gått över till andra sidan kunde känna till. Privata saker. Det gav mig en trygghet i livet och en önskan att gräva vidare för att hitta sanningen. Varje människa jag mött i mitt liv har inte varit av en slump. Alla har bidragit på något sätt till vår gemensamma andliga utveckling i de möten vi har haft.

Jag förstod redan vid dryga 20 år att ingen har ansvaret för min egen andliga utveckling och min egen lycka än jag själv. Lyssnar man på sin inre röst får man vägledning hela tiden. Man måste bara vara öppen för den vägledning man får. Stänger man en mental dörr, missar man något viktigt som väntade på en.

Övernaturligt mambo jambo säger vissa, andra förstår direkt vad jag menar.

En bok som påverkade mig mycket och gav hopp var boken "Det finns ingen död" av den finske läkaren Rauni-Leena Luukanen som var länsläkare i Rovaniemi i finska Lappland. Hon lämnade detta liv i februari 2015 då hon blev sjuk i cancer. Jag läste boken direkt när den kom ut, 1982, och blev fascinerad speciellt av den del i boken som Rauni-Leena mottog genom automatisk skrift, alltså där "någon" skrev genom henne då hon befann sig i trance.

Så här skriver hon på bokens baksida:

"Om du skall resa till ett främmande land, läser du säkert på förhand i broschyrer och böcker om klimat, sedvänjor, folk och kultur i det landet. Parapsykologin är också en resa, en resa till en annan verklighet. Det lönar sig att studera den, vare sig man tror på den eller inte."

Delen i boken som mottagits genom automatisk skrift består av 21 kapitel där varje kapitel inleds med en sammanfattande text.

Jag kan inte återge hela boken, men jag kan återge varje sammanfattande inledande del för varje kapitel. Jag hoppas därmed kunna gottgöra lite för allt mörker och all dystopi jag delat i mina inlägg i den mörka tid vi alla lever i. Kanske lyckas jag ge någon av er som läser lite hopp och styrka, precis som Rauni-Leena gav mig när jag läste boken för drygt 30 år sedan.Som ordets hörare är vi människor döva. Vi hör visserligen orden, men deras budskap förstår vi inte.

Vad kan väl vara viktigare för en människa än att förstå livets uppkomst, sin egen utveckling och död. 

Varje människa får tillfälle att utveckla sig: sin konstnärlighet, förmågan att förstå naturens skönhet och skönheten i sitt eget innersta. 

Livets mening är att lära oss älska och tjäna vår nästa. Vi måste lära oss att tacka och be.

Livet är som ett pärlband där varje pärla är en livstid här på jorden. Det vore lättare för människor att leva, om de förstod detta.

Allt färre ser livet som en helhet, allt flera stirrar sig blinda på detaljer. Vi har förlorat kontakten med naturen.

Varje människa har sin egen väg att vandra och sina egna svårigheter att övervinna. Det finns inte två lika vägar, lika litet som två lika människor.

Om vi i vårt liv saknar något, som vi knappast kan definiera, har vi nått ett viktigt utvecklingsstadium. Livets mening finns sannerligen inte på det materialistiska planet.

Förståelsen för livets grundsanningar är kanske närmare än vad vi tror. Stora kriser påskyndar människosläktets andliga utveckling.

Våra tankar är som levande organismer: de kan få till stånd både gott och ont. Tanken har en väldig makt.

En viktig lärosats lyder: vad människan sår, skall hon också skörda. Vi kommer att ställas till ansvar för allt vi har gjort.

Många tror att den tid, då människor skall leva i fred och hjälpa dem som är sämre lottade, ännu är långt borta. Men brytningstiden har redan börjat.

Ingen skola ger oss undervisning i lagarna om orsak och verkan, och det är inte många som förstår sammanhanget.

När en människa har funnit lycka och harmoni inom sig själv, påverkas hon inte av andras åsikter.

Sjukdom kan vara en del av vår andliga utbildning. Bön kan lindra smärtor, förkorta lidande och ibland rent av bota svåra sjukdomar.

Vi försöker vara goda människor, men många av oss står ännu långt från målet.

Fastän vi lär oss av allt lidande - finns det mycket vi kunder lära oss lättare på andra sätt.

Människan kan inte fly från sig själv. Därför måste man hjälpa henne att stå ut med livets svårigheter.

Man kan förändra sitt öde genom att förändra sin inställning till andra människor, till sitt arbete och hela sin omgivning.

Vi lever i en brytningstid. I framtiden, då kunskapen om människan växer, blir det lättare att få hjälp med vår svårigheter.

Livet på jorden ger oss bara en blek aning om det vi får erfara, när vi lämnar vår jordiska kropp och fortsätter livet på det andliga planet.

Kloka ord tycker jag och som sagt den inre känsla jag fick när jag läste denna bok 1982 gav mig styrka och tillförsikt samt förstå att de motgångar och utmaningar jag möter, ja till och med sjukdomar jag kommer att drabbas av, kommer till mig därför att jag behöver dessa för min andliga utveckling i detta liv.

Jag hoppas att detta inlägg gav dig något, om inte annat så har du bara förlorat några minuter av ditt liv så no big deal, eller hur?

Jag avslutar med en välkänd dikt dom brukar läsas på begravningar. En dikt jag önskar läses på min begravning när det blir dags. Den har varit inklistrad i mitt exemplar av boken (som tyvärr är mycket svår att hitta) sedan jag hade läst den 1982,

Döden betyder ingenting. Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum. Jag är jag och du är du. Allt vi var för varandra, det är vi fortfarande.

Nämn mig vid mitt vanliga, familjära namn, tala till mig på samma sätt som du alltid brukade. Ändra inte ditt tonfall, håll sorgen borta från din röst. Skratta tillsammans med mig, som vi alltid brukade skratta åt vardagens små ting. 

Var med mig. Le med mig. Tänk på mig. Bed för mig. Låt mitt namn fortsätta att vara en del av din vardag.

Livet betyder detsamma, ingenting har skett som förändrar det. Livet går vidare därför att det måste gå vidare.

Döden är ju ändå bara ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap. Varför skulle du sluta tänka på mig för att du inte längre kan se mig. Jag väntar på dig, för en kort stund, alldeles i närheten. Allt är bra.

Lycka till på din egen andliga resa! Livet är mer än 70% vatten och några kolatomer som utgör din kropp. Jag lovar.

Här följer några videos med Dr. Rauni Kilde:
Nedan är ytterligare två videos. En som handlar om hennes liv och hennes bok "Det finns ingen död" som jag skriver om här och en video från Dr. Rauni Kildes begravning och en exposé över hennes senaste liv. Hon har nu fått det bevisat det hon skrev om redan 1982 och visste. Det finns ingen död. Bara en övergång till ett annat tillstånd."We are alone. Nobody will help us. There is no doctors, no police, no governments for us.
Only our own human energy will save us. Our energy is stronger than any artificially created by "Stay Behind".

Dr.Rauni-Leena Luukanen Kilde ended her last lecture with these words, on her last conference - 20 th of November 2014 in Brussels - 2 months before the death.

Dog hon en naturlig död, eller blev hon mördad? Endast Gud vet. Läs här och här.

Här är minnesartikeln över Leenas död skriven 2015-02-09, dagen efter hennes död av min Facebookvän Elin Tønjum. Leena levde sista tiden i sitt liv i Norge.