fredag 16 februari 2018

Om en polisanmälan för skolinspektionen - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med en ny polisanmälan. Tyvärr är det genomkorrumperade rättsystemet marinerat i socialism så resultatet lär väl vänta på sig. En viktig symbolhandling är det dock. Över till Olle:

Till sjuklövern; Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin.

För kännedom till Jimmie Åkesson

Som framgår av nedanstående har jag polisanmält Skolinspektionen för att de godkänt islamisten Abdisiriak Waberi som rektor för en blivande muslimsk skola.

Jag har bifogat en av de artiklar jag skrev när Waberi var rektor vid Römosseskolan i Göteborg. Av detta framgår det tydligt att Waberis ideologi och värdegrund helt strider mot de lagar och konventioner jag angett i anmälan.

Från några av er har kommit uttalande som att detta är förskräckligt etc. Men någon handling som innebär att Waberi hindras från att tillträda rektorsskapet har jag inte noterat. Sålunda följs era ord ytterst sällan av handling medan ni däremot är snabba att pådyvla andra åsikter som rasism, nazism etz.

Ni har här en verkligt tillfälle att visa att ni står för demokrati och mot nazism och rasism genom att förhindra detta brott mot de ungdomar som kommer att vistas vid skolan. Skyll inte på att det är ett domstolsärende och ni därför inte kan göra något. Jag kan troligen de spelregler som gäller i det här fallet betydligt bättre än ni och vet därför att ni kan hindra det.

Om ni inte gör detta kommer jag alltid att betrakta er som bärare av den värdegrund som nazistiska och rasistiska ideologier står för. Inte minst visar ni detta genom att tillåta en person leda en skola som så grovt kränkt ja närmast terroriserat invandrarflickor.

Olle Ljungbeck, Gävle
Till Polismyndigheten.

Jag anmäler härmed Skolinspektionen för att myndigheten godkänt en ny muslimsk friskola - Römosseskolan i Borås - med islamisten Abdisiriak Waberi som rektor.

Jag hänvisar - för min anmälan- förutom till nedanstående skrivelse under Waberis tid som rektor vid Römosseskolan i Göteborg även till följande lagar, deklarationer och konventioner.

1.  Svensk grundlag. (Då bör också förarbetena till denna tagas del av).

2.  Skollagen.

3.  Svensk jämställdhetslagstiftning

4.  Fn.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

5.  Barnkonventionen

Samtliga var för sig lägger hinder i vägen för ett godkännande av Abdisiriak Waberi som rektor för Römosseskolan i Borås.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

                                      -------

Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan.

Om ni menar vad ni säger, ‘att demokrati och respekt hänger ihop’, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod på Römosseskolan”, skriver Olle Ljungbeck i ett debattsvar till riksdagsledamöterna Tomas Tobè (m) och Cecilia Magnusson (m).

Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis.

Jag hade visserligen inte förväntat mig ärliga och sakliga argument från de som fått uppgift att svara. Men jag kunde inte tro att svaret skulle vara så lågt, billigt och osakligt. Som vanligt börjar ni med de vanliga vedermälen för att skrämma till tystnad (i det här fallet främlingsfientlighet och hot om förtal). Detta biter varken på mig eller numera ett stort flertal av folket, därför att de har genomskådat ert numera förlegade trick att skrämma till tystnad.

Ett bomskott att tala om främlingsfientlighet

För ett förtydligande kan det kanske ändå vara på sin plats att nämna att såväl min hustru, som jag (jag i mindre omfattning) arbetar med stöd åt invandrarkvinnor. Min hustru har sålunda helt ideéllt ansvarat för invandrarkvinnornas förening (IFFI) i Gävle sedan mer än 15 år.

Hon har under denna tid fyra till fem dagar varje vecka lett verksamheten på IFFI. Själv skjutsar jag henne dit varje morgon och hjälper till där jag behövs.

Så ert tal om främlingsfientlighet var ett bomskott. Om någon däremot har skäl att hota med förtal borde det rent logiskt vara jag. Men i motsats till er vill jag att vi diskuterar saken.

Döljer händelser

Om det är av medveten beräkning eller inte så utelämnar ni den mest allvarliga kritiken mot Waberi. Är det kanske för att ni inte vill stöta er med presumtiva väljare? Ni döljer nämligen nogsamt de händelser som utspelat sig på den islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, och som var den egentliga orsaken till min artikel, trots att en av er är bosatta där! Det är bl a därifrån jag hämtat mina skäl till att skriva den förra artikeln.

Under den tid Abdirisak Waberi var rektor där, har Skolinspektionen konstaterat grova och allvarliga kränkningar mot eleverna. Dessa kränkningar måste sakligt kopplas till Waberi och hans religion (islam) och den kultur som finns i anslutning till denna. I första hand har kränkningarna riktats mot flickor, men även i vissa fall pojkar, även om de senare klart gynnats i vissa sammanhang på flickornas bekostnad. Waberi lämnade tjänsten som rektor då han blev riksdagsledamot. Detta faktum friar honom dock inte från ansvar för de grova kränkningar och missförhållanden som rått även efter hans frånträde. Han är nämligen ordförande i Islamiska organisationen ”Sveriges Islamiska skolor”.

Allvarlig kritik

Under perioden från och med Waberis tid som rektor och fram till nyligen har Skolinspektionen vid sju olika tillfällen riktat grav och allvarlig kritik mot Römosseskolan för bl a kränkning, mobbing, att man inte följer läroplanen etc etc. Skolinspektionen har även hotat med indraget tillstånd.

Det som förvånar mig och gör mig upprörd och orolig är att ni varken nämner detta eller skolinspektionens återkommande anmärkningar. Att Magnusson inte nämner det kan inte tolkas på annat sätt än att hon vill undanhålla läsarna sanningen.

Som alla vet infaller för kvinnor regelbundna menstruationscykler från tonåren och uppåt. För många flickor är detta såväl psykiskt som fysiskt jobbigt. Detta naturliga tillstånd inträffar i en flickas kanske känsligaste period i livet. För varje förälder och skolledare är det därför viktigt att inte utsätta flickorna för något som kan påverka deras självkänsla negativt eller kränka dem.

Förbjöd flickor med mens

På Römosseskolan gjorde man tvärtom under Waberis rektorstid. Man förbjöd flickor med mens att vara i lektionssalen, de fick inte vara i moskén eller vidröra koranen etc. De blev en slags paria! Den som känner islam och med denna sammanlänkade kultur rörande kvinnor, kan inte dra någon annan slutsats än att flickorna skulle sättas på plats och ges en tydlig antydan om att de är mindre värda än männen. Detta bekräftades också av Skolinspektionen i flera fall. Samtliga pojkar hade t ex fått sådana betyg att alla fick behörighet till gymnasiet, alltså 100 procent! Flickorna nådde däremot endats behörighet i 71 procent? Detta strider helt mot statistiskt säkerställda mätningar för vårt land. Sålunda har Römosseskolan under Waberis ledning som enda skola i landet helt avvikit från normen mot vad som gäller i övriga Sverige!

Om ni båda vill ta del av bl a Skolinspektionens samtliga inspektionsprotokoll med de grava anmärkningar som riktas mot skolan kan jag översända alla sju till er som jag utfått mot erläggande av en viss avgift. Jag skänker er dem.

Så till ert tal om att vara frihetens parti.

I dag lever ca 70000 ungdomar mest flickor i ständig oro för att bli bortgifta. Ni har ju regeringsmakten varför det vore lätt att lagstifta om detta. Ni får med all säkerhet SD på er sida. Er beskrivning om religionsfrihet i ert inlägg är så luddigt hållet att det lika väl kan tolkas som rätten att i religionsfrihetens namn kränka människor. Detta är nämligen vad som skett vid Römosseskolan Det dunkelt sagda är med andra ord det dunkelt tänkta eller inte…..?

Om ni menar vad ni säger, ”att demokrati och respekt hänger ihop”, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod.

Personligen har jag i ett brev till Jan Björklund krävt detta.

Sju frågor till Abdisiriak Waberi

Jag önskar nu från Abdirisak Waberi själv få svar på följande frågor. Detta vill jag av den anledning att han för att vara trovärdig måste stå för sina värderingar inför alla sina landsmän/kvinnor. Med er som talespersoner kan han i ett trängt läge och med risk att tappa sin auktoritet, mycket lätt komma undan med att det var ni som påstått att han står för det och det och inte han.

1. Vad var motivet att generellt kränka flickor och gynna pojkar?

2. Varför kränkte skolan flickorna när de hade mens. Anses de orena? Eller bara för att de skall veta sin plats?

3. Varför kan inte en man knäböja och be vid en kvinna?

4. Får flickor såväl som pojkar själva välja vem de vill gifta sig med oberoende av religion, icke troende, icke av samma etnska härkomst som vederbörande själv?

5. Får flickor deltaga i sexualundervisning, simma, gymnastsera, spela fotboll, dansa tillsammans med pojkar?

6. Skall kvinnor och män ha samma rättigheter? Tillämpas sådan pedagogik i Römosseskolan?

7. Borde Du inte som svensk riksdagsledamot tydligare markera de generella värden som regering och riksdag lagstiftat om? Inte minst i din roll som ordförande i organisationen, ”Sveriges islamska skolor”.

Ni nämner att det i Sverige finns 500000 muslimer. Jag förstår att det från er sida verkar lockande att få dessa som medlemmar eller få deras röster. Därför kan det vara frestande att blunda för det som Skolverket kritiserat Römosseskolan för under Waberis ledning. Tillåt mig också att vara ytterligt förvånad över att en man som av moderaterna satts på valbar plats och invalts i riksdagen inte kan svara för sig själv!

Vad ger detta för signaler?

Av två riksdagsledamöter borde vi medborgare kunna kräva en mer intellektuell debatt än undanhållande av sanningen i en så här allvarlig fråga. Istället har vi fått nöja oss med en massa till intet förpliktigande floskler om ”frihetens parti”, ”demokrati och respekt hänger ihop”, ”varje människas rätt att forma sitt eget liv” etc etc. Ni står ju inte för detta. Framförallt inte mot de som kanske bäst behöver ert stöd!

Olle Ljungbeck, Gävle

Av: Redaktionen, redaktionen@hoglandsnytt.se

fredag 9 februari 2018

Om statsministern som gjorde Sverige till en krigszon - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 85 år, är tillbaka med en ny bredsida mot Stefan Löfvén. Över till Olle:

Skiljelinjen mellan å ena sidan Socialdemokraterna och å andra sidan kommunisterna i forna Sovjetunionen och DDR men också mot Nazi-tyskland blir allt mindre under Stefan Löfvéns ledarskap.


Det oroande är att samstämmigheten vad beträffar deras främsta mål - makten till varje pris - är total.

I samtligas fall kan man med fog påstå att uttrycket; "Ändamålet helgar medlen" har de alla gjort till sitt.

Idèn till denna artikel fick jag när justitieminister Morgan Johansson envist motsatte sig moderaternas förslag att låta Brå ta fram statistik över hur olika etniska grupper i Sverige gjort sig skyldiga till våldsbrott, bl a våldtäkter.

Det han röjer då är en del av den Löfvenska gemenheten satt i system, för att förhindra en sanningsenlig bild av hur kriminellt belastade många av de individer är som Löfvén släppte in för att framstå som den store humanisten.

När det nu visar sig att de är en katastrof för Sveriges folk tillåter han inte ens att Brå (en statlig myndighet) gör en kartläggning för att därmed kunna ringa in och åtgärda problemen. Detta vägrar han enbart av oro över att då inte kunna värva de grupper som våldtäktsmännen ingår i.

Att massinvandringen är den största katastrof som drabbat Sverige är odiskutabelt. Den var allra minst en osjälvisk och humanistisk handling från Löfvéns sida. Hans beräkning var maktmänniskans.

Han skulle helt enkelt genom denna katastrofala massinvandring säkra sig fortsatt makt som regeringschef i Sverige. För denna skull var han helt ointresserad av vad konsekvenserna skulle bli för de svenska medborgarna. Återigen; "ändamålet helgar medlen".

Samtliga svenska medborgare har drabbats av hans närmast sjukliga maktbegär. Men framförallt kvinnorna/flickorna. Från att ha varit det land i världen där kvinnors jämställdhet med mannen kommit längst och där de kunnat röra sig fritt utan rädsla, har deras otrygghet blivit så stor att den nästan ligger högst i världen.

Med andra ord, har den man som påstår sig leda en feministisk regering, som säger sig själv vara feminist och som av förre FN-chefen  tog emot uppdraget att verka för kvinnors
jämställdhet i hela världen, genom sin maktfullkomlighet raserat allt det som tidigare kvinnor och män kämpat för - nämligen att - Sveriges kvinnor skulle bli jämställda med männen.

Beviset på denne mans besatthet av makten blev vi varse när han vid besöket i Iran krävde att de kvinnliga ministrarna skulle täcka sig med slöja. Han offrade utan vidarr kvinnornas värdighet och självkänsla för att vinna poäng hos världens mest kvinnoförnedrande regim.

Sedan har denna hans förnedring och svek mot kvinnorna bara fortsatt. Han har sålunda vägrat ta minsta initiativ eller erkänna invandrarnas brott mot kvinnor, såsom gruppvåldtäkter/våldtäkter, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, muslimska ungdomars förbud att välja den de helst vill vara tillsammans med, burkhatvång, kvinnoförtrycket i parallell-klansamhällena.

Också detta ett uttryck för hans maktsträvan. Hellre accepterar han lidande och förtryck av kvinnor/flickor än riskera att förlora manliga väljare bland dessa kvinnoskändare han utan godkännande från medborgarna släppt in i landet.

Än en gång maktmänniskans moraliska svek för att vinna egna fördelar.

Att inte låta en statlig myndighet (som förhoppningsvis får anses objektiv) statistiskt redovisa och specificera från vilka grupper de individer som begår de mest avskyvärda brotten kommer ifrån, visar på en cynism mot dem vilka drabbas, som är avskyvärd.

När en regeringschef vilken borde ha som främsta ledstjärna att värna sitt folk, förbjuder en statlig myndighet att ta fram underlag, som kan ligga till grund för bekämpning och neutralisering av dem som utsätter folket för grov brottslighet, finns det givetvis från hans sida en mening med detta. Och detta visar återigen hans maktsträvan!

Ett tydligt samband mellan de som står för merparten av brottsligheten och dem, som Statsministern ser som sin "valboskap" kunde vara förödande för dennes maktsträvanden. Med andra ord. Om brottslingarna är överrepresenterade i en grupp som statsministern ser som möjlig rekryteringsbas för att behålla makten, vill han självklart inte stöta sig med denna och ej heller låta de egna medborgarna få kännedom om detta. Med andra ord.

Hans maktsträvan är i fara.

Även i tillämpningen av rättssystemet ser vi idag en förändrad attityd hos såväl politiker som vissa utövare av systemet.

Man ser i dag en tydlig tendens där förövarna i många fall behandlas med större hänsyn än offren.

I dag finns det över femtiotusen personer som befinner sig illegalt i Sverige men nästan inget görs för att ta fast och utvisa dem! Tiotusen muslimska kvinnor är könsstympade.

I många fall har det skett sedan de kom hit och fortfarande fortsätter stympningen medan Löfvéns enda åtgärd mot detta är att han talar strunt så fort han öppnar munnen!

Inte en enda gång har han öppet visat att det är hans invandrade presumtiva väljare som är orsaken.

I stället är hans målsättning att tvinga oss medborgare från ett högt utvecklat samhälle att leva tillsammans med individer från en "kultur" som knappast nått upp till nedersta trappsteget på civilisationens trappa. Eller kan vi av dem som förordar stympning och lemlästning som preventiv åtgärd not brottslighet betrakta sådant som civiliserat.

Samma gäller kravet på kvinnans underkastelse under mannen, hedersvåld, barn- och tvångsgifte, tvingande klädkoder etc.

Den som likt Löfvén undertrycker sanningen om denna kulturs värdegrund och  i stället kallar de, som revolterar mot den för rasister etc kan inte själv stå stå särskilt högt etiskt och moraliskt. Men framförallt måste en individ som blundar för detta vara synnerligen primitiv, obildad men framförallt intellektuellt underutvecklad.

Hela tiden uppvisar han en falsk image av att hans handlande styrs av humanitet. Men så gjorde ju också företrädarna för de samhällen jag nämnt ovan. Lögnen är en del av deras "framgångsrecept" fram tills de störtas när sanningssägarna tvingar fram verkligheten.

SVENSSON; Sverige har i dag en statsminister som genom en helt oansvarig och dåraktig invandringspolitik skapat en sådan katastrofal situation, som gjort vårt land till en krigszon. Detta är inga överord. Mord, våldtäkter, rån och terror utförda av invandrare från en kultur/religion som knappast kan anses civiliserad är i dag vardag för en stor del av svenska folket.

I sin uselhet och förljugenhet söker han på alla sätt tysta de röster som vill ge en verklighetsbild av det katastrofala läget.

Han söker tysta såväl enskilda som partier vilka vill ge en sann bild av vad invandringen kostar, vilka som utför brotten och vilka som hotar framförallt de svenska kvinnorna. Trots att han har makten att krossa förövarna genom långa fängelsestraff och utvisning gör han inte detta.

Med honom som fortsatt statsminister ock ledare av landet kommer katastrofen enbart att förvärras och Sverige kommer framgent att vara ett av de mest otrygga länderna i världen.

Den enda lösningen på den katastrof Löfvén är skyldig till - förstörelsen av vårt land - är utvisning av för det första de mer än femtiotusen som är här illegalt, alla som utfört brott där straffet är fängelse, utövare av hedersvåld och de som inte lever efter och accepterar den värdegrund vi grundlagsfäst.

Framförallt jämställdhet mellan kvinnor och män. Självklart har de som verkar för barn- och tvångsäktenskap liksom könsstympning ingen plats i vårt land. Ingen skall heller få tvinga en flicka eller pojke vilken partner av motsatt kön de vill umgås med. Detta tvång gör att släktgifte förekommer i alltför hög grad inom den kultur/religion de utomeuropeiska invandrarna kommer ifrån.

Detta i sin tur innebär stora negativa förändringar i arvsmassan för barn som föds i sådana familjer.

Så SVENSSON: vill Du ha tillbaka det goda Sverige som fanns före massinvandringen kan Du allra minst ge din röst åt Stefan Löfvén och de partier som bildar hans regeringsunderlag eller stöd!

Har Du tänkt på att det ingenstans i konstitutionen (grundlagen) idag finns något om straff eller påföljd för en regeringschef eller minister som begår brott mot sitt folk. När vi medborgare påtalar detta för en politiker får vi oftast ett närmast hånfullt svar;

"Ni kan ju avsätta oss vid nästa val". Så tänk på det Svensson. Ju fler vi är som inte lägger vår röst på de partier som förstört vårt lands och gjort livet närmast outhärdligt.

Utdömandet av straffet ligger i dina händer inför höstens val! Din uppgift är sålunda att sköta renhållningen eftersom politikerna själva vägrar detta.

Om Du inte följer mitt råd så finns det självklart en gräns där ett stort antal medborgare kommer att ta lagen i egna händer förr eller senare. Kanske ganska snart, när allt för många i vårdkön avlider för att denna tredubblats på några få år av dem som varje dag hotar din trygghet. Inte minst av de som måste opereras till följd av gängkrigen.

Slutligen, Stefan Löfven accepterar en kultur/religion som anser att hälften av mänskligheten (kvinnorna) skall dölja sig under skynken. En kultur som skär av ben och armar som straff. En kultur som stympar kvinnors könsorgan.

En kultur som tillåter barn- och tvångsäktenskap där vuxna män får "gifta" sig med tolvåriga flickor och vid penetration det ofta inträffar att de förblöder. En kultur där hedersvåldet regerar i parallellsamhällen.

När invandrare från denna kultur gruppvåldtar/våldtar svenska kvinnor och flickor, mördar och rånar svenska medborgare och stillatigande åser detta då tar jag inte tillbaks något av vad jag anklagade honom för i första stycket.

Med andra ord. Svenska folket måste störta dem som stöder detta!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle.

Ja, lögnfabriken i Rosenbad fortsätter att "styra" landet med lögner. Verkligheten (okänd för regeringen) kan man läsa om i denna artikel ur forskning och framsteg.

”Läget är jävligt allvarligt” - Den grova kriminaliteten breder  ut sig i Sverige. Utvecklingen oroar flera forskare som bevakar frågan.

Vi lever idag i ett land av verklighetsförnekare skriver överläkaren Stefan Krakowski i denna artikel.

Socialdemokratin arbetar idag enbart med att bereda vägen (genom att krossa Sverige) för den satanistiska nya världsordningen. Läs här.

Som Tino Sanandaji skriver som en kommentar till artikeln i forskning och framsteg:

Polisforskare Mikael Rying har fört data över olika typer av dödligt våld sen 1985. Nedan dödsskjutningar i kriminell miljö. 
1990–94: 4
1995–99: 7
2000–04: 8
2005–09: 9
2010–14: 14
År 2015: 28
År 2016: 28
År 2017: 43

Det borde vara svårt även för en högstadieelev med IG i matte att missa ökningen. SVT rapporterade redan efter 2015 års data ”Dramatisk ökning av dödsskjutningar”. En av de få som lyckades missa utvecklingen är kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki, som länge försäkrade att allmänheten bara inbillar sig. Idag får professorn en uppenbarelse ”Läget är jävligt allvarligt....Detta har tagit oss och polisen med total överraskning”

Medias främsta expert var en av de sista som insåg ökningen resten av Sverige pratat om i flera år. Jerzy Sarnecki lyckades med sin bedrift genom att använda metodfel, som att slå samman allt dödligt våld i stället för att studera olika trender separat samt ignorera utvecklingen i övriga världen.

Totalt har dödligt våld fallit med ca 50 procent i Europa och USA, inte minst då spontanvåld och missbrukarvård kraftigt fallit. I Sverige har detta motverkats av en motsatt trend där bl.a. gängmord ökat. Därför har dödligt våld bara fallit ca 15–20 procent i Sverige. Att vägra förstå något så enkelt tyder på vetenskaplig inkompetens, eller att man av emotionella skäl är förblindad och inte vill förstå.

Trots att Sarnecki medger att han missade utvecklingen fortsätter han kampanjen att mörka statistik över kriminellas nationell bakgrund. Det är en sak att misslyckas med sin uppgift, men varför stoppa andra från att få klarhet i siffrorna?


torsdag 8 februari 2018

Om synden; illusion eller verklighet? - Gästinlägg

Som människor består vi av kropp, själ och ande (ande = det som gör oss unika relativt djuren).

Men många av oss är helt vilsna i skapelsen och man skall nog passa sig för att påstå ”så här är det!”

Vår riktiga (äkta) identitet är vår spirituella identitet (den inre mannen - anden). Det är med denna del av oss som kan bli en del av Gudsgestalten om man väljer att motta gåvan den Helige Ande. Då lever Gud bokstavligen i oss.

Köttet (kroppen) är den del av som representerar död och där synden lever och frodas. Ett skal som vi är fast i den tid som kallas en livstid.

Robin Lundin skriver i detta gästinlägg sitt mest filosofiska inlägg någonsin. Jag följer denne unge och mycket intelligente mans andliga utveckling med fascination.

Han har på ett sätt vandrat samma väg som jag. Det började med tro på politiken till insikter vad som är viktigt att fokusera på den korta tid som kallas vår livstid. Vår relation med vår skapare via vår Herre Jesus Kristus.

Gud har fullt klart en plan för Robin och kommer att använda honom som en del av Kristi kropp.

ROBIN LUNDIN·DEN 7 FEBRUARI 2018:

Inom materialismen så påstår man att det inte finns någon synd hos människan. Att synden är en kollektiv vanföreställning som föder denna illusion.

Men samtidigt förnekar man inte att människan har fri vilja, ty det inser man ändock är en förutsättning för att man ska kunna bli “spirituell” eller “upplyst”.

Att människan enligt dess meningsuppbyggnad ändå äger fri vilja, men samtidigt paradoxalt nog kan sitta och förneka synden leder dock inte till någon reflektion ifrån dess sida.

Om det nu är sålunda att vi äger fri vilja men saknar vår syndfulla natur, så är vi även samtidigt helt ansvarsbefriade och då strider det även mot alla tingens ordning att vi ska kunna välja mellan gott och ont. Men något inom de flesta av oss säger oss likväl att det goda vi vill göra, det gör vi inte, och det onda vi inte vill göra, det gör vi, (för att låna ett uttryck av aposteln Paulus) vilket leder till eftertänksamhet.

Om ingen synd finns och därmed frånvaron av valmöjligheten, så är allt vi upplever relativt.

Det blir alltså en klar motsägelse i argumentet att fri vilja föder frånvaron av synd. Materialismen vill säkert ha en materiell förklaring på det ondas problem men nöjer sig med att hänvisa till genetiken och miljön, samtidigt som den utesluter möjligheten för att dessa kan stå i begrepp med metafysiken.

En moralisk valmöjlighet mellan det goda och det onda borde ju dock vara en förutsättning för att hennes fria vilja ska äga autonom status. Men om det nu är omöjligt att välja mellan det goda och det onda enligt dess "relativitetslära" så finns ingen synd och därmed har människan inget annat val än att följa sin förprogrammerade anvisning. Och då spelar det ingen roll, vilka "synder" hon begår, om det så är rån, mord eller våldtäkt. Ingenting får några konsekvenser, allt är meningslöst.

Att man är så förvirrad så att man motsäger sig själv är talande för att det onda ligger och lurpassar på dess tankeliv och förklarar även varför man ramlar i fällan.

Vi kan statuera ett exempel. Vi tänker oss en materialist med fri vilja, men utan moral eller synd. En man är otrogen mot sin fru och han gör det dessutom helt öppet gentemot henne. Hon blir ledsen och han förmanar henne till att acceptera situationen och lägga band på sin sorg så att hans beteende kan ursäktas. Och enligt "relativitetsläran" leder det även till slutsatsen att hon snarare är skyldig att acceptera sin mans överträdelse eftersom hans handlande ändå inte kan mätas i någon giltig vågskål.
Detta ogenomtänkta synsätt är idag allmänt förhärskande inom dagens samhälle.

I 2:a Korinthierbrevet av Paulus kapitel 12, skriver han bland annat:

Och för de väldiga uppenbarelsers skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte skall bli högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver.

Och det stämmer på girighetens härförare inom såväl politik som det ekonomiska systemet, dessa har inte tagit till sig Guds nåd, alltså har de bara taggen, som de lever fullt ut rakt igenom.

Och därför kan de heller inte förvalta sin makt väl, vilket inte sällan leder till missbruk.

De liksom vi har alla vår syndfulla natur och makten är i grunden inte själva orsaken, utan det är utövaren av själva makten som istället avslöjar den syndfulla människans sanna natur. Det säger sig självt att materialismen är den förhärskande dogmen i samtliga politiska ideologier av idag.

Detta är även något som präglar vår tid vi lever i nu som aposteln Paulus underrättar oss om i det 2:a Timotheosbrevet 3:1-5:

Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Det borde vara uppenbart att dagens samhälle är fullständigt marinerat i Paulus 2000 år gamla förutsägelser om vår tid. Framförallt märker vi det i globalismens politiska korrekthet, som är Sveriges ersättningsteologi på bekostnad av Kristus.

Alla människor påstås ha samma värde, men få beaktar detta värde och många glömmer att det inneboende värdet i den inre människan inte kan mätas i Guds frånvaro.

Vi har ofta lättast att tänka oss Gud som passiv och maktlös inför världens olika händelser och inte minst har humanismens filosofi fått oss att tro att om allt i världen bara vore absolut totalt jämlikt rent materiellt så skulle vi alla sluta jämra oss över vårt elände.

Men en sådan slutsats är inkonsekvent i den bemärkelsen att människan själv då bortser ifrån sin syndfulla natur, vilket gör att även om allt vore materiellt jämlikt skulle vi ändå drabbas av avundsjuka och vilja ha mer än vår nästa.

Detta leder till att humanismens dogm om jämlikhet är falsk eftersom den ser människan som god och ren i grunden, men tillfälligt blockerad av kollektiva snedsteg.


söndag 28 januari 2018

Om vem som skadat Sverige mest - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är här igen med en ny analys. Vem har skadat svenska folket mest? Svenska nazister eller Stefan Löfvén?

När statsminister Stefan Löfvén på "Förintelsedagen" den 27 januari talade om förintelsen angrep han de svenska nazisterna men inte ett ord om dem, som efter Stefan Löfvéns regeringstillträde gjort livet till ett helvete för medborgarna i Sverige.

Jag avskyr nazister och har alltid gjort det. Men de som har öppna ögon och vill ge en objektiv beskrivning av de svenska nazisterna allt sedan 30-talet kan inte beskylla dem för att tillnärmelsevis ha skadat Sverige och svenska medborgare som Stefan Löfvén gjort genom sin katastrofala massinvandringspolitik.

Självklart skall all nazism bekämpas liksom alla auktoritära system. Men dagens nazister i Sverige är en samling virriga stackare, för obegåvade att forma en ideologi. Denna tar sig i dag mest uttryck i hakkorskludder och gap och skrik på gator och torg.

Även om jag avskyr nazister så anser jag att deras agerande skiljer sig enormt från det tusenfaldiga våld i form av mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, rån, terror förstörelse av enskild och allmän egendom som de invandrare/asylsökandena gjort sig skyldiga till, som Stefan Löfvén släppt in i landet utan att höra folket.

När han därför på Förintelsedagen endast nämnde nazisterna och inte dem som gjort Sverige till ett helvete att leva i utan också gjort det till ett av de otryggaste samhällena i världen för framförallt svenska kvinnor/flickor visade han sin moraliska uselhet att inte nämna dessa. Självklart vill han inte erkänna att han mer än någon annan i Sveriges historia vållat så katastrofala lidanden och hot mot svenska folket som vi nu påminns om varje dag.

Det svenska samhällets grundvärderingar som skapats av i motsats till Löfvén, verkliga humanister är nu hotade av vad som inte går att benämna med andra ord än barbarer.

I Sverige har vi enligt Säpo 300 organiserade nazister. Stefan Löfvén har släppt in flera hundratusen individer varav flertalet bekänner sig till islam och som skapat en brottslighet i Sverige som är katastrofal.

Nyligen uppgav medierna att Socialdemokraterna har en valbudget på 100 miljoner. Att LO enligt uppgift står för mellan 20-30  av dessa miljoner får ur inte minst moralisk synpunkt anses vara betänkligt. (Ingen organisation bör få skänka medel till politiska organisationer. Allra minst om organisationen har medlemmar av olika politisk åsikt.

Men inte ens om alla medlemmarna har samma). I det här fallet är det en skandal eftersom drygt 30 procent av medlemmarna i LO är arbetare som också är medlemmar i SD eller röstar på detta partt. Men inte nog härmed. Samtidigt som Socialdemokraterna är beredda att ta emot dessa miljoner står Stefan Löfvén så gott som varje dag och anklagar SD för de mest orimliga och osanna påståenden!

Denne man Stefan Löfvén är helt befriad från skrupler och är därför mycket farligare än de tandlösa, enfaldiga och löjliga nazister han jagar, i stället för de som inte endast är ett hot mot Sverige som nation utan i dag också står för den råa antisemitismen.

Men i detta liknar han Hitlertidens nazister som alltid gjorde  oskyldiga till syndabockar. Att denne despot och primitiva personlighet får stå så oemotsagd är ju framförallt medierna skuld till.

Men givetvis också de politiker som medverkat till Sveriges väg mot katastrof.

Därför var det inte modigt - men väl rakryggat - när Ebba Busch Thor nu klargjort att det är invandrare/asylsökande som är de många och verkliga antisemiterna.

Jag är rädd för Stefan Löfvén. Nej inte fysiskt. Nej jag är rädd för den ideologi han innerst inne står för (flertalet kan väl i dag se att denna omfattar ett auktoritärt och inte ett demokratiskt system).

Får denne man möjligheten att regera Sverige ytterligare en fyra års period är Sverige förlorat. Kvinnor/flickor kommer inte längre att garanteras jämställdhet med män. De kommer att tvingas leva under ständig otrygghet.

Att Stefan Löfven attraheras av ett sådant samhälle visar ju hans regeringstid. Under denna period har mord, våldtäkter, rån, hedersvåld, barnäktenskap, tvångsgifte, könsstympning, uppkomsten av parallellsamhällen och utanförskap hela tiden accelererat. Trots denna fruktansvärda utveckling är det enda han varnar för - några hundratal virriga individer som i huvudsak ägnar sig åt barnsligt kludder och förvirrde rop och skrän.

Stefan Löfven; " när besökte du en gruppvåldtagen/våldtagen kvinna/flicka senast. Jag har hört att du inte var sen att besöka en av de du släppt in i landet som råkat utför någon slags handgripligheter men aldrig någon av de tusentals för vilkas lidande du bär skulden!

Jo jag förstår varför du inte gjort detta. Att konfronteras med den verklighet du har gjort till vardag för svenska folket skulle kanske bli för starkt. Du skulle väl inte minst ha svårighet att skylla det våld du orsakat genom att du inte bara släppt in utan fortsätter att släppa in barbarer - på en liten förvirrad och i stort sett impotent grupp.

Kanske skulle det kunna få dig att inse din enorma skuld och inte som hittills endast lova göra något åt katastrofen utan att låta orden följas av handling. Jag tror emellertid inte på en sådan utveckling. Som tidigare rekryterare av allt från springpojkar till direktörer misströstar jag om möjligheten av en sådan utveckling. Jag har studerat dig under så lång tid nu att jag är säker på ett du hellre offrar Sverige och Sveriges folk än att erkänna ditt enorma brott och lämna politiken.

Därför är min förhoppning att svenska folket utöver att läsa ovanstående öppnar sina ögon för den verklighet du har skapat. Gör de det är jag övertygad om att du gjort ditt inom politiken.

Men självklart skall du ställas till svars även om du avgår.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle.

Olles recept för att återställa Sverige hittar du här och Olles anmälan mot Stefan Löfvén hittar du här.


fredag 26 januari 2018

Om en uppmaning till bön för Sverige


En broder i Kristus, Lars Enarson, skriver i en artikel med namnet SVERIGE 7:14 – En uppmaning till bön för Sverige inför valet 2018. 

Lars Enarson artikel hittar du här:

Morgonen den 12 januari väckte Guds Ande mig med följande oerhört allvarliga ord till Sverige:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”

Denna medvetna strategi att bryta ner samhället kommer inte ursprungligen från människor, utan från ”härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn.” (Ef 2:2) ”den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen.” (Upp 12:9) En liknande utveckling pågår mer eller mindre i alla länder över hela världen för att bereda vägen för antikrists världsvida maktövertagande. Men händelseförloppet har förmodligen gått längre i Sverige än i något annat land. Allt står inte väl till. Sverige befinner sig just nu på randen till en avgrund.

Nedbrytningsprocessen har pågått under en längre tid i vårt land, men har nu nått en kritisk brytpunkt. Om inte en radikal förändring snart äger rum kommer den totalitära, antikristliga diktaturen inom kort att vara ett etablerat faktum i Sverige. Anarkins våld kommer att lägra sig som ett tjockt mörker över landet och sedan kommer myndigheternas tvångströja med ogudaktiga lagar att dras åt så hårt att ingen längre kan verka fritt. Höstens val kan vara den sista chansen vi har kvar att rädda Sverige från att gå under.

Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras säger Guds Ord. 2016 fick en profet i norra Sverige frambära följande varningsord, som på flera sätt bekräftar det Gud talade till mig på morgonen den 12 januari, 2018:

”Så säger Herren, Sverige kommer snart att besudlas. Fienden äger tronen i Sverige, i media och i politiken. Sverige gör vad Satan anbefaller om. Detta innebär att Sverige drar Guds dom över sig. Sverige kommer att falla hårt och det sker snart. Många av Mitt folk kommer inte att förstå varför olyckan drar in.

Sverige har skenet av att vara ett gott land. Men det är bara på ytan. Var på er vakt, säger Herren. När Min dom kommer så kommer Jag också att visa på en väg ut. En del av er kommer Jag att flytta till andra nationer. Andra kommer Jag att ge nyckelroller. Väckelse kommer, men först kommer straffet. Jag är Sveriges domare. Jag ensam avgör om Sverige ska bestå som land eller om ni ska ingå i ett kommande Ryssland. Amen.” (Profetia framburen av Åke Forslin, Skellefteå, 2016.)

Det är en lång text Enarson har skrivit men ni måste läsa den! Jag avser inte upprepa vad som sägs utan hänvisar till texten.

Vad Enarson skriver är samma sak som jag känt i min ande en längre tid nu. Sverige är under Guds dom och det finns bara ett sätt att rädda landet, och det är genom bön. Reser sig inte Sveriges kristna upp nu och förenas i gemensam bön finns det ingen som helst chans att rädda Sverige från satans lakejer som helt kontrollerar myndigheter, regering, riksdag, svenska kyrkan, media m.m.

Därför uppmanar jag alla kristna läsare på min blogg att följa Enarsons uppmaning till 7, 14 eller 21 minuter bön på knä varje dag. Be för Sverige och be för auktoriteter i landet!

Sverige håller alltså på att förvandlas till en av världens första Anti-Krist-Diktaturer och många ser det inte ens. Men det finns en sak som kan vända utvecklingen och den stavas B Ö N. Lyssna på Lars Enarson nedan.Läs också mitt blogginlägg här med titeln Om behovet av storstädning i Sverige - Del 2


Om ett exempel på Gefle dagblads objektivitet - Gästinlägg


Olle Ljungbeck återkommer med ett nytt gästinlägg:

Jag har sedan några år tillbaka ensam demonstrerat på Stortorget (med plakat) i Gävle rörande frågor jag starkt känner för.


För några månader sedan hände det vid ett sådant tillfälle att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren kom förbi och blev enligt henne själv, "jävligt förbannad" över vad som stod på mitt plakat.

Trots att hon är riksdagsledamot nöjde hon sig inte med att först kontrollera om det som stod på mitt plakat stred mot yttrandefriheten, vilket det inte gjorde. I stället skyndade hon sig att anmäla mig för polisen samt tog kontakt med Gefle Dagblad om händelsen. Hon anklagade mig också för att ha straffats för "hets mot folkgrupp" vid ett tidigare tillfälle.

Detta är en lögn. Trots mina snart 86 år har jag aldrig vare sig blivit straffad eller dömd för något brott.

Gefle Dagblad gav henne sålunda utrymme att i tidningen anklaga mig för en händelse jag var inblandad i som var helt lagenlig.

Dagen därefter blev jag uppringd av en journalist från dagbladet som undrade om hon fick intervjua mig om min demonstration. Jo det gick jag med på. Min förvåning blev därför stor när intervjun inte kom in i tidningen. Jag ringde då upp vederbörande intervjuare som inte kunde förklara varför intervjun inte togs in.

För mig är det förvånande att en tidning tar in en falsk anklagelse mot mig från en annan person uta att jag får förklara mig. Så gör väl knappast en seriös men väl en oseriös tidning.

Lika förvånad blev jag något år tidigare när jag också demonstrerat ensam med ett plakat. Då blev jag efter anmälan från en okänd person avförd av polis från torget och mitt plakat togs i beslag.

Anmälaren påstod att jag gjort mig skyldig till såväl hets mot folkgrupp som hädelse. Varken anmälaren eller sedermera Gefle Dagblad kände till att hädelseparagrafen utgått för flera år sedan.

Dagen därpå hade Gefle Dagblad nämligen en notis om att en man som "gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och hädelse avförts från torget av polisen". Ungefär tre veckor senare fick jag meddelande från åklagaren att jag kunde komma och hämta mitt plakat eftersom jag inte gjort mig skyldig till brottslig handling och inte brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Det märkliga var emellertid att någon rättelse inte infördes i Gefle Dagblad utan jag är väl i allmänhetens ögon fortfarande en brottsling.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 23 januari 2018

Om ett recept för att återställa Sverige - Gästinlägg

Olle Ljungbeck är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Hans förra hittar du här. Denna gång har han ett recept för att återställa ett förstört Sverige. Över till Olle:

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering skulle jag bl a genomföra följande.

1.  Första åtgärden skulle bli att utvisa 100 tusen invandrare/asylsökande första året. Dessa är i första hand alla de som straffats med fängelse eller de som är kriminella men ännu ej dömts. De skall utvisas efter avtjänat straff.

Övriga är sådana som ej hunnit åstadkomma några skador men som överraskats med vapen, sprängmedel eller andra "tillbehör" där avsikten är att skada.

Andra är sådana som brutit mot våra grundlagsfästa värderingar såsom att ej acceptera demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hatpredikanter som predikar terror eller antisemitism. Självklart också alla de som motsätter sig att flickor och pojkar själva väljer partner.

De som är för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig omskärelse. Men även familjer där föräldrarna inte aktivt hindrar sina barns kriminalitet.

2.  Tillsättning av en juristkommission som skall bedöma sjuklöverns regerings- och riksdagsledamöters landsförräderi och ansvar för de mord, våldtäkter, rån, misshandel av svenska medborgare, liksom förstörelsen av enskild och allmän egendom som invandrare/asylsökande gjort sig skyldiga till.

I kommissionen skall ingå högt meriterade och respekterade jurister från Sverige, Danmark, Australien, och Schweiz jämte medborgare från Sverige.

Befinnes de vara ansvariga skall en svensk domstol döma dem.

Egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande regerings- och riksdagsledamöter från 2006 beläggs med kvarstad för att vid fällande dom utgå som skadestånd till svenska medborgare som drabbats av invandrarvåld.

3.  Demokrati. En genomgripande grundlagsutredning tillsätts omgående. Bl a skall den göra det omöjligt för regering och riksdag ensamma att besluta i riksövergripande frågor som t ex migrations-frågor. Tvingande regler om parlamentarism skall självklart med.

Folkomröstning skall vara ett naturligt inslag i politiska frågor. Utredningsordförande finns redan nämligen Anne-Marie Pålsson. Fd moderat riksdagsledamot som lämnade riksdagsuppdraget för avsaknaden av demokrati. Hon har bl a skrivit boken "Knapptryckarkompaniet".

I detta sammanhang bör nämnas hur Stefan Löfvén kränker demokratin genom att han har gjort en narr och clown till demokrati- och kulturminister. Hon - Alice Bah Khunke - tillsatte en pellejöns tidigare - som ordförande för något hon kallade en grundlagsutredning men där hon tydligt visar att hon inte vet vad demokrati är.

Hon påstås nu vilja bli vald till språkrör för MP och lär ha många av medlemmarna med sig!

Det senare visar med tydlighet att dessa inte är politiskt mogna att ha rösträtt. Att sedan Löfvén tillsatt denna människa till demokrati- och kulturminister stärker uppfattningen att han inte är demokrat men väl en obildad barbar.

Troligen är det därför han kommer så väl överens med dessa som mördar, våldtar, rånar etc hans eget folk.

4.  Statsförvaltningen. En genomgripande organisationsöversyn. Självskriven att leda denna är Inga-Britt Ahlenius. F d generaldirektör för riksrevisionsverket, fd bitr generlsekreterare i FN etc etc. Hon var på sin tid chef för riksrevisionsverket men för stark och duktig för Göran Persson varför vi därmed förlorade den i vår tid skickligaste "statstjänstemannen ".

Samtidigt bör minst ett 25-tal verkschefer avskedas. En av dessa är TV-chefen som inte kan avsättas av regeringen. Därför måste ordföranden för nämnda organ avskedas först, varefter en ny sådan kan utses som i sin tur utser tv-chef.

Min avsikt med detta är inte att få in någon som kan styras från regeringen utan en som har kvalifikationerna och integriteten för ett oberoende public service. En sådan var på sin tid radiochefen Olof Rydbeck.

5.  Försvaret. Redan då värnplikten togs bort skrev jag en artikel om denna dårskap för vilken jag alltigenom fått rätt. Det som nu pågår inom försvarsdepartetementet och försvarsutskottet är att en samling dilettanter som försvarsministern, riksdagsledamöterna Widman, Wallmark och Oscarsson m fl styrs av känslor och inte som de borde av realism - får påverka vårt framtida försvar. Inga försvarsallianser utom eventuellt med de fyra nordiska länderna.

Ett införande av allmän värnplikt skulle inte enbart stärka försvaret utan också begränsa ungdomskriminaliteten.

6.  Jordbruket. Självklart skall Sverige vara självförsörjande på baslivsmedel. Jag minns så väl hur min ekonomiprofessor i Lund 1960 betonade att Sverige var en av de främsta länderna att driva jordbruk i. Vi har den goda jorden, vattnet och klimatet. Trots detta köper vi stora delar av baslivsmedlen från utlandet.

Vi bygger köpcentrum på den bästa jordbruksmarken. Och gör vi inte det så lägger vi den i träda på order av EU. I samband med försvarsdebatten nämndes vikten av självförsörjning. Knappast något annat land kan överträffa oss i möjligheten att försörja oss själva. I dag klarar vi inte detta mer än någon vecka!

7.  Skolan. Skolan skall förstatligas. Inga religiösa skolor.

     Privata skolor ok men kraven måste vara stenhårda. Bort med hemspråksundervisningen. I annat fall ingen integration. Invandrare som vägrar skolgång och inte lärt sig språket inom tre år utvisas. Inga religiösa inslag i skolan vare sig kläder eller avvikelse från hur svenska barn undervisas och deltager i olika aktiviteter.

Ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar i utövandet av olika aktiviteter.

8.  Högskolor och universitet. Samtliga högskolors kompetens bör utredas. För detta kan lämpligen utländsk expertis användas. T ex från USA, Ryssland, England och Tyskland. Sannolikt kommer då minst ett 15-tal högskolor att visa sig inte leva upp till de krav som måste ställas på denna form av läroanstalter.

Sannolikt har vi ett flertal individer som utbildats vid dessa läroanstalter, som nu har akademiska titlar som fil dr, docent och professor men som bär dem helt oförtjänt.

9.  Kulturen. Barnkulturen måste ges ökade resurser på bekostnad av vuxenkultur.

Sång, musik, teter måste få betydligt större vikt i skolorna. Inhemsk kultur måste gynnas. Firandet av traditioner i skolor eller i andra sammanhang får inte avgöras av rektorer/lärare/etc utan skall ske i demokratisk ordning med deltagande från föräldrar/medborgare.

Konstnärers verk får inte förändras utan medgivande av skaparen till verket. Sålunda får varken bibliotek, eller teatrar göra ändringar i böcker eller dramatiska verk utan medgivande av skaparen. Sådana alster där skaparen vägrar att ändra i sina böcker eller verk som inte anses vara i takt med tidsandan får inte förvägras plats i bibliotek eller i teatrars spelprogram.

10.  Sjukvården skall vara helt fri från religiösa eller kulturella inslag. Inga könsstympningar av vare sig flickor eller pojkar.

Den skall enbart utgå ifrån vetenskapliga och beprövade metoder.

Några som helst hänsyn får inte tas till kulturella eller religiösa krav. I omsorgen om äldre och funktionshindrade skall samma regler gälla.

11. Pension. För anställda i yrken med hög förslitning görs ingen höjning av pensionsåldern. "Fattigpensionärernas" pension höjs med 2000 kr per månad. Samma skatt för såväl pensionärer som anställda.

12. Medierna. Eftersom tidningspressen bildat symbios med statsmakten och ej längre kan kallas den tredje statsmakten bör allt statligt stöd slopas.

Det är inte rimligt att stödja medier med skattemedel som i stället för att värna sitt folk och de värderingar vi grundlagsfäst offrar detta till förmån för invandrade barbarer.

I dag framgår det tydligt att tidningar/press inte förmår eller vill hålla en klar rågång mot statsmakten.

Ett tydligt exempel på detta är att såväl regeringens/riksdagens som statsförvaltningens maktmissbruk får fortgå år efter år. Här om någonsin stämmer talesättet; "man biter inte den hand som föder en".

13. Klimatet. Jag delar inte majoritetens åsikt att det är människan som påverkar uppvärmningen av vår jord. Den som studerat det som finns utforskat om klimatets växlingar de senaste årmiljonerna kan inte göra detta.

Under dessa miljoner år har klimatet varierat mellan långa istider och kortare värmeperioder s k interglacialer. Så kommer att ske fortsättningsvis oavsett vad vi gör.

Att dagens naturliga klimatförändringar kan bli en katastrof för mänskligheten beror på överbefolkningen. Så länge människan funnits har klimatet växlat. Men då befolkningen var liten och inga statsgränser fanns kunde människorna röra sig fritt. När därför torka och andra klimatförändringar inträdde kunde det fåtal människor som fanns fritt röra sig till områden som var gynnsamma att leva och odla i.

Eftersom vi inte kan stoppa den nu pågående klimatförändringen måste vi inrikta oss på andra åtgärder. Självklart skall vi begränsa koldioxidutsläppen i framförallt tättbeyggda områden som storstäder etc. men det stoppar inte klimatväxlingarna.

Det viktigaste nu är att rädda våra vatten, åar, sjöar och hav. Om inte, kan vi inte förhindra en kommande katastrof.

I stället för att satsa billioner till ingen nytta på klimatet bör satsningar göras för att rena och förhindra föroreningar av våra vatten. Detta kräver trots allt så små insatser att av de sparade billionerna för klimatet behöver endast en bråkdel användas för att rena våra vatten.

Kostnaderna för detta behöver i mycket mindre omfattning drabba skattebetalarna utan kan i stället riktas till dem som förorenar. Flertalet företag skulle därmed inte belastas till ingen nytta som de görs i dag.

Enda vägen att förhindra en mänsklig tragedi är barnbegränsning. Att därför som nu ta emot invandrare från tredje världen kommer endast att öka jordens befolkning.

Självklart finns mycket mer att säga i en fråga som denna. Men eftersom jag med all säkerhet inte blir landets regeringschef så nöjer jag mig med ovanstående. Jag är emellertid övertygad att om en bli-vande regeringschef följer flertalet av mina förslag, så skulle hon/han bli mer i hågkommen som en skicklig ledare i förhållande till dagens, som inte endast förstör Sverige ekonomiskt utan framförallt har gjort vårt land till ett otryggt inferno där mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom blivit en normalitet. Men kanske framförallt där kvinnor/flickors otrygghet blivit värre än de någonsin varit.

Skaparen av detta helvete är Sveriges statsminister Stefan Löfvén! Som dessutom har fräckheten att kalla sig feminist när ordet sadist är en mer korrekt beskrivning.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle