lördag 23 maj 2015

Om Sverigedemokraterna - Del 4: Om invandringDetta är det fjärde inlägget om Sverigedemokraterna och partiets politik. Inlägg 1 hittar du här. Inlägg 2 här och inlägg 3 här. Inlägg 5 som handlar om EU här.

SD politik är mycket bredare än bara frågan om invandring, men dagens invandringspolitik är så extrem och kostsam och medför så stora negativa konsekvenser för samhället och samhällsekonomin att denna fråga är att betrakta som akut att hantera. Annars kommer inga pengar finnas till andra satsningar, t.ex. på försvaret eller välfärden som SD vill. 

I förra inlägget nämnde jag de problem som skapats av Sveriges misslyckade invandrings- och integrationspolitik. För att komma tillrätta med detta krävs att Sverige kraftigt minskar asyl- och anhöriginvandringen. Nivån på invandringen måste vara på en sådan nivå att de som redan har invandrat till Sverige ges möjligheter och förutsättningar att anpassa sig till det svenska samhället. 

Genom åren har många miljarder av skattebetalarnas pengar avdelats till olika integrationsprojekt. Ingenting har hjälpt. Det finns nämligen ingen integrationspolitik i världen som hjälper om problemet fortsätter att förvärras med fortsatt massinvandring.

Att kraftigt begränsa asyl- och anhöriginvandringen är därför den första åtgärden som måste vidtas.

Nästa åtgärd är skärpta regler för anhöriginvandring. Sverigedemokraterna vill införa en rad regelskärpningar beträffande anhöriginvandringen. För att äkta makar, och därmed jämställda personer, ska få uppehållstillstånd som anhöriginvandrare måste följande krav vara uppfyllda:

1. Båda parter skall vara över 24 år. 
2. Den härboende personen måste påta sig fullt försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod. 
3. Båda parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Den tredje åtgärden är åtgärder mot asylmissbruk. 

Dagens asylpolitik stimulerar och underlättar organiserad människohandel, organiserad brottslighet och terroristgruppers etablering i Sverige. Sverigedemokraterna vill därför genomföra en rad skärpningar för att motverka asylmissbruk: 

1. Ansökan om asyl skall göras vid gränsen i samband med inresa. 
2. Visumtvång vid inresa i Sverige ska gälla för medborgare i länder som är, eller misstänks vara, baser för terrorism. Visumtvång skall också gälla för medborgare i länder som genererar omfattande illegal invandring till Sverige. 
3. Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. 
4. Regler om att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som påstår sig vara under 18 år men som kan misstänkas vara äldre ska införas. 
5. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar ska inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land från vilket han/hon kom ifrån. De som vistas i Sverige illegalt ska inte kunna få sin sak prövad utan ska avvisas omgående.

Den fjärde åtgärden är att införa tillfälliga uppehållstillstånd som praxis. Den absoluta merparten av de migranter som kommit till Sverige de senaste decennierna har inte varit flyktingar utan har varit drivna av andra motiv. Därför skall alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar vara tillfälliga (TUT). 

Det svenska uppehållstillståndet ska gälla för ett år i taget och den som saknar medborgarskap och som gör sig skyldig till grovt brott, eller upprepade brott av mindre grov art, skall få sitt TUT indraget och därefter utvisas. 

I de fall där en person med TUT visar sig ha besökt det land han eller hon sagt sig vara på flykt från, skall TUT förverkas och personen utvisas.

Den femte åtgärden är att öka medborgarskapets betydelse. Man skall ha varit bosatt i minst 10 år och under denna tid ska man ha uppvisat anpassningsvilja och motivation till att bidra till samhället. 

Medborgarskap skall föregås av ett obligatoriskt medborgarskapstest som skall påvisa att man tagit till sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svenskt samhällsliv. En deklaration undertecknas där man bekräftar sin lojalitet med Sverige och förbinder sig att respektera svenska lagar och samhällsregler. 

Personer som erhållit medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, t.ex. genom att ljuga om sin identitet, sitt skyddsbehov eller genom att muta myndighetsföreträdare skall kunna få dessa indragna och därmed utvisas. Slutligen, endast svenska medborgare ska ha rösträtt i allmänna val.

Den sjätte åtgärden är en human flyktingpolitik. SD vill möjliggöra flyktinghjälp på riktigt genom att skifta fokus mot de länder som genererar flyktingar och dess närområden. Det är där de flesta och de mest utsatta flyktingarna finns. Det är inte rimligt att Sverige ska ta emot flest asylsökande i västvärlden med dygnskostnader på tusentals kronor för varje individ.

I riksdagen är SD det parti som vill lägga mest pengar på att hjälpa flyktingar i sina närområden. Det är i tredje världen flertalet av världens flyktingar befinner sig, och det är därför där som hjälpen behövs. Genom att inrikta resurserna på att hjälpa flyktingar på plats kan vi bidra till att rädda fler liv och hjälpa fler än vad vi gör idag.

På grund av de höga kostnaderna för invandringspolitiken plockar regeringen varje år miljarder ur biståndsbudgeten för att finansiera massinvandring till Sverige. 

SD är motståndare till detta och förordar en effektiviserad flykting- och biståndspolitik där extra resurser till FN:s flyktingorgan UNHCR är en viktig del. Av världens 39,6 miljoner flyktingar så har UNHCR en budget på endast 37 miljarder kronor för att hjälpa dem på plats (2015). 

Kostnaden för mottagandet av en enda person i Sverige skulle kunna ge 789 skolpaket eller 113 familjetält på plats där hjälpen behövs som en referens. I denna norska artikel kan du läsa vad varje enskild somalier kostar norska staten. Vi kan väl anta att siffran liknar denna även i Sverige.

Läs mer om SD här. På denna sida kan du också bli medlem i partiet enkelt och lätt. Vi behöver bli fler och större för att som enda oppositionsparti i riksdagen börja föra en politik som är bra för Sverige. Lagom är bäst.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar